Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fexeric (ferric citrate coordination complex) – Označenie obalu - V03AE

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFexeric
Kód ATC klasifikácieV03AE
Látkaferric citrate coordination complex
VýrobcaKeryx Biopharma UK Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

OZNAČENIE NA VONKAJŠOM OBALE A FĽAŠTIČKE

1.NÁZOV LIEKU

Fexeric 1 g filmom obalené tablety koordinačný komplex citranu železitého

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 g koordinačného komplexu citranu železitého (ekvivalent

210 mg trojmocného železa).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aj oranžovú žlť FCF (E110), červeň Allura AC (E129), pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalené tablety

200 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na vnútorné použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky: 60 dní

Dátum otvorenia: (Len fľaštička)

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.

Fľaštičku uchovávajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Keryx Biopharma UK Ltd. Riverbank House

2 Swan Lane London EC4R 3TT

Spojené kráľovstvo

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/15/1039/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Fexeric 1 g (iba škatuľka)

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis