Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Označenie obalu - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Názov liekuFirazyr
Kód ATC klasifikácieC01EB19
Látkaicatibant
VýrobcaShire Orphan Therapies GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA S JEDNÝM BALENÍM

1.NÁZOV LIEKU

Firazyr 30 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Ikatibant

2.LIEČIVO

Každá naplnená 3 ml injekčná striekačka obsahuje množstvo ikatibant-acetátu ekvivalentné 30 mg ikatibantu.

Každý ml roztoku obsahuje 10 mg ikatibantu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: ľadovú kyselinu octovú, hydroxid sodný, chlorid sodný, vodu na injekcie.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Jedna naplnená injekčná striekačka

Jedna ihla 25G

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Subkutánne použitie

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Len na jednorazové použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlín

Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/08/461/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Firazyr 30 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL MULTIBALENIA (VRÁTANE MODREJ ŠKATULE)

1. NÁZOV LIEKU

Firazyr 30 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Ikatibant

2. LIEČIVO

Každá 3 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje ikatibant-acetát ekvivalentný 30 mg ikatibantu. Každý ml roztoku obsahuje 10 mg ikatibantu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: kyselina octová ľadová, hydroxid sodný, chlorid sodný, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Multibalenie obsahujúce tri naplnené injekčné striekačky a tri ihly 25 G.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Na subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Iba na jedno použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlín

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/461/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Firazyr 30 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VNÚTORNÝ OBAL MULTIBALENIA (BEZ MODREJ ŠKATULE)

1. NÁZOV LIEKU

Firazyr 30 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Ikatibant

2. LIEČIVO(LIEČIVÁ)

Každá 3 ml naplnená injekčná striekačka obsahuje ikatibant-acetát ekvivalentný 30 mg ikatibantu. Každý ml roztoku obsahuje 10 mg ikatibantu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje: kyselina octová ľadová, hydroxid sodný, chlorid sodný, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

Jedna naplnená injekčná striekačka a jedna ihla 25 G

Časť multibalenia, nie je určené na individuálny predaj.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Na subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Iba na jedno použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlín

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/08/461/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Firazyr 30 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

{VIEČKO NA PREHĹBENINÁCH BLISTROVÉHO OBALU}

1. NÁZOV LIEKU

Firazyr 30 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Ikatibant

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Shire Orphan Therapies GmbH

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

Subkutánne použitie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

OZNAČENIE INJEKČNEJ STRIEKAČKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Firazyr 30 mg Icatibant

sc

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

30 mg/3 ml

6.INÉ

Shire Orphan Therapies GmbH

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis