Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuFoclivia
Kód ATC klasifikácieJ07BB02
Látkainfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
VýrobcaSeqirus S.r.l.  

1.NÁZOV LIEKU

Foclivia injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Pandemická chrípková vakcína (H5N1) (inaktivovaný adjuvovaný povrchový antigén)

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Povrchové antigény vírusu chrípky (hemaglutinín a neuraminidáza) * nasledujúcich kmeňov:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramu**

na 0,5 ml dávku

 

*pomnožené vo vajciach

**vyjadrené v mikrogramoch hemaglutinínu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

Skvalén

9,75 miligramu

Polysorbát 80

1,175 miligramu

Sorbitantrioleát

1,175 miligramu

Táto vakcína spĺňa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rozhodnutie EÚ pre prípad pandémie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

Mliečnobiela tekutina.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Profylaxia chrípky pri oficiálne vyhlásenej pandemickej situácii.

Foclivia sa má používať v súlade s oficiálnym odporúčaním.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí a staršie osoby: 0,5 ml vo zvolenom termíne.

Druhá dávka vakcíny sa má podať po uplynutí najmenej 3 týždňov.

Foclivia bola hodnotená u dospelých (vo veku 18 až 60 rokov) a starších osôb (vo veku nad 60 rokov) po podaní po 1. a 22. dni podľa základnej očkovacej schémy.

K dispozícii sú obmedzené údaje o tretej dávke (posilňovacej) podanej 6 mesiacov po prvej dávke (pozri časti 4.8 a 5.1).

Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť vakcíny Foclivia u osôb mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti dostupné údaje o osobách vo veku 6 mesiacov až 18 rokov sú opísané v časti 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Pre deti mladšie ako 6 mesiacov nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Spôsob podávania

Očkovanie sa má vykonávať formou intramuskulárnej injekcie do deltového svalu alebo anterolaterálnej časti stehna (v závislosti od svalovej hmoty).

4.3Kontraindikácie

Anamnéza anafylaktickej (t. j. život ohrozujúcej) reakcie na akékoľvek zložky alebo stopové zvyšky vajíčok, kuracích bielkovín, kanamycínu a neomycín sulfátu, síranu bárnatého, formaldehydu

a cetyltrimetylamóniumbromidu (CTAB) tejto vakcíny. Pri pandemickej situácii však môže byť vhodné podávať vakcínu, pokiaľ sú pre prípad potreby okamžite dostupné prostriedky na resuscitáciu. Pozri časť 4.4.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrne treba postupovať pri podávaní tejto vakcíny osobám so známou precitlivenosťou (inou než anafylaktická reakcia) na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, a na vajíčka, kuracie bielkoviny, kanamycín a neomycín, síran bárnatý, formaldehyd

a cetyltrimetylamóniumbromid (CTAB).

Tak ako u všetkých injekčných vakcín, vždy má byť k dispozícii príslušná liečba a dohľad pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní vakcíny.

Ak to pandemická situácia umožňuje, u pacientov so závažným horúčkovitým ochorením alebo s akútnou infekciou sa má očkovanie odložiť.

Foclivia sa nesmie v žiadnom prípade podávať intravaskulárne ani subkutánne.

Preto je potrebné, aby lekári posúdili prínosy a možné riziká podávania vakcíny u jedincov s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek poruchou krvácania, ktoré by boli kontraindikáciou pre intramuskulárnu injekciu, pokiaľ možný prínos nepreváži riziko krvácaní.

Odpoveď na protilátky u pacientov s endogénnou alebo iatrogénnou imunosupresiou môže byť nedostatočná.

Ochranná odpoveď nemusí byť vyvolaná u všetkých očkovancov (pozri časť 5.1).

Skrížená ochrana bola pozorovaná proti variantom vírusu súvisiacim s H5N1 počas klinického skúšania (pozri časť 5.1).

V prípade podania druhej dávky je potrebné vziať do úvahy, že neexistujú žiadne údaje o bezpečnosti, imunogenite alebo o účinnosti, ktoré by podporili zameniteľnosť vakcíny Foclivia s inými monovalentnými H5N1 vakcínami.

Zatiaľ čo z používania vakcíny Foclivia nie sú k dispozícii žiadne údaje, boli hlásené prípady kŕčov s horúčkou alebo bez nej u jedincov očkovaných vakcínou Focetria, ktorá je pandemickou

H1N1 vakcínou adjuvovanou s MF59.1, ktorá je podobná vakcíne Foclivia.

Väčšina febrilných kŕčov sa vyskytla u pediatrických jedincov. Niektoré prípady boli pozorované u jedincov s epilepsiou v anamnéze. Osobitná pozornosť sa má venovať jedincom, ktorí trpia

epilepsiou a lekári majú informovať týchto jedincov (alebo ich rodičov) o možnosti objavenia sa kŕču (pozri časť 4.8).

Po podaní alebo dokonca pred podaním akejkoľvek vakcíny sa môže objaviť synkopa (mdloba), ako psychogénna odpoveď na pichnutie injekčnou ihlou. Môže byť sprevádzaná niekoľkými neurologickými prejavmi, ako je napr. prechodná porucha videnia, parestézia a tonicko-klonické kŕče končatín počas zotavovania sa. Je dôležité, aby boli zavedené postupy, ktoré predchádzajú poraneniu pri pádoch spôsobených mdlobou.

4.5Liekové a iné interakcie

Foclivia sa nemá podávať súbežne s inými vakcínami. Ak je však súbežné podávanie s inými vakcínami indikované, očkovanie sa má vykonávať na odlišných končatinách. Treba poznamenať, že nežiaduce reakcie môžu byť intenzívnejšie.

Ak sa pacient lieči imunosupresívami, imunologická odpoveď môže byť znížená.

Po podaní vakcíny proti chrípke sa pri stanovovaní protilátok vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti-1 (HIV-1), vírusu hepatitídy C a najmä HTLV-1 pomocou metódy ELISA môžu získať falošne pozitívne výsledky sérologického testu. V takýchto prípadoch je výsledok pri metóde Western blot negatívny. Tieto prechodné falošne pozitívne výsledky testu môžu byť spôsobené tvorbou protilátok IgM ako odpoveď na podanie vakcíny.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neexistujú údaje o použití Foclivie u gravidných žien.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti sú však k dispozícii u gravidných žien vystavených vakcíne Focetria

(pandemická H1N1 vakcína podobná vakcíne Foclivia), ktorá obsahuje rovnaké množstvo

MF59C.1 ako vakcína Foclivia. Nežiaduce udalosti, ktoré boli spontánne hlásené po jej uvedení na trh a intervenčná štúdia, nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu pri expozícii vakcíne Focetria. Okrem toho dve veľké observačné štúdie navrhnuté na posúdenie bezpečnosti pri expozícii vakcíne Focetria v gravidite nepreukázali žiadne zvýšenie výskytu gestačného diabetes mellitus, preeklampsie, potratov, pôrodov mŕtveho plodu, pôrodov s nízkou telesnou hmotnosťou,

úmrtí novorodencov a vrodených malformácií medzi takmer 10 000 očkovanými gravidnými ženami a ich potomkami v porovnaní s kontrolnou skupinou žien bez očkovania.

Je potrebné, aby lekári posúdili prínosy a možné riziká podávania vakcíny Foclivia gravidným ženám pri zohľadnení oficiálnych odporúčaní.

Laktácia

Vakcína sa môže používať počas laktácie.

Fertilita

Údaje týkajúce sa fertility nie sú k dispozícii.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré z účinkov uvedených v časti 4.8 „Nežiaduce účinky“ môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Súhrn profilu bezpečnosti

Dospelí a staršie osoby (starší ako 18 rokov)

V klinických skúšaniach vykonaných s pandemickou novou testovanou adjuvovanou H5N1 vakcínou u dospelých a starších osôb (viac informácií pozri časť 5.1) mala väčšina reakcií miernu povahu, krátku dĺžku trvania a bola kvalitatívne podobná reakciám, ktoré boli vyvolané štandardnými

sezónnymi vakcínami proti chrípke. Vo všeobecnosti je akceptované, že adjuvantný účinok, ktorý vedie k zvýšenej imunogenicite, je spojený s mierne vyššou frekvenciou výskytu lokálnych reakcií (najmä mierna bolesť) v porovnaní so štandardnými neadjuvovanými vakcínami proti chrípke. Po podaní druhej dávky sa objavilo menej reakcií v porovnaní s prvou dávkou.

Deti a dospievajúci vo veku 6 mesiacov až 17 rokov:

V klinickom skúšaní II fázy (Štúdia V87P6) sa u detí a dospievajúcich hodnotila bezpečnosť pandemickej novej testovanej adjuvovanej H5N1 vakcíny (viac informácií pozri v časti 5.1).

Bez ohľadu na vek bola reaktogenita vyššia po prvej dávke ako po druhej dávke očkovania. Reaktogenita po tretej dávke podanej 12 mesiacov po druhej dávke bola vyššia ako po prvej a aj druhej dávke. Percentuálny pomer jedincov, ktorí hlásili lokálne reakcie, bol vyšší ako v skupine

s vyšším vekom, najmä z dôvodu vyššej miery hlásení bolesti. Najčastejšími vyžiadanými lokálnymi reakciami u batoliat boli erytém a citlivosť; podráždenosť a nezvyčajný plač boli najčastejšie hlásenými vyžiadanými systémovými reakciami. Najčastejšie hlásenou vyžiadanou lokálnou reakciou u detí a dospievajúcich bola bolesť a únava a bolesť hlavy boli najčastejšie hlásenými vyžiadanými systémovými reakciami. Medzi vekovými skupinami sa pri malom percentuálnom pomere hlásila horúčka. Údaje týkajúce sa bezpečnosti po prvej a druhej dávke u detí a dospievajúcich pri podobnej pandemickej vakcíne (Focetria H1N1v) naznačujú porovnateľný profil bezpečnosti, ako je profil bezpečnosti, ktorý sa hlásil pri novej testovanej aH5N1 vakcíne (Foclivia).

Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií v klinických skúšaniach a dohľade po uvedení vakcíny na trh je uvedená nižšie.

Klinické štúdie

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u dospelých a starších osôb (starších ako 18 rokov).

Výskyt nežiaducich reakcií bol hodnotený v štyroch klinických štúdiách s rôznymi kmeňmi chrípky a s rozličným zložením (H5N3, H9N2 a H5N1), ktorých sa zúčastnilo približne 3696 dospelých

a starších osôb. Z týchto osôb bola 3618 osobám podaná nová testovaná vakcína Foclivia (A/H5N1)

(pozri časť 5.1).

Nežiaduce reakcie zistené počas klinických štúdií s novou testovanou vakcínou Foclivia sú uvedené nižšie.

Výskyt príznakov pozorovaných u osôb vo veku nad 60 rokov bol nižší v porovnaní s populáciou vo veku 18 až 60 rokov.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:

Poruchy nervového systému

Časté (> 1/100, < 1/10): bolesť hlavy

Poruchy kože a podkožného tkaniva Časté (> 1/100, < 1/10): potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Časté (> 1/100, < 1/10): artralgia a myalgia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Časté (> 1/100, < 1/10): sčervenanie miesta vpichu, opuch miesta vpichu, stvrdnutie miesta vpichu, podliatina v mieste vpichu a bolesť miesta vpichu, horúčka, malátnosť, únava a chvenie

Väčšina týchto reakcií zvyčajne ustúpi do 1 až 2 dní bez liečby.

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u detí vo veku 6 mesiacov až 17 rokov

Klinické skúšanie (štúdia V87P6) bolo vykonané s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 (n=334) v porovnaní so sezónnou vakcínou proti chrípke (n=137).

 

Prvá dávka

Druhá dávka

Tretia dávka

 

(21 dní po prvej dávke)

(12 mesiacov po druhej dávke)

 

 

 

 

H5N1 vakcína s adjuvans

Batoľatá

N=145

N=138

N=124

(6 až < 36 mesiacov)

 

 

 

Akékoľvek

76 %

68 %

80 %

Lokálne

47 %

46 %

60 %

Systémové

59 %

51 %

54 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Akékoľvek iné nežiaduce

54 %

49 %

35 %

účinky

 

 

 

Deti (3 až < 9 rokov)

N=96

N=93

N=85

Akékoľvek

72 %

68 %

79 %

Lokálne

66 %

58 %

74 %

Systémové

32 %

33 %

45 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Akékoľvek iné nežiaduce

36 %

31 %

19 %

účinky

 

 

 

Adolescenti

N=93

N=91

N=83

(9 až < 18 rokov)

 

 

 

Akékoľvek

91 %

82 %

89 %

Lokálne

81 %

70 %

81 %

Systémové

69 %

52 %

69 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Akékoľvek iné nežiaduce

30 %

27 %

22 %

účinky

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Nežiaduce reakcie pozorované týždeň po podaní vakcíny H1N1v Focetriau 77 detí vo veku 3 – 8 rokov a 80 detí a dospievajúcich vo veku 9 – 17 rokov, ktorým bola podaná vakcína s obsahom 7,5 µg, boli hlásené nasledovne:

 

1. injekcia

2. injekcia

Deti (vo veku od 3 do 8 rokov)

N = 77

N = 75

Akákoľvek nežiaduca reakcia

74 %

69 %

Lokálna

62 %

56 %

Systémová

39 %

35 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

4 %

1 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

0 %

1 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

14 %

17 %

Dospievajúci (vo veku 9 až 17 rokov)

N = 80

N = 79

Akákoľvek nežiaduca reakcia

79 %

66 %

Lokálna

70 %

58 %

Systémová

45 %

30 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

3 %

1 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

0 %

0 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

13 %

10 %

Údaje u detí a dospievajúcich vo veku 3 – 17 rokov naznačujú mierne zníženie reaktogenity po druhej dávke bez zvýšenia výskytu horúčky.

Veľmi časté reakcie hlásené u detí a dospievajúcich vo veku 3 až 17 rokov:

Bolesť, indurácia a erytém, malátnosť, myalgia, bolesť hlavy a únava.

Nežiaduce reakcie pozorované týždeň po podaní vakcíny H1N1v Focetria u 73 dojčiat vo veku 6 – 11 mesiacov a 73 batoliat vo veku 12 – 35 mesiacov, ktorým bola podaná vakcína s obsahom 7,5 µg, boli hlásené nasledovne:

 

1. injekcia

2. injekcia

Dojčatá (vo veku 6 až 11 mesiacov)

N = 73

N = 68

Akákoľvek nežiaduca reakcia

79 %

65 %

Lokálna

44 %

26 %

Systémová

70 %

56 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

11 %

9 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

3 %

4 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

32 %

31 %

Batoľatá (vo veku 12 až 35 mesiacov)

N = 73

N = 71

Akákoľvek nežiaduca reakcia

70 %

71 %

Lokálna

51 %

49 %

Systémová

60 %

49 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

10 %

11 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

4 %

1 %

Horúčka ≥ 40 °C

1 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

21 %

24 %

Údaje u dojčiat a batoliat vo veku 6 – 35 mesiacov naznačujú mierne zníženie reaktogenity po druhej dávke bez zvýšenia výskytu horúčky.

Veľmi časté reakcie hlásené u 146 dojčiat a batoliat vo veku 6 až 35 mesiacov:

Citlivosť, erytém, podráždenosť, nezvyčajný plač, spavosť, hnačka, vracanie a zmeny v stravovacích návykoch. Indurácia a ekchymóza boli veľmi častými reakciami u batoliat, ale nemej častými reakciami u dojčiat.

Postmarketingové sledovanie

Okrem nežiaducich reakcií hlásených v klinických skúšaniach sa počas skúseností po uvedení vakcíny

H1N1v Focetria na trh hlásilo nasledovné:

Poruchy krvi a lymfatického systému

Lymfadenopatia.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácia, tachykardia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová slabosť, bolesť v končatinách.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Generalizované kožné reakcie zahŕňajúce pruritus, urtikáriu alebo nešpecifickú vyrážku, angioedém.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Poruchy gastrointestinálneho traktu, ako je napr. nevoľnosť, bolesť brucha a hnačka.

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat, somnolencia, synkopa. Neurologické poruchy, ako je napr. neuralgia, parestézia, kŕče a neuritída.

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie, anafylaxia zahŕňajúca dyspnoe, bronchospazmus, opuch hrtana, ktorá v zriedkavých prípadoch vedie k šoku.

Počas postmarketingových prieskumov s adjuvovanými interpandemickými trivalentnými vakcínami so zložením podobným vakcíne Foclivia (pandemická H1N1 vakcína adjuvovaná s MF59C.1) boli pozorované ďalšie nežiaduce reakcie:

Zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000):

Trombocytopénia (niektoré veľmi zriedkavé prípady boli závažné s počtom trombocytov menej ako 5 000 v mm3).

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Zápal ciev s prechodným postihnutím obličiek a exsudačný multiformný erytém.

Neurologické poruchy, ako napríklad encefalomyelitída, neuritída a Guillainov-Barrého syndróm.

Nežiaduce reakcie z postmarketingových prieskumov s pandemickou vakcínou: neaplikovateľné

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: chrípková vakcína, ATC kód: J07BB02

Táto časť popisuje klinické skúsenosti s novými testovanými H5N1 vakcínami po podaní dvoch dávok vakcíny s obsahom 7,5 mikrogramov.

Nové testované vakcíny obsahujú chrípkové antigény, ktoré sú odlišné od aktuálne sa vyskytujúcich vírusov chrípky. Tieto antigény sa môžu považovať za „nové“ antigény a simulujú situáciu, kedy je cieľová populácia pre vakcináciu imunologicky „neskúsená“. Údaje získané s novou testovanou vakcínou podporia plán vakcinácie, ktorý sa pravdepodobne použije pre pandemickú vakcínu: údaje o klinickej účinnosti a bezpečnosti získané s novými testovanými vakcínami sú relevantné pre pandemické vakcíny.

Dospelí (18-60 rokov)

Bola vykonaná II. fáza klinického skúšania (štúdia V87P1) s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 u 312 zdravých dospelých osôb. Dve dávky vakcíny

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka/ 7,5 µg hemaglutinínu (HA) boli podané v intervale troch týždňov 156 osobám.

V ďalšom klinickom skúšaní (III. fáza) (štúdia V87P13) sa zúčastnilo 2693 dospelých osôb a boli im podané dve dávky vakcíny obsahujúcej H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka/ 7,5 µg HA) v intervale troch týždňov. Imunogenita bola hodnotená v podskupine (n=197) štúdie populácie.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u dospelých boli podľa analýzy (Single Radial Heamolysis, SRH) nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=149

N=197

Miera séroprotekcie (95 % CI)

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Štúdia V87P13

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (HI)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=69

N=128

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Výsledky mikroneutralizácie (MN) proti A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie a mieru sérokonverzie v rozsahu od 67 % (60-74) do 85 % (78-90) a 65 % (58-72) až 83 % (77-89). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená MN analýzou je v súlade s výsledkami získanými SRH analýzou.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené hemaglutinačnou inhibíciou (HI), SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené o 1/5 až 1/2 ich pôvodných hladín.

Staršie osoby (>60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u osôb starších ako 60 rokov (obmedzený počet osôb starších

ako 70 rokov) merané SRH analýzou, hodnotené v dvoch klinických štúdiách boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=84

N=210

Miera séroprotekcie (95 % CI)

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

Štúdia V87P13

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=66

N=143

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Výsledky MN voči A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie, mieru sérokonverzie

v rozsahu od 57 % (50-64) do 79 % (68-87) a 55 % (48-62) až 58 % (47-69). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená analýzou MN je podobná s výsledkami získanými SRH analýzou a poukazuje na silnejšiu imunitnú odpoveď po úplnom základnom očkovaní u populácie starších osôb.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené HI, SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené o 1/2 až 1/5 ich hladín po očkovaní. Až 50 % starších osôb očkovaných H5N1 vakcínou kombinovanou s MF59C získalo sérologickú ochranu na 6 mesiacov.

Posilňovacia dávka

Tretia (posilňovacia) dávka H5N1 vakcíny kombinovanej s MF59C bola podaná 6 mesiacov a viac po základnom očkovaní. Výsledky sú uvedené podľa SRH analýzy.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 merané SRH analýzou boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1 Dospelí,

Štúdia V87P1 Staršie osoby,

 

posilňovacia dávka

posilňovacia dávka

 

(6 mesiacov po 2. dávke)

(6 mesiacov po 2. dávke)

SRH

N=71

N=38

Miera séroprotekcie (95 % CI)

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Skúsenosti s použitím posilňovacej dávky u starších osôb sú obmedzené.

Podporné údaje u dospelých a starších osôb

V dvoch štúdiách zameraných na zistenie účinných dávok dostávalo 78 dospelých adjuvovanú novú testovanú vakcínu (H5N3 alebo H9N2). Dve dávky vakcíny s kmeňom H5N3 (A/Duck/Singapur/97) v 3 rôznych dávkach (7,5; 15 a 30 µg HA/dávku) boli podané po troch týždňoch od seba.

Vzorky séra sa testovali na pôvodný kmeň H5N3 a tiež na niekoľko izolovaných kmeňov H5N1.

Sérologické odpovede získané pomocou testu SRH ukázali, že 100 % pacientov dosiahlo sérologickú ochranu a 100 % dosiahlo sérologickú konverziu po dvoch injekčných podaniach dávky 7,5 g.

V prípade adjuvovanej vakcíny sa tiež zistilo, že vyvolávala vznik protilátok proti kmeňom H5N1 izolovaným v rokoch 2003 a 2004, ktoré vykazujú určitý antigénny posun v porovnaní s pôvodnými kmeňmi.

Dve dávky vakcíny obsahujúce kmeň H9N2 (A/Chicken/Hongkong/G9/97) v 4 rôznych dávkach (3,75; 7,5; 15 a 30 μg HA/dávku) boli podané po štyroch týždňoch od seba. Sérologické odpovede získané pomocou testu HI ukázali, že 92 % pacientov dosiahlo sérologickú ochranu a 75 % dosiahlo sérologickú konverziu po dvoch injekčných podaniach dávky 7,5 g.

Skrížená reaktivita

Dospelí (18 – 60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátky voči H5N1 A/turkey/Turkey/05 boli po podaní 2. dávky u dospelých vo veku 18-60 rokov merané SRH a HI analýzami nasledujúce:

 

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

 

N=70

N=197

 

Miera séroprotekcie* (95 % CI)

70 % (58-80)

59 % (52-66)

SRH

Miera sérokonverzie* (95 % CI)

NA***

49 % (42-56)

 

Faktor sérokonverzie** (95 % CI)

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Miera séroprotekcie (95 % CI)

36 % (25-49)

23 % (18-30)

HI

Miera sérokonverzie (95 % CI)

NA***

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov HI

***vo V87P1: počiatočný stav nebol testovaný

Výsledky MN z klinických štúdií v tabuľke vyššie preukázali mieru séroprotekcie proti

A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 27 % (17-39) (V87P1) do 39 % (32-46) (V87P13) a mieru sérokonverzie 36 % (29-43) v štúdii V87P13. Výsledky MN v štúdii V87P13 preukázali GMR proti A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4-3,2).

Staršie osoby (>60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/turkey/Turkey/05 po druhej dávke u osôb starších ako 60 rokov merané SRH a HI analýzou, boli nasledujúce:

 

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

 

N=37

N=207

 

Miera séroprotekcie* (95 % CI)

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Miera sérokonverzie* (95 % CI)

NA***

48 % (41-55)

 

Faktor sérokonverzie** (95 % CI)

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

 

Miera séroprotekcie (95 % CI)

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Miera sérokonverzie (95 % CI)

NA***

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov HI

***vo V87P1: počiatočný stav nebol testovaný

Výsledky MN z klinických štúdií v tabuľke vyššie preukázali mieru séroprotekcie proti A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 11 % (3-25) (štúdia V87P1) do 30 % (24-37) (štúdia V87P13) a mieru sérokonverzie 25 % (19-31) v štúdii V87P13. Výsledky MN v štúdii V87P13 preukázali GMR proti A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78-2,26).

Údaje v pediatrickej populácii

Bolo vykonané klinické skúšanie (štúdia V87P6) vakcíny H5N1 kombinovanej s adjuvans MF59C.1 u 471 detí vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov. Dve dávky 7,5 mikrogramov boli podané v intervale troch týždňov a tretia dávka 12 mesiacov po prvej dávke. Po 3 týždňoch po 2. očkovaní

(43. deň) všetky vekové skupiny (t.j. 6-35 mesiacov, 3-8 rokov a 9-17 rokov) dosiahli vysoké hladiny protilátok voči (A/Vietnam/1194/2004), ako bolo vyhodnotené SRH a HI analýzami a je uvedené

v tabuľke nižšie*. V tejto štúdii neboli pozorované žiadne závažné nežiaduce reakcie v súvislosti s vakcínou.

 

 

Batoľatá

Deti

Dospievajúci

 

 

(6- < 36 mesiacov)

(3- < 9 rokov)

(9- < 18 rokov)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Miera séroprotekcie

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43. deň

 

 

 

 

Faktor

HI

sérokonverzie

(109-151)

(97-142)

(51-88)

(95 % CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

43. deň až 1. deň

 

 

 

 

Miera sérokonverzie

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43. Deň

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Miera séroprotekcie

100 %

100 %

100 %

 

(95 % CI)

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

43. deň

 

 

 

 

Faktor

SRH

sérokonverzie (95 %

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

CI)

 

 

 

 

43. deň až 1. deň

 

 

 

 

Miera sérokonverzie

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI)

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

43. deň

 

 

 

*Pretože chýbajú kritériá CHMP pre imunogenitu u detí, pre sérologické údaje získané po očkovaní detí sa použili kritériá CHMP pre imunogenitu použité na hodnotenie sezónnych chrípkových vakcín u dospelých. Význam klinickej ochrany je však neznámy.

Výsledky MN proti A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie 99 % (95 % CI: 94-100), mieru sérokonverzie v rozsahu od 97 % (95 % CI: 91-99) do 99 % (95 % CI: 96-100) a GMR v rozsahu od 29 (95 % CI: 25-35) do 50 (95 % CI: 44-58).

Výsledky imunogenity vakcíny H1N1v Focetria (štúdia V111_03):

Miera séroprotekcie a miera sérokonverzie boli stanovené pomocou metódy HI a faktor sérokonverzie bol vyjadrený ako geometrický priemer pomerov HI pre anti-HA protilátky k H1N1 po podaní jednej alebo dvoch 7,5 µg dávok vakcíny Focetria, hodnotený u 70 detí a dospievajúcich

(9 – 17 rokov), 60 detí (3 – 8 rokov), 58 detí (12 – 35 rokov) a 49 dojčiat (6 – 11 mesiacov). Vo všetkých vyššie uvedených vekových skupinách (v celkovej populácii a aj v podskupine

séronegatívnych pacientov na začiatku) boli po 1. a aj po 2. dávke dosiahnuté kritériá imunogenity stanovené výborom CHMP pre dospelých (18 – 60 rokov).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s vakcínou Foclivia v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie na aktívnu imunizáciu proti vírusu chrípky A, podtyp H5N1. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.

Liek Foclivia bol registrovaný za tzv. „mimoriadnych okolností“.

To znamená, že z vedeckých dôvodov nebolo možné získať všetky informácie o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky (EMA) každý rok posúdi nové dostupné informácie o tomto lieku a tento súhrn charakteristických vlastností lieku bude podľa potreby aktualizovať.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané u vakcíny Foclivia a sezónnej vakcíny obsahujúcej adjuvans MF59C.1 neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe vykonaných konvenčných štúdií

toxicity po opakovanej dávke, lokálnej znášanlivosti, fertility žien a reprodukčnej a vývinovej toxicity

(do konca obdobia laktácie).

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný, chlorid draselný,

dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hexahydrát chloridu horečnatého, dihydrát chloridu vápenatého,

citrát sodný, kyselina citrónová, voda na injekciu.

Ohľadom adjuvans, pozri časť 2.

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

1 rok.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml v naplnenej injekčnej striekačke (sklenená, typ I) s piestovou zátkou (bróm-butylová guma). Balenia obsahujúce 1 a 10 kusov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Vakcína má pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu. Pred použitím jemne potraste.

Pred podaním suspenziu vizuálne skontrolujte. V prípade akýchkoľvek častíc alebo nezvyčajného vzhľadu sa má vakcína zlikvidovať.

Nepoužitú vakcínu alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena

Taliansko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. október 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19. október 2014

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZOV LIEKU

Foclivia injekčná suspenzia

Pandemická chrípková vakcína (H5N1) (inaktivovaný adjuvovaný povrchový antigén)

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Povrchové antigény vírusu chrípky (hemaglutinín a neuraminidáza)* nasledujúcich kmeňov:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramu**

na 0,5 ml dávku

 

*pomnožené vo vajciach

**vyjadrené v mikrogramoch hemaglutinínu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

Skvalén

9,75 miligramu

Polysorbát 80

1,175 miligramu

Sorbitantrioleát

1,175 miligramu

Táto vakcína spĺňa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rozhodnutie EÚ pre prípad pandémie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia.

Mliečnobiela tekutina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Profylaxia chrípky pri oficiálne vyhlásenej pandemickej situácii.

Foclivia sa má používať v súlade s oficiálnym odporúčaním.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí a staršie osoby: 0,5 ml vo zvolenom termíne.

Druhá dávka vakcíny sa má podať po uplynutí najmenej 3 týždňov.

Foclivia bola hodnotená u dospelých (vo veku 18 až 60 rokov) a starších osôb (vo veku nad 60 rokov) po podaní po 1. a 22. dni podľa základnej očkovacej schémy.

K dispozícii sú obmedzené údaje o tretej dávke (posilňovacej) podanej 6 mesiacov po prvej dávke (pozri časti 4.8 a 5.1).

Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť vakcíny Foclivia u osôb mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti dostupné údaje o osobách vo veku 6 mesiacov až 18 rokov sú opísané v časti 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Pre deti mladšie ako 6 mesiacov nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Spôsob podávania

Očkovanie sa má vykonávať formou intramuskulárnej injekcie do deltového svalu alebo anterolaterálnej časti stehna (v závislosti od svalovej hmoty).

4.3 Kontraindikácie

Anamnéza anafylaktickej (t. j. život ohrozujúcej) reakcie na akékoľvek zložky alebo stopové zvyšky vajíčok, kuracích bielkovín, kanamycínu a neomycín sulfátu, síranu bárnatého, formaldehydu

a cetyltrimetylamóniumbromidu (CTAB) tejto vakcíny. Pri pandemickej situácii však môže byť vhodné podávať vakcínu, pokiaľ sú pre prípad potreby okamžite dostupné prostriedky na resuscitáciu. Pozri časť 4.4.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrne treba postupovať pri podávaní tejto vakcíny osobám so známou precitlivenosťou (inou než anafylaktická reakcia) na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, a na vajíčka, kuracie bielkoviny, kanamycín a neomycín, síran bárnatý, formaldehyd

a cetyltrimetylamóniumbromid (CTAB).

Tak ako u všetkých injekčných vakcín, vždy má byť k dispozícii príslušná liečba a dohľad pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní vakcíny.

Ak to pandemická situácia umožňuje, u pacientov so závažným horúčkovitým ochorením alebo s akútnou infekciou sa má očkovanie odložiť.

Foclivia sa nesmie v žiadnom prípade podávať intravaskulárne ani subkutánne. Preto je potrebné, aby lekári posúdili prínosy a možné riziká podávania vakcíny u jedincov s trombocytopéniou alebo

s akoukoľvek poruchou krvácania, ktoré by boli kontraindikáciou pre intramuskulárnu injekciu, pokiaľ možný prínos nepreváži riziko krvácaní.

Odpoveď na protilátky u pacientov s endogénnou alebo iatrogénnou imunosupresiou môže byť nedostatočná.

Ochranná odpoveď nemusí byť vyvolaná u všetkých očkovancov (pozri časť 5.1).

Skrížená ochrana bola pozorovaná proti variantom vírusu súvisiacim s H5N1 počas klinického skúšania (pozri časť 5.1).

V prípade podania druhej dávky je potrebné vziať do úvahy, že neexistujú žiadne údaje o bezpečnosti, imunogenite alebo o účinnosti, ktoré by podporili zameniteľnosť vakcíny Foclivia s inými monovalentnými H5N1 vakcínami.

Zatiaľ čo z používania vakcíny Foclivia nie sú k dispozícii žiadne údaje, boli hlásené prípady kŕčov s horúčkou alebo bez nej u jedincov očkovaných vakcínou Focetria, ktorá je pandemickou

H1N1 vakcínou adjuvovanou s MF59.1, ktorá je podobná vakcíne Foclivia.

Väčšina febrilných kŕčov sa vyskytla u pediatrických jedincov. Niektoré prípady boli pozorované u jedincov s epilepsiou v anamnéze. Osobitná pozornosť sa má venovať jedincom, ktorí trpia

epilepsiou a lekári majú informovať týchto jedincov (alebo ich rodičov) o možnosti objavenia sa kŕču (pozri časť 4.8).

Po podaní alebo dokonca pred podaním akejkoľvek vakcíny sa môže objaviť synkopa (mdloba), ako psychogénna odpoveď na pichnutie injekčnou ihlou. Môže byť sprevádzaná niekoľkými

neurologickými prejavmi, ako je napr. prechodná porucha videnia, parestézia a tonicko-klonické kŕče končatín počas zotavovania sa. Je dôležité, aby boli zavedené postupy, ktoré predchádzajú poraneniu pri pádoch spôsobených mdlobou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Foclivia sa nemá podávať súbežne s inými vakcínami. Ak je však súbežné podávanie s inými vakcínami indikované, očkovanie sa má vykonávať na odlišných končatinách. Treba poznamenať, že nežiaduce reakcie môžu byť intenzívnejšie.

Ak sa pacient lieči imunosupresívami, imunologická odpoveď môže byť znížená.

Po podaní vakcíny proti chrípke sa pri stanovovaní protilátok vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti-1 (HIV-1), vírusu hepatitídy C a najmä HTLV-1 pomocou metódy ELISA môžu získať falošne pozitívne výsledky sérologického testu. V takýchto prípadoch je výsledok pri metóde

Western blot negatívny. Tieto prechodné falošne pozitívne výsledky testu môžu byť spôsobené tvorbou protilátok IgM ako odpoveď na podanie vakcíny.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neexistujú údaje o použití Foclivie u gravidných žien.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti sú však k dispozícii u gravidných žien vystavených vakcíne Focetria (pandemická H1N1 vakcína podobná vakcíne Foclivia), ktorá obsahuje rovnaké množstvo MF59C.1 ako vakcína Foclivia. Nežiaduce udalosti, ktoré boli spontánne hlásené po jej uvedení na

trh a intervenčná štúdia nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu pri expozícii vakcíne Focetria. Okrem toho dve veľké observačné štúdie navrhnuté na posúdenie bezpečnosti pri expozícii vakcíne Focetria v gravidite nepreukázali žiadne zvýšenie výskytu gestačného diabetes mellitus, preeklampsie, potratov, pôrodov mŕtveho plodu, pôrodov s nízkou telesnou hmotnosťou,

úmrtí novorodencov a vrodených malformácií medzi takmer 10 000 očkovanými gravidnými ženami a ich potomkami v porovnaní s kontrolnou skupinou žien bez očkovania.

Je potrebné, aby lekári posúdili prínosy a možné riziká podávania vakcíny Foclivia gravidným ženám pri zohľadnení oficiálnych odporúčaní.

Laktácia

Vakcína sa môže používať počas laktácie.

Fertilita

Údaje týkajúce sa fertility nie sú k dispozícii.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré z účinkov uvedených v časti 4.8 „Nežiaduce účinky“ môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn profilu bezpečnosti

Dospelí a staršie osoby (starší ako 18 rokov)

V klinických skúšaniach vykonaných s pandemickou novou testovanou adjuvovanou H5N1 vakcínou u dospelých a starších osôb (viac informácií pozri časť 5.1) mala väčšina reakcií miernu povahu, krátku dĺžku trvania a bola kvalitatívne podobná reakciám, ktoré boli vyvolané štandardnými

sezónnymi vakcínami proti chrípke. Vo všeobecnosti je akceptované, že adjuvantný účinok, ktorý vedie k zvýšenej imunogenicite, je spojený s mierne vyššou frekvenciou výskytu lokálnych reakcií (najmä mierna bolesť) v porovnaní so štandardnými neadjuvovanými vakcínami proti chrípke. Po podaní druhej dávky sa objavilo menej reakcií v porovnaní s prvou dávkou.

Deti a dospievajúci vo veku 6 mesiacov až 17 rokov:

V klinickom skúšaní II fázy (Štúdia V87P6) sa u detí a dospievajúcich hodnotila bezpečnosť pandemickej novej testovanej adjuvovanej H5N1 vakcíny (viac informácií pozri v časti 5.1).

Bez ohľadu na vek bola reaktogenita vyššia po prvej dávke, ako po druhej dávke očkovania. Reaktogenita po tretej dávke podanej 12 mesiacov po druhej dávke bola vyššia, ako po prvej a aj druhej dávke. Percentuálny pomer jedincov, ktorí hlásili lokálne reakcie, bol vyšší ako v skupine s vyšším vekom, najmä z dôvodu vyššej miery hlásení bolesti. Najčastejšími vyžiadanými lokálnymi reakciami u batoliat boli erytém a citlivosť; podráždenosť a nezvyčajný plač boli najčastejšie hlásenými vyžiadanými systémovými reakciami. Najčastejšie hlásenou vyžiadanou lokálnou reakciou u detí a dospievajúcich bola bolesť a únava a bolesť hlavy boli najčastejšie hlásenými vyžiadanými systémovými reakciami. Medzi vekovými skupinami sa pri malom percentuálnom pomere hlásila horúčka. Údaje týkajúce sa bezpečnosti po prvej a druhej dávke u detí a dospievajúcich pri podobnej pandemickej vakcíne (Focetria H1N1v) naznačujú porovnateľný profil bezpečnosti ako je profil bezpečnosti, ktorý sa hlásil pri novej testovanej aH5N1 vakcíne (Foclivia).

Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií v klinických skúšaniach a dohľade po uvedení vakcíny na trh je uvedená nižšie.

Klinické štúdie

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u dospelých a starších osôb (starších ako 18 rokov).

Výskyt nežiaducich reakcií bol hodnotený v štyroch klinických štúdiách s rôznymi kmeňmi chrípky a s rozličným zložením (H5N3, H9N2 a H5N1), ktorých sa zúčastnilo približne 3696 dospelých

a starších osôb. Z týchto osôb bola 3618 osobám podaná nová testovaná vakcína Foclivia (A/H5N1)

(pozri časť 5.1).

Nežiaduce reakcie zistené počas klinických štúdií s novou testovanou vakcínou Foclivia sú uvedené nižšie.

Výskyt príznakov pozorovaných u pacientov vo veku nad 60 rokov bol nižší v porovnaní s populáciou vo veku 18 až 60 rokov.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:

Poruchy nervového systému

Časté (> 1/100, < 1/10): bolesť hlavy

Poruchy kože a podkožného tkaniva Časté (> 1/100, < 1/10): potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Časté (> 1/100, < 1/10): artralgia a myalgia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Časté (> 1/100, < 1/10): sčervenanie miesta vpichu, opuch miesta vpichu, stvrdnutie miesta vpichu, podliatina v mieste vpichu a bolesť miesta vpichu, horúčka, malátnosť, únava a chvenie

Väčšina týchto reakcií zvyčajne ustúpi do 1 až 2 dní bez liečby.

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u detí vo veku 6 mesiacov až 17 rokov

Klinické skúšanie (štúdia V87P6) bolo vykonané s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 (n=334) v porovnaní so sezónnou vakcínou proti chrípke (n=137).

 

1. injekcia

2. injekcia

3. injekcia

 

H5N1 vakcína

H5N1 vakcína

H5N1 vakcína

 

s adjuvans

s adjuvans

s adjuvans

Batoľatá (6 až < 36 mesiacov)

N=145

N=138

N=124

Akékoľvek

76 %

68 %

80 %

Lokálne

47 %

46 %

60 %

Systémové

59 %

51 %

54 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

0 %

0 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

54 %

49 %

35 %

Deti (3 až < 9 rokov)

N=96

N=93

N=85

Akékoľvek

72 %

68 %

79 %

Lokálne

66 %

58 %

74 %

Systémové

32 %

33 %

45 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

2 %

6 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

36 %

31 %

19 %

Adolescenti (9 až < 18 rokov)

N=93

N=91

N=83

Akékoľvek

91 %

82 %

89 %

Lokálne

81 %

70 %

81 %

Systémové

69 %

52 %

69 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

1 %

2 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

Nežiaduce reakcie pozorované týždeň po podaní vakcíny H1N1v Focetria u 77 detí vo veku 3 – 8 rokov a 80 detí a dospievajúcich vo veku 9 – 17 rokov, ktorým bola podaná vakcína s obsahom 7,5 µg, boli hlásené nasledovne:

 

1. injekcia

2. injekcia

Deti (vo veku od 3 do 8 rokov)

N = 77

N = 75

Akákoľvek nežiaduca reakcia

74 %

69 %

Lokálna

62 %

56 %

Systémová

39 %

35 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

4 %

1 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

0 %

1 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

14 %

17 %

Dospievajúci (vo veku 9 až 17 rokov)

N = 80

N = 79

Akákoľvek nežiaduca reakcia

79 %

66 %

Lokálna

70 %

58 %

Systémová

45 %

30 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

3 %

1 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

0 %

0 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

13 %

10 %

Údaje u detí a dospievajúcich vo veku 3 – 17 rokov naznačujú mierne zníženie reaktogenity po druhej dávke bez zvýšenia výskytu horúčky.

Veľmi časté reakcie hlásené u detí a dospievajúcich vo veku 3 až 17 rokov:

Bolesť, indurácia a erytém, malátnosť, myalgia, bolesť hlavy a únava.

Nežiaduce reakcie pozorované týždeň po podaní vakcíny H1N1v Focetria u 73 dojčiat vo veku 6 – 11 mesiacov a 73 batoliat vo veku 12 – 35 mesiacov, ktorým bola podaná vakcína s obsahom 7,5 µg, boli hlásené nasledovne:

 

1. injekcia

2. injekcia

Dojčatá (vo veku 6 až 11 mesiacov)

N = 73

N = 68

Akákoľvek nežiaduca reakcia

79 %

65 %

Lokálna

44 %

26 %

Systémová

70 %

56 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

11 %

9 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

3 %

4 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

32 %

31 %

Batoľatá (vo veku 12 až 35 mesiacov)

N = 73

N = 71

Akákoľvek nežiaduca reakcia

70 %

71 %

Lokálna

51 %

49 %

Systémová

60 %

49 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

10 %

11 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

4 %

1 %

Horúčka ≥ 40 °C

1 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

21 %

24 %

Údaje u dojčiat a batoliat vo veku 6 – 35 mesiacov naznačujú mierne zníženie reaktogenity po druhej dávke bez zvýšenia výskytu horúčky.

Veľmi časté reakcie hlásené u 146 dojčiat a batoliat vo veku 6 až 35 mesiacov:

Citlivosť, erytém, podráždenosť, nezvyčajný plač, spavosť, hnačka, vracanie a zmeny v stravovacích návykoch. Indurácia a ekchymóza boli veľmi častými reakciami u batoliat, ale nemej častými reakciami u dojčiat.

Postmarketingové sledovanie

Okrem nežiaducich reakcií hlásených v klinických skúšaniach sa počas skúseností po uvedení vakcíny

H1N1v Focetria na trh hlásilo nasledovné:

Poruchy krvi a lymfatického systému

Lymfadenopatia.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácia, tachykardia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová slabosť, bolesť v končatinách.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Generalizované kožné reakcie zahŕňajúce pruritus, urtikáriu alebo nešpecifickú vyrážku, angioedém.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Poruchy gastrointestinálneho traktu, ako je napr. nevoľnosť, bolesť brucha a hnačka.

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat, somnolencia, synkopa. Neurologické poruchy, ako je napr. neuralgia, parestézia, kŕče a neuritída.

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie, anafylaxia zahŕňajúca dyspnoe, bronchospazmus, opuch hrtana, ktorá v zriedkavých prípadoch vedie k šoku.

Počas postmarketingových prieskumov s adjuvovanými interpandemickými trivalentnými vakcínami so zložením podobným vakcíne Foclivia (pandemická H1N1 vakcína adjuvovaná s MF59C.1) boli pozorované ďalšie nežiaduce reakcie:

Zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000):

Trombocytopénia (niektoré veľmi zriedkavé prípady boli závažné s počtom trombocytov menej ako 5 000 v mm3).

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Zápal ciev s prechodným postihnutím obličiek a exsudačný multiformný erytém.

Neurologické poruchy, ako napríklad encefalomyelitída, neuritída a Guillainov-Barrého syndróm.

Nežiaduce reakcie z postmarketingových prieskumov s pandemickou vakcínou: neaplikovateľné

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: chrípková vakcína, ATC kód: J07BB02

Táto časť popisuje klinické skúsenosti s novými testovanými H5N1 vakcínami po podaní dvoch dávok vakcíny s obsahom 7,5 mikrogramov.

Nové testované vakcíny obsahujú chrípkové antigény, ktoré sú odlišné od aktuálne sa vyskytujúcich vírusov chrípky. Tieto antigény sa môžu považovať za „nové“ antigény a simulujú situáciu, kedy je cieľová populácia pre vakcináciu imunologicky „neskúsená“. Údaje získané s novou testovanou vakcínou podporia plán vakcinácie, ktorý sa pravdepodobne použije pre pandemickú vakcínu: údaje o klinickej účinnosti a bezpečnosti získané s novými testovanými vakcínami sú relevantné pre pandemické vakcíny.

Dospelí (18-60 rokov)

Bola vykonaná II. fáza klinického skúšania (štúdia V87P1) s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 u 312 zdravých dospelých osôb. Dve dávky vakcíny

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka/ 7,5 µg hemaglutinínu (HA)) boli podané v intervale troch týždňov 156 osobám.

V ďalšom klinickom skúšaní (III. fáza) (štúdia V87P13) sa zúčastnilo 2693 dospelých osôb a boli im podané dve dávky vakcíny obsahujúcej H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka/ 7,5 µg HA) v intervale troch týždňov. Imunogenita bola hodnotená v podskupine (n=197) štúdie populácie.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u dospelých boli podľa analýzy (Single Radial Heamolysis, SRH) nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=149

N=197

Miera séroprotekcie (95 % CI)

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Štúdia V87P13

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (HI)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=69

N=128

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Výsledky mikroneutralizácie (MN) proti A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie a, mieru sérokonverzie v rozsahu od 67 % (60-74) do 85 % (78-90) a 65 % (58-72) až 83 % (77-89). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená MN analýzou je v súlade s výsledkami získanými SRH analýzou.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené hemaglutinačnou inhibíciou (HI), SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené o 1/5 až 1/2 ich pôvodných hladín.

Staršie osoby (>60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u osôb starších ako 60 rokov (obmedzený počet osôb starších

ako 70 rokov) merané SRH analýzou, hodnotené v dvoch klinických štúdiách boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=84

N=210

Miera séroprotekcie (95 % CI)

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Štúdia V87P13

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=66

N=143

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Výsledky MN voči A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie, mieru sérokonverzie

v rozsahu od 57 % (50-64) do 79 % (68-87) a 55 % (48-62) až 58 % (47-69). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená analýzou MN je podobná s výsledkami získanými SRH analýzou a poukazuje na silnejšiu imunitnú odpoveď po úplnom základnom očkovaní u populácie starších osôb.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené HI, SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené o 1/2 až 1/5 ich hladín po očkovaní. Až 50 % starších osôb očkovaných H5N1 vakcínou kombinovanou s MF59C získalo sérologickú ochranu na 6 mesiacov.

Posilňovacia dávka

Tretia (posilňovacia) dávka H5N1 vakcíny kombinovanej s MF59C bola podaná 6 mesiacov a viac po základnom očkovaní. Výsledky sú uvedené podľa SRH analýzy.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 merané SRH analýzou boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1 Dospelí,

Štúdia V87P1 Staršie osoby,

 

posilňovacia dávka

posilňovacia dávka

 

(6 mesiacov po2. dávke)

(6 mesiacov po2. dávke)

SRH

N=71

N=38

Miera séroprotekcie (95 % CI)

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Skúsenosti s použitím posilňovacej dávky u starších osôb sú obmedzené.

Podporné údaje u dospelých a starších osôb

V dvoch štúdiách zameraných na zistenie účinných dávok dostávalo 78 dospelých adjuvovanú novú testovanú vakcínu (H5N3 alebo H9N2). Dve dávky vakcíny s kmeňom H5N3 (A/Duck/Singapur/97) v 3 rôznych dávkach (7,5; 15 a 30 µg HA/dávku) boli podané po troch týždňoch od seba.

Vzorky séra sa testovali na pôvodný kmeň H5N3 a tiež na niekoľko izolovaných kmeňov H5N1.

Sérologické odpovede získané pomocou testu SRH ukázali, že 100 % pacientov dosiahlo sérologickú ochranu a 100 % dosiahlo sérologickú konverziu po dvoch injekčných podaniach dávky 7,5 g.

V prípade adjuvovanej vakcíny sa tiež zistilo, že vyvolávala vznik protilátok proti kmeňom H5N1 izolovaným v rokoch 2003 a 2004, ktoré vykazujú určitý antigénny posun v porovnaní s pôvodnými kmeňmi.

Dve dávky vakcíny obsahujúce kmeň H9N2 (A/chicken/Hongkong/G9/97) v 4 rôznych dávkach (3,75; 7,5; 15 a 30 μg HA/dávku) boli podané po štyroch týždňoch od seba.

Sérologické odpovede získané pomocou testu HI ukázali, že 92 % pacientov dosiahlo sérologickú ochranu a 75 % dosiahlo sérologickú konverziu po dvoch injekčných podaniach dávky 7,5 g.

Skrížená reaktivita

Dospelí (18 – 60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátky voči H5N1 A/turkey/Turkey/05 boli po podaní 2. dávky u dospelých vo veku 18-60 rokov merané SRH a HI analýzami nasledujúce:

 

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

 

N=70

N=197

 

Miera séroprotekcie* (95 % CI)

70 % (58-80)

59 % (52-66)

SRH

Miera sérokonverzie* (95 % CI)

NA***

49 % (42-56)

 

Faktor sérokonverzie** (95 % CI)

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Miera séroprotekcie (95 % CI)

36 % (25-49)

23 % (18-30)

HI

Miera sérokonverzie (95 % CI)

NA***

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov HI

***vo V87P1: počiatočný stav nebol testovaný

Výsledky MN z klinických štúdií v tabuľke vyššie preukázali mieru séroprotekcie proti

A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 27 % (17-39) (V87P1) do 39 % (32-46) (V87P13) a mieru sérokonverzie 36 % (29-43) v štúdii V87P13. Výsledky MN v štúdii V87P13 preukázali GMR proti A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4-3,2).

Staršie osoby (>60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/turkey/Turkey/05 po druhej dávke u osôb starších ako 60 rokov merané SRH a HI analýzou, boli nasledujúce:

 

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

 

N=37

N=207

 

Miera séroprotekcie* (95 % CI)

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Miera sérokonverzie* (95 % CI)

NA***

48 % (41-55)

 

Faktor sérokonverzie** (95 % CI)

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

 

Miera séroprotekcie (95 % CI)

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Miera sérokonverzie (95 % CI)

NA***

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov HI

***vo V87P1: počiatočný stav nebol testovaný

Výsledky MN z klinických štúdií v tabuľke vyššie preukázali mieru séroprotekcie proti

A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 11 % (3-25) (štúdia V87P1) do 30 % (24-37) (štúdia V87P13) a mieru sérokonverzie 25 % (19-31) v štúdii V87P13. Výsledky MN v štúdii V87P13 preukázali GMR proti A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78-2,26).

Údaje v pediatrickej populácii

Bolo vykonané klinické skúšanie (štúdia V87P6) vakcíny H5N1 kombinovanej s adjuvans MF59C.1 u 471 detí vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov. Dve dávky vakcíny 7,5 mikrogramov boli podané v intervale troch týždňov a tretia dávka 12 mesiacov po prvej dávke. Po 3 týždňoch po 2. očkovaní (43. deň) všetky vekové skupiny (t.j. 6-35 mesiacov, 3-8 rokov a 9-17 rokov) dosiahli vysoké hladiny protilátok voči (A/Vietnam/1194/2004), ako bolo vyhodnotené SRH a HI analýzami a je uvedené v tabuľke nižšie*. V tejto štúdii neboli pozorované žiadne závažné nežiaduce reakcie v súvislosti s vakcínou.

 

 

Batoľatá

Deti

Dospievajúci

 

 

(6- < 36 mesiacov)

(3- < 9 rokov)

(9- < 18 rokov)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Miera séroprotekcie

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43. Deň

 

 

 

 

Faktor sérokonverzie

HI

(95 % CI)

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

43. deň až 1. deň

 

 

 

 

Miera sérokonverzie

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43. Deň

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Miera séroprotekcie

100 %

100 %

100 %

 

(95 % CI)

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

43. deň

 

 

 

SRH

Faktor sérokonverzie

(95 % CI)

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

 

43. deň až 1. deň

 

 

 

 

Miera sérokonverzie

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI)

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

43. deň

 

 

 

*Pretože chýbajú kritériá CHMP pre imunogenitu u detí, pre sérologické údaje získané po očkovaní detí sa použili kritériá CHMP pre imunogenitu použité na hodnotenie sezónnych chrípkových vakcín u dospelých. Význam klinickej ochrany je však neznámy.

Výsledky MN proti A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie 99 % (95 % CI: 94-100), mieru sérokonverzie v rozsahu od 97 % (95 % CI: 91-99) do 99 % (95 % CI: 96-100) a GMR v rozsahu od 29 (95 % CI: 25-35) do 50 (95 % CI: 44-58).

Výsledky imunogenity vakcíny H1N1v Focetria (Štúdia V111_03):

Miera séroprotekcie a miera sérokonverzie stanovené pomocou metódy HI a faktor sérokonverzie vyjadrený ako pomer geometrických priemerov mier HI pre anti-HA protilátky k H1N1 po podaní jednej alebo dvoch 7,5 µg dávok vakcíny Focetria, vyhodnotený u 70 detí a dospievajúcich (9 –

17 rokov), 60 detí (3 – 8 rokov), 58 detí (12 – 35 rokov) a 49 dojčiat (6 – 11 mesiacov). Vo všetkých vyššie uvedených vekových skupinách (v celkovej populácii a aj v podskupine séronegatívnych pacientov na začiatku) boli po 1. a 2. dávke dosiahnuté kritériá imunogenity stanovené výborom CHMP pre dospelých (18 – 60 rokov).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s vakcínu Foclivia u jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie na aktívnu imunizáciu proti vírusu chrípky A, podtyp H5N1. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.

Liek Foclivia bol registrovaný za tzv. „mimoriadnych okolností“.

To znamená, že z vedeckých dôvodov nebolo možné získať všetky informácie tomto lieku.

Európska agentúra pre lieky (EMA) každý rok posúdi nové dostupné informácie o tomto lieku a tento súhrn charakteristických vlastností bude podľa potreby aktualizovať.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané u vakcíny Foclivia a u sezónnej vakcíny obsahujúcej adjuvans MF59C.1 neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe vykonaných konvenčných štúdií

toxicity po opakovanej dávke, lokálnej znášanlivosti, fertility žien a reprodukčnej a vývinovej toxicity

(do konca obdobia laktácie).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný, chlorid draselný,

dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hexahydrát chloridu horečnatého, dihydrát chloridu vápenatého,

citrát sodný, kyselina citrónová, voda na injekciu.

Ohľadom adjuvans, pozri časť 2.

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

1 rok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

0,5 ml v injekčnej liekovke s jednou dávkou (sklenená, typ I) so zátkou (halo-butylová guma). Balenie obsahujúce 10 kusov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Vakcína má pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu. Pred použitím jemne potraste.

Pred podaním suspenziu vizuálne skontrolujte. V prípade akýchkoľvek častíc alebo nezvyčajného vzhľadu sa má vakcína zlikvidovať.

Nepoužitú vakcínu alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina 1

Siena

Taliansko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/577/003

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. október 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19. október 2014

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZOV LIEKU

Foclivia injekčná suspenzia vo viacdávkovom obale

Pandemická chrípková vakcína (H5N1) (inaktivovaný adjuvovaný povrchový antigén)

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Povrchové antigény vírusu chrípky (hemaglutinín a neuraminidáza)* nasledujúcich kmeňov:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogramu**

na 0,5 ml dávku

 

*pomnožené vo vajciach

**vyjadrené v mikrogramoch hemaglutinínu.

Adjuvans MF59C.1 obsahuje:

 

Skvalén

9,75 miligramu

Polysorbát 80

1,175 miligramu

Sorbitantrioleát

1,175 miligramu

Pomocné látky:

 

Tiomersal

0,05 miligramu

Toto je viacdávkový obal. Počty dávok na injekčnú liekovku, pozri časť 6.5.

Táto vakcína spĺňa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rozhodnutie EÚ pre prípad pandémie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia.

Mliečnobiela tekutina.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Profylaxia chrípky pri oficiálne vyhlásenej pandemickej situácii.

Foclivia sa má používať v súlade s oficiálnym odporúčaním.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí a staršie osoby: 0,5 ml vo zvolenom termíne.

Druhá dávka vakcíny sa má podať po uplynutí najmenej 3 týždňov.

Foclivia bola hodnotená u dospelých (vo veku 18 až 60 rokov) a starších osôb (vo veku nad 60 rokov) po podaní po 1. a 22. dni podľa základnej očkovacej schémy.

K dispozícii sú obmedzené údaje o tretej dávke (posilňovacej) podanej 6 mesiacov po prvej dávke (pozri časti 4.8 a 5.1).

Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť vakcíny Foclivia u osôb mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti dostupné údaje o osobách vo veku 6 mesiacov až 18 rokov sú opísané v časti 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie.

Pre deti mladšie ako 6 mesiacov nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Spôsob podávania

Očkovanie sa má vykonávať formou intramuskulárnej injekcie do deltového svalu alebo anterolaterálnej časti stehna (v závislosti od svalovej hmoty).

4.3 Kontraindikácie

Anamnéza anafylaktickej (t. j. život ohrozujúcej) reakcie na akékoľvek zložky alebo stopové zvyšky vajíčok, kuracích bielkovín, kanamycínu a neomycín sulfátu, síranu bárnatého, formaldehydu

a cetyltrimetylamóniumbromidu (CTAB) tejto vakcíny. Pri pandemickej situácii však môže byť vhodné podávať vakcínu, pokiaľ sú pre prípad potreby okamžite dostupné prostriedky na resuscitáciu. Pozri časť 4.4.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Opatrne treba postupovať pri podávaní tejto vakcíny osobám so známou precitlivenosťou (inou než anafylaktická reakcia) na liečivo, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, a na vajíčka, kuracie bielkoviny, kanamycín a neomycín, síran bárnatý, formaldehyd a cetyltrimetylamóniumbromid (CTAB).

Tak ako u všetkých injekčných vakcín, vždy má byť k dispozícii príslušná liečba a dohľad pre prípad zriedkavej anafylaktickej reakcie po podaní vakcíny.

Ak to pandemická situácia umožňuje, u pacientov so závažným horúčkovitým ochorením alebo s akútnou infekciou sa má očkovanie odložiť.

Foclivia sa nesmie v žiadnom prípade podávať intravaskulárne ani subkutánne.

Preto je potrebné, aby lekári posúdili prínosy a možné riziká podávania vakcíny u jedincov s trombocytopéniou alebo s akoukoľvek poruchou krvácania, ktoré by boli kontraindikáciou pre intramuskulárnu injekciu, pokiaľ možný prínos nepreváži riziko krvácaní.

Odpoveď na protilátky u pacientov s endogénnou alebo iatrogénnou imunosupresiou môže byť nedostatočná.

Ochranná odpoveď nemusí byť vyvolaná u všetkých očkovancov (pozri časť 5.1).

Skrížená ochrana bola pozorovaná proti variantom vírusu súvisiacim s H5N1 počas klinického skúšania (pozri časť 5.1).

V prípade podania druhej dávky je potrebné vziať do úvahy, že neexistujú žiadne údaje o bezpečnosti, imunogenite alebo o účinnosti, ktoré by podporili zameniteľnosť vakcíny Foclivia s inými monovalentnými H5N1 vakcínami.

Zatiaľ čo z používania vakcíny Foclivia nie sú k dispozícii žiadne údaje, boli hlásené prípady kŕčov s horúčkou alebo bez nej u jedincov očkovaných vakcínou Focetria, ktorá je pandemickou

H1N1 vakcínou adjuvovanou s MF59.1, ktorá je podobná vakcíne Foclivia.

Väčšina febrilných kŕčov sa vyskytovala u pediatrických jedincov. Niektoré prípady boli pozorované u jedincov s epilepsiou v anamnéze. Osobitná pozornosť sa má venovať jedincom, ktorí trpia epilepsiou a lekári majú informovať týchto jedincov (alebo ich rodičov) o možnosti objavenia sa kŕču (pozri časť 4.8).

Po podaní alebo dokonca pred podaním akejkoľvek vakcíny sa môže objaviť synkopa (mdloba), ako psychogénna odpoveď na pichnutie injekčnou ihlou. Môže byť sprevádzaná niekoľkými neurologickými prejavmi, ako je napr. prechodná porucha videnia, parestézia a tonicko-klonické kŕče končatín počas zotavovania sa. Je dôležité, aby boli zavedené postupy, ktoré predchádzajú poraneniu pri pádoch spôsobených mdlobou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Foclivia sa nemá podávať súbežne s inými vakcínami. Ak je však súbežné podávanie s inými vakcínami indikované, očkovanie sa má vykonávať na odlišných končatinách. Treba poznamenať, že nežiaduce reakcie môžu byť intenzívnejšie.

Ak sa pacient lieči imunosupresívami, imunologická odpoveď môže byť znížená.

Po podaní vakcíny proti chrípke sa pri stanovovaní protilátok vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti-1 (HIV-1), vírusu hepatitídy C a najmä HTLV-1 pomocou metódy ELISA môžu získať falošne pozitívne výsledky sérologického testu. V takýchto prípadoch je výsledok pri metóde Western blot negatívny. Tieto prechodné falošne pozitívne výsledky testu môžu byť spôsobené tvorbou protilátok IgM ako odpoveď na podanie vakcíny.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neexistujú údaje o použití Foclivie u gravidných žien.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti sú však k dispozícii u gravidných žien vystavených vakcíne Focetria (pandemická H1N1 vakcína podobná vakcíne Foclivia), ktorá obsahuje rovnaké množstvo

MF59C.1 ako vakcína Foclivia. Nežiaduce udalosti, ktoré boli spontánne hlásené po jej uvedení na trh a intervenčná štúdia nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu pri expozícii vakcíne Focetria. Okrem toho dve veľké observačné štúdie navrhnuté na posúdenie bezpečnosti pri expozícii vakcíne Focetria v gravidite nepreukázali žiadne zvýšenie výskytu gestačného diabetes mellitus, preeklampsie, potratov, pôrodov mŕtveho plodu, pôrodov s nízkou telesnou hmotnosťou,

úmrtí novorodencov a vrodených malformácií medzi takmer 10 000 očkovanými gravidnými ženami a ich potomkami v porovnaní s kontrolnou skupinou žien bez očkovania.

Je potrebné, aby lekári posúdili prínosy a možné riziká podávania vakcíny Foclivia gravidným ženám pri zohľadnení oficiálnych odporúčaní.

Laktácia

Vakcína sa môže používať počas laktácie.

Fertilita

Údaje týkajúce sa fertility nie sú k dispozícii.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré z účinkov uvedených v časti 4.8 „Nežiaduce účinky“ môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn profilu bezpečnosti

Dospelí a staršie osoby (starší ako 18 rokov)

V klinických skúšaniach vykonaných s pandemickou novou testovanou adjuvovanou H5N1 vakcínou u dospelých a starších osôb (viac informácií pozri časť 5.1) mala väčšina reakcií miernu povahu,

krátku dĺžku trvania a bola kvalitatívne podobná reakciám, ktoré boli vyvolané štandardnými sezónnymi vakcínami proti chrípke. Vo všeobecnosti je akceptované, že adjuvantný účinok, ktorý vedie k zvýšenej imunogenicite, je spojený s mierne vyššou frekvenciou výskytu lokálnych reakcií (najmä mierna bolesť) v porovnaní so štandardnými neadjuvovanými vakcínami proti chrípke. Po podaní druhej dávky sa objavilo menej reakcií v porovnaní s prvou dávkou.

Deti a dospievajúci vo veku 6 mesiacov až 17 rokov:

V klinickom skúšaní II fázy (Štúdia V87P6) sa u detí a dospievajúcich hodnotila bezpečnosť pandemickej novej testovanej adjuvovanej H5N1 vakcíny (viac informácií pozri v časti 5.1). Bez ohľadu na vek bola reaktogenita vyššia po prvej dávke ako po druhej dávke očkovania.

Reaktogenita po tretej dávke podanej 12 mesiacov po druhej dávke bola vyššia ako po prvej a aj druhej dávke. Percentuálny pomer jedincov, ktorí hlásili lokálne reakcie, bol vyšší ako v skupine

s vyšším vekom, najmä z dôvodu vyššej miery hlásení bolesti. Najčastejšími vyžiadanými lokálnymi reakciami u batoliat boli erytém a citlivosť; podráždenosť a nezvyčajný plač boli najčastejšie hlásenými vyžiadanými systémovými reakciami. Najčastejšie hlásenou vyžiadanou lokálnou reakciou u detí a dospievajúcich bola bolesť a únava a bolesť hlavy boli najčastejšie hlásenými vyžiadanými systémovými reakciami. Medzi vekovými skupinami sa pri malom percentuálnom pomere hlásila horúčka. Údaje týkajúce sa bezpečnosti po prvej a druhej dávke u detí a dospievajúcich pri podobnej pandemickej vakcíne (Focetria H1N1v) naznačujú porovnateľný profil bezpečnosti ako je profil bezpečnosti, ktorý sa hlásil pri novej testovanej aH5N1 vakcíne (Foclivia).

Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií v klinických skúšaniach a dohľade po uvedení vakcíny na trh je uvedená nižšie.

Klinické štúdie

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u dospelých a starších osôb (starších ako 18 rokov).

Výskyt nežiaducich reakcií bol hodnotený v štyroch klinických štúdiách s rôznymi kmeňmi chrípky a s rozličným zložením (H5N3, H9N2 a H5N1), ktorých sa zúčastnilo približne 3696 dospelých

a starších osôb. Z týchto osôb bola 3618 osobám podaná nová testovaná vakcína Foclivia (A/H5N1)

(pozri časť 5.1).

Nežiaduce reakcie zistené počas klinických štúdií s novou testovanou vakcínou Foclivia sú uvedené nižšie.

Výskyt príznakov pozorovaných u pacientov vo veku nad 60 rokov bol nižší v porovnaní s populáciou vo veku 18 až 60 rokov.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti:

Poruchy nervového systému

Časté (> 1/100, < 1/10): bolesť hlavy

Poruchy kože a podkožného tkaniva Časté (> 1/100, < 1/10): potenie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Časté (> 1/100, < 1/10): artralgia a myalgia

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Časté (> 1/100, < 1/10): sčervenanie miesta vpichu, opuch miesta vpichu, stvrdnutie miesta vpichu, podliatina v mieste vpichu a bolesť miesta vpichu, horúčka, malátnosť, únava a chvenie

Väčšina týchto reakcií zvyčajne ustúpi do 1 až 2 dní bez liečby.

Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u detí vo veku 6 mesiacov až 17 rokov

Klinické skúšanie (štúdia V87P6) bolo vykonané s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 (n=334) v porovnaní so sezónnou vakcínou proti chrípke (n=137).

 

Prvá dávka

 

Druhá dávka

 

Tretia dávka

 

 

 

(21 dní po

 

(12 mesiacov po

 

 

 

prvej dávke)

 

druhej dávke)

 

 

H5N1 vakcína s adjuvans

 

Batoľatá (6 až < 36 mesiacov)

N=145

 

N=138

 

 

N=124

Akékoľvek

76 %

 

68 %

 

 

80 %

Lokálne

47 %

 

46 %

 

 

60 %

Systémové

59 %

 

51 %

 

 

54 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

 

0 %

 

 

0 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

54 %

 

49 %

 

 

35 %

Deti (3 až < 9 rokov)

N=96

 

N=93

 

N=85

Akékoľvek

72 %

 

68 %

 

 

79 %

Lokálne

66 %

 

58 %

 

 

74 %

Systémové

32 %

 

33 %

 

 

45 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

4 %

 

2 %

 

 

6 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

36 %

 

31 %

 

 

19 %

Adolescenti (9 až < 18 rokov)

N=93

 

N=91

 

N=83

Akékoľvek

91 %

 

82 %

 

 

89 %

Lokálne

81 %

 

70 %

 

 

81 %

Systémové

69 %

 

52 %

 

 

69 %

Horúčka ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

0 %

 

1 %

 

 

2 %

Akékoľvek iné nežiaduce účinky

30 %

 

27 %

 

 

22 %

Focetria (H1N1v)

Nežiaduce reakcie pozorované týždeň po podaní vakcíny H1N1v Focetria u 77 detí vo veku 3 – 8 rokov a 80 detí a dospievajúcich vo veku 9 – 17 rokov, ktorým bola podaná vakcína s obsahom 7,5 µg, boli hlásené nasledovne:

 

1. injekcia

2. injekcia

Deti (vo veku od 3 do 8 rokov)

N = 77

N = 75

Akákoľvek nežiaduca reakcia

74 %

69 %

Lokálna

62 %

56 %

Systémová

39 %

35 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

4 %

1 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

0 %

1 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

14 %

17 %

Dospievajúci (vo veku 9 až 17 rokov)

N = 80

N = 79

Akákoľvek nežiaduca reakcia

79 %

66 %

Lokálna

70 %

58 %

Systémová

45 %

30 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

3 %

1 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

0 %

0 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

13 %

10 %

Údaje u detí a dospievajúcich vo veku 3 – 17 rokov naznačujú mierne zníženie reaktogenity po druhej dávke bez zvýšenia výskytu horúčky.

Veľmi časté reakcie hlásené u detí a dospievajúcich vo veku 3 až 17 rokov:

Bolesť, indurácia a erytém, malátnosť, myalgia, bolesť hlavy a únava.

Nežiaduce reakcie pozorované týždeň po podaní vakcíny H1N1v Focetria u 73 dojčiat vo veku 6 – 11 mesiacov a 73 batoliat vo veku 12 – 35 mesiacov, ktorým bola podaná vakcína s obsahom 7,5 µg, boli hlásené nasledovne:

 

1. injekcia

2. injekcia

Dojčatá (vo veku 6 až 11 mesiacov)

N = 73

N = 68

Akákoľvek nežiaduca reakcia

79 %

65 %

Lokálna

44 %

26 %

Systémová

70 %

56 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

11 %

9 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

3 %

4 %

Horúčka ≥ 40 °C

0 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

32 %

31 %

Batoľatá (vo veku 12 až 35 mesiacov)

N = 73

N = 71

Akákoľvek nežiaduca reakcia

70 %

71 %

Lokálna

51 %

49 %

Systémová

60 %

49 %

Horúčka ≥ 38 °C až 38,9 °C

10 %

11 %

Horúčka 39 °C až 39,9 °C

4 %

1 %

Horúčka ≥ 40 °C

1 %

0 %

Akákoľvek iná nežiaduca udalosť

21 %

24 %

Údaje u dojčiat a batoliat vo veku 6 – 35 mesiacov naznačujú mierne zníženie reaktogenity po druhej dávke bez zvýšenia výskytu horúčky.

Veľmi časté reakcie hlásené u 146 dojčiat a batoliat vo veku 6 až 35 mesiacov:

Citlivosť, erytém, podráždenosť, nezvyčajný plač, spavosť, hnačka, vracanie a zmeny v stravovacích návykoch. Indurácia a ekchymóza boli veľmi častými reakciami u batoliat, ale nemej častými reakciami u dojčiat.

Postmarketingové sledovanie

Okrem nežiaducich reakcií hlásených v klinických skúšaniach sa počas skúseností po uvedení vakcíny

H1N1v Focetria na trh hlásilo nasledovné:

Poruchy krvi a lymfatického systému

Lymfadenopatia.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácia, tachykardia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová slabosť, bolesť v končatinách.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Generalizované kožné reakcie zahŕňajúce pruritus, urtikáriu alebo nešpecifickú vyrážku, angioedém.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Poruchy gastrointestinálneho traktu, ako je napr. nevoľnosť, bolesť brucha a hnačka.

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat, somnolencia, synkopa. Neurologické poruchy, ako je napr. neuralgia, parestézia, kŕče a neuritída.

Poruchy imunitného systému

Alergické reakcie, anafylaxia zahŕňajúca dyspnoe, bronchospazmus, opuch hrtana, ktorá v zriedkavých prípadoch vedie k šoku.

Počas postmarketingových prieskumov s adjuvovanými interpandemickými trivalentnými vakcínami so zložením podobným vakcíne Foclivia (pandemická H1N1 vakcína adjuvovaná s MF59C.1) boli pozorované ďalšie nežiaduce reakcie:

Zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000):

Trombocytopénia (niektoré veľmi zriedkavé prípady boli závažné s počtom trombocytov menej ako 5 000 v mm3).

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000):

Zápal ciev s prechodným postihnutím obličiek a exsudačný multiformný erytém.

Neurologické poruchy, ako napríklad encefalomyelitída, neuritída a Guillainov-Barrého syndróm.

Nežiaduce reakcie z postmarketingových prieskumov s pandemickou vakcínou: neaplikovateľné

Táto vakcína obsahuje tiomersal (organická zložka s obsahom ortuti) ako konzervačnú látku, a preto je možné, že sa môže objaviť senzibilizačná reakcia (pozri časť 4.4).

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: chrípková vakcína, ATC kód: J07BB02

Táto časť popisuje klinické skúsenosti s novými testovanými H5N1 vakcínami po podaní dvoch dávok vakcíny s obsahom 7,5 mikrogramov.

Nové testované vakcíny obsahujú chrípkové antigény, ktoré sú odlišné od aktuálne sa vyskytujúcich vírusov chrípky. Tieto antigény sa môžu považovať za „nové“ antigény a simulujú situáciu, kedy je cieľová populácia pre vakcináciu imunologicky „neskúsená“. Údaje získané s novou testovanou vakcínou podporia plán vakcinácie, ktorý sa pravdepodobne použije pre pandemickú vakcínu: údaje o klinickej účinnosti a bezpečnosti získané s novými testovanými vakcínami sú relevantné pre pandemické vakcíny.

Dospelí (18-60 rokov)

Bola vykonaná II. fáza klinického skúšania (štúdia V87P1) s vakcínou H5N1 kombinovanou s adjuvans MF59C.1 u 312 zdravých dospelých osôb. Dve dávky vakcíny

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka/ 7,5 µg hemagluitinínu (HA)) boli podané v intervale troch týždňov 156 osobám.

V ďalšom klinickom skúšaní (III. fáza) (štúdia V87P13) sa zúčastnilo 2693 dospelých osôb a boli im podané dve dávky vakcíny obsahujúcej H5N1 (A/Vietnam/1194/2004, adjuvantná dávka/ 7,5 µg(HA) v intervale troch týždňov. Imunogenita bola hodnotená v podskupine (n=197) štúdie populácie.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u dospelých boli podľa analýzy (Single Radial Heamolysis, SRH) nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=149

N=197

Miera séroprotekcie (95 % CI)

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Štúdia V87P13

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (HI)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=69

N=128

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Výsledky mikroneutralizácie (MN) proti A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie a, mieru sérokonverzie v rozsahu od 67 % (60-74) do 85 % (78-90) a 65 % (58-72) až 83 % (77-89). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená MN analýzou je v súlade s výsledkami získanými SRH analýzou.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené hemaglutinačnou inhibíciou (HI), SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené o 1/5 až 1/2 ich pôvodných hladín.

Staršie osoby (>60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u osôb starších ako 60 rokov (obmedzený počet osôb starších

ako 70 rokov) merané SRH analýzou, hodnotené v dvoch klinických štúdiách boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=84

N=210

Miera séroprotekcie (95 % CI)

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

Štúdia V87P13

Štúdia V87P13

Anti-HA protilátka (SRH)

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

N=66

N=143

Počiatočný sérologický stav

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Miera séroprotekcie (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Miera sérokonverzie (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Výsledky MN voči A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie, mieru sérokonverzie

v rozsahu od 57 % (50-64) do 79 % (68-87) a 55 % (48-62) až 58 % (47-69). Imunitná odpoveď na očkovanie hodnotená analýzou MN je podobná s výsledkami získanými SRH analýzou a poukazuje na silnejšiu imunitnú odpoveď po úplnom základnom očkovaní u populácie starších osôb.

Pretrvávanie protilátok po základnom očkovaní v tejto populácii bolo hodnotené HI, SRH a MN analýzami. V porovnaní s hladinami protilátok získanými v 43. deň po ukončení základného očkovania boli hladiny protilátok v 202. deň znížené o 1/2 až 1/5 ich hladín po očkovaní. Až 50 % starších osôb očkovaných H5N1 vakcínou kombinovanou s MF59C získalo sérologickú ochranu na 6 mesiacov.

Posilňovacia dávka

Tretia (posilňovacia) dávka H5N1 vakcíny kombinovanej s MF59C bola podaná 6 mesiacov a viac po základnom očkovaní. Výsledky sú uvedené podľa SRH analýzy.

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/Vietnam/1194/2004 merané SRH analýzou boli nasledujúce:

 

Štúdia V87P1 Dospelí,

Štúdia V87P1 Staršie osoby,

 

posilňovacia dávka

posilňovacia dávka

 

(6 mesiacov po 2. dávke)

(6 mesiacov po2. dávke)

SRH

N=71

N=38

Miera séroprotekcie (95 % CI)

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Miera sérokonverzie (95 % CI)

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH

Skúsenosti s použitím posilňovacej dávky u starších osôb sú obmedzené.

Podporné údaje u dospelých a starších osôb

V dvoch štúdiách zameraných na zistenie účinných dávok dostávalo 78 dospelých adjuvovanú novú testovanú vakcínu (H5N3 alebo H9N2). Dve dávky vakcíny s kmeňom H5N3 (A/Duck/Singapur/97) v 3 rôznych dávkach (7,5; 15 a 30 µg HA/dávku) boli podané po troch týždňoch od seba.

Vzorky séra sa testovali na pôvodný kmeň H5N3 a tiež na niekoľko izolovaných kmeňov H5N1.

Sérologické odpovede získané pomocou testu SRH ukázali, že 100 % pacientov dosiahlo sérologickú ochranu a 100 % dosiahlo sérologickú konverziu po dvoch injekčných podaniach dávky 7,5 g.

V prípade adjuvovanej vakcíny sa tiež zistilo, že vyvolávala vznik protilátok proti kmeňom H5N1 izolovaným v rokoch 2003 a 2004, ktoré vykazujú určitý antigénny posun v porovnaní s pôvodnými kmeňmi.

Dve dávky vakcíny obsahujúce kmeň H9N2 (A/chicken/Hongkong/G9/97) v 4 rôznych dávkach (3,75; 7,5; 15 a 30 μg HA/dávku) boli podané po štyroch týždňoch od seba.

Sérologické odpovede získané pomocou testu HI ukázali, že 92 % pacientov dosiahlo sérologickú ochranu a 75 % dosiahlo sérologickú konverziu po dvoch injekčných podaniach dávky 7,5 g.

Skrížená reaktivita

Dospelí (18 – 60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátky voči H5N1 A/turkey/Turkey/05 boli po podaní 2. dávky u dospelých vo veku 18-60 rokov merané SRH a HI analýzami nasledujúce:

 

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

 

N=70

N=197

 

Miera séroprotekcie* (95 % CI)

70 % (58-80)

59 % (52-66)

SRH

Miera sérokonverzie* (95 % CI)

NA***

49 % (42-56)

 

Faktor sérokonverzie** (95 % CI)

NA***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

 

Miera séroprotekcie (95 % CI)

36 % (25-49)

23 % (18-30)

HI

Miera sérokonverzie (95 % CI)

NA***

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

NA***

1,92 (1,64-2,25)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov HI

***vo V87P1: počiatočný stav nebol testovaný

Výsledky MN z klinických štúdií v tabuľke vyššie preukázali mieru séroprotekcie proti A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 27 % (17-39) (V87P1) do 39 % (32-46) (V87P13) a mieru sérokonverzie 36 % (29-43) v štúdii V87P13. Výsledky MN v štúdii V87P13 preukázali GMR proti A/turkey/Turkey/05 2,77 (2,4-3,2).

Staršie osoby (>60 rokov)

Miera séroprotekcie*, miera sérokonverzie* a faktor sérokonverzie** pre anti-HA protilátku voči H5N1 A/turkey/Turkey/05 po druhej dávke u osôb starších ako 60 rokov merané SRH a HI analýzou, boli nasledujúce:

 

 

Štúdia V87P1

Štúdia V87P13

 

Anti-HA protilátka

21 dní po 2. dávke

21 dní po 2. dávke

 

 

N=37

N=207

 

Miera séroprotekcie* (95 % CI)

57 % (39-73)

20 % (18-23)

SRH

Miera sérokonverzie* (95 % CI)

NA***

48 % (41-55)

 

Faktor sérokonverzie** (95 % CI)

NA***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

 

Miera séroprotekcie (95 % CI)

36 % (21-54)

25 % (19-32)

HI

Miera sérokonverzie (95 % CI)

NA***

19 % (14-25)

 

Faktor sérokonverzie (95 % CI)

NA***

1,79 (1,56-2,06)

*merané SRH analýzou ≥ 25 mm2

**geometrický priemer pomerov SRH ° merané HI analýzou ≥ 40

°° geometrický priemer pomerov HI

***vo V87P1: počiatočný stav nebol testovaný

Výsledky MN z klinických štúdií v tabuľke vyššie preukázali mieru séroprotekcie proti

A/turkey/Turkey/05 v rozsahu od 11 % (3-25) (štúdia V87P1) do 30 % (24-37) (štúdia V87P13) a mieru sérokonverzie 25 % (19-31) v štúdii V87P13. Výsledky MN v štúdii V87P13 preukázali GMR proti A/turkey/Turkey/05 2,01 (1,78-2,26).

Údaje v pediatrickej populácii

Bolo vykonané klinické skúšanie (štúdia V87P6) vakcíny H5N1 kombinovanej s adjuvans MF59C.1 u 471 detí vo veku od 6 mesiacov do 17 rokov. Dve dávky vakcíny 7,5 mikrogramov boli podané v intervale troch týždňov a tretia dávka 12 mesiacov po prvej dávke. Po 3 týždňoch po 2. očkovaní (43. deň) všetky vekové skupiny (t.j. 6-35 mesiacov, 3-8 rokov a 9-17 rokov) dosiahli

vysoké hladiny protilátok voči (A/Vietnam/1194/2004), ako bolo vyhodnotené SRH a HI analýzami a je uvedené v tabuľke nižšie*. V tejto štúdii neboli pozorované žiadne závažné nežiaduce reakcie v súvislosti s vakcínou.

 

 

Batoľatá

Deti

Dospievajúci

 

 

(6- < 36 mesiacov)

(3- < 9 rokov)

(9- < 18 rokov)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Miera séroprotekcie

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43. deň

 

 

 

 

 

Faktor sérokonverzie

HI

(95 % CI)

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

43. deň až 1. deň

 

 

 

 

 

Miera sérokonverzie

97 %

97 %

89 %

 

(95 % CI)

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

43. deň

 

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Miera séroprotekcie

100 %

100 %

100 %

 

(95 % CI)

 

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

43. deň

 

 

 

 

SRH

Faktor sérokonverzie

(95 % CI)

 

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

43. deň až 1. deň

 

 

 

 

 

Miera sérokonverzie

98 %

100 %

99 %

 

(95 % CI)

 

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

43. deň

 

 

 

 

*Pretože chýbajú kritériá CHMP pre imunogenitu u detí, pre sérologické údaje získané po očkovaní detí sa použili kritériá CHMP pre imunogenitu použité na hodnotenie sezónnych chrípkových vakcín u dospelých. Význam klinickej ochrany je však neznámy.

Výsledky MN proti A/Vietnam/1194/2004 indikujú mieru séroprotekcie 99 % (95 % CI: 94-100), mieru sérokonverzie v rozsahu od 97 % (95 % CI: 91-99) do 99 % (95 % CI: 96-100) a GMR v rozsahu od 29 (95 % CI: 25-35) do 50 (95 % CI: 44-58).

Výsledky imunogenity vakcíny H1N1v Focetria (štúdia V111_03):

Miera séroprotekcie a miera sérokonverzie stanovené pomocou metódy HI a faktor

sérokonverzie vyjadrený ako geometrických priemer priemerov HI pre anti-HA protilátky k H1N1 po podaní jednej alebo dvoch 7,5 µg dávok vakcíny Focetria, hodnotený u 70 detí a dospievajúcich

(9 – 17 rokov), 60 detí (3 – 8 rokov), 58 detí (12 – 35 rokov) a 49 dojčiat (6 – 11 mesiacov). Vo všetkých vyššie uvedených vekových skupinách (v celkovej populácii a aj v podskupine

séronegatívnych pacientov na začiatku) boli po 1. a aj po 2. dávke dosiahnuté kritériá imunogenity stanovené výborom CHMP pre dospelých (18 – 60 rokov).

Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s vakcínou Foclivia v jednej alebo vo viacerých podskupinách pediatrickej populácie na aktívnu imunizáciu proti vírusu chrípky A, podtyp H5N1. Informácie o použití v pediatrickej populácii, pozri časť 4.2.

Liek Foclivia bol registrovaný za tzv. „mimoriadnych okolností“.

To znamená, že z vedeckých dôvodov nebolo možné získať všetky informácie o tomto lieku. Európska agentúra pre lieky (EMA) každý rok posúdi nové dostupné informácie o tomto lieku a tento súhrn charakteristických vlastností bude podľa potreby aktualizovať.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané u vakcíny Foclivia a sezónnej vakcíny obsahujúcej adjuvans MF59C.1 neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe vykonaných konvenčných štúdií

toxicity po opakovanej dávke, lokálnej znášanlivosti, fertility žien a reprodukčnej a vývinovej toxicity

(do konca obdobia laktácie).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný, chlorid draselný,

dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hexahydrát chloridu horečnatého, dihydrát chloridu vápenatého,

citrát sodný, kyselina citrónová, tiomersal,

voda na injekciu.

Ohľadom adjuvans, pozri časť 2.

6.2 Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

1 rok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

5,0 ml v injekčnej liekovke s 10 dávkami (sklenená, typ I) so zátkou (halo-butylová guma). Balenie obsahujúce 10 kusov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pred podaním suspenziu vizuálne skontrolujte. V prípade akýchkoľvek častíc alebo nezvyčajného vzhľadu sa má vakcína zlikvidovať.

Pred odobratím dávky (0,5 ml) vakcíny do injekčnej striekačky viacdávkovú injekčnú liekovku jemne pretrepte. Pred podaním má odobraté množstvo vakcíny dosiahnuť izbovú teplotu. Hoci viacdávkové injekčné liekovky vakcíny Foclivia obsahujú konzervačnú látku, ktorá zabraňuje rastu mikroorganizmov, minimalizácia rizika kontaminácie viacdávkovej injekčnej liekovky počas odberu každej dávky je zodpovednosťou používateľa.

Na štítok injekčnej liekovky si zaznamenajte dátum a čas odberu prvej dávky.

Medzi použitiami zabezpečte odporúčané podmienky na uchovávanie viacdávkovej injekčnej liekovky pri teplote 2°C až 8°C. Pokiaľ je to možné, viacdávková injekčná liekovka sa má použiť

počas 24 hodín po prvom odbere.

K dispozícii sú údaje, ktoré naznačujú, že viacdávkové injekčné liekovky sa môžu použiť až maximálne do 72 hodín po odobratí prvej dávky, avšak takého predĺženie obdobia na uchovávanie nemá byť uprednostňovanou voľbou.

Nepoužitú vakcínu alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina 1

Siena

Taliansko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/09/577/004

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. október 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 19. október 2014

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis