Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Označenie obalu - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGalafold
Kód ATC klasifikácieAmicus Therapeu
Látkamigalastat hydrochloride
VýrobcaAuthorised

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Galafold 123 mg tvrdé kapsuly migalastát

2.LIEČIVO

Každá kapsula obsahuje migalastátiumchlorid, čo zodpovedá 123 mg migalastátu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tvrdých kapsúl

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Užívajte liek nalačno, aspoň dve hodiny pred jedlom alebo po jedle, každý deň vrovnakom čase.

Kapsulu prehltnite celú. Kapsulu nekrájajte, nedrvte ani nežuvajte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

Kapsulu lieku Galafold užívajte každý druhý deň a vytlačte perforovaný kruh na blistri v dňoch, keď liek Galafold neužívate.

Pokyny na otvorenie balenia

1.STLAČTE, pričom držte okraj na ľavej strane,

2.VYTIAHNITE kartu na pravej strane,

3.PRETLAČTE kapsulu cez fóliu,

4.ZATLAČTE kartu späť do držiaka.

Pre prístup k písomnej informácii pre používateľa nasnímajte kód v dolnej časti.

QR kód, ktorý treba uviesť + www.galafoldsmpc.co.uk

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Spojené kráľovstvo

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/15/1082/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

galafold 123 mg tvrdé kapsuly

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Galafold 123 mg tvrdé kapsuly migalastát

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.INÉ

Ďalšie pokyny sa nachádzajú v písomnej informácii pre používateľa. Pretlačte perforované kruhy v dňoch, keď liek Galafold neužívate. Liek Galafold sa má užívať každý druhý deň.

Dátum začiatku:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FÓLIA BLISTRA

1. NÁZOV LIEKU

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis