Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGanfort
Kód ATC klasifikácieS01ED51
Látkabimatoprost / timolol
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).

Pomocná látka so známym účinkom

Jeden ml roztoku obsahuje 0,05 mg benzalkóniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3.LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia.

Bezfarebný až svetložltý roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku (VOT) u dospelých pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo vnútroočnou hypertenziou, ktorí nedostatočne reagujú na liečbu lokálnymi betablokátormi alebo analógmi prostaglandínu.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka pre dospelých (vrátane starších osôb)

Odporúčaná dávka je jedna kvapka GANFORTU do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne buď ráno alebo večer. Dávka sa má podávať každý deň v rovnakom čase.

Z údajov o lieku GANFORT v existujúcej literatúre vyplýva, že večerná dávka dokáže účinnejšie znižovať VOT ako raňajšia dávka. Pri voľbe raňajšieho alebo večerného dávkovania však treba zohľadniť pravdepodobnosť dodržiavania liečby (pozri časť 5.1).

Ak sa vynechá jedna dávka, liečba musí pokračovať ďalšou plánovanou dávkou. Dávkovanie jedenkrát denne do postihnutého oka (očí) sa nemá prekročiť.

Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene

GANFORT sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek. Preto sa má u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť GANFORTU u detí vo veku od 0 až 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, každý z nich sa musí podať s časovým odstupom najmenej 5 minút.

Systémová absorpcia klesá, ak sa používa nazolakrimálna oklúzia alebo pri zatvorení očných viečok na 2 minúty. Môže to spôsobiť pokles systémových vedľajších účinkov a nárast lokálnej aktivity.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo (liečivá) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Reakčná choroba dýchacích ciest vrátane prieduškovej astmy alebo predchádzajúcej prieduškovej astmy, ťažká chronická obštrukčná pľúcna choroba.

Sínusová bradykardia, syndróm chorého uzla, sinoatriálna blokáda, atrioventrikulárny blok druhého alebo tretieho stupňa, nekontrolovaných kardiostimulátorom. Zjavné zlyhanie srdca, kardiogénny šok.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tak ako ostatné lokálne aplikované očné lieky, aj liečivá GANFORTU (timolol/ bimatoprost) sa môžu vstrebávať systémovo. Žiadne zvýšenie systémového vstrebávania individuálnych liečivých látok sa nepozorovalo. Vzhľadom na betaadrenergnú zložku timolol, môžu sa vyskytnúť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pľúcnych a iných nežiaducich reakcií, ktoré sa pozorovali pri systémových betablokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po topickej aplikácii oftalmických liekov je nižší ako v prípade systémového podávania. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Kardiovaskulárne ochorenia

U pacientov trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. koronárna choroba srdca, Prinzmetalova angina pectoris a srdcové zlyhanie) a liečených na hypotenziu betablokátormi je potrebné vykonať kritické hodnotenie a posúdiť možnú liečbu inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa musia sledovať príznaky zhoršenia stavu týchto ochorení a príznaky nežiaducich reakcií.

Pre negatívne účinky na čas srdcovej kondukcie sa betablokátory majú podávať len s opatrnosťou pacientom trpiacim prvým stupňom srdcovej blokády.

Cievne ochorenia

Pacienti so závažnou poruchou/ochoreniami periférneho obehu (napr. závažné formy Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) majú byť liečení s opatrnosťou.

Respiračné ochorenia

Po podaní niektorých oftalmických betablokátorov boli hlásené dýchacie reakcie vrátane úmrtia spôsobeného bronchospazmom u pacientov s astmou.

GANFORT má byť používaný s opatrnosťou u pacientov trpiacich miernou/strednou chronickou obštrukčnou pulmonálnou chorobou (COPD) a iba v prípade, ak potenciálny prínos liečby prevažuje potenciálne riziko.

Poruchy endokrinného systému

Lieky typu betaadrenergných blokátorov treba podávať s opatrnosťou pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s nestabilnou formou diabetes, pretože betablokátory môžu zastierať príznaky a symptómy akútnej hypoglykémie.

Betablokátory môžu zastierať príznaky hypertyreoidizmu.

Ochorenie rohovky

Oftalmické betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti trpiaci ochorením rohovky majú byť liečení s opatrnosťou.

Iné betablokátory

Účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémovej betablokády môžu byť zosilnené, ak je timolol podaný pacientom, ktorí už užívajú systémový betablokátor. Reakciu týchto pacientov je potrebné veľmi dôkladne sledovať. Použitie dvoch topických betaadrenergných blokátorov sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Anafylaktické reakcie

Ak užívajú betablokátory pacienti s anamnézou atopie alebo ťažkej anafylaktickej reakcie na rôzne alergény, môžu viac reagovať pri opakovanom vystavení týmto alergénom a nemusia reagovať na zvyčajnú dávku adrenalínu používanú na liečenie anafylaktických reakcií.

Uvoľnenie cievovky

Uvoľnenie cievovky bolo pozorované pri podávaní vodnej supresívnej liečby (napr. timolol, acetazolamid) po vykonaní filtrácie.

Chirurgická anestézia

Betablokujúce oftalmologické prípravky môžu blokovať účinky systémových betaagonistov, napr. adrenalínu. Anestéziológ musí byť informovaný, ak pacient užíva timolol.

Účinky na pečeň

U pacientov, ktorí v minulosti prekonali ľahké ochorenie funkcie pečene alebo s abnormálnymi hodnotami alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a/alebo východiskovej hodnoty bilirubínu, nemal bimatoprost žiadne škodlivé účinky na funkciu pečene minimálne po dobu 24 mesiacov. Nie sú známe žiadne škodlivé účinky očného timololu na funkciu pečene.

Účinky na oči

Pred začiatkom liečby musí byť pacient informovaný o možnom raste rias, stmavnutí kože na viečkach alebo okolo očí a zvýšenej hnedej pigmentácii dúhovky. Tieto javy sa pozorovali v priebehu liečby bimatoprostom a GANFORTOM. Zvýšená pigmentácia dúhovky bude pravdepodobne trvalá a môže viesť k rozdielnemu vzhľadu očí, pokiaľ bolo liečené iba jedno z nich. Po ukončení liečby GANFORTOM môže byť pigmentácia dúhovky trvalá. Po 12 mesiacoch liečby GANFORTOM bola incidencia pigmentácie dúhovky 0,2 %. Po 12 mesiacoch liečby iba bimatoprostovými očnými kvapkami bola incidencia 1,5 % a nasledujúce 3 roky sa nezvýšila. Zmenu pigmentácie spôsobuje zvýšený obsah melanínu v melanocytoch, a nie zvýšenie počtu melanocytov. Dlhodobé účinky zvýšenej pigmentácie dúhovky nie sú známe. Zmeny farby dúhovky pri očnom podávaní bimatoprostu nemusia byť pozorované počas niekoľkých mesiacov až rokov. Zdá sa, že névy ani škvrny dúhovky nie sú ovplyvnené liečbou. Pigmentácia tkaniva okolo očnice je podľa hlásení reverzibilná

u niektorých pacientov.

Makulárny edém vrátane cystoidného makulárneho edému bol hlásený počas liečby GANFORTOM. GANFORT sa preto má používať s opatrnosťou u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s trhlinou zadného puzdra šošovky alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém (napr. vnútroočný chirurgický zákrok, oklúzia žily sietnice, zápalové očné ochorenie

a diabetická retinopatia).

GANFORT sa má používať s opatrnosťou u pacientov s aktívnym vnútroočným zápalom (napr. uveitídou), pretože zápal sa môže exacerbovať.

Koža

Existuje možnosť rastu chĺpkov v oblasti, kde roztok GANFORT opakovane prichádza do kontaktu s povrchom kože. GANFORT je preto dôležité aplikovať podľa návodu a zabrániť jeho stekaniu na líce alebo iné oblasti kože.

Pomocné látky

Konzervačná látka v GANFORTE, benzalkóniumchlorid, môže spôsobiť podráždenie. Pred aplikáciou lieku sa musia vybrať z oka kontaktné šošovky a znovu nasadiť najskôr 15 minút po podaní. Je známe, že benzalkóniumchlorid mení farbu mäkkých kontaktných šošoviek. Preto nesmie prísť do styku

s mäkkými kontaktnými šošovkami.

Bolo hlásené, že benzalkóniumchlorid spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu. Preto sa u pacientov so syndrómom suchého oka alebo s ohrozením rohovky pri častejšom alebo predĺženom používaní GANFORTU požadujú častejšie kontroly.

Ďalšie stavy

GANFORT sa neskúšal u pacientov s očnými zápalovými stavmi, neovaskularizáciou, zápalmi, glaukómom so zavretým uhlom, kongenitálnym glaukómom a glaukómom s úzkym uhlom.

V štúdiách s bimatoprostom 0,3 mg/l u pacientov s glaukómom alebo vysokým vnútroočným tlakom sa preukázalo, že častejšia expozícia oka viac ako 1 dávke bimatoprostu denne môže znížiť účinok spočívajúci v znižovaní VOT. Pacienti používajúci GANFORT s inými analógmi prostaglandínu musia byť monitorovaní, či u nich nedochádza k zmene vnútroočného tlaku.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie fixnej kombinácie bimatoprostu/timololu.

Existuje potenciál dodatočných účinkov, ktoré vedú k hypotenzii a/alebo výraznej bradykardii, keď sa roztok oftalmických betablokátorov podáva súbežne s perorálnymi blokátormi kalciového kanála, guanetidínom, betaadrenergnými blokátormi, parasympatomimetikami, antiarytmikami (vrátane amiodarónu) a digitalisovými glykozidmi.

Zosilnená systémová betablokáda (napr. znížená srdcová frekvencia, depresia) bola hlásená počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timolol.

Mydriáza v dôsledku súbežného podávania oftalmických betablokátorov a adrenalínu (epinefrín) bola hlásená len príležitostne.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití fixnej kombinácie bimatoprostu/timololu u gravidných

žien. GANFORT nemá byť používaný počas gravidity, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Bimatoprost

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku GANFORTU. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých maternotoxických dávkach (pozri časť 5.3).

Timolol

Epidemiologické štúdie nepreukázali malformatívne účinky, ale preukázali riziko oneskorenia vnútromaternicového rastu v prípade, že sa betablokátory podávajú perorálne. Okrem toho boli u novorodenca pozorované príznaky a symptómy betablokády (napr. bradykardie, hypotenzie, ťažkosti s dýchaním a hypoglykémie), keď sa betablokátory podávali až do pôrodu. Ak sa podáva GANFORT až do pôrodu, musí byť novorodenec v prvých dňoch života starostlivo monitorovaný. Štúdie s timololom na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri dávkach značne vyšších ako dávky, ktoré by sa použili v klinickej praxi (pozri časť 5.3).

Dojčenie

Timolol

Betablokátory sa vylučujú do ľudského mlieka. V liečebných dávkach timololu vo forme očných kvapiek je však málo pravdepodobné, že sa budú v ľudskom mlieku vyskytovať v dostatočnom množstve, aby vyvolali klinické príznaky betablokády u novorodenca. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Bimatoprost

Nie je známe, či sa bimatoprost vylučuje do ľudského mlieka, ale vylučuje sa do mlieka potkanov. GANFORT by nemal byť podávaný dojčiacim ženám.

Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch GANFORTU na fertilitu u človeka.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

GANFORT má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Ak, rovnako ako po inej očnej liečbe, vznikne po podaní prechodné rozmazané videnie, pacient má pred vedením motorového vozidla alebo obsluhou strojov počkať, kým sa zrak nevyjasní.

4.8Nežiaduce účinky

GANFORT

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Nežiaduce účinky hlásené v klinických štúdiách s použitím GANFORTU boli obmedzené na skôr hlásené reakcie na niektoré z jednotlivých liečiv bimatoprost a timolol. V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne nové nežiaduce účinky špecifické pre GANFORT.

Väčšina nežiaducich účinkov hlásených v klinických štúdiách s použitím GANFORTU sa týkala očí, boli iba mierne a žiadne neboli vážne. Na základe 12-mesačných klinických údajov bola najčastejším hláseným nežiaducim účinkom konjunktívna hyperémia (väčšinou v náznakoch alebo mierna a považovaná za nezápalovú) zhruba u 26 % pacientov, ktorá viedla k prerušeniu liečby u 1,5 % pacientov.

Zoznam nežiaducich účinkov tabuľkovou formou

V tabuľke 1 sa uvádzajú nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené počas klinických štúdií so všetkými formami GANFORT (s viacerými dávkami aj jednou dávkou) (v rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti) alebo v postmarketingovom období.

Uvedená frekvencia možných nežiaducich účinkov je definovaná podľa nasledujúcej konvencie.

Veľmi časté

≥1/10

 

 

Časté

≥1/100 až <1/10

 

 

Menej časté

≥1/1 000 až <1/100

 

 

Zriedkavé

≥1/10 000 až <1/1 000

 

 

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

 

 

Neznáme

Frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

Tabuľka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda orgánových systémov

 

Frekvencia

Nežiaduci účinok

 

Poruchy imunitného systému

 

Neznáme

Hypersenzitívne reakcie

 

 

 

 

vrátane prejavov alebo

 

 

 

 

symptómov alergickej

 

 

 

 

 

 

 

dermatitídy, angioedému, očnej

 

 

alergie

Psychické poruchy

Neznáme

Nespavosť2, nočné mory2

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, závraty2

 

Neznáme

Porucha chuti2

Poruchy oka

Veľmi časté

Hyperémia spojoviek

 

 

 

 

Časté

Bodkovitá keratitída, erózia

 

 

rohovky2, podráždenie

 

 

spojovky1, pálenie očí, svrbenie

 

 

oka, pálčivá bolesť očí2, pocit

 

 

cudzieho telesa, suchosť oka,

 

 

erytém viečok, bolesť oka,

 

 

fotofóbia, výtok z oka2, zrakové

 

 

poruchy2, svrbenie viečok,

 

 

zhoršenie zrakovej ostrosti2,

 

 

blefaritída2, edém viečok,

 

 

podráždenie oka, zvýšené

 

 

slzenie, rast mihalníc

 

Menej časté

Iritída2, spojovkový edém2,

 

 

bolesť viečok2, abnormálny

 

 

pocit v oku1, astenopia,

 

 

trichiáza2, hyperpigmentácia

 

 

dúhovky2, prehĺbenie sulcus

 

 

ciliare2, retrakcia viečok2,

 

 

zmena sfarbenia mihalníc

 

 

(stmavnutie)1.

 

Neznáme

Cystoidný makulárny edém2,

 

 

opuch oka, rozmazané videnie2

Poruchy srdca a srdcovej

Neznáme

Bradykardia

činnosti

 

 

Poruchy dýchacej sústavy,

Časté

Rinitída2

hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe

 

Neznáme

Bronchospazmus (prevažne u

 

 

pacientov s už existujúcou

 

 

bronchospastickou chorobou)2,

 

 

astma

Poruchy kože a podkožného

Časté

Pigmentácia viečok,

tkaniva

 

hirzutizmus2, hyperpigmentácia

 

 

kože (v okolí očí).

 

Neznáme

Alopécia2

Celkové poruchy a reakcie v

Neznáme

Únava

mieste podania

 

 

1nežiaduce reakcie pozorované len pri forme Ganfort s jednou dávkou 2nežiaduce reakcie pozorované len pri forme Ganfort s viacerými dávkami

Rovnako ako iné topicky aplikované oftalmické lieky i GANFORT (bimatoprost/timolol) sa absorbuje do systémového obehu. Absorpcia timololu môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky ako v prípade systémových betablokátorov. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po topickej aplikácii oftalmických liekov je nižší, ako v prípade systémového podávania. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Dodatočné nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali pri niektorom z liečiv (bimatoprost alebo timolol) a môžu sa potenciálne vyskytnúť i pri GANFORTE, sú uvedené v tabuľke 2:

Tabuľka 2

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Poruchy imunitného systému

Systémové alergické reakcie vrátane

 

anafylaxie1

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia1

Psychické poruchy

Depresia1, strata pamäte1

Poruchy nervového systému

Synkopa1, cerebrovaskulárna príhoda1, zvýšené

 

príznaky a symptómy ťažkej myasténie1,

 

parestézia1, mozgová ischémia1

Poruchy oka

Znížená citlivosť rohovky1, diplopia1, ptóza1,

 

uvoľnenie cievovky po filtračnej chirurgii

 

(pozri časť 4.4)1, keratitída1, blefarospazmus2,

 

sietnicové krvácanie2, uveitída2

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Atrioventrikulárna blokáda1, zástava srdca1,

 

arytmia1, zlyhanie srdca1, kongestívne zlyhanie

 

srdca1, bolesť na hrudi1, palpitácie1, edém1

Poruchy ciev

Hypotenzia1, hypertenzia2, Raynaudov

 

fenomén1, studené ruky a nohy1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a

Exacerbácia astmy2, exacerbácia CHOPO2,

mediastína

kašeľ1

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea1,2, hnačka1, dyspepsia1, sucho v ústach1,

 

bolesť brucha1, vracanie1

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Psoriatiformná vyrážka1 alebo exacerbácia

 

psoriázy1, kožná vyrážka1

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a

Myalgia1

spojivového tkaniva

 

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Sexuálna dysfunkcia1, znížené libido1

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia1,2

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Abnormálne testy funkcie pečene2

1nežiaduce reakcie pozorované pri monoterapii timololom

2nežiaduce reakcie pozorované pri monoterapii bimatoprostom

Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát

U niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie rohovky v súvislosti s použitím očných kvapiek obsahujúcich fosfát.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V*.

4.9Predávkovanie

Nie je pravdepodobné, aby došlo k lokálnemu predávkovaniu GANFORTOM alebo aby vznikla súvislosť s toxicitou.

Bimatoprost

Ak sa GANFORT náhodne požije, môžu byť užitočné nasledujúce informácie: počas dvojtýždňových štúdií u potkanov a myší dávky bimatoprostu až do 100 mg/kg/deň nespôsobili žiadnu toxicitu. Táto dávka vyjadrená v mg/m² je najmenej 70-krát vyššia ako množstvo lieku v jednej fľaši GANFORTU pre 10 kg dieťa.

Timolol

Symptómy systémového predávkovania timilolom zahŕňajú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, bolesť hlavy, závraty, dýchavičnosť a zástava srdca. Štúdia pacientov s renálnym zlyhaním preukázala, že timolol sa rozkladá pomaly.

V prípade predávkovania musí byť liečba symptomatická a podporná.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologiká – betablokátory – ATC kód: S01ED51

Mechanizmus účinku

GANFORT obsahuje dve liečivé látky: bimatoprost a timolol. Tieto dve zložky redukujú zvýšený vnútroočný tlak (VOT) doplnkovým mechanizmom účinku a tieto kombinované účinky vedú k ďalšej redukcii VOT v porovnaní s individuálnym podávaním jednej z týchto zložiek. GANFORT začína pôsobiť veľmi rýchlo.

Bimatoprost je silné liečivo znižujúce očný tlak. Je to syntetický prostamid, štrukturálne blízky prostaglandínu F(PGF), ktorý neúčinkuje cestou žiadnych známych prostaglandínových receptorov. Bimatoprost selektívne napodobňuje účinok novoobjavených biosyntetizovaných substancií nazývaných prostamidy. Avšak prostamidové receptory neboli ešte doteraz štrukturálne identifikované. Mechanizmom účinku, ktorým bimatoprost redukuje vnútroočný tlak u človeka, je zvýšený odtok vnútroočnej tekutiny trabekulárnou trámčinou a zvýšený odtok uveosklerálnou cestou.

Timolol je beta1 a beta2 neselektívny blokátor adrenergných receptorov, ktorý neprejavuje významnú vlastnú sympatomimetickú, priamu myokardiálne-depresantnú alebo lokálne anestetickú (stabilizačnú pre membrány) činnosť. Timolol znižuje VOT redukciou tvorby vnútroočnej tekutiny. Presný mechanizmus účinku nie je jasne stanovený, ale pravdepodobné je potlačenie zvýšenej syntézy cyklickej AMP spôsobené endogénnou betaadrenergnou stimuláciou.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinok GANFORTU na zníženie VOT nie je horší ako účinok dosiahnutý kombinovanou liečbou bimatoprostom (raz denne) a timololom (dva razy denne).

Z údajov o lieku GANFORT v existujúcej literatúre vyplýva, že večerná dávka dokáže účinnejšie znižovať VOT ako raňajšia dávka. Pri voľbe raňajšieho alebo večerného dávkovania však treba zohľadniť pravdepodobnosť dodržiavania liečby.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť GANFORTU u detí vo veku od 0 až 18 rokov neboli stanovené.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

GANFORT liek

Koncentrácie plazmatického bimatoprostu a timololu boli stanovené v krížovej štúdii porovnávajúcej monoterapeutickú liečbu s liečbou GANFORTOM u zdravých subjektov. Systémové vstrebávanie jednotlivých zložiek bolo minimálne a neovplyvnilo spoločné podávanie v jednom prípravku.

V dvoch 12-mesačných štúdiách, kde sa meralo systémové vstrebávanie, sa nepozorovalo žiadne hromadenie niektorej z jednotlivých zložiek.

Bimatoprost

Bimatoprost in vitro veľmi dobre penetruje cez ľudskú rohovku a skléru. Po očnom podaní je systémová expozícia bimatoprostu veľmi nízka bez akumulácie v priebehu doby podávania. Pri

podávaní jedenkrát denne po jednej kvapke 0,03% bimatoprostu do oboch očí po dobu dvoch týždňov sa dosahuje maximálna koncentrácia v krvi v priebehu 10 minút po podaní a následné zníženie na najnižšiu detekovateľnú hodnotu (0,025 ng/ml) v priebehu 1,5 hodiny po aplikácii. Priemerné Cmax a AUC 0-24hod. hodnoty boli 7. a 14. deň porovnateľné, približne 0,08 ng/ml respektíve 0,09 ng•hod/ml, čo ukazuje, že rovnovážny stav koncentrácie sa dosiahol v priebehu prvého týždňa očného podávania.

Bimatoprost je mierne distribuovaný do telesných tkanív a systémový distribučný objem bol v rovnovážnom stave 0,67 l/kg. V ľudskej krvi zostáva bimatoprost predovšetkým v plazme. Väzba bimatoprostu na plazmatické bielkoviny je približne 88 %.

Len čo sa po očnom podaní dosiahne systémová cirkulácia, je bimatoprost hlavnou cirkulujúcou

časťou v krvi. Bimatoprost podlieha oxidácii, N-deetylácii a glukoronidácii a vytvára rôzne druhy metabolitov.

Bimatoprost je primárne eliminovaný obličkami, viac ako 67 % z intravenóznej dávky podanej zdravým dobrovoľníkom sa vylúčilo močom, 25 % sa vylúčilo stolicou. Polčas eliminácie určený po intravenóznom podaní bol približne 45 minút. Celkový klírens v krvi bol 1,5 l/hod/kg.

Charakteristiky u starších osôb

U starších pacientov (65 rokov alebo starší) pri dávkovaní dvakrát denne bola priemerná hodnota AUC 0-24hod 0,0634 ng•hod/ml bimatoprostu, čo je signifikantne viac ako 0,0218 ng•hod/ml u mladých zdravých dospelých osôb. Avšak toto zistenie nie je klinicky relevantné, pretože systémová expozícia starších i mladších osôb je pri očnom podávaní veľmi nízka. Kumulácia bimatoprostu v krvi v priebehu doby používania nie je známa a bezpečnostný profil pre starších i mladých pacientov je podobný.

Timolol

Po očnom podávaní 0,5% roztoku očných kvapiek ľuďom podrobujúcim sa operácii katarakty bola maximálna koncentrácia timololu 898 ng/ml v moku očnej komory jednu hodinu po podaní. Časť dávky sa vstrebáva systémovo, kde sa rozsiahlo metabolizuje v pečeni. Polčas timololu v plazme je cca 4 až 6 hodín. Timolol sa čiastočne metabolizuje v pečeni a timolol a jeho metabolity sa vylučujú obličkami. Timolol sa neviaže vo veľkom rozsahu na plazmu.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

GANFORT liek

Štúdie toxicity po opakovanom podávaní GANFORTU neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Profil očnej a systémovej bezpečnosti jednotlivých zložiek je už pevne stanovený.

Bimatoprost

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách na hlodavcoch pri systémovej expozícii 33- až 97-krát vyššej, než sa dosahuje u človeka po očnom podaní, sa vyvíjali druhovo špecifické aborty.

Očné podávanie bimatoprostu opiciam v koncentrácii ≥0,03% denne po dobu jedného roka spôsobilo zvýšenie pigmentácie dúhovky a reverzibilný na dávke závislý periokulárny efekt charakterizovaný prominujúcou hornou a/alebo dolnou ryhou a rozšírením palpebrálnej štrbiny. Zdá sa, že zvýšenie pigmentácie dúhovky je spôsobené zvýšenou stimuláciou produkcie melanínu v melanocytoch a nie zvýšením počtu melanocytov. Žiadne funkčné ani mikroskopické zmeny vo vzťahu k periokulárnemu efektu neboli pozorované, mechanizmus účinku vzniku periokulárnych zmien nie je známy.

Timolol

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Benzalkóniumchlorid Chlorid sodný

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Monohydrát kyseliny citrónovej

Kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky

Chemická a fyzikálna stabilita po otvorení bola preukázaná na dobu 28 dní pri 25 ºC.

Z mikrobiologického hľadiska má byť liek po otvorení uchovávaný maximálne po dobu 28 dní pri 25 ºC. Iná doba a podmienky uchovávania lieku po otvorení pred použitím sú na zodpovednosti používateľa.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Biela, nepriehľadná fľaša z LDPL polyetylénu s polystyrénovým uzáverom so závitom. Každá fľaša je naplnená 3 ml.

Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia: škatuľka obsahujúca 1 alebo 3 fľaše po 3 ml. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/340/001-002

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. máj 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23. jún 2011

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

<{MM/RRRR}>

<{DD/MM/RRRR}> <{DD. mesiac RRRR}>

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

1. NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu (bimatoprost) a 5 mg timololu (timolol) (ako timolol maleát 6,8 mg).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia v jednodávkovom obale.

Bezfarebný až svetložltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku (VOT) u dospelých pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom alebo vnútroočnou hypertenziou, ktorí nedostatočne reagujú na liečbu lokálnymi betablokátormi alebo analógmi prostaglandínu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka pre dospelých (vrátane starších osôb)

Odporúčaná dávka je jedna kvapka GANFORTU v jednodávkovom obale do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne buď ráno alebo večer. Dávka sa má podávať každý deň v rovnakom čase.

Z údajov o lieku GANFORT (forma vo viacerých dávkach) v existujúcej literatúre vyplýva, že večerná dávka dokáže účinnejšie znižovať VOT ako raňajšia dávka. Pri voľbe raňajšieho alebo večerného dávkovania však treba zohľadniť pravdepodobnosť dodržiavania liečby (pozri časť 5.1).

Jednodávkový obale je určený len na jedno použitie. Jeden obal postačuje na liečbu oboch očí. Akýkoľvek nepoužitý roztok je potrebné zlikvidovať hneď po použití. Ak sa vynechá jedna dávka, liečba musí pokračovať ďalšou plánovanou dávkou. Dávkovanie jedenkrát denne do postihnutého oka (očí) sa nemá prekročiť.

Poškodenie funkcie obličiek alebo pečene

GANFORT v jednodávkovom obale sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo obličiek. Preto sa má u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť GANFORTU v jednodávkovom obale u detí do 18 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania

Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, každý z nich sa musí podať s časovým odstupom najmenej 5 minút.

Systémová absorpcia klesá, ak sa používa nazolakrimálna oklúzia alebo pri zatvorení očných viečok na 2 minúty. Môže to spôsobiť pokles systémových vedľajších účinkov a nárast lokálnej aktivity.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo (liečivá) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Reakčná choroba dýchacích ciest vrátane prieduškovej astmy alebo predchádzajúcej prieduškovej astmy, ťažká chronická obštrukčná pľúcna choroba.

Sínusová bradykardia, syndróm chorého uzla, sinoatriálna blokáda, atrioventrikulárny blok druhého alebo tretieho stupňa, nekontrolovaných kardiostimulátorom. Zjavné zlyhanie srdca, kardiogénny šok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tak ako ostatné lokálne aplikované očné lieky, aj liečivá GANFORTU jednodávkovom obale (timolol/ bimatoprost) sa môžu vstrebávať systémovo. V prípade GANFORTU (zloženie s viacerými dávkami) sa nepozorovalo žiadne zvýšenie systémového vstrebávania individuálnych liečivých látok. Vzhľadom na betaadrenergnú zložku timolol, môžu sa vyskytnúť rovnaké typy kardiovaskulárnych, pľúcnych a iných nežiaducich reakcií, ktoré sa pozorovali pri systémových betablokátoroch. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po topickej aplikácii oftalmických liekov je nižší ako v prípade systémového podávania. Zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Kardiovaskulárne ochorenia

U pacientov trpiacich kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. koronárna choroba srdca, Prinzmetalova angina pectoris a srdcové zlyhanie) a liečených na hypotenziu betablokátormi je potrebné vykonať kritické hodnotenie a posúdiť možnú liečbu inými liečivami. U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa musia sledovať príznaky zhoršenia stavu týchto ochorení a príznaky nežiaducich reakcií.

Pre negatívne účinky na čas srdcovej kondukcie sa betablokátory majú podávať len s opatrnosťou pacientom trpiacim prvým stupňom srdcovej blokády.

Cievne ochorenia

Pacienti so závažnou poruchou/ochoreniami periférneho obehu (napr. závažné formy Raynaudovej choroby alebo Raynaudovho syndrómu) majú byť liečení s opatrnosťou.

Respiračné ochorenia

Po podaní niektorých oftalmických betablokátorov boli hlásené dýchacie reakcie vrátane úmrtia spôsobeného bronchospazmom u pacientov s astmou.

GANFORT jednodávkovom obale má byť používaný s opatrnosťou u pacientov trpiacich miernou/strednou chronickou obštrukčnou pulmonálnou chorobou (COPD) a iba v prípade, ak potenciálny prínos liečby prevažuje potenciálne riziko.

Poruchy endokrinného systému

Lieky typu betaadrenergných blokátorov treba podávať s opatrnosťou pacientom so spontánnou hypoglykémiou alebo pacientom s nestabilnou formou diabetes, pretože betablokátory môžu zastierať príznaky a symptómy akútnej hypoglykémie.

Betablokátory môžu zastierať príznaky hypertyreoidizmu.

Ochorenie rohovky

Oftalmické betablokátory môžu vyvolať suchosť očí. Pacienti trpiaci ochorením rohovky majú byť liečení s opatrnosťou.

Iné betablokátory

Účinok na vnútroočný tlak alebo známe účinky systémovej betablokády môžu byť zosilnené, ak je timolol podaný pacientom, ktorí už užívajú systémový betablokátor. Reakciu týchto pacientov je potrebné veľmi dôkladne sledovať. Použitie dvoch topických betaadrenergných blokátorov sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Anafylaktické reakcie

Ak užívajú betablokátory pacienti s anamnézou atopie alebo ťažkej anafylaktickej reakcie na rôzne alergény, môžu viac reagovať pri opakovanom vystavení týmto alergénom a nemusia reagovať na zvyčajnú dávku adrenalínu používanú na liečenie anafylaktických reakcií.

Uvoľnenie cievovky

Uvoľnenie cievovky bolo pozorované pri podávaní vodnej supresívnej liečby (napr. timolol, acetazolamid) po vykonaní filtrácie.

Chirurgická anestézia

Betablokujúce oftalmologické prípravky môžu blokovať účinky systémových betaagonistov, napr. adrenalínu. Anestéziológ musí byť informovaný, ak pacient užíva timolol.

Účinky na pečeň

U pacientov, ktorí v minulosti prekonali ľahké ochorenie funkcie pečene alebo s abnormálnymi hodnotami alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a/alebo východiskovej hodnoty bilirubínu, nemali očné kvapky s bimatoprostom žiadne škodlivé účinky na funkciu pečene minimálne po dobu 24 mesiacov. Nie sú známe žiadne škodlivé účinky očného timololu na funkciu pečene.

Účinky na oči

Pred začiatkom liečby musí byť pacient informovaný o možnom raste rias a hyperpigmentácii kože okolo očí, pretože.tieto javy sa pozorovali v priebehu liečby GANFORTOM jednodávkovom obale. Pri liečbe GANFORTOM (zloženie s viacerými dávkami) sa pozorovala aj zvýšená hnedá pigmentácia dúhovky. Zvýšená pigmentácia dúhovky bude pravdepodobne trvalá a môže viesť k rozdielnemu vzhľadu očí, pokiaľ bolo liečené iba jedno z nich. Po ukončení liečby GANFORTOM môže byť pigmentácia dúhovky trvalá. Po 12 mesiacoch liečby GANFORTOM (zloženie s viacerými dávkami) bola incidencia pigmentácie dúhovky 0,2 %. Po 12 mesiacoch liečby iba bimatoprostovými očnými kvapkami bola incidencia 1,5 % a nasledujúce 3 roky sa nezvýšila. Zmenu pigmentácie spôsobuje zvýšený obsah melanínu v melanocytoch, a nie zvýšenie počtu melanocytov. Dlhodobé účinky zvýšenej pigmentácie dúhovky nie sú známe. Zmeny farby dúhovky pri očnom podávaní bimatoprostu nemusia byť pozorované počas niekoľkých mesiacov až rokov. Zdá sa, že névy ani škvrny dúhovky nie sú ovplyvnené liečbou. Pigmentácia tkaniva okolo očnice je podľa hlásení reverzibilná

u niektorých pacientov.

Makulárny edém vrátane cystoidného makulárneho edému (zloženie s viacerými dávkami). GANFORT v jednodávkovom obale sa preto má používať s opatrnosťou u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s trhlinou zadného puzdra šošovky alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém (napr. vnútroočný chirurgický zákrok, oklúzia žily sietnice, zápalové očné ochorenie a diabetická retinopatia).

GANFORT sa má používať s opatrnosťou u pacientov s aktívnym vnútroočným zápalom (napr. uveitídou), pretože zápal sa môže exacerbovať.

Koža

Existuje možnosť rastu chĺpkov v oblasti, kde roztok GANFORT opakovane prichádza do kontaktu s povrchom kože. GANFORT je preto dôležité aplikovať podľa návodu a zabrániť jeho stekaniu na líce alebo iné oblasti kože.

Ďalšie stavy

GANFORT v jednodávkovom obale sa neskúšal u pacientov s očnými zápalovými stavmi, neovaskularizáciou, zápalmi, glaukómom so zavretým uhlom, kongenitálnym glaukómom a glaukómom s úzkym uhlom.

V štúdiách s bimatoprostom 0,3 mg/l u pacientov s glaukómom alebo vysokým vnútroočným tlakom sa preukázalo, že častejšia expozícia oka viac ako 1 dávke bimatoprostu denne môže znížiť účinok spočívajúci v znižovaní VOT. Pacienti používajúci GANFORT s inými analógmi prostaglandínu musia byť monitorovaní, či u nich nedochádza k zmene vnútroočného tlaku.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie fixnej kombinácie bimatoprostu/timololu.

Existuje potenciál dodatočných účinkov, ktoré vedú k hypotenzii a/alebo výraznej bradykardii, keď sa roztok oftalmických betablokátorov podáva súbežne s perorálnymi blokátormi kalciového kanálu, guanetidínom, betaadrenergnými blokátormi, parasympatomimetikami, antiarytmikami (vrátane amiodarónu) a digitalisovými glykozidmi.

Zosilnená systémová betablokáda (napr. znížená srdcová frekvencia, depresia) bola hlásená počas kombinovanej liečby inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidín, fluoxetín, paroxetín) a timolol.

Mydriáza v dôsledku súbežného podávania oftalmických betablokátorov a adrenalínu (epinefrín) bola hlásená len príležitostne.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití fixnej kombinácie bimatoprostu/timololu u gravidných žien. GANFORT v jednodávkovom obale nemá byť používaný počas gravidity, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Bimatoprost

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku GANFORTU. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých maternotoxických dávkach (pozri časť 5.3).

Timolol

Epidemiologické štúdie nepreukázali malformatívne účinky, ale preukázali riziko oneskorenia vnútromaternicového rastu v prípade, že sa betablokátory podávajú perorálne. Okrem toho boli u novorodenca pozorované príznaky a symptómy betablokády (napr. bradykardie, hypotenzie, ťažkosti s dýchaním a hypoglykémie), keď sa betablokátory podávali až do pôrodu. Ak sa podáva GANFORT v jednodávkovom obale až do pôrodu, musí byť novorodenec v prvých dňoch života starostlivo monitorovaný. Štúdie s timololom na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri dávkach značne vyšších ako dávky, ktoré by sa použili v klinickej praxi (pozri časť 5.3).

Dojčenie

Timolol

Betablokátory sa vylučujú do ľudského mlieka. V liečebných dávkach timololu vo forme očných kvapiek je však málo pravdepodobné, že sa budú v ľudskom mlieku vyskytovať v dostatočnom

množstve, aby vyvolali klinické príznaky betablokády u novorodenca. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Bimatoprost

Nie je známe, či sa bimatoprost vylučuje do ľudského mlieka, ale vylučuje sa do mlieka potkanov. GANFORT v jednodávkovom obale by nemal byť podávaný dojčiacim ženám.

Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch GANFORTU v jednodávkovom obale na fertilitu u človeka.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

GANFORT v jednodávkovom obale má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesťvozidlá a obsluhovať stroje. Ak, rovnako ako po inej lokálnej očnej liečbe, vznikne po podaní prechodné rozmazané videnie, pacient má pred vedením motorového vozidla alebo obsluhou strojov počkať, kým sa zrak nevyjasní.

4.8 Nežiaduce účinky

GANFORT v jednodávkovom obale

Zhrnutie bezpečnostného profilu

Nežiaduce účinky hlásené v klinickej štúdii s použitím GANFORTU v jednodávkovom obale boli obmedzené na skôr hlásené reakcie na GANFORT (zloženie s viacerými dávkami) alebo na niektoré z jednotlivých liečiv bimatoprost alebo timolol. V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne nové nežiaduce účinky špecifické pre GANFORT v jednodávkovom obale.

Väčšina nežiaducich účinkov hlásených pri použití GANFORTU v jednodávkovom obale sa týkala očí, boli iba mierne a žiadne neboli vážne. Na základe 12-týždňovej klinickej štúdie s GANFORTOM v jednodávkovom obale podávaným raz denne bola najčastejším hláseným nežiaducim účinkom pri

GANFORTE v jednodávkovom obale konjunktívna hyperémia (väčšinou v náznakoch alebo mierna a považovaná za nezápalovú) zhruba u 21 % pacientov, ktorá viedla k prerušeniu liečby u 1,4 % pacientov.

Zoznam nežiaducich účinkov tabuľkovou formou

V tabuľke č. 1 sú uvedené nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené počas klinických štúdií

s GANFORTOM v jednodávkovom obale aj viacdávkovom obale (v rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti) alebo v období po uvedení lieku na trh.

Uvedená frekvencia možných nežiaducich účinkov je definovaná podľa nasledujúcej konvencie.

Veľmi časté

≥1/10

Časté

≥1/100 až <1/10

Menej časté

≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000

Neznáme

Frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov

Tabuľka 1

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Hypersenzitívne reakcie

 

 

vrátane prejavov alebo

 

 

symptómov alergickej

 

 

dermatitídy, angioedému, očnej

 

 

alergie

Psychické poruchy

Neznáme

Nespavosť2, nočné mory2

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesť hlavy, závraty2

 

Neznáme

Porucha chuti2

Poruchy oka

Veľmi časté

Hyperémia spojoviek

 

 

 

 

Časté

Bodkovitá keratitída, erózia

 

 

rohovky2, podráždenie

 

 

spojovky1, pálenie očí, svrbenie

 

 

oka, pálčivá bolesť očí2, pocit

 

 

cudzieho telesa, suchosť oka,

 

 

erytém viečok, bolesť oka,

 

 

fotofóbia, výtok z oka2,

 

 

zrakové poruchy2, svrbenie

 

 

viečok, zhoršenie zrakovej

 

 

ostrosti2, blefaritída2, edém

 

 

viečok, podráždenie oka,

 

 

zvýšené slzenie, rast mihalníc

 

Menej časté

Iritída2, spojovkový edém2,

 

 

bolesť viečok2, abnormálny

 

 

pocit v oku1, astenopia,

 

 

trichiáza2, hyperpigmentácia

 

 

dúhovky2, prehĺbenie sulcus

 

 

ciliare2, retrakcia viečok2,

 

 

zmena sfarbenia mihalníc

 

 

(stmavnutie)1.

 

Neznáme

Cystoidný makulárny edém2,

 

 

opuch oka, rozmazané videnie2

Poruchy srdca a srdcovej

Neznáme

Bradykardia

činnosti

 

 

Poruchy dýchacej sústavy,

Časté

Rinitída2

hrudníka a mediastína

Menej časté

Dyspnoe

 

Neznáme

Bronchospazmus (prevažne u

 

 

pacientov s už existujúcou

 

 

bronchospastickou chorobou)2,

 

 

astma

Poruchy kože a podkožného

Časté

Pigmentácia viečok,

tkaniva

 

hirzutizmus2, hyperpigmentácia

 

 

kože (v okolí očí).

 

Neznáme

Alopécia2

Celkové poruchy a reakcie v

Neznáme

Únava

mieste podania

 

 

1nežiaduce reakcie pozorované len pri forme Ganfort s jednou dávkou

2nežiaduce reakcie pozorované len pri forme Ganfort s viacerými dávkami

Rovnako ako iné topicky aplikované oftalmické lieky i GANFORT (bimatoprost/timolol) sa absorbuje do systémového obehu. Absorpcia timololu môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky ako v prípade systémových betablokátorov. Výskyt systémových nežiaducich reakcií po topickej aplikácii oftalmických liekov je nižší, ako v prípade systémového podávania. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Dodatočné nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali pri niektorom z liečiv (bimatoprost alebo timolol) a môžu sa potenciálne vyskytnúť i pri GANFORTE, sú uvedené v tabuľke 2:

Tabuľka 2

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky

Poruchy imunitného systému

Systémové alergické reakcie vrátane

 

anafylaxie1

Poruchy metabolizmu a výživy

Hypoglykémia1

Psychické poruchy

Depresia1, strata pamäte1

Poruchy nervového systému

Synkopa1, cerebrovaskulárna príhoda1, zvýšené

 

príznaky a symptómy ťažkej myasténie1,

 

parestézia1, mozgová ischémia1

Poruchy oka

Znížená citlivosť rohovky1, diplopia1, ptóza1,

 

uvoľnenie cievovky po filtračnej chirurgii

 

(pozri časť 4.4)1, keratitída1, blefarospazmus2,

 

sietnicové krvácanie2, uveitída2

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Atrioventrikulárna blokáda1, zástava srdca1,

 

arytmia1, zlyhanie srdca1, kongestívne zlyhanie

 

srdca1, bolesť na hrudi1, palpitácie1, edém1

Poruchy ciev

Hypotenzia1, hypertenzia2, Raynaudov

 

fenomén1, studené ruky a nohy1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a

Exacerbácia astmy2, exacerbácia CHOPO2,

mediastína

kašeľ1

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea1,2, hnačka1, dyspepsia1, sucho v ústach1,

 

bolesť brucha1, vracanie1

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Psoriatiformná vyrážka1 alebo exacerbácia

 

psoriázy1, kožná vyrážka1

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a

Myalgia1

spojivového tkaniva

 

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Sexuálna dysfunkcia1, znížené libido1

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia1,2

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Abnormálne testy funkcie pečene2

1nežiaduce reakcie pozorované pri monoterapii timololom

2nežiaduce reakcie pozorované pri monoterapii bimatoprostom

Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát

U niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie rohovky v súvislosti s použitím očných kvapiek obsahujúcich fosfát.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V*.

4.9 Predávkovanie

Nie je pravdepodobné, aby došlo k lokálnemu predávkovaniu GANFORTOM v jednodávkovom obale alebo aby vznikla súvislosť s toxicitou.

Bimatoprost

Ak sa GANFORT v jednodávkovom obale náhodne požije, môžu byť užitočné nasledujúce informácie: počas dvojtýždňových štúdií na potkanoch a myšiach s perorálnym podávaním dávky bimatoprostu až do 100 mg/kg/deň nespôsobili žiadnu toxicitu. Táto dávka zodpovedala ekvivalentnej dávke u ľudí 8,1 a 16,2 mg/kg. Tieto dávky sú minimálne 7,5-krát vyššie ako množstvo bimatoprostu

pri náhodne podanej dávke zodpovedajúcej celému obsahu škatule GANFORTU v jednodávkovom obale (90 obalov s jednou dávkou x 0,4 ml; 36 ml) u 10 kg dieťaťa [(36 ml x 0,3 mg/ml bimatoprostu)/10 kg; 1,08 mg/kg].

Timolol

Symptómy systémového predávkovania timololom zahŕňajú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, bolesť hlavy, závraty, dýchavičnosť a zástava srdca. Štúdia pacientov s renálnym zlyhaním preukázala, že timolol sa rozkladá pomaly.

V prípade predávkovania musí byť liečba symptomatická a podporná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologiká – betablokátory – ATC kód: S01ED51

Mechanizmus účinku

GANFORT v jednodávkovom obale obsahuje dve liečivé látky: bimatoprost a timolol. Tieto dve zložky redukujú zvýšený vnútroočný tlak (VOT) doplnkovým mechanizmom účinku a tieto kombinované účinky vedú k ďalšej redukcii VOT v porovnaní s individuálnym podávaním jednej z týchto zložiek. GANFORT v jednodávkovom obale začína pôsobiť veľmi rýchlo.

Bimatoprost je silné liečivo znižujúce očný tlak. Je to syntetický prostamid, štrukturálne blízky prostaglandínu F(PGF), ktorý neúčinkuje cestou žiadnych známych prostaglandínových receptorov. Bimatoprost selektívne napodobňuje účinok novoobjavených biosyntetizovaných substancií nazývaných prostamidy. Avšak prostamidové receptory neboli ešte doteraz štrukturálne identifikované. Mechanizmom účinku, ktorým bimatoprost redukuje vnútroočný tlak u človeka, je zvýšený odtok vnútroočnej tekutiny trabekulárnou trámčinou a zvýšený odtok uveosklerálnou cestou.

Timolol je beta1 a beta2 neselektívny blokátor adrenergných receptorov, ktorý neprejavuje významnú vlastnú sympatomimetickú, priamu myokardiálne-depresantnú alebo lokálne anestetickú (stabilizačnú pre membrány) činnosť. Timolol znižuje VOT redukciou tvorby vnútroočnej tekutiny. Presný mechanizmus účinku nie je jasne stanovený, ale pravdepodobné je potlačenie zvýšenej syntézy cyklickej AMP spôsobené endogénnou betaadrenergnou stimuláciou.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

12-týždňová (dvojito maskovaná randomizovaná) klinická štúdia (v paralelných skupinách) porovnávala účinnosť a bezpečnosť GANFORTU v jednodávkovom obale s GANFORTOM (forma s viacerými dávkami) u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou. GANFORT v jednodávkovom obale dosiahol nie horšiu účinnosť pri znižovaní VOT ako GANFORT (forma

s viacerými dávkami): horný limit 95 % IS pre rozdiel medzi liečbami bol v rámci vopred definovaného prahu 1,5 mmHg v každom hodnotenom časovom okamihu (0., 2. a 8. hodina)

v 12. týždni (v prípade primárnych analýz) a tiež v 2. a 6. týždni v prípade priemernej zmeny VOT u slabšieho oka od východiskovej fázy (VOT slabšieho oka označuje oko s vyššou priemernou hodnotou VOT vo východiskovej fáze). V skutočnosti horný limit 95 % IS neprekročil hodnotu

0,14 mmHg v 12. týždni.

Obidve liečebné skupiny preukázali štatisticky a klinicky významný priemerný pokles oproti východiskovej fáze v prípade VOT slabšieho oka vo všetkých časových okamihoch následného sledovania počas štúdie (p < 0,001). Priemerné zmeny v porovnaní s východiskovou hodnotou VOT slabšieho oka kolísali od –9,16 do –7,98 mmHg v prípade skupiny, ktorej bol podávaný GANFORT (jedna dávka), a od –9,03 do –7,72 mmHg v prípade skupiny, ktorej bol podávaný GANFORT (forma s viacerými dávkami) v rámci 12-týždňovej štúdie.

GANFORT v jednodávkovom obale tiež dosiahol ekvivalentnú účinnosť pri znižovaní VOT v porovnaní s GANFORTOM (forma s viacerými dávkami) v prípade VOT priemerného oka a slabšieho oka v každom časovom okamihu následného sledovania v 2., 6. a 12. týždni.

Podľa štúdií GANFORTU (forma s viacerými dávkami) účinok GANFORTU na zníženie VOT nie je horší ako účinok dosiahnutý kombinovanou liečbou bimatoprostom (raz denne) a timololom (dva razy denne).

Z údajov o lieku GANFORT (zloženie s viacerými dávkami) v existujúcej literatúre vyplýva, že večerná dávka dokáže účinnejšie znižovať VOT ako raňajšia dávka. Pri voľbe raňajšieho alebo večerného dávkovania však treba zohľadniť pravdepodobnosť dodržiavania liečby.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť GANFORTU v jednodávkovom obale u detí do 18 rokov neboli stanovené.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

GANFORT liek

Koncentrácie plazmatického bimatoprostu a timololu boli stanovené v krížovej štúdii porovnávajúcej monoterapeutickú liečbu s liečbou GANFORTOM (zloženie s viacerými dávkami) u zdravých subjektov. Systémové vstrebávanie jednotlivých zložiek bolo minimálne a neovplyvnilo spoločné podávanie v jednom prípravku.

V dvoch 12-mesačných štúdiách s GANFORTOM (zloženie s viacerými dávkami), v ktorých sa meralo systémové vstrebávanie, sa nepozorovalo žiadne hromadenie niektorej z jednotlivých zložiek.

Bimatoprost

Bimatoprost in vitro veľmi dobre penetruje cez ľudskú rohovku a skléru. Po očnom podaní je systémová expozícia bimatoprostu veľmi nízka bez akumulácie v priebehu doby podávania. Pri podávaní jedenkrát denne po jednej kvapke 0,03% bimatoprostu do oboch očí po dobu dvoch týždňov sa dosahuje maximálna koncentrácia v krvi v priebehu 10 minút po podaní a následné zníženie na najnižšiu detekovateľnú hodnotu (0,025 ng/ml) v priebehu 1,5 hodiny po aplikácii. Priemerné Cmax a AUC 0-24hod. hodnoty boli 7. a 14. deň porovnateľné, približne 0,08 ng/ml respektíve 0,09 ng•hod/ml, čo ukazuje, že rovnovážny stav koncentrácie sa dosiahol v priebehu prvého týždňa očného podávania.

Bimatoprost je mierne distribuovaný do telesných tkanív a systémový distribučný objem bol v rovnovážnom stave 0,67 l/kg. V ľudskej krvi zostáva bimatoprost predovšetkým v plazme. Väzba bimatoprostu na plazmatické bielkoviny je približne 88 %.

Len čo sa po očnom podaní dosiahne systémová cirkulácia, je bimatoprost hlavnou cirkulujúcou

časťou v krvi. Bimatoprost podlieha oxidácii, N-deetylácii a glukoronidácii a vytvára rôzne druhy metabolitov.

Bimatoprost je primárne eliminovaný obličkami, viac ako 67 % z intravenóznej dávky podanej zdravým dobrovoľníkom sa vylúčilo močom, 25 % sa vylúčilo stolicou. Polčas eliminácie určený po intravenóznom podaní bol približne 45 minút. Celkový klírens v krvi bol 1,5 l/hod/kg.

Charakteristiky u starších osôb

U starších pacientov (65 rokov alebo starší) pri dávkovaní bimatoprostu 0,3 mg/ml dvakrát denne bola priemerná hodnota AUC 0-24hod 0,0634 ng•hod/ml bimatoprostu, čo je signifikantne viac ako

0,0218 ng•hod/ml u mladých zdravých dospelých osôb. Avšak toto zistenie nie je klinicky relevantné, pretože systémová expozícia starších i mladších osôb je pri očnom podávaní veľmi nízka. Kumulácia bimatoprostu v krvi v priebehu doby používania nie je známa a bezpečnostný profil pre starších i mladých pacientov je podobný.

Timolol

Po očnom podávaní 0,5% roztoku očných kvapiek ľuďom podrobujúcim sa operácii katarakty bola maximálna koncentrácia timololu 898 ng/ml v moku očnej komory jednu hodinu po podaní. Časť dávky sa vstrebáva systémovo, kde sa rozsiahlo metabolizuje v pečeni. Polčas timololu v plazme je cca 4 až 6 hodín. Timolol sa čiastočne metabolizuje v pečeni a timolol a jeho metabolity sa vylučujú obličkami. Timolol sa neviaže vo veľkom rozsahu na plazmu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

GANFORT liek

Štúdie toxicity po opakovanom podávaní GANFORTU (zloženie s viacerými dávkami) neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Profil očnej a systémovej bezpečnosti jednotlivých zložiek je už pevne stanovený.

Bimatoprost

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. V štúdiách na hlodavcoch pri systémovej expozícii 33- až 97-krát vyššej, než sa dosahuje u človeka po očnom podaní, sa vyvíjali druhovo špecifické aborty.

Očné podávanie bimatoprostu opiciam v koncentrácii ≥0,03% denne po dobu jedného roka spôsobilo zvýšenie pigmentácie dúhovky a reverzibilný na dávke závislý periokulárny efekt charakterizovaný prominujúcou hornou a/alebo dolnou ryhou a rozšírením palpebrálnej štrbiny. Zdá sa, že zvýšenie pigmentácie dúhovky je spôsobené zvýšenou stimuláciou produkcie melanínu v melanocytoch a nie zvýšením počtu melanocytov. Žiadne funkčné ani mikroskopické zmeny vo vzťahu k periokulárnemu efektu neboli pozorované, mechanizmus účinku vzniku periokulárnych zmien nie je známy.

Timolol

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Monohydrát kyseliny citrónovej

Kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

Po otvorení vrecka ich použite do 7 dní. Otvorený jednodávkový obal zlikvidujte okamžite po prvom použití.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné požiadavky na uchovávanie. Jednodávkový obal uchovávajte vo vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Priehľadné jednodávkové obaly z polyetylénu nízkej hustoty (LDPE) so štítkom, ktorý sa odlamuje otočením.

Každý jednodávkový obal obsahuje 0,4 ml roztoku.

Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia: škatuľky obsahujúce 5, 30 alebo 90 jednodávkových obalov; každý strip s 5 jednodávkovými obalmi je zabalený vo vrecku z hliníkovej fólie. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/340/003 5 jednodávkových obalov

EU/1/06/340/004 30 jednodávkových obalov

EU/1/06/340/005 90 jednodávkových obalov

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 19. máj 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23. jún 2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

<{MM/RRRR}>

<{DD/MM/RRRR}> <{DD. mesiac RRRR}>

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis