Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Označenie obalu - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGanfort
Kód ATC klasifikácieS01ED51
Látkabimatoprost / timolol
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals Ireland

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA NA JEDNU FĽAŠU

1.NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia

Bimatoprost/timolol

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Benzalkóniumchlorid, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia, 3 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Pred použitím vyberte kontaktné šošovky.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte štyri týždne po prvom otvorení.

Otvorené:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/340/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

GANFORT

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA TRI FĽAŠE

1. NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia

Bimatoprost/timolol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Benzalkóniumchlorid, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

Ďalšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia, 3 x 3 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Pred použitím vyberte kontaktné šošovky.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Zlikvidujte štyri týždne po prvom otvorení.

Otvorené (1)

Otvorené (2)

Otvorené (3)

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/340/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

GANFORT

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia

Bimatoprost/timolol

Na použitie do oka.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VRECKO OBSAHUJÚCE STRIP S 5 OBALMI S JEDNOU DÁVKOU

1. NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale Bimatoprost/timolol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia,

5 x 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po otvorení vrecka použite jednodávkové obaly do 7 dní.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Jednodávkový obal zlikvidujte okamžite po použití.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/340/003-005

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA NA VRECKO OBSAHUJÚCA STRIP S 5 OBALMI S JEDNOU DÁVKOU

1. NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale Bimatoprost/timolol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia 5 x 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Jednodávkový obal zlikvidujte okamžite po použití.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Ireland

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/340/003

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

GANFORT, v jednodávkovom obale

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 30 OBALOV S JEDNOU DÁVKOU (DODANÝCH

V 6 VRECKÁCH, PRIČOM KAŽDÉ OBSAHUJE 5 OBALOV S JEDNOU DÁVKOU)

1. NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale Bimatoprost/timolol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

30 x 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Obaly s jednou dávkou uchovávajte vo vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Jednodávkový obal zlikvidujte okamžite po použití.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/340/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

GANFORT v jednodávkovom obale

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA OBSAHUJÚCA 90 OBALOV S JEDNOU DÁVKOU (DODANÝCH

V 18 VRECKÁCH, PRIČOM KAŽDÉ OBSAHUJE 5 OBALOV S JEDNOU DÁVKOU)

1. NÁZOV LIEKU

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale Bimatoprost/timolol

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu a 5 mg timololu (ako timolol maleát 6,8 mg).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia 90 x 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Jednodávkový obal zlikvidujte okamžite po použití.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo,

Ireland

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/340/005

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie.

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

GANFORT v jednodávkovom obale

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

JEDNODÁVKOVÝ OBAL

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

GANFORT

Bimatoprost/timolol

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,4 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis