Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – Písomná informácia pre používateľa - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGanfort
Kód ATC klasifikácieS01ED51
Látkabimatoprost / timolol
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals Ireland

Písomná informácia pre používateľa

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia

Bimatoprost/timolol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je GANFORT a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete GANFORT

3.Ako používať GANFORT

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať GANFORT

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je GANFORT a na čo sa používa

GANFORT obsahuje dve rôzne liečivé látky (bimatoprost a timolol), ktoré obidve znižujú tlak vo vnútri oka. Bimatoprost patrí do skupiny liekov nazývaných prostamidy, čiže ide o analóg prostaglandínu. Timolol patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory.

Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka, ktorý vám nakoniec môže poškodiť zrak (ochorenie nazývané glaukóm).

GANFORT pôsobí tak, že znižuje tvorbu tekutiny a zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka.

Očné kvapky GANFORT sa používajú na liečbu vysokého tlaku v oku u dospelých vrátane starších pacientov. Tento vysoký tlak môže viesť ku glaukómu. Lekár vám predpíše GANFORT, ak iné očné kvapky obsahujúce betablokátory alebo analógy prostaglandínov neboli dostatočne účinné.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete GANFORT

Nepoužívajte očnú roztokovú instiláciu GANFORT

-ak ste alergický na bimatoprost, timolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek GANFORTU (uvedených v časti 6),

-ak máte alebo ste v minulosti mali akékoľvek dýchacie ťažkosti, napríklad astmu alebo ťažkú chronickú obštrukčnú bronchitídu (ťažkú pľúcnu chorobu, ktorá môže spôsobovať dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním alebo dlhodobý kašeľ),

-ak máte srdcové ťažkosti, ako je nízky srdcový pulz, zástavu srdca alebo zlyhanie srdca.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať GANFORT, obráťte sa na svojho lekára, ak máte teraz alebo ste mali v minulosti

-koronárnu chorobu srdca (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo tlak na hrudi, dýchavičnosť alebo dusenie sa), zlyhanie srdca, nízky krvný tlak,

-poruchy srdcového rytmu, ako napríklad spomalený srdcový tep,

-ťažkosti s dýchaním, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,

-ochorenie oslabujúce krvný obeh (napríklad Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm)

-zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky ochorenia štítnej žľazy,

-cukrovku, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,

-ťažké alergické reakcie,

-problémy s pečeňou alebo obličkami,

-problémy s vrchnou vrstvou oka,

-oddelenie jednej z vrstiev očnej bulvy po chirurgickom zákroku za účelom zníženia tlaku v oku,

-známe rizikové faktory pre vznik makulárneho edému (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), napr. operácia katarakty.

Pred uvedením do narkózy povedzte svojmu lekárovi, že používate GANFORT, pretože timolol môže zmeniť účinky niektorých liekov používaných počas narkózy.

GANFORT môže spôsobiť stmavnutie mihalníc, ich rast a tiež stmavnutie kože v oblasti viečok. Časom môže tiež stmavnúť vaša dúhovka. Tieto zmeny môžu byť trvalé a výraznejšie, pokiaľ je liečené iba jedno oko. GANFORT môže po kontakte s povrchom kože spôsobiť rast ochlpenia.

Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci do 18 rokov nesmú GANFORT používať.

Iné lieky a GANFORT

GANFORT môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré užívate, vrátane očných kvapiek na liečbu glaukómu. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užívate alebo plánujete užívať lieky na zníženie krvného tlaku, na srdce, lieky na liečbu cukrovky, chinidín (používa sa na liečbu chorôb srdca a niektorých typov malárie) alebo lieky na liečbu depresie známe ako fluoxetín a paroxetín, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. GANFORT nepoužívajte, ak ste tehotná, pokiaľ to i napriek tomu neodporúča lekár.

GANFORT nepoužívajte, ak dojčíte. Timolol sa môže dostať do ľudského mlieka. Skôr ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

GANFORT môže u niektorých pacientov spôsobiť rozmazané videnie. Pokiaľ tieto príznaky nevymiznú, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

GANFORT obsahuje benzalkóniumchlorid

GANFORT obsahuje konzervačnú látku nazývanú benzalkóniumchlorid. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka a je známe, že sfarbuje mäkké kontaktné šošovky. Nepoužívajte kvapky, pokiaľ máte nasadené kontaktné šošovky. Po použití kvapiek počkajte aspoň 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky.

3.Ako používať GANFORT

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Obvyklé dávkovanie je jedna kvapka denne podaná buď ráno alebo večer do každého oka, ktoré je potrebné liečiť. Liek používajte každý deň v rovnaký čas.

Návod na použitie

Nesmiete použiť fľašu, ak je pred prvým otvorením poškodené ochranné tesnenie na uzávere hrdla fľaše.

5. 1.Umyte si ruky. Zakloňte hlavu a pozerajte sa na strop.

2.Jemne stiahnite spodné viečko a vytvorte tak malý vačok.

3.Otočte fľašu dnom hore a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého liečeného oka.

4.Uvoľnite spodné viečko a oko.

5.Oko nechajte zatvorené, prst pritlačte do kútika zatvoreného oka (na strane, kde sa oko spája s nosom) a pridržte na 2 minúty. Pomáha to zabrániť preniknutiu GANFORTU do zvyšných častí tela.

Ak sa kvapka nedostala do vášho oka, postup znovu opakujte.

Aby ste zabránili infekcii, nemá sa hrot fľaše pri kvapkaní dotknúť oka ani niečoho iného. Ihneď po použití uzavrite fľašu viečkom.

Ak používate GANFORT s inými očnými liekmi, medzi kvapnutím GANFORTU a ďalšieho prípravku dodržte odstup najmenej piatich minút. Pokiaľ používate akúkoľvek očnú masť alebo gél, použite ich až nakoniec.

Ak použijete viac GANFORTU, ako máte

Ak ste použili viac GANFORTU, ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť GANFORT

Ak ste si zabudli podať GANFORT, kvapnite si jednu kvapku hneď, keď si spomeniete, a potom sa vráťte ku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Nepodávajte si dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať GANFORT

GANFORT sa musí používať každý deň, aby riadne účinkoval.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj GANFORT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pokiaľ účinky nie sú vážne, zvyčajne môžete kvapky používať aj naďalej. Ak máte obavy, poraďte sa

s lekárom alebo lekárnikom. GANFORT neprestávajte používať, ak ste sa neporadili so svojím lekárom.

Pri GANFORTE (v jednodávkovom aj viacdávkovom obale) možno pozorovať nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať viac ako 1 používateľa z 10 Postihujúce oko

sčervenanie

Časté vedľajšie účinky:

Môžu postihovať 1 až 9 používateľov zo 100

Postihujúce oko

pálenie, svrbenie, pálčivá bolesť, podráždenie spojovky (priehľadná vrstva oka), citlivosť na svetlo, bolesť oka, zalepené oči, suché oči, pocit cudzieho telesa v oku, malé odreniny na povrchu oka s alebo bez zápalu, problémy vidieť ostro, červené a svrbiace viečka, rast chĺpkov okolo oka, tmavšie zafarbenie viečok, tmavšia farba kože okolo očí, dlhšie mihalnice, podráždenie oka, slzenie očí, opuch viečok, oslabenie zraku

Postihujúce iné časti tela nádcha, závrat, bolesť hlavy

Menej časté vedľajšie účinky:

Môžu postihovať 1 až 9 používateľov z 1 000 Postihujúce oko

abnormálny pocit v oku, zápal dúhovky, opuchnuté spojovky (priehľadná vrstva oka), bolestivé viečka, unavené oči, vyrastajúce mihalnice, tmavšia farba dúhovky, oči sa zdajú byť vpadnuté, odsunutie viečka z povrchu oka, stmavnutie rias

Postihujúce iné časti tela dýchavičnosť

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

Postihujúce oko

cystoidný makulárny edém (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), opuch oka, rozmazané videnie

Postihujúce iné časti tela

ťažkosti s dýchaním/sipot, príznaky alergickej reakcie (opuch, začervenanie oka a vyrážka na koži), zmeny vnímania chuti, spomalenie srdcovej činnosti, ťažkosti so spánkom, nočné mory, astma, vypadávanie vlasov, únava.

Ďalšie vedľajšie účinky sa pozorovali u pacientov používajúcich očné kvapky s obsahom timololu alebo bimatoprostu, a preto sa môžu vyskytnúť aj pri GANFORTE. Rovnako ako iné lieky podávané do oka, aj timolol sa vstrebáva do krvi. Toto môže spôsobiť, že sa vyskytnú podobné vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali pri „vnútrožilovo“ alebo „ústne“ podávaných betablokátoroch. Pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov po použití očných kvapiek je nižšia ako v prípade užívania liekov, napríklad, ústami alebo injekčne. Uvedené vedľajšie účinky zahŕňajú reakcie, ktoré boli pozorované pri bimatoproste a timolole v prípade ich použitia na liečbu očných chorôb:

Závažné alergické reakcie sprevádzané opuchom a ťažkosťami pri dýchaní, ktoré by mohli byť život ohrozujúce

Nízka hladina cukru v krvi

Depresia, strata pamäte

Mdloby, mŕtvica, znížený prietok krvi do mozgu, zhoršenie myastheniea gravis (zvýšenej svalovej slabosť), pocit šteklenia

Znížená citlivosť vrchnej vrstvy oka, dvojité videnie, poklesnuté očné viečko, oddelenie jednej z vrstiev očnej gule po chirurgickom zákroku na účely zníženia tlaku v oku, zápal povrchu oka, krvácanie v zadnej časti oka (retinálne krvácanie), zápal v oku, zvýšené žmurkanie

Zlyhanie srdca, nepravidelná činnosť srdca alebo zástava srdca, pomalý alebo rýchly tep srdca, priveľa tekutín – najmä vody – nahromadených v tele, bolesť na hrudi

Nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak, opúchanie rúk, chodidiel a končatín alebo studené ruky, chodidlá a končatiny z dôvodu zúženia ciev

Kašeľ, zhoršenie astmy, zhoršenie ochorenia pľúc nazývaného chronické obštrukčné pľúcne ochorenie (CHOPO)

Hnačka, bolesť žalúdka, pocit na vracanie alebo vracanie, tráviace ťažkosti, sucho v ústach

Červené šupinaté škvrny na koži, vyrážka

Bolesť svalov

Znížený chuť na sex, problémy so sexom

Slabosť

Zvýšenie hodnôt pečeňových testov (testy sa robia z krvi a poukazujú na to ako funguje vaša pečeň)

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať GANFORT

GANFORT uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte GANFORT po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení fľaše a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Po otvorení sa môže roztok znečistiť, čo môže spôsobiť infekciu oka. Preto po štyroch týždňoch od prvého otvorenia musíte fľašu vyhodiť, aj napriek tomu, že v nej ešte zostal nejaký roztok. Lepšie si to zapamätáte, ak si zapíšete dátum otvorenia na voľnú plochu na škatuli.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo GANFORT obsahuje

Liečivá sú 0,3 mg/ml bimatoprostu a 5 mg/ml timololu, čo zodpovedá timolol maleátu

6,8 mg/ml.

Ďalšími zložkami sú benzalkóniumchlorid (konzervačná látka), chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a čistená voda. Do roztoku môžu byť pridané malé množstvá kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného na udržanie správnej hodnoty pH (kyslosti).

Ako vyzerá GANFORT a obsah balenia

GANFORT je bezfarebná až jemne žltá, číra očná roztoková instilácia v plastovej fľaši. Každé balenie obsahuje 1 alebo 3 plastové fľaše s uzáverom so závitom. Každá fľaša je naplnená iba do polovice a obsahuje 3 mililitre roztoku. To je postačujúce množstvo na používanie po dobu 4 týždňov. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien/

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel.: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp.z o.o.

Tηλ: +30 210 74 73 300

Tel.: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0) 1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v <{MM/RRRR}> <{mesiac RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Písomná informácia pre používateľa

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml, očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale

Bimatoprost/timolol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je GANFORT v jednodávkovom obale a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete GANFORT v jednodávkovom obale

3.Ako používať GANFORT v jednodávkovom obale

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať GANFORT v jednodávkovom obale

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je GANFORT v jednodávkovom obale a na čo sa používa

GANFORT v jednodávkovom obale obsahuje dve rôzne liečivé látky (bimatoprost a timolol), ktoré obidve znižujú tlak vo vnútri oka. Bimatoprost patrí do skupiny liekov nazývaných prostamidy, čiže ide o analóg prostaglandínu. Timolol patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory.

Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka, ktorý vám nakoniec môže poškodiť zrak (ochorenie nazývané glaukóm). GANFORT v jednodávkovom obale pôsobí tak, že znižuje tvorbu tekutiny a zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka.

Očné kvapky GANFORT v jednodávkovom obale sa používajú na liečbu vysokého tlaku v oku u dospelých vrátane starších pacientov. Tento vysoký tlak môže viesť ku glaukómu. Lekár vám

predpíše GANFORT v jednodávkovom obale, ak iné očné kvapky obsahujúce betablokátory alebo analógy prostaglandínov neboli dostatočne účinné.

Tento liek neobsahuje konzervačnú látku.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete GANFORT v jednodávkovom obale

Nepoužívajte očnú roztokovú instiláciu GANFORT v jednodávkovom obale

-ak ste alergický na bimatoprost, timolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek GANFORTU v jednodávkovom obale (uvedených v časti 6),

-ak máte alebo ste v minulosti mali akékoľvek dýchacie ťažkosti, napríklad astmu alebo ťažkú chronickú obštrukčnú bronchitídu (ťažkú pľúcnu chorobu, ktorá môže spôsobovať dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním alebo dlhodobý kašeľ),

-ak máte srdcové ťažkosti, ako je nízky srdcový pulz, zástavu srdca alebo zlyhanie srdca.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať GANFORT, obráťte sa na svojho lekára, ak máte teraz alebo ste mali v minulosti

-koronárnu chorobu srdca (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo tlak na hrudi, dýchavičnosť alebo dusenie sa), zlyhanie srdca, nízky krvný tlak,

-poruchy srdcového rytmu, ako napríklad spomalený srdcový tep,

-ťažkosti s dýchaním, astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,

-ochorenie oslabujúce krvný obeh (napríklad Raynaudova choroba alebo Raynaudov syndróm)

-zvýšenú činnosť štítnej žľazy, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky ochorenia štítnej žľazy,

-cukrovku, pretože timolol môže zakrývať prejavy a príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,

-ťažké alergické reakcie,

-problémy s pečeňou alebo obličkami,

-problémy s vrchnou vrstvou oka,

-oddelenie jednej z vrstiev očnej bulvy po chirurgickom zákroku za účelom zníženia tlaku v oku,

-známe rizikové faktory pre vznik makulárneho edému (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), napr. operácia katarakty.

Pred uvedením do narkózy povedzte svojmu lekárovi, že používate GANFORT v jednodávkovom obale, pretože timolol môže zmeniť účinky niektorých liekov používaných počas narkózy.

GANFORT v jednodávkovom obale môže spôsobiť stmavnutie mihalníc, ich rast a tiež stmavnutie kože v oblasti oka. Časom môže tiež stmavnúť vaša dúhovka. Tieto zmeny môžu byť trvalé a výraznejšie, pokiaľ je liečené iba jedno oko. GANFORT v jednodávkovom obale môže po kontakte s povrchom kože spôsobiť rast ochlpenia.

Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci do 18 rokov nesmú GANFORT v jednodávkovom obale používať.

Iné lieky a GANFORT v jednodávkovom obale

GANFORT v jednodávkovom obale môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré užívate, vrátane očných kvapiek na liečbu glaukómu. Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či. práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak užívate alebo plánujete užívať lieky na zníženie krvného tlaku, na srdce, lieky na liečbu cukrovky, chinidín (používa sa na liečbu chorôb srdca a niektorých typov malárie) alebo lieky na liečbu depresie známe ako fluoxetín a paroxetín, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. GANFORT

v jednodávkovom obale nepoužívajte, ak ste tehotná, pokiaľ to i napriek tomu neodporúča lekár.

GANFORT v jednodávkovom obale nepoužívajte, ak dojčíte. Timolol sa môže dostať do ľudského mlieka. Skôr ako začnete počas dojčenia užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

GANFORT v jednodávkovom obale môže u niektorých pacientov spôsobiť rozmazané videnie. Pokiaľ tieto príznaky nevymiznú, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

3. Ako používať GANFORT v jednodávkovom obale

GANFORT v jednodávkovom obale vždy používajte presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Obvyklé dávkovanie je jedna kvapka denne podaná buď ráno alebo večer do každého oka, ktoré je potrebné liečiť. Liek používajte každý deň v rovnaký čas.

Návod na použitie

Pred použitím si umyte ruky. Pred použitím skontrolujte, či obal s jednou dávkou nie je poškodený. Roztok je potrebné použiť ihneď po otvorení. Dávajte pozor, aby sa otvorený koniec jednodávkového obalu nedotkol vášho oka ani ničoho iného, aby nedošlo ku kontaminácii.

1.Odtrhnite jeden jednodávký obal odtrhnite zo stripu.

2.Jednodávkový obal držte vzpriamene (tak, aby štítok smeroval nahor) a pootočte štítkom.

3.Jemne odtiahnite spodné viečko a vytvorte taký malý vačok. Jednodávkový obal prevráťte a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého postihnutého oka.

4.Oko nechajte zatvorené, prst pritlačte do kútika zatvoreného oka (na strane, kde sa oko spája s nosom) a pridržte na 2 minúty. Pomáha to zabrániť preniknutiu lieku GANFORTU v jednodávkovom obale do zvyšných častí tela.

5.Jednodávkový obal po použití vyhoďte, aj keď ešte obsahuje určité množstvo roztoku.

Ak sa kvapka nedostala do vášho oka, postup znovu opakujte. Nadmerné množstvo roztoku, ktoré steká po líci, utrite.

Ak nosíte kontaktné šošovky, pred použitím lieku si ich vyberte. Po použití kvapiek počkajte 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky.

Ak používate GANFORT v jednodávkovom obale s inými očnými liekmi, medzi kvapnutím GANFORTU v jednodávkovom obale a ďalšieho prípravku dodržte odstup najmenej piatich minút. Pokiaľ používate akúkoľvek očnú masť alebo gél, použite ich až nakoniec.

Ak použijete viac GANFORTU v jednodávkovom obale, ako máte

Ak ste použili viac GANFORTU v jednodávkovom obale, ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť GANFORT v jednodávkovom obale

Ak ste si zabudli podať GANFORT v jednodávkovom obale, kvapnite si jednu kvapku hneď, keď si spomeniete, a potom sa vráťte ku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Nepodávajte si dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať GANFORT v jednodávkovom obale

GANFORT v jednodávkovom obale sa musí používať každý deň, aby riadne účinkoval.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj GANFORT v jednodávkovom obale môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pokiaľ účinky nie sú vážne, zvyčajne môžete kvapky používať aj naďalej. Ak máte obavy, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom. GANFORT v jednodávkovom obale neprestávajte používať, ak ste sa neporadili so svojím lekárom.

Pri GANFORTE (v jednodávkovom aj viacdávkovom obale) možno pozorovať nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať viac ako 1 používateľa z 10 Postihujúce oko

sčervenanie

Časté vedľajšie účinky:

Môžu postihovať 1 až 9 používateľov zo 100

Postihujúce oko

pálenie, svrbenie, pálčivá bolesť, podráždenie spojovky (priehľadná vrstva oka), citlivosť na svetlo, bolesť oka, zalepené oči, suché oči, pocit cudzieho telesa v oku, malé odreniny na povrchu oka s alebo bez zápalu, problémy vidieť ostro, červené a svrbiace viečka, rast chĺpkov okolo oka, tmavšie zafarbenie viečok, tmavšia farba kože okolo očí, dlhšie mihalnice, podráždenie oka, slzenie očí, opuch viečok, oslabenie zraku

Postihujúce iné časti tela nádcha, závrat, bolesť hlavy

Menej časté vedľajšie účinky:

Môžu postihovať 1 až 9 používateľov z 1 000 Postihujúce oko

abnormálny pocit v oku, zápal dúhovky, opuchnuté spojovky (priehľadná vrstva oka), bolestivé viečka, unavené oči, vyrastajúce mihalnice, tmavšia farba dúhovky, oči sa zdajú byť vpadnuté, odsunutie viečka z povrchu oka, stmavnutie rias

Postihujúce iné časti tela dýchavičnosť

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

Postihujúce oko

cystoidný makulárny edém (opuch sietnice vedúci k zhoršeniu videnia), opuch oka, rozmazané videnie

Postihujúce iné časti tela

ťažkosti s dýchaním/sipot, príznaky alergickej reakcie (opuch, začervenanie oka a vyrážka na koži), zmeny vnímania chuti, spomalenie srdcovej činnosti, ťažkosti so spánkom, nočné mory, astma, vypadávanie vlasov, únava.

Ďalšie vedľajšie účinky sa pozorovali u pacientov používajúcich očné kvapky s obsahom timololu alebo bimatoprostu, a preto sa môžu vyskytnúť aj pri GANFORTE. Rovnako ako iné lieky podávané do oka, aj timolol sa vstrebáva do krvi. Toto môže spôsobiť, že sa vyskytnú podobné vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali pri „vnútrožilovo“ alebo „ústne“ podávaných betablokátoroch. Pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov po použití očných kvapiek je nižšia ako v prípade užívania liekov, napríklad, ústami alebo injekčne. Uvedené vedľajšie účinky zahŕňajú reakcie, ktoré boli pozorované pri bimatoproste a timolole v prípade ich použitia na liečbu očných chorôb:

Závažné alergické reakcie sprevádzané opuchom a ťažkosťami pri dýchaní, ktoré by mohli byť život ohrozujúce

Nízka hladina cukru v krvi

Depresia, strata pamäte

Mdloby, mŕtvica, znížený prietok krvi do mozgu, zhoršenie myastheniea gravis (zvýšenej svalovej slabosť), pocit šteklenia

Znížená citlivosť vrchnej vrstvy oka, dvojité videnie, poklesnuté očné viečko, oddelenie jednej z vrstiev očnej gule po chirurgickom zákroku na účely zníženia tlaku v oku, zápal povrchu oka, krvácanie v zadnej časti oka (retinálne krvácanie), zápal v oku, zvýšené žmurkanie

Zlyhanie srdca, nepravidelná činnosť srdca alebo zástava srdca, pomalý alebo rýchly tep srdca, priveľa tekutín –najmä vody – nahromadených v tele, bolesť na hrudi

Nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak, opúchanie rúk, chodidiel a končatín alebo studené ruky, chodidlá a končatiny z dôvodu zúženia ciev

Kašeľ, zhoršenie astmy, zhoršenie ochorenia pľúc nazývaného chronické obštrukčné pľúcne ochorenie (CHOPO)

Hnačka, bolesť žalúdka, pocit na vracanie alebo vracanie, tráviace ťažkosti, sucho v ústach

Červené šupinaté škvrny na koži, vyrážka

Bolesť svalov

Znížený chuť na sex, problémy so sexom

Slabosť

Zvýšenie hodnôt pečeňových testov (testy sa robia z krvi a poukazujú na to ako funguje vaša pečeň)

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej

informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať GANFORT v jednodávkovom obale

GANFORT v jednodávkovom obale uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

GANFORT v jednodávkovom obale nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na jednodávkovom obale a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek je určený len na jedno použitie a neobsahuje konzervačné látky. Nepoužitý roztok neskladujte.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie. Jednodávkové obaly uchovávajte vo vrecku na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Po otvorení vrecka ich použite do 7 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo GANFORT v jednodávkovom obale obsahuje

Liečivá sú 0,3 mg/ml bimatoprostu a 5 mg/ml timololu, čo zodpovedá timolol maleátu

6,8 mg/ml.

Ďalšími zložkami sú chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a čistená voda. Do roztoku môžu byť pridané malé množstvá kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného na udržanie správnej hodnoty pH (kyslosti).

Ako vyzerá GANFORT v jednodávkovom obale a obsah balenia

GANFORT v jednodávkovom obale je bezfarebná až jemne žltá instilácia dodávaná v plastových jednodávkových obaloch, pričom každý obsahuje 0,4 ml instilácie.

Balenia obsahujú 1, 6 alebo 18 vreciek z fólie, pričom každé obsahuje 5 jednodávkových obalov, takže celkový obsah je 5, 30 alebo 90 jednodávkových obalov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road,

Westport,

Co. Mayo, Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien/

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel.: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp.z o.o.

Tηλ: +30 210 74 73 300

Tel.: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0) 1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v <{MM/RRRR}>

<{mesiac RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis