Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Gardasil 9 (human papillomavirus vaccine [types...) – Označenie obalu - J07BM

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGardasil 9
Kód ATC klasifikácieJ07BM
Látkahuman papillomavirus vaccine [types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] (recombinant, adsorbed)
VýrobcaSanofi Pasteur MSD

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE TEXT VONKAJŠIEHO OBALU

Jednodávková injekčná liekovka, balenie po 1

1.NÁZOV LIEKU

Gardasil 9 injekčná suspenzia

9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (rekombinantná, adsorbovaná)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml):

 

L1 proteín HPV typ 6

30 μg

L1 proteín HPV typ 11 a 18

40 μg

L1 proteín HPV typ 16

60 μg

L1 proteín HPV typ 31, 33, 45, 52 a 58

20 µg

adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (0,5 mg Al)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid sodný, L-histidín, polysorbát 80, bórax, voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 injekčná liekovka (0,5 ml).

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Intramuskulárne použitie.

Pred použitím dobre pretrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/15/1007/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE TEXT NA ŠTÍTKU INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Gardasil 9 Injekcia i.m.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka (0,5 ml)

6.INÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE TEXT VONKAJŠIEHO OBALU

Naplnená injekčná striekačka s dvoma ihlami, balenie po 1, 10

1. NÁZOV LIEKU

Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu (rekombinantná, adsorbovaná)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml):

 

L1 proteín HPV typ 6

30 μg

L1 proteín HPV typ 11 and 18

40 μg

L1 proteín HPV typ 16

60 μg

L1 proteín HPV typ 31, 33, 45, 52 a 58

20 µg

adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (0,5 mg Al)

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid sodný, L-histidín, polysorbát 80, bórax, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 naplnená injekčná striekačka (0,5 ml) s 2 ihlami

10 naplnených injekčných striekačiek (0,5 ml) s 2 ihlami

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Intramuskulárne použitie.

Pred použitím dobre pretrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/15/1007/002

EU/1/15/1007/003

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE Text na štítku naplnenej injekčnej striekačky

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Gardasil 9 Injekcia i.m.

9-valentná očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka (0,5 ml)

6. INÉ

MSD VACCINS

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis