Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGardasil
Kód ATC klasifikácieJ07BM01
Látkahuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
VýrobcaMSD VACCINS

1.NÁZOV LIEKU

Gardasil, injekčná suspenzia

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typom 6, 11, 16, 18] (rekombinantná, adsorbovaná)

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 dávka (0,5 ml) obsahuje približne:

L1 proteín2, 3

ľudského papilomavírusu1 typ 6

20 mikrogramov

L1 proteín2, 3

ľudského papilomavírusu1 typ 11

40 mikrogramov

L1 proteín2, 3

ľudského papilomavírusu1 typ 16

40 mikrogramov

L1 proteín2, 3

ľudského papilomavírusu1 typ 18

20 mikrogramov

1ľudský papilomavírus = HPV

2L1 proteín vo forme častíc podobných vírusu produkovaný v bunkách kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (kmeň 1895)) technológiou rekombinantnej DNA

3adsorbovaný na adjuvans amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (0,225 miligramov Al)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Gardasil, injekčná suspenzia.

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

Pred pretrepaním môže Gardasil vyzerať ako číra kvapalina s bielou zrazeninou. Po dôkladnom pretrepaní to je biela zakalená kvapalina.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Gardasil je očkovacia látka na použitie od veku 9 rokov na prevenciu:

-premalígnych genitálnych lézií (cervikálnych, vulválnych a vaginálnych), premalígnych análnych lézií, cervikálnych karcinómov a análnych karcinómov príčinne súvisiacich s určitými onkogénnymi typmi ľudského papilomavírusu (HPV),

-genitálnych bradavíc (condylomata acuminata) príčinne súvisiacich so špecifickými typmi HPV.

Dôležité informácie o údajoch podporujúcich túto indikáciu pozri v častiach 4.4 a 5.1.

Použitie očkovacej látky Gardasil má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Osoby vo veku od 9 do 13 rokov vrátane

Očkovacia látka Gardasil sa môže podať podľa 2-dávkovej očkovacej schémy (0,5 ml v 0., 6. mesiaci) (pozri časť 5.1).

Ak je druhá dávka očkovacej látky podaná skôr ako 6 mesiacov po prvej dávke, má sa vždy podať tretia dávka.

Alternatívne sa môže očkovacia látka Gardasil podať podľa 3-dávkovej (0,5 ml v 0., 2., 6. mesiaci) očkovacej schémy. Druhá dávka sa má podať najmenej jeden mesiac po prvej dávke a tretia dávka sa má podať najmenej 3 mesiace po druhej dávke. Všetky tri dávky sa majú podať v priebehu 1 roka.

Osoby vo veku 14 rokov a staršie

Očkovacia látka Gardasil sa má podať podľa 3-dávkovej (0,5 ml v 0., 2., 6. mesiaci) očkovacej schémy.

Druhá dávka sa má podať najmenej jeden mesiac po prvej dávke a tretia dávka sa má podať najmenej 3 mesiace po druhej dávke. Všetky tri dávky sa majú podať v priebehu 1 roka.

Použitie očkovacej látky Gardasil má byť v súlade s oficiálnymi odporúčaniami.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Gardasil u detí mladších ako 9 rokov neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje (pozri časť 5.1).

Odporúča sa, aby osoby, ktoré dostanú prvú dávku očkovacej látky Gardasil, dokončili očkovaciu schému s očkovacou látkou Gardasil (pozri časť 4.4).

Potreba posilňovacej dávky nebola stanovená.

Spôsob podávania

Očkovacia látka sa má podať intramuskulárnou injekciou. Uprednostňovaným miestom podania je deltoidná oblasť ramena alebo horná anterolaterálna oblasť stehna.

Gardasil sa nesmie aplikovať intravaskulárne. Subkutánne ani intradermálne podanie sa neskúmalo. Tieto spôsoby podania sa neodporúčajú (pozri časť 6.6).

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Osoby, u ktorých po podaní dávky očkovacej látky Gardasil vznikli príznaky svedčiace o precitlivenosti, nesmú dostať ďalšie dávky očkovacej látky Gardasil.

Podanie očkovacej látky Gardasil sa má odložiť u osôb s akútnym ťažkým febrilným ochorením. Prítomnosť miernej infekcie, ako ľahká infekcia horných dýchacích ciest alebo nižšia horúčka, však nie je kontraindikáciou pre imunizáciu.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri rozhodovaní o očkovaní osoby sa má brať do úvahy riziko predchádzajúcej expozície HPV a možný prínos z očkovania.

Tak ako u všetkých injekčných očkovacích látok, vždy musí byť pohotovo k dispozícii príslušná liečba pre prípad zriedkavých anafylaktických reakcií po podaní očkovacej látky.

Ako psychogénna odpoveď na vpichnutie injekčnej ihly môže najmä u dospievajúcich po akomkoľvek očkovaní alebo dokonca pred očkovaním dôjsť k synkope (mdlobe), niekedy spojenej s pádom. Toto môže byť sprevádzané niekoľkými neurologickými znakmi, ako napr. prechodné poruchy zraku, parestézia a tonicko-klonické kŕče končatiny počas zotavovania sa. Očkované osoby majú byť preto

po podaní očkovacej látky sledované počas približne 15 minút. Je dôležité zabezpečiť opatrenia, aby sa predišlo poraneniu pri pádoch.

Tak ako pri iných očkovacích látkach, očkovanie očkovacou látkou Gardasil nemusí viesť k ochrane u všetkých očkovaných osôb.

Gardasil bude chrániť iba proti ochoreniam, ktoré sú spôsobené typmi 6, 11, 16 a 18 HPV

a v obmedzenom rozsahu proti ochoreniam spôsobeným určitými príbuznými typmi HPV (pozri časť 5.1). Preto sa má pokračovať v používaní príslušných opatrení proti sexuálne prenosným chorobám.

Gardasil je len na profylaktické použitie a nemá žiaden účinok na aktívne HPV infekcie alebo preukázané klinické ochorenie. Nepreukázalo sa, že Gardasil má liečebný účinok. Očkovacia látka preto nie je indikovaná na liečbu cervikálneho karcinómu, cervikálnych, vulválnych a vaginálnych dysplastických lézií vysokého stupňa alebo genitálnych bradavíc. Takisto nie je určená na prevenciu progresie iných zistených lézií súvisiacich s HPV.

Gardasil nezabráni vzniku lézií spôsobených vakcínovým typom HPV u osôb, ktoré sú v čase očkovania infikované daným typom HPV (pozri časť 5.1).

Pri použití očkovacej látky Gardasil u dospelých žien sa má vziať do úvahy variabilita prevalencie typov HPV v rôznych geografických oblastiach.

Očkovanie nie je náhradou rutinného cervikálneho skríningu. Keďže žiadna očkovacia látka nie je 100 % účinná a Gardasil nezabezpečuje ochranu proti každému typu HPV alebo proti existujúcim HPV infekciám, rutinný cervikálny skríning zostáva zásadne dôležitý a má sa riadiť lokálnymi odporúčaniami.

Bezpečnosť a imunogenita očkovacej látky sa hodnotili u osôb vo veku od 7 do 12 rokov, o ktorých bolo známe, že sú infikované vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) (pozri časť 5.1). Osoby

s poškodenou schopnosťou imunitnej odpovede, buď v dôsledku používania silnej imunosupresívnej liečby, genetickej chyby alebo z iných príčin, nemusia odpovedať na očkovaciu látku.

Táto očkovacia látka sa má podávať s opatrnosťou osobám s trombocytopéniou alebo akoukoľvek koagulačnou poruchou, pretože u týchto osôb môže dôjsť po intramuskulárnom podaní ku krvácaniu.

Na určenie dĺžky trvania ochrany prebiehajú štúdie dlhodobého sledovania (pozri časť 5.1).

Neexistujú údaje o bezpečnosti, imunogenite alebo účinnosti na podporu zámeny za iné HPV očkovacie látky, ktoré neobsahujú rovnaké typy HPV počas očkovania očkovacou látkou Gardasil. Je preto dôležité predpísať rovnakú očkovaciu látku počas celej očkovacej schémy.

4.5Liekové a iné interakcie

Osoby, ktoré dostali počas 6 mesiacov pred prvou dávkou očkovacej látky imunoglobulín alebo krvné deriváty, boli zo všetkých klinických skúšok vylúčené.

Použitie s inými očkovacími látkami

Podanie očkovacej látky Gardasil v rovnakom čase (ale, pre injekčné očkovacie látky, do rôznych miest podania) ako podanie očkovacej látky proti hepatitíde B (rekombinantná) nenarušilo imunitnú odpoveď na typy HPV. Miera séroprotekcie (pomer osôb, ktoré dosiahli séroprotektívnu hladinu anti-HBs > 10 mIU/ml) nebola ovplyvnená (96,5 % pre súbežné očkovanie a 97,5 % pre samotnú očkovaciu látku proti hepatitíde B). Geometrické priemery titrov (GMT) protilátok anti-HBs boli nižšie pri súbežnom podaní, ale klinická významnosť tohto pozorovania nie je známa.

Gardasil sa môže podať súbežne s posilňovacou dávkou kombinovanej očkovacej látky proti záškrtu

(d) a tetanu (T) a buď čiernemu kašľu [nebunková komponentná] (ap) a/alebo detskej obrne

[inaktivovaná] (IPV) (očkovacie látky dTap, dT-IPV, dTap-IPV) bez signifikantného ovplyvnenia protilátkovej odpovede na ktorúkoľvek zložku oboch očkovacích látok. V skupine so súbežným podaním sa však pozorovala tendencia nižších anti-HPV GMT. Klinický význam tohto pozorovania nie je známy. Toto pozorovanie je založené na výsledkoch z klinického skúšania, v ktorom sa kombinovaná očkovacia látka dTap-IPV podávala súbežne s prvou dávkou očkovacej látky Gardasil (pozri časť 4.8).

Súbežné podanie očkovacej látky Gardasil s inými očkovacími látkami ako sú uvedené vyššie, sa neštudovalo.

Použitie s hormonálnymi kontraceptívami

V klinických štúdiách 57,5 % žien vo veku 16 až 26 rokov a 31,2 % žien vo veku 24 až 45 rokov, ktoré dostali Gardasil, používalo počas očkovacej fázy hormonálne kontraceptíva. Ukázalo sa, že použitie hormonálnych kontraceptív nemalo vplyv na imunitnú odpoveď na Gardasil.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Špecifické štúdie očkovacej látky u gravidných žien sa nevykonali. Počas klinického vývojového programu hlásilo 3 819 žien (očkovacia látka = 1 894 oproti placebu = 1 925) najmenej jednu graviditu. U osôb očkovaných očkovacou látkou Gardasil alebo placebom neboli žiadne signifikantné rozdiely v typoch anomálií alebo v podiele gravidít s nežiaducim výsledkom. Tieto údaje o gravidných ženách (viac ako 1 000 exponovaných výsledkov) nenaznačujú malformačnú ani fetálnu/neonatálnu toxicitu.

Údaje o očkovacej látke Gardasil podanej počas gravidity nepreukázali žiadny bezpečnostný signál. Tieto údaje sú však nedostatočné na odporúčanie použitia očkovacej látky Gardasil počas gravidity. Očkovanie má byť odložené až do ukončenia gravidity.

Dojčenie

U dojčiacich matiek, ktorým sa počas očkovacej fázy klinických skúšaní podal Gardasil alebo placebo, bol výskyt nežiaducich reakcií u matky a dojčeného dieťaťa medzi očkovanou skupinou a skupinou

s placebom porovnateľný. Imunogenita očkovacej látky bola navyše porovnateľná u dojčiacich matiek a žien, ktoré počas podávania očkovacej látky nedojčili.

Gardasil sa preto môže používať počas dojčenia.

Fertilita

Štúdie na zvieratách nenaznačujú priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). U potkanov sa nepozorovali účinky na fertilitu samcov (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

A. Súhrn bezpečnostného profilu

V 7 klinických skúšaniach (6 placebom kontrolovaných) sa osobám podal Gardasil alebo placebo v deň zaradenia do štúdie a následne približne po 2 a 6 mesiacoch. Niekoľko osôb (0,2 %) prerušilo skúšanie v dôsledku nežiaducich reakcií. Bezpečnosť sa hodnotila buď v celej populácii štúdie (6 štúdií) alebo vo vopred zadefinovanej podskupine (jedna štúdia) populácie štúdie počas 14 dní po

každej injekcii očkovacej látky Gardasil alebo placeba prostredníctvom dohľadu pomocou karty hlásenia o očkovaní (vaccination report card, VRC). Monitorovanie osôb prostredníctvom dohľadu pomocou VRC zahŕňalo 10 088 osôb (6 995 dievčat a žien vo veku 9 až 45 rokov a 3 093 chlapcov a mužov vo veku 9 až 26 rokov pri zaradení do štúdie), ktoré dostali Gardasil, a 7 995 osôb (5 692 dievčat a žien a 2 303 chlapcov a mužov), ktoré dostali placebo.

Najčastejšie pozorovanými nežiaducimi reakciami boli nežiaduce reakcie v mieste podania (77,1 % očkovaných osôb počas 5 dní po ktorejkoľvek návšteve z dôvodu očkovania) a bolesť hlavy (16,6 % očkovaných osôb). Tieto nežiaduce reakcie boli zvyčajne miernej až stredne závažnej intenzity.

B. Tabuľkový súhrn nežiaducich reakcií

Klinické skúšania

Tabuľka 1 uvádza nežiaduce reakcie súvisiace s očkovacou látkou, ktoré sa pozorovali u príjemcov očkovacej látky Gardasil s frekvenciou aspoň 1,0 % a zároveň s vyššou frekvenciou, ako sa pozorovali u príjemcov placeba. Sú zoradené podľa stupňa frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie:

[Veľmi časté (≥ 1/10); Časté (≥ 1/100 až < 1/10); Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)]

Skúsenosti po uvedení očkovacej látky na trh

Tabuľka 1 tiež zahŕňa ďalšie nežiaduce udalosti, ktoré sa spontánne hlásili počas celosvetového používania očkovacej látky Gardasil po jej uvedení na trh. Pretože sa tieto udalosti hlásia dobrovoľne z populácie neistej veľkosti, nie vždy je možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu alebo stanoviť kauzálny vzťah k expozícii očkovacej látke. V dôsledku toho je frekvencia týchto nežiaducich udalostí definovaná ako „neznáma“.

Tabuľka 1: Nežiaduce udalosti po podaní očkovacej látky Gardasil z klinických skúšaní a dohľadu po jej uvedení na trh

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce udalosti

 

 

 

Infekcie a nákazy

Neznáme

celulitída v mieste podania injekcie*

Poruchy krvi a lymfatického

Neznáme

idiopatická trombocytopenická purpura*,

systému

 

lymfadenopatia*

Poruchy imunitného systému

Neznáme

hypersenzitívne reakcie vrátane

 

 

anafylaktických/anafylaktoidných reakcií*

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

bolesť hlavy

 

Neznáme

akútna diseminovaná encefalomyelitída*,

 

 

závrat1 *, Guillainov-Barrého syndróm*,

 

 

synkopa niekedy sprevádzaná tonicko-

 

 

klonickými pohybmi*

Poruchy gastrointestinálneho

Časté

nauzea

traktu

Neznáme

vracanie*

Poruchy kostrovej a svalovej

Časté

bolesť v končatine

sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

artralgia*, myalgia*

Celkové poruchy a reakcie

Veľmi časté

v mieste podania injekcie: erytém, bolesť,

v mieste podania

 

opuch

 

Časté

pyrexia

 

 

v mieste podania injekcie: hematóm, pruritus

 

Neznáme

asténia*, triaška*, únava*, nevoľnosť*

*Nežiaduce udalosti po uvedení očkovacej látky na trh (frekvenciu nie je možné stanoviť z dostupných údajov).

1Počas klinických skúšaní sa ako častá nežiaduca reakcia u dievčat a žien pozoroval závrat. U chlapcov

a mužov sa nepozorovala vyššia frekvencia výskytu závratu u príjemcov očkovacej látky ako u príjemcov placeba.

V klinických skúšaniach boli navyše nežiaduce reakcie, ktoré investigátor štúdie zhodnotil ako súvisiace s očkovacou látkou alebo placebom, pozorované pri frekvenciách nižších ako 1 %:

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Veľmi zriedkavé: bronchospazmus.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: Zriedkavé: urtikária.

Deväť prípadov (0,06 %) urtikárie sa hlásilo v skupine s očkovacou látkou Gardasil a 20 prípadov (0,15 %) sa pozorovalo v skupine s placebom obsahujúcim adjuvans.

V klinických štúdiách hlásili osoby v populácii, v ktorej sa počas sledovania sledovala bezpečnosť, akékoľvek nové zdravotné ťažkosti. Medzi 15 706 osobami, ktoré dostali Gardasil a 13 617 osobami, ktoré dostali placebo, sa hlásilo 39 prípadov nešpecifickej artritídy/artropatie, 24 prípadov v skupine s očkovacou látkou Gardasil a 15 prípadov v skupine s placebom.

V klinickom skúšaní u 843 zdravých dospievajúcich chlapcov a dievčat vo veku 11 - 17 rokov podanie prvej dávky očkovacej látky Gardasil súbežne s posilňovacou dávkou kombinovanej očkovacej látky proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu (nebunková komponentná) a detskej obrne (inaktivovaná) preukázalo, že po súbežnom podaní sa hlásilo viac prípadov opuchu v mieste podania injekcie

a bolesti hlavy. Pozorované rozdiely boli < 10 % a u väčšiny osôb bola intenzita nežiaducich udalostí hlásená ako mierna až stredne silná.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Hlásilo sa podanie vyšších dávok očkovacej látky Gardasil, než sú odporúčané.

Profil nežiaducich udalostí hlásených pri predávkovaní bol všeobecne porovnateľný s profilom pri odporúčaných jednotlivých dávkach očkovacej látky Gardasil.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Očkovacie látky, vírusové očkovacie látky, ATC kód: J07BM01

Mechanizmus účinku

Gardasil je neinfekčná rekombinantná štvorvalentná očkovacia látka s adjuvantom pripravená

z vysoko čistených častíc podobných vírusu (virus-like particles, VLP) hlavného kapsidového L1 proteínu HPV typov 6, 11, 16 a 18. VLP neobsahujú žiadnu vírusovú DNA, nemôžu infikovať bunky, rozmnožovať sa, ani spôsobiť ochorenie. HPV infikuje iba ľudí, ale štúdie na zvieratách

s analogickými papilomavírusmi naznačujú, že účinnosť očkovacích látok s L1 VLP je sprostredkovaná rozvojom humorálnej imunitnej odpovede.

Odhaduje sa, že HPV 16 a HPV 18 sú zodpovedné za približne 70 % cervikálnych karcinómov a 75 – 80 % análnych karcinómov; 80 % adenokarcinómov in situ (AIS); 45 - 70 % cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií vysokého stupňa (CIN 2/3); 25 % cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií nízkeho stupňa (CIN 1); približne 70 % s HPV súvisiacich vulválnych (VIN 2/3) a vaginálnych (VaIN 2/3) intraepiteliálnych neoplázií vysokého stupňa a 80 % s HPV súvisiacich análnych intraepiteliálnych neoplázií vysokého stupňa (AIN 2/3). HPV 6 a 11 sú zodpovedné za približne 90 %

genitálnych bradavíc a 10 % cervikálnych intraepiteliálnych neoplázií nízkeho stupňa (CIN 1). CIN 3 a AIS sa uznali ako bezprostredné prekurzory invazívneho cervikálneho karcinómu.

Termín „premalígne genitálne lézie“ v časti 4.1 zodpovedá cervikálnej intraepiteliálnej neoplázii vysokého stupňa (CIN 2/3), vulválnej intraepiteliálnej neoplázii vysokého stupňa (VIN 2/3), vaginálnej intraepiteliálnej neoplázii vysokého stupňa (VaIN 2/3).

Termín „premalígne análne lézie“ v časti 4.1 zodpovedá análnej intraepiteliálnej neoplázii vysokého stupňa (AIN 2/3).

Indikácia je založená na dôkaze účinnosti očkovacej látky Gardasil u žien vo veku 16 až 45 rokov a u mužov vo veku 16 až 26 rokov a na dôkaze imunogenity očkovacej látky Gardasil u detí

a dospievajúcich vo veku 9 až 15 rokov.

Klinické štúdie

Účinnosť u žien vo veku 16 až 26 rokov

Účinnosť očkovacej látky Gardasil u 16- až 26-ročných žien sa hodnotila v 4 placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených, randomizovaných klinických štúdiách II. a III. fázy zahŕňajúcich celkovo 20 541 žien, ktoré boli zaradené a očkované bez predchádzajúceho skríningu na prítomnosť HPV infekcie.

Primárne cieľové ukazovatele účinnosti zahŕňali vulválne a vaginálne lézie (genitálne bradavice, VIN, VaIN) a CIN akéhokoľvek stupňa a cervikálne karcinómy súvisiace s HPV 6, 11, 16 alebo 18 (Protokol 013, FUTURE I), CIN 2/3 a AIS a cervikálne karcinómy súvisiace s HPV 16 alebo 18 (Protokol 015, FUTURE II), perzistentnú infekciu a ochorenie súvisiace s HPV 6, 11, 16 alebo 18 (Protokol 007) a perzistentnú infekciu súvisiacu s HPV 16 (Protokol 005). Primárne analýzy účinnosti s ohľadom na vakcínové typy HPV (HPV 6, 11, 16 a 18) sa uskutočnili v populácii per-protokolovej účinnosti (PPE) (t.j. všetky 3 očkovania v priebehu 1 roka od zaradenia do štúdie, žiadne závažné odchýlky od protokolu a bez skúsenosti s relevantnými typmi HPV pred 1. dávkou a až do 1 mesiaca po 3. dávke (7. mesiac)).

Výsledky účinnosti sú popísané pre kombinovanú analýzu protokolov štúdií. Účinnosť proti CIN 2/3 alebo AIS súvisiacim s HPV 16/18 je založená na údajoch z Protokolov 005 (len cieľové ukazovatele súvisiace s HPV 16), 007, 013 a 015. Účinnosť na všetky ostatné cieľové ukazovatele je založená na Protokoloch 007, 013 a 015. Medián dĺžky sledovania v týchto štúdiách bol 4,0 rokov pre Protokol 005, 3,0 rokov pre Protokol 007, 3,0 rokov pre Protokol 013 a 3,0 rokov pre Protokol 015. Medián dĺžky sledovania pre kombinované protokoly (005, 007, 013 a 015) bol 3,6 rokov. Výsledky jednotlivých štúdií podporujú výsledky z kombinovanej analýzy. Gardasil bol účinný proti ochoreniu HPV spôsobenému každým zo štyroch vakcínových typov HPV. Na konci štúdie sa osoby zaradené do dvoch štúdií III. fázy (Protokol 013 a Protokol 015) sledovali až počas 4 rokov (medián 3,7 rokov).

V klinických skúšaniach sa ako náhradný marker pre cervikálny karcinóm použili cervikálna intraepiteliálna neoplázia (CIN) stupňa 2/3 (dysplázia stredného až vysokého stupňa) a adenokarcinóm in situ (AIS).

V dlhodobej rozšírenej štúdii Protokolu 015 sa sledovalo 2 084 žien, ktoré boli v čase očkovania očkovacou látkou Gardasil v základnej štúdii vo veku 16-23 rokov. V PPE populácii sa nepozorovali žiadne prípady ochorenia HPV (CIN vysokého stupňa súvisiaca s HPV typmi 6/11/16/18) po dobu až do približne 12 rokov. Dlhodobá ochrana sa v tejto štúdii štatisticky preukázala počas približne 10 rokov.

Účinnosť u žien, ktoré nemali skúsenosť s relevantnými typmi HPV očkovacej látky

Účinnosť sa začala merať po kontrole v 7. mesiaci. Celkovo 73 % žien nemalo pri zaradení do štúdie skúsenosť so žiadnym zo 4 typov HPV (PCR negatívne a séronegatívne).

Výsledky účinnosti pre relevantné cieľové ukazovatele analyzované 2 roky po zaradení do štúdie a na konci štúdie (medián dĺžky sledovania = 3,6 rokov) v per-protokolovej populácii sú uvedené v tabuľke 2.

V doplňujúcej analýze sa hodnotila účinnosť očkovacej látky Gardasil proti CIN 3 a AIS súvisiacim s HPV 16/18.

Tabuľka 2: Analýza účinnosti očkovacej látky Gardasil proti cervikálnym léziám vysokého stupňa v PPE populácii

 

 

Gardasil

 

 

placebo

 

%

 

Gardasil

 

 

placebo

 

%

 

 

 

 

 

 

 

účinnosti

 

 

 

 

 

 

účinnosti***

 

 

počet

 

 

počet

 

po 2

 

počet

 

 

počet

 

na konci

 

 

prípadov

 

 

prípadov

 

rokoch

 

prípadov

 

 

prípadov

 

štúdie

 

 

počet osôb*

 

 

počet osôb*

 

(95% IS)

 

počet osôb*

 

 

počet osôb*

 

(95% IS)

 

 

 

100,0

 

2**

 

 

98,2

alebo

 

8 487

 

 

8 460

 

(92,9;

 

8 493

 

 

8 464

 

(93,5; 99,8)

AIS

 

 

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

súvisiace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s HPV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIN 3

 

 

 

 

2**

 

 

96,9

súvisiaca

 

8 487

 

 

8 460

 

(86,5;

 

8 493

 

 

8 464

 

(88,4; 99,6)

s HPV

 

 

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

16/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS

 

 

 

 

 

 

súvisiaci

 

8 487

 

 

8 460

 

(14,8;

 

8 493

 

 

8 464

 

(30,6; 100,0)

s HPV

 

 

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

16/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Počet osôb s minimálne jednou kontrolnou návštevou po 7. mesiaci.

**Na základe virologického dôkazu je pravdepodobné, že prvý prípad CIN 3 u pacientky chronicky infikovanej HPV 52 kauzálne súvisí s HPV 52. HPV 16 sa našiel len v 1 z 11 vzoriek (v 32,5. mesiaci)

a nezistil sa v tkanive odobratom počas LEEP (slučková elektroexcízia, loop electro-excision procedure). V druhom prípade CIN 3 pozorovanom u pacientky infikovanej v deň 1 HPV 51 (v 2 z 9 vzoriek) bol HPV 16 zistený pri biopsii v 51. mesiaci (v 1 z 9 vzoriek) a v 52. mesiaci bol v tkanive odobratom počas LEEP v 3 z 9 vzoriek zistený HPV 56.

***Pacienti boli sledovaní až počas 4 rokov (medián 3,6 rokov).

Poznámka: bodové odhady a intervaly spoľahlivosti sú upravené na osobočas sledovania.

Na konci štúdie a v kombinovaných protokoloch

bola účinnosť očkovacej látky Gardasil proti CIN 1 súvisiacej s HPV 6, 11, 16, 18 95,9 % (95% IS: 91,4; 98,4),

bola účinnosť očkovacej látky Gardasil proti CIN (1, 2, 3) alebo AIS súvisiacich s HPV 6, 11, 16, 18 96,0 % (95% IS: 92,3; 98,2),

bola účinnosť očkovacej látky Gardasil proti VIN 2/3 a VaIN 2/3 súvisiacich s HPV 6, 11, 16, 18 100,0 % (95% IS: 67,2; 100) a 100 % (95% IS: 55,4; 100) v uvedenom poradí,

bola účinnosť očkovacej látky Gardasil proti genitálnym bradaviciam súvisiacich s HPV 6, 11, 16, 18 99,0 % (95% IS: 96,2; 99,9).

Po sledovaní trvajúcom do 4 rokov (priemer 3,6 rokov) bola v Protokole 012 účinnosť očkovacej látky Gardasil proti 6-mesačnej definícii perzistentnej infekcie [pozitívne vzorky počas dvoch alebo viacerých za sebou nasledujúcich návštev s odstupom 6 mesiacov (±1 mesiac) alebo dlhším] súvisiacej s HPV 16 98,7 % (95% IS: 95,1; 99,8) a s HPV 18 100,0 % (95% IS: 93,2; 100,0). Pre 12-mesačnú definíciu perzistentnej infekcie bola účinnosť proti HPV 16 100,0 % (95% IS: 93,9; 100,0) a proti HPV 18 100,0 % (95% IS: 79,9; 100,0).

Účinnosť u žien s dôkazom infekcie alebo ochorenia HPV 6, 11, 16 alebo 18 v deň 1

Nebol dôkaz ochrany pred chorobou spôsobenou vakcínovými typmi HPV, na ktoré boli ženy v deň 1 PCR pozitívne. Ženy, ktoré už boli infikované jedným alebo viacerými vakcínovými typmi HPV pred očkovaním, boli chránené pred klinickým ochorením spôsobeným zvyšnými vakcínovými typmi HPV.

Účinnosť u žien s predchádzajúcou infekciou alebo ochorením a bez predchádzajúcej infekcie alebo ochorenia v dôsledku HPV 6, 11, 16 alebo 18

Modifikovaná populácia podľa liečebného zámeru (intention to treat, ITT) zahŕňala ženy bez ohľadu na východiskový stav HPV v deň 1, ktoré dostali aspoň jedno očkovanie a u ktorých sa sledovanie prípadov začalo 1 mesiac po 1. dávke. Táto populácia sa z hľadiska prevalencie HPV infekcie alebo ochorenia pri zaradení do štúdie približuje bežnej populácii žien. Výsledky sú sumarizované v tabuľke 3.

Tabuľka 3: Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti cervikálnym léziám vysokého stupňa v modifikovanej ITT populácii zahŕňajúcej ženy bez ohľadu na východiskový stav HPV

 

 

Gardasil

 

 

placebo

 

%

 

Gardasil

 

 

placebo

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

účinnosti**

 

 

počet

 

 

počet

 

účinnosti**

 

počet

 

 

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na konci

 

 

prípadov

 

 

prípadov

 

po 2 rokoch

 

prípadov

 

 

prípadov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

štúdie

 

 

 

 

 

 

 

(95% IS)

 

 

 

 

 

 

 

 

počet

 

 

počet

 

 

počet

 

 

počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95% IS)

 

 

osôb*

 

 

osôb*

 

 

 

osôb*

 

 

osôb*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIN 2/3 alebo

 

 

 

39,0

 

 

 

51,8

AIS súvisiace

 

9 831

 

 

9 896

 

(23,3; 51,7)

 

9 836

 

 

9 904

 

(41,1; 60,7)

s HPV 16 alebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIN 3 súvisiaca

 

 

 

34,3

 

 

 

46,0

s HPV 16/18

 

9 831

 

 

9 896

 

(12,7; 50,8)

 

9 836

 

 

9 904

 

(31,0; 57,9)

AIS súvisiaci

 

 

 

54,3

 

 

 

60,0

s HPV 16/18

 

9 831

 

 

9 896

 

(< 0; 87,6)

 

9 836

 

 

9 904

 

(< 0; 87,3)

*Počet osôb s minimálne jednou kontrolnou návštevou po 30 dňoch po 1. dni.

**Percentuálna účinnosť je počítaná z kombinovaných protokolov. Účinnosť proti CIN 2/3 alebo AIS

súvisiacich s HPV 16/18 je založená na údajoch z Protokolov 005 (len cieľové ukazovatele súvisiace s HPV 16), 007, 013 a 015. Pacienti boli sledovaní až počas 4 rokov (medián 3,6 rokov).

Poznámka: bodové odhady a intervaly spoľahlivosti sú upravené na osobočas sledovania.

Účinnosť proti VIN 2/3 súvisiacej s HPV 6, 11, 16, 18 bola 73,3 % (95% IS: 40,3; 89,4), proti VaIN 2/3 súvisiacej s HPV 6, 11, 16, 18 bola 85,7 % (95% IS: 37,6; 98,4) a proti genitálnym bradaviciam súvisiacim s HPV 6, 11, 16, 18 bola 80,3 % (95% IS: 73,9; 85,3) v kombinovaných protokoloch na konci štúdie.

Celkovo malo 12 % kombinovanej študovanej populácie abnormálny Pap test svedčiaci o CIN v deň 1. U žien s abnormálnym Pap testom v deň 1, ktoré nemali skúsenosť s relevantnými vakcínovými typmi HPV v deň 1, pretrvávala vysoká účinnosť očkovacej látky. U žien s abnormálnym Pap testom v deň 1, ktoré už boli infikované relevantnými vakcínovými typmi HPV v deň 1, sa nepozorovala žiadna účinnosť očkovacej látky.

Ochrana proti celkovej záťaži cervikálnym HPV ochorením u 16- až 26-ročných žien

Vplyv očkovacej látky Gardasil na celkové riziko cervikálneho HPV ochorenia (t.j. ochorenie spôsobené ktorýmkoľvek typom HPV) sa začal hodnotiť 30 dní po prvej dávke u 17 599 osôb zaradených do dvoch skúšaní účinnosti III. fázy (Protokoly 013 a 015). Medzi ženami, ktoré nemali skúsenosť so 14 bežnými typmi HPV a mali negatívny Pap test v deň 1, podanie očkovacej látky Gardasil znížilo na konci štúdie incidenciu CIN 2/3 alebo AIS spôsobených vakcínovými alebo nevakcínovými typmi HPV o 42,7 % (95% IS: 23,7; 57,3) a genitálnych bradavíc o 82,8 % (95% IS: 74,3; 88,8).

V modifikovanej ITT populácii bol prínos očkovacej látky s ohľadom na celkovú incidenciu CIN 2/3 alebo AIS (spôsobených ktorýmkoľvek typom HPV) a genitálnych bradavíc oveľa menší, so znížením o 18,4 % (95% IS: 7,0; 28,4) a 62,5 % (95% IS: 54,0; 69,5) v uvedenom poradí, keďže Gardasil neovplyvňuje priebeh infekcií alebo ochorenia, ktoré sú prítomné na začiatku očkovania.

Vplyv na procedúry definitívnej cervikálnej liečby

Vplyv očkovacej látky Gardasil na podiel procedúr definitívnej cervikálnej liečby bez ohľadu na kauzálne typy HPV sa hodnotil u 18 150 osôb zaradených v Protokole 007, Protokoloch 013 a 015. V populácii, ktorá nemala skúsenosť s HPV (bez skúsenosti so 14 bežnými typmi HPV a negatívny Pap test v deň 1), Gardasil znížil na konci štúdie podiel žien, ktoré podstúpili procedúru definitívnej cervikálnej liečby (slučkovú elektroexcíziu alebo konizáciu skalpelom), o 41,9 % (95% IS: 27,7; 53,5). V ITT populácii bolo zodpovedajúce zníženie 23,9 % (95% IS: 15,2; 31,7).

Účinnosť skríženej ochrany

Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti CIN (akéhokoľvek stupňa) a CIN 2/3 alebo AIS zapríčinených 10 typmi HPV neobsiahnutými v očkovacej látke (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) štrukturálne príbuznými s HPV 16 alebo HPV 18 sa hodnotila v databáze kombinovanej účinnosti III. fázy (N = 17 599) po mediáne sledovania 3,7 rokov (na konci štúdie). Merala sa účinnosť proti cieľovým ukazovateľom ochorení zapríčinených vopred špecifikovanými kombináciami typov HPV neobsiahnutých v očkovacej látke. Štúdie neboli určené na hodnotenie účinnosti proti ochoreniu spôsobenému samostatnými typmi HPV.

Primárna analýza sa vykonala na typovo špecifických populáciách, pre ktoré sa vyžadovalo, aby boli ženy negatívne na analyzovaný typ, ale mohli byť pozitívne na iné typy HPV (96 % celkovej populácie). Analýza v primárnom časovom bode po 3 rokoch nedosiahla štatistickú významnosť pre žiadny z vopred špecifikovaných cieľových ukazovateľov. Záverečné výsledky na konci štúdie pre kombinovanú incidenciu CIN 2/3 alebo AIS v tejto populácii po mediáne sledovania 3,7 rokov sú zobrazené v tabuľke 4. Pri kompozitných cieľových ukazovateľoch bola štatisticky signifikantná účinnosť proti ochoreniu preukázaná proti typom HPV fylogeneticky príbuzným s HPV 16 (primárne HPV 31), zatiaľ čo pre typy HPV fylogeneticky príbuzné s HPV 18 (vrátane HPV 45) sa nepozorovala štatisticky signifikantná účinnosť. Pri 10 samostatných typoch HPV sa štatistická významnosť dosiahla len pre HPV 31.

Tabuľka 4: Výsledky pre CIN 2/3 alebo AIS u typovo špecifických osôb bez skúsenosti s HPV(výsledky na konci štúdie)

Bez skúsenosti s ≥ 1 typom HPV

 

kompozitný cieľový

 

Gardasil

placebo

 

 

 

 

ukazovateľ

 

prípady

prípady

 

% účinnosti

95% IS

 

(HPV 31/45)

43,2 %

12,1; 63,9

 

(HPV 31/33/45/52/58)§

25,8 %

4,6; 42,5

 

10 typov HPV

23,0 %

5,1; 37,7

 

neobsiahnutých

 

 

 

 

 

 

v očkovacej látke

 

 

 

 

 

 

typy príbuzné s HPV 16

29,1 %

9,1; 44,9

 

(druhy A9)

 

 

 

 

 

 

HPV 31

55,6 %

26,2; 74,1

 

HPV 33

19,1 %

< 0; 52,1

 

HPV 35

13,0 %

< 0; 61,9

 

HPV 52

14,7 %

< 0; 44,2

 

HPV 58

31,5 %

< 0; 61,0

 

typy príbuzné s HPV 18

25,9 %

< 0; 53,9

 

(druhy A7)

 

 

 

 

 

 

HPV 39

37,5 %

< 0; 69,5

 

HPV 45

0,0 %

< 0; 60,7

Bez skúsenosti s ≥ 1 typom HPV

 

kompozitný cieľový

 

Gardasil

placebo

 

 

 

 

ukazovateľ

 

prípady

prípady

 

% účinnosti

95% IS

 

HPV 59

39,9 %

< 0; 76,8

 

druhy A5 (HPV 51)

16,3 %

< 0; 48,5

 

druhy A6 (HPV 56)

-13,7 %

< 0; 32,5

Štúdie neboli určené na hodnotenie účinnosti proti ochoreniu spôsobenému samostatnými typmi HPV.

Účinnosť bola založená na redukcii CIN 2/3 alebo AIS súvisiacich s HPV 31.

§Účinnosť bola založená na redukcii CIN 2/3 alebo AIS súvisiacich s HPV 31, 33, 52 a 58.

Zahŕňa laboratórne zistené, v očkovacej látke neobsiahnuté typy 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 a 59 HPV.

Účinnosť u žien vo veku 24 až 45 rokov

Účinnosť očkovacej látky Gardasil u 24- až 45-ročných žien sa hodnotila v 1 placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej, randomizovanej klinickej štúdii III. fázy (Protokol 019, FUTURE III) zahŕňajúcej celkovo 3 817 žien, ktoré boli zaradené a očkované bez predchádzajúceho skríningu na prítomnosť HPV infekcie.

Primárne cieľové ukazovatele účinnosti zahŕňali kombinovanú incidenciu perzistentnej infekcie (6-mesačná definícia), genitálnych bradavíc, vulválnych a vaginálnych lézií, CIN akéhokoľvek stupňa, AIS a cervikálnych karcinómov súvisiacich s HPV 6, 11, 16 alebo 18 a kombinovanú incidenciu týchto ochorení súvisiacich s HPV 16 alebo 18. Medián dĺžky sledovania bol v tejto štúdii 4,0 rokov.

V dlhodobej rozšírenej štúdii Protokolu 019 sa sledovalo 685 žien, ktoré boli v čase očkovania očkovacou látkou Gardasil v základnej štúdii vo veku 24-45 rokov. V PPE populácii sa nepozorovali žiadne prípady ochorenia HPV (CIN akéhokoľvek stupňa súvisiaca s HPV typmi 6/11/16/18

a genitálne bradavice) počas 10,2 rokov (medián sledovania 9,2 rokov).

Účinnosť u žien, ktoré nemali skúsenosť s relevantnými typmi HPV očkovacej látky

Primárne analýzy účinnosti sa uskutočnili v populácii per-protokolovej účinnosti (PPE) (t.j. všetky 3 očkovania v priebehu 1 roka od zaradenia do štúdie, žiadne závažné odchýlky od protokolu a bez skúsenosti s relevantnými typmi HPV pred 1. dávkou a až do 1 mesiaca po 3. dávke (7. mesiac)). Účinnosť sa začala merať po kontrole v 7. mesiaci. Celkovo 67 % osôb nemalo pri zaradení do štúdie skúsenosť so žiadnym zo 4 typov HPV (PCR negatívne a séronegatívne).

Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti kombinovanej incidencii perzistentnej infekcie, genitálnych bradavíc, vulválnych a vaginálnych lézií, CIN akéhokoľvek stupňa, AIS a cervikálnych karcinómov súvisiacich s HPV 6, 11, 16 alebo 18 bola 88,7 % (95% IS: 78,1; 94,8).

Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti kombinovanej incidencii perzistentnej infekcie, genitálnych bradavíc, vulválnych a vaginálnych lézií, CIN akéhokoľvek stupňa, AIS a cervikálnych karcinómov súvisiacich s HPV 16 alebo 18 bola 84,7 % (95% IS: 67,5; 93,7).

Účinnosť u žien s predchádzajúcou infekciou alebo ochorením a bez predchádzajúcej infekcie alebo ochorenia v dôsledku HPV 6,11, 16 alebo 18

Populácia celého analyzovaného súboru (tiež známa ako populácia podľa liečebného zámeru, ITT populácia) zahŕňala ženy bez ohľadu na východiskový stav HPV v deň 1, ktoré dostali aspoň jedno očkovanie a u ktorých sa sledovanie prípadov začalo v deň 1. Táto populácia sa z hľadiska prevalencie HPV infekcie alebo ochorenia pri zaradení do štúdie približuje bežnej populácii žien.

Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti kombinovanej incidencii perzistentnej infekcie, genitálnych bradavíc, vulválnych a vaginálnych lézií, CIN akéhokoľvek stupňa, AIS a cervikálnych karcinómov súvisiacich s HPV 6, 11, 16 alebo 18 bola 47,2 % (95% IS: 33,5; 58,2).

Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti kombinovanej incidencii perzistentnej infekcie, genitálnych bradavíc, vulválnych a vaginálnych lézií, CIN akéhokoľvek stupňa, AIS a cervikálnych karcinómov súvisiacich s HPV 16 alebo 18 bola 41,6 % (95% IS: 24,3; 55,2).

Účinnosť u žien (16 až 45 rokov) s dôkazom predchádzajúcej infekcie vakcínovým typom HPV (séropozitívne), ktorá už nebola zistiteľná na začiatku očkovania (PCR negatívne)

a genitálnym bradaviciam súvisiacimi s HPV 6, 11, 16 a 18. Účinnosť proti perzistentnej infekcii súvisiacej s HPV 16 a 18 u žien vo veku 16 až 45 rokov bola 68,2 % (95% IS: 17,9; 89,5; 6 prípadov oproti 20 prípadom [n = 832 z kombinácie štúdií u mladých a dospelých žien]).

Účinnosť u mužov vo veku 16 až 26 rokov

Účinnosť sa hodnotila proti bradaviciam vonkajšieho genitálu, intraepiteliálnej neoplázii penisu/perinea/okolia análneho otvoru (PIN) 1/2/3 stupňa a perzistentnej infekcii súvisiacich s HPV 6, 11, 16, 18.

Účinnosť očkovacej látky Gardasil u mužov vo veku 16 až 26 rokov sa hodnotila v 1 placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej, randomizovanej klinickej štúdii III. fázy (Protokol 020) zahŕňajúcej celkovo 4 055 mužov, ktorí boli zapojení a očkovaní bez predchádzajúceho skríningu na prítomnosť infekcie HPV. Priemerná dĺžka trvania sledovania bola 2,9 rokov.

V podskupine Protokolu 020, u 598 mužov (Gardasil= 299; placebo = 299), ktorí uviedli, že mali pohlavný styk s mužom (MSM), sa hodnotila účinnosť proti análnej intraepiteliálnej neoplázii (AIN 1/2/3 stupňa) a análnemu karcinómu a intraanálnej perzistujúcej infekcii.

V populácii MSM je vyššie riziko análnej infekcie HPV v porovnaní s bežnou populáciou; očakáva sa, že absolútny prínos očkovania v zmysle prevencie análneho karcinómu v bežnej populácii bude veľmi nízky.

Infekcia HIV bola kritériom pre vyradenie (pozri časť 4.4).

Účinnosť u mužov, ktorí nemali skúsenosť s relevantnými typmi HPV očkovacej látky

Primárne analýzy účinnosti s ohľadom na vakcínové typy HPV (HPV 6, 11, 16, 18) sa uskutočnili

v populácii per-protokolovej účinnosti (PPE) (t.j. všetky 3 očkovania v priebehu 1 roka od zaradenia do štúdie, žiadne závažné odchýlky od protokolu a bez skúsenosti s relevantnými typmi HPV pred 1. dávkou a až do 1 mesiaca po 3. dávke (7. mesiac)). Účinnosť sa začala merať po kontrole v 7. mesiaci. Celkovo 83 % mužov (87 % heterosexuálnych osôb a 61 % osôb MSM) nemalo pri zaradení do štúdie skúsenosť so žiadnym zo 4 typov HPV (PCR negatívne a séronegatívne).

V klinických skúšaniach sa ako náhradný ukazovateľ análneho karcinómu použila análna intraepiteliálna neoplázia (AIN) 2/3 stupňa (dysplázia stredne vysokého až vysokého stupňa).

Výsledky účinnosti pre relevantné cieľové ukazovatele analyzované na konci štúdie (priemerná dĺžka trvania sledovania 2,4 rokov) v per-protokolovej populácii sú uvedené v tabuľke 5. Účinnosť proti PIN 1/2/3 stupňa sa nepreukázala.

Tabuľka 5. Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti léziám vonkajšieho genitálu v PPE* populácii mužov vo veku 16-26 rokov

 

 

Gardasil

Placebo

 

% účinnosti (95%

Cieľový

 

N

Počet

N

Počet

 

IS)

ukazovateľ

 

 

prípadov

 

prípadov

 

 

 

Lézie vonkajšieho genitálu súvisiace s HPV 6/11/16/18

 

Lézie vonkajšieho

1 394

1 404

 

90,6 (70,1; 98,2)

genitálu

 

 

 

 

 

 

 

Genitálne bradavice

1 394

1 404

 

89,3 (65,3; 97,9)

1 394

1 404

 

100,0 (-52,1; 100,0)

* Osoby v PPE populácii dostali všetky 3 očkovania počas 1 roka po zaradení, nevyskytli sa u nich veľké odchýlky od protokolu a nemali skúsenosť s relevantným typom (relevantnými typmi) HPV pred 1. dávkou a počas 1 mesiaca po 3. dávke (7. mesiac).

V analýze análnych lézií v populácii MSM na konci štúdie (priemerná dĺžka trvania sledovania bola 2,15 rokov) bol preventívny účinok proti AIN 2/3 súvisiacej s HPV 6, 11, 16, 18 74,9 % (95% IS: 8,8, 95,4; 3/194 oproti 13/208) a proti AIN 2/3 súvisiacej s HPV 16 alebo 18 86,6 % (95% IS: 0,0, 99,7; 1/194 oproti 8/208).

Dĺžka trvania ochrany proti análnemu karcinómu nie je v súčasnosti známa. V dlhodobej rozšírenej štúdii Protokolu 020 sa sledovalo 918 mužov, ktorí boli v čase očkovania očkovacou látkou Gardasil v základnej štúdii vo veku 16-26 rokov. V PPE populácii sa nepozorovali žiadne prípady genitálnych bradavíc súvisiacich s HPV typmi 6/11, lézie vonkajšieho genitálu súvisiace s HPV 6/11/16/18 alebo AIN vysokého stupňa súvisiace s HPV typmi 6/11/16/18 u MSM počas 9,6 rokov (medián sledovania 8,5 rokov).

Účinnosť u mužov s predchádzajúcou infekciou alebo ochorením alebo bez predchádzajúcej infekcie alebo ochorenia v dôsledku HPV 6,11, 16 alebo 18

Populácia celého analyzovaného súboru zahŕňala mužov bez ohľadu na východiskový stav HPV v deň 1, ktorí dostali aspoň jedno očkovanie a u ktorých sa sledovanie prípadov začalo v deň 1. Táto populácia sa z hľadiska prevalencie HPV infekcie alebo ochorenia pri zaradení do štúdie približuje bežnej populácii mužov.

Účinnosť očkovacej látky Gardasil proti bradaviciam vonkajšieho genitálu súvisiacich s HPV 6, 11, 16, 18 bola 68,1 % (95% IS: 48,8; 79,3).

V podštúdii MSM bola účinnosť očkovacej látky Gardasil proti AIN 2/3 súvisiacej s HPV 6, 11, 16, 18 54,2 % (95% IS: -18,0; 75,3; 18/275 oproti 39/276) a proti AIN 2/3 súvisiacej s HPV 16 alebo 18 57,5 % (95% IS: -1,8; 83,9; 8/275 oproti 19/276 prípadov).

Ochrana proti celkovej záťaži HPV ochorením u mužov vo veku 16 až 26 rokov

Vplyv očkovacej látky Gardasil na celkové riziko lézií vonkajšieho genitálu (EGL) sa hodnotil po prvej dávke u 2 545 osôb zaradených do skúšania účinnosti III. fázy (Protokol 020). Medzi mužmi, ktorí nemali skúsenosť so 14 bežnými typmi HPV, znížilo podanie očkovacej látky Gardasil výskyt lézií vonkajšieho genitálu spôsobených vakcínovými alebo nevakcínovými typmi HPV o 81, 5 % (95% IS: 58,0; 93,0). V populácii celkového analyzovaného súboru (FAS) bol prínos očkovacej látky s ohľadom na celkový výskyt EGL nižší, s 59,3 % znížením (95,0% IS: 40,0; 72,9), keďže očkovacia látka Gardasil nemá vplyv na priebeh infekcií alebo ochorenie, ktoré sa vyskytujú na začiatku očkovania.

Vplyv na biopsiu a procedúry definitívnej liečby

Vplyv očkovacej látky Gardasil na miery biopsie a liečbu EGL bez ohľadu na kauzálne typy HPV sa hodnotil u 2 545 osôb zaradených v Protokole 020. V populácii, ktorá nemala skúsenosť s HPV (bez skúsenosti so 14 bežnými typmi HPV), Gardasil znížil na konci štúdie podiel mužov, ktorí podstúpili

biopsiu, o 54,2 % (95% IS: 28,3; 71,4) a ktorí boli liečení, o 47,7 % (95% IS: 18,4; 67,1). Zodpovedajúce zníženie vo FAS populácii bolo 45,7 % (95% IS: 29,0; 58,7) a 38,1 % (95% IS: 19,4; 52,6).

Imunogenita

Testy na meranie imunitnej odpovede

Pre očkovacie látky proti HPV sa nestanovila žiadna minimálna hladina protilátok súvisiaca s ochranou.

Imunogenita očkovacej látky Gardasil sa hodnotila u 20 132 (Gardasil n = 10 723, placebo n = 9 409) dievčat a žien vo veku 9 až 26 rokov, 5 417 (Gardasil n = 3 109, placebo n = 2 308) chlapcov a mužov vo veku 9 až 26 rokov a 3 819 žien vo veku 24 až 45 rokov (Gardasil n = 1 911, placebo n = 1 908).

Na hodnotenie imunogenity každého vakcínového typu sa použili typovo špecifické imunometódy, kompetetívna imunometóda založená na Luminex-e (cLIA), s typovo špecifickými štandardami. Táto metóda stanovuje protilátky proti jednotlivému neutralizačnému epitopu pre každý samostatný typ HPV.

Imunitné odpovede na Gardasil 1 mesiac po 3. dávke

V klinických štúdiách u žien vo veku 16 až 26 rokov sa do 1 mesiaca po 3. dávke stalo 99,8 % osôb, ktoré dostali Gardasil, séropozitívnymi proti HPV 6, 99,8 % proti HPV 11, 99,8 % proti HPV 16

a 99,5 % proti HPV 18. V klinickej štúdii u žien vo veku 24 až 45 rokov sa do 1 mesiaca po 3. dávke stalo 98,4 % osôb, ktoré dostali Gardasil, séropozitívnymi proti HPV 6, 98,1 % proti HPV 11, 98,8 % proti HPV 16 a 97,4 % proti HPV 18. V klinickej štúdii u mužov vo veku 16 až 26 rokov sa do 1 mesiaca po 3. dávke stalo 98,9 % osôb, ktoré dostali Gardasil, séropozitívnymi proti HPV 6, 99,2 % proti HPV 11, 98,8 % proti HPV 16 a 97,4 % proti HPV 18. Gardasil indukoval vysoký geometrický priemer titrov (GMT) proti HPV 1 mesiac po 3. dávke vo všetkých skúmaných vekových skupinách.

Podľa očakávania sa u žien vo veku 24 až 45 rokov (Protokol 019) pozorovali nižšie titre protilátok, ako sa pozorovali u žien vo veku 16 až 26 rokov.

Hladiny protilátok proti HPV boli u osôb s placebom, ktoré sa zbavili HPV infekcie (séropozitívni a PCR negatívni), podstatne nižšie ako tie, ktoré indukovala očkovacia látka. Navyše, hladiny protilátok proti HPV (GMT) zostali u očkovaných osôb počas dlhodobého sledovania štúdií III. fázy

na úrovni alebo nad úrovňou sérologického limitu (pozri nižšie pod Perzistencia imunitnej odpovede očkovacej látky Gardasil).

Prepojenie účinnosti očkovacej látky Gardasil zo žien na dievčatá

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "J07BM01"

 • Silgard - J07BM01

Klinická štúdia (Protokol 016) porovnávala imunogenitu očkovacej látky Gardasil u dievčat vo veku 10 až 15 rokov s imunogenitou u 16- až 23-ročných žien. V skupine s očkovacou látkou sa 99,1 až 100 % stalo séropozitívnych na všetky vakcínové sérotypy do 1 mesiaca po 3. dávke.

Tabuľka 6 porovnáva GMT proti HPV 6, 11, 16 a 18 1 mesiac po 3. dávke u dievčat vo veku 9 až 15 rokov s hodnotami u žien vo veku 16 až 26 rokov.

Tabuľka 6: Prepojenie imunogenity medzi dievčatami vo veku 9 až 15 rokov a ženami vo veku 16 až 26 rokov (per-protokolová populácia) na základe titrov stanovených cLIA

 

 

dievčatá vo veku

ženy vo veku 16 až 26 rokov

 

 

9 až 15 rokov

 

 

 

(Protokoly 013 a 015)

 

 

(Protokoly 016 a 018)

 

 

 

 

 

 

 

n

GMT (95% IS)

n

 

GMT (95% IS)

HPV 6

929 (874, 987)

2 631

 

543 (526, 560)

HPV 11

1 303 (1 223, 1 388)

2 655

 

762 (735, 789)

 

 

 

 

 

 

 

 

dievčatá vo veku

ženy vo veku 16 až 26 rokov

 

 

9 až 15 rokov

 

 

 

(Protokoly 013 a 015)

 

 

(Protokoly 016 a 018)

 

 

 

 

 

 

 

n

GMT (95% IS)

n

 

GMT (95% IS)

HPV 16

4 909 (4 548, 5 300)

2 570

 

2 294 (2 185, 2 408)

HPV 18

1 040 (965, 1 120)

2 796

 

462 (444, 480)

GMT – geometrický priemer titrov v mMU/ml (mMU = mili-Merck jednotky)

Odpovede proti HPV v mesiaci 7 neboli u dievčat vo veku 9 až 15 rokov nižšie ako odpovede proti HPV u žien vo veku 16 až 26 rokov, pre ktoré sa preukázala účinnosť v štúdiách III. fázy. Imunogenita súvisela s vekom a hladiny protilátok proti HPV v mesiaci 7 boli signifikantne vyššie u mladších osôb pod 12 rokov veku ako u osôb nad týmto vekom.

Na základe tohto prepojenia imunogenity sa odvodzuje účinnosť očkovacej látky Gardasil u dievčat vo veku 9 až 15 rokov.

V dlhodobej rozšírenej štúdii Protokolu 018 sa sledovalo 369 dievčat, ktoré boli v čase očkovania očkovacou látkou Gardasil v základnej štúdii vo veku 9-15 rokov. V PPE populácii sa nepozorovali žiadne prípady ochorenia HPV (CIN akéhokoľvek stupňa súvisiaca s HPV typmi 6/11/16/18

a genitálne bradavice) počas 10,7 rokov (medián sledovania 10,0 rokov).

Prepojenie účinnosti očkovacej látky Gardasil z mužov na chlapcov

Tri klinické štúdie (Protokoly 016, 018 a 020) sa použili na porovnanie imunogenity očkovacej látky Gardasil u chlapcov vo veku 9 až 15 rokov s imunogenitou u 16- až 26-ročných mužov. V skupine

s očkovacou látkou sa 97,4 až 99,9 % stalo séropozitívnych na všetky vakcínové sérotypy do 1 mesiaca po 3. dávke.

Tabuľka 7 porovnáva GMT proti HPV 6, 11, 16 a 18 1 mesiac po 3. dávke u chlapcov vo veku 9 až 15 rokov s hodnotami u mužov vo veku 16 až 26 rokov.

Tabuľka 7: Prepojenie imunogenity medzi chlapcami vo veku 9 až 15 rokov a mužmi vo veku 16 až 26 rokov (per-protokolová populácia) na základe titrov stanovených cLIA

 

chlapci vo veku 9 až 15 rokov

muži vo veku 16 až 26 rokov

 

 

 

 

 

 

n

GMT (95% IS)

n

GMT (95% IS)

HPV 6

1 038 (964, 1117)

1 093

448 (419, 479)

HPV 11

1 387

(1 299, 1 481)

1 093

624 (588, 662)

HPV 16

6 057

(5 601, 6 549)

1 136

2 403 (2 243, 2 575)

HPV 18

(1249, 1475)

1 093

403 (375, 433)

GMT – geometrický priemer titrov v mMU/ml (mMU = mili-Merck jednotky)

Odpovede proti HPV v mesiaci 7 neboli u chlapcov vo veku 9 až 15 rokov nižšie ako odpovede proti HPV u mužov vo veku 16 až 26 rokov, pre ktoré sa preukázala účinnosť v štúdiách III. fázy. Imunogenita súvisela s vekom a hladiny protilátok proti HPV v mesiaci 7 boli signifikantne vyššie

u mladších osôb.

Na základe tohto prepojenia imunogenity sa odvodzuje účinnosť očkovacej látky Gardasil u chlapcov vo veku 9 až 15 rokov.

V dlhodobej rozšírenej štúdii Protokolu 018 sa sledovalo 326 chlapcov, ktorí boli v čase očkovania očkovacou látkou Gardasil v základnej štúdii vo veku 9-15 rokov. V PPE populácii sa nepozorovali žiadne prípady ochorenia HPV (lézie vonkajšieho genitálu súvisiace s HPV 6/11/16/18) počas 10,6 rokov (medián sledovania 9,9 rokov).

Perzistencia imunitnej odpovede očkovacej látky Gardasil

V podskupine osôb zaradených do štúdií III. fázy sa dlhodobo sledovala bezpečnosť, imunogenita a účinnosť. Na stanovenie perzistencie imunitnej odpovede sa okrem metódy cLIA použila aj imunometóda IgG LIA (Total IgG Luminex Immunoassay).

Vo všetkých populáciách (ženy vo veku 9-45 rokov, muži vo veku 9-26 rokov) boli maximálne hodnoty GMT cLIA anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 a anti-HPV 18 pozorované v 7. mesiaci. Potom už GMT počas mesiacov 24 až 48 klesal a následne sa celkovo stabilizoval. Presná dĺžka trvania imunity po 3-dávkovej schéme sa nestanovila a v súčasnosti sa skúma.

Dievčatá a chlapci očkovaní očkovacou látkou Gardasil vo veku 9-15 rokov v Protokole 018 základnej štúdie sa sledovali v rozšírenej štúdii. V závislosti od typu HPV bolo 10 rokov po očkovaní 60-96 % osôb séropozitívnych metódou cLIA a 78-98 % osôb séropozitívnych metódou IgG LIA (pozri tabuľku 8).

Tabuľka 8: Dlhodobé údaje imunogenity (per-protokolová populácia) založené na percente séropozitívnych osôb merané cLIA a IgG LIA (Protokol 018) v 10.roku, u dievčat a chlapcov vo veku 9-15 rokov

 

 

cLIA

 

IgG LIA

 

 

 

 

 

 

n

% séropozitívnych osôb

n

% séropozitívnych osôb

HPV 6

89 %

93 %

HPV 11

89 %

90 %

HPV 16

96 %

98 %

HPV 18

60 %

78 %

Ženy očkované očkovacou látkou Gardasil vo veku 16-23 rokov v Protokole 015 základnej štúdie budú sledované v rozšírenej štúdii až 14 rokov. Deväť rokov po očkovaní bolo metódou cLIA anti- HPV 6 séropozitívnych 94 % osôb, anti-HPV 11 96 % osôb, anti-HPV 16 99 % osôb a anti-HPV 18 60 % osôb a metódou IgG LIA bolo anti-HPV 6 séropozitívnych 98 % osôb, anti-HPV 11 96 % osôb, anti-HPV 16 100 % osôb a anti-HPV 18 91 % osôb.

Ženy očkované očkovacou látkou Gardasil vo veku 24-45 rokov v Protokole 019 základnej štúdie boli sledované v rozšírenej štúdii až do 10 rokov. Desať rokov po očkovaní bolo metódou cLIA anti-HPV 6 séropozitívnych 79 % osôb, anti-HPV 11 85 % osôb, anti-HPV 16 94 % osôb a anti-HPV 18 36 % osôb a metódou IgG LIA bolo anti-HPV 6 séropozitívnych 86 % osôb, anti-HPV 11 79 % osôb, anti- HPV 16 100 % osôb a anti-HPV 18 83 % osôb.

Muži očkovaní očkovacou látkou Gardasil vo veku 16-26 rokov v Protokole 020 základnej štúdie budú sledovaní v rozšírenej štúdii až do 10 rokov. Šesť rokov po očkovaní bolo metódou cLIA anti-HPV 6 séropozitívnych 84 % osôb, anti-HPV 11 87 % osôb, anti-HPV 16 97 % osôb a anti-HPV 18 48 % osôb a metódou IgG LIA bolo anti-HPV 6 séropozitívnych 89 % osôb, anti-HPV 11 86 % osôb, anti- HPV 16 100 % osôb a anti-HPV 18 82 % osôb.

V týchto štúdiách boli osoby, ktoré boli metódou cLIA séronegatívne na anti-HPV 6, anti-HPV 11, anti-HPV 16 a anti-HPV 18, stále chránené pred klinickým ochorením po sledovaní 9 rokov u žien vo veku 16-23 rokov, 10 rokov u žien vo veku 24-45 rokov a 6 rokov u mužov vo veku 16-26 rokov.

Dôkaz anamnestickej (imunitná pamäť) odpovede

Dôkaz anamnestickej odpovede sa pozoroval u očkovaných žien, ktoré boli séropozitívne na daný typ (typy) HPV pred očkovaním. Navyše, v podskupine očkovaných žien, ktoré dostali provokačnú dávku očkovacej látky Gardasil 5 rokov po začatí očkovania, sa prejavila rýchla a silná anamnestická odpoveď, ktorá prekročila GMT proti HPV pozorovaný 1 mesiac po 3. dávke.

Osoby infikované HIV

Výskumná štúdia dokumentujúca bezpečnosť a imunogenitu očkovacej látky Gardasil sa vykonala u 126 osôb infikovaných HIV vo veku od 7 do 12 rokov (z ktorých 96 dostalo Gardasil). U viac ako

deväťdesiatšesť percent osôb došlo k sérokonverzii na všetky štyri antigény. GMT boli o niečo nižšie ako GMT hlásené v iných štúdiách u osôb v tom istom veku, ktoré neboli infikované HIV. Klinický význam nižšej odpovede nie je známy. Bezpečnostný profil bol podobný profilu u osôb v iných štúdiách, ktoré neboli infikované HIV. Očkovanie nemalo vplyv na % CD4 ani RNA HIV v plazme.

Imunitné odpovede na očkovaciu látku Gardasil pri použití 2-dávkovej očkovacej schémy u osôb vo veku od 9 do 13 rokov

Klinické skúšanie ukázalo, že u dievčat, ktoré dostali 2 dávky očkovacej látky proti HPV v rozmedzí 6 mesiacov, boli protilátkové odpovede na 4 typy HPV jeden mesiac po poslednej dávke non-inferiórne voči tým u mladých žien, ktoré dostali počas 6 mesiacov 3 dávky očkovacej látky.

V 7. mesiaci v per-protokolovej populácii bola imunitná odpoveď u dievčat vo veku od 9 do 13 rokov (n = 241), ktoré dostali 2 dávky očkovacej látky Gardasil (v 0., 6. mesiaci), non-inferiórna a bola numericky vyššia ako imunitná odpoveď u žien vo veku od 16 do 26 rokov (n = 246), ktoré dostali 3 dávky očkovacej látky Gardasil (v 0., 2., 6. mesiaci).

V 36. mesiaci sledovania zostal GMT u dievčat (2 dávky, n = 86) v porovnaní s GMT u žien (3 dávky, n = 86) non-inferiórny pre všetky 4 HPV typy.

V tej istej štúdii, u dievčat vo veku od 9 do 13 rokov bola imunitná odpoveď po 2-dávkovej očkovacej schéme numericky nižšia ako po 3-dávkovej očkovacej schéme (n = 248 v 7. mesiaci; n = 82 v 36. mesiaci). Klinický význam týchto zistení nie je známy.

Doba trvania ochrany 2-dávkovej očkovacej schémy očkovacej látky Gardasil sa nestanovila.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neaplikovateľné.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie toxicity po jednej dávke a po opakovanom podávaní a štúdie miestnej tolerancie neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Gardasil indukoval špecifické protilátkové odpovede proti HPV typom 6, 11, 16, a 18 u gravidných potkanov po jednej alebo po opakovaných intramuskulárnych injekciách. Protilátky proti všetkým štyrom typom HPV sa preniesli na potomstvo počas gravidity a prípadne počas laktácie. V súvislosti s liečbou sa nevyskytli žiadne účinky na vývojové znaky, správanie, schopnosť reprodukcie alebo fertilitu potomstva.

Očkovacia látka Gardasil podaná v plnej ľudskej dávke (120 µg celkového proteínu) samcom potkana nemala žiadne účinky na reprodukčný výkon vrátane fertility, počtu spermií a pohyblivosť spermií

a neobjavili sa žiadne výrazné alebo histomorfologické zmeny na semenníkoch a žiadne účinky na hmotnosť semenníkov súvisiace s očkovacou látkou.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

chlorid sodný L-histidín

polysorbát 80 bórax

voda na injekciu

Adjuvans, pozri časť 2.

6.2Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Gardasil, injekčná suspenzia:

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Gardasil sa má podať čo najskôr po vybratí z chladničky.

Údaje zo štúdií stability ukazujú, že zložky očkovacej látky sú stabilné počas 72 hodín, keď sa očkovacia látka uchováva pri teplote od 8 °C do 42 °C. Po uplynutí tohto času sa má Gardasil použiť alebo zlikvidovať. Tieto údaje sú určené na usmernenie zdravotníckych pracovníkov len pre prípad dočasnej teplotnej odchýlky.

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke:

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Neuchovávajte v mrazničke. Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Gardasil sa má podať čo najskôr po vybratí z chladničky.

Údaje zo štúdií stability ukazujú, že zložky očkovacej látky sú stabilné počas 72 hodín, keď sa očkovacia látka uchováva pri teplote od 8 °C do 42 °C. Po uplynutí tohto času sa má Gardasil použiť alebo zlikvidovať. Tieto údaje sú určené na usmernenie zdravotníckych pracovníkov len pre prípad dočasnej teplotnej odchýlky.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Gardasil, injekčná suspenzia:

0,5 ml suspenzie v injekčnej liekovke (sklo) so zátkou (chlórbutylový elastomér obalený FluroTec-om alebo teflónom) a plastovým odklápacím (flip off) viečkom (lemovaným hliníkovým prúžkom) vo veľkosti balenia po 1, 10 alebo 20.

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke:

0,5 ml suspenzie v naplnenej injekčnej striekačke (sklo) s piestovou zátkou (brómbutylový elastomér obalený silikónovaným FluroTec-om alebo neobalený chlórbutylový elastomér) a vrchným viečkom (brómbutyl) bez ihly alebo s jednou alebo dvoma ihlami – veľkosť balenia po 1, 10 alebo 20.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Gardasil, injekčná suspenzia:

Pred pretrepaním môže Gardasil vyzerať ako číra kvapalina s bielou zrazeninou.

Pred použitím dobre pretrepte, aby sa vytvorila suspenzia. Po dôkladnom pretrepaní je to biela zakalená kvapalina.

Pred podaním suspenziu vizuálne skontrolujte na prítomnosť pevných častíc a zmenu farby. Ak sa v očkovacej látke nachádzajú častice a/alebo je zmenená jej farba, vyraďte ju.

Natiahnite 0,5 ml dávku očkovacej látky z jednodávkovej injekčnej liekovky pomocou sterilnej ihly a injekčnej striekačky.

Ihneď podajte intramuskulárnu (i.m.) injekciu, uprednostňovaným miestom podania je deltoidná oblasť ramena alebo horná anterolaterálna oblasť stehna.

Očkovacia látka sa má použiť tak, ako je dodávaná. Má sa použiť celá odporúčaná dávka očkovacej látky.

Nepoužitá očkovacia látka alebo odpad vzniknutý z očkovacej látky sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke:

Pred pretrepaním môže Gardasil vyzerať ako číra kvapalina s bielou zrazeninou.

Pred použitím naplnenú injekčnú striekačku dobre pretrepte, aby sa vytvorila suspenzia. Po dôkladnom pretrepaní je to biela zakalená kvapalina.

Pred podaním suspenziu vizuálne skontrolujte na prítomnosť pevných častíc a zmenu farby. Ak sa v očkovacej látke nachádzajú častice a/alebo je zmenená jej farba, vyraďte ju.

V balení sa nachádzajú dve ihly rôznej dĺžky, vyberte podľa veľkosti a hmotnosti pacienta vhodnú ihlu tak, aby sa zabezpečilo intramuskulárne (i.m.) podanie.

Nasaďte ihlu otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nie je ihla pevne pripevnená na injekčnej striekačke. Podajte celú dávku podľa štandardného protokolu.

Ihneď podajte intramuskulárnu (i.m.) injekciu, uprednostňovaným miestom podania je deltoidná oblasť ramena alebo horná anterolaterálna oblasť stehna.

Očkovacia látka sa má použiť tak, ako je dodávaná. Má sa použiť celá odporúčaná dávka očkovacej látky.

Nepoužitá očkovacia látka alebo odpad vzniknutý z očkovacej látky sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Francúzsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Gardasil, injekčná suspenzia:

EU/1/06/357/001

EU/1/06/357/002

EU/1/06/357/018

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke:

EU/1/06/357/003

EU/1/06/357/004

EU/1/06/357/005

EU/1/06/357/006

EU/1/06/357/007

EU/1/06/357/008

EU/1/06/357/019

EU/1/06/357/020

EU/1/06/357/021

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 20. september 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22. september 2011

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis