Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Označenie obalu - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGardasil
Kód ATC klasifikácieJ07BM01
Látkahuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
VýrobcaMSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE TEXT VONKAJŠIEHO OBALU

Gardasil, injekčná suspenzia – jednodávková injekčná liekovka, balenie po 1, 10, 20

1.NÁZOV LIEKU

Gardasil, injekčná suspenzia.

Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typom 6, 11, 16, 18] (rekombinantná, adsorbovaná).

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

L1 proteín HPV typ 6

20 μg

L1 proteín HPV typ 11

40 μg

L1 proteín HPV typ 16

40 μg

L1 proteín HPV typ 18

20 μg

adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (0,225 mg Al).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, L-histidín, polysorbát 80, bórax, voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia.

1 jednodávková injekčná liekovka, 0,5 ml.

10 jednodávkových injekčných liekoviek, každá 0,5 ml.

20 jednodávkových injekčných liekoviek, každá 0,5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Intramuskulárne (i.m.) použitie.

Pred použitím dobre pretrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/357/001 – balenie po 1

EU/1/06/357/002 – balenie po 10

EU/1/06/357/018 – balenie po 20

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE TEXT NA ŠTÍTKU INJEKČNEJ LIEKOVKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Gardasil, injekčná suspenzia. i.m. použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka, 0,5 ml.

6.INÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE TEXT VONKAJŠIEHO OBALU

Gardasil, injekčná suspenzia – naplnená injekčná striekačka bez ihly, balenie po 1, 10, 20

1. NÁZOV LIEKU

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typom 6, 11, 16, 18] (rekombinantná, adsorbovaná).

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

L1 proteín HPV typ 6

20 μg

L1 proteín HPV typ 11

40 μg

L1 proteín HPV typ 16

40 μg

L1 proteín HPV typ 18

20 μg

adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (0,225 mg Al).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, L-histidín, polysorbát 80, bórax, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke

1 dávka, 0,5 ml naplnená injekčná striekačka bez ihly.

10 jednotlivých dávok, 0,5 ml naplnené injekčné striekačky bez ihiel. 20 jednotlivých dávok, 0,5 ml naplnené injekčné striekačky bez ihiel.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Intramuskulárne (i.m.) použitie.

Pred použitím dobre pretrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/357/003 – balenie po 1

EU/1/06/357/004 – balenie po 10

EU/1/06/357/019 – balenie po 20

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE TEXT VONKAJŠIEHO OBALU

Gardasil, injekčná suspenzia – naplnená injekčná striekačka s 1 ihlou, balenie po 1, 10, 20

1. NÁZOV LIEKU

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typom 6, 11, 16, 18] (rekombinantná, adsorbovaná).

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

L1 proteín HPV typ 6

20 μg

L1 proteín HPV typ 11

40 μg

L1 proteín HPV typ 16

40 μg

L1 proteín HPV typ 18

20 μg

adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (0,225 mg Al).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, L-histidín, polysorbát 80, bórax, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

1 dávka, 0,5 ml naplnená injekčná striekačka s 1 ihlou.

10 jednotlivých dávok, 0,5 ml naplnené injekčné striekačky, každá s 1 ihlou. 20 jednotlivých dávok, 0,5 ml naplnené injekčné striekačky, každá s 1 ihlou.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Intramuskulárne (i.m.) použitie.

Pred použitím dobre pretrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "J07BM01"

 • Silgard - J07BM01

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/357/005 – balenie po 1

EU/1/06/357/006 – balenie po 10

EU/1/06/357/020 – balenie po 20

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE TEXT VONKAJŠIEHO OBALU

Gardasil, injekčná suspenzia – naplnená injekčná striekačka s 2 ihlami, balenie po 1, 10, 20

1. NÁZOV LIEKU

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

Očkovacia látka proti ľudskému papilomavírusu [typom 6, 11, 16, 18] (rekombinantná, adsorbovaná).

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

L1 proteín HPV typ 6

20 μg

L1 proteín HPV typ 11

40 μg

L1 proteín HPV typ 16

40 μg

L1 proteín HPV typ 18

20 μg

adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnanu hlinitého (0,225 mg Al).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, L-histidín, polysorbát 80, bórax, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

1 dávka, 0,5 ml naplnená injekčná striekačka s 2 ihlami.

10 jednotlivých dávok, 0,5 ml naplnené injekčné striekačky, každá s 2 ihlami. 20 jednotlivých dávok, 0,5 ml naplnené injekčné striekačky, každá s 2 ihlami.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Intramuskulárne (i.m.) použitie.

Pred použitím dobre pretrepať.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/06/357/007 – balenie po 1

EU/1/06/357/008 – balenie po 10

EU/1/06/357/021 – balenie po 20

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE Text na štítku naplnenej injekčnej striekačky

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke.

i.m. použitie.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka, 0,5 ml.

6. INÉ

MSD VACCINS

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis