Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Genvoya (elvitegravir / cobicistat / emtricitabine...) – Písomná informácia pre používateľa - J05AR

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGenvoya
Kód ATC klasifikácieJ05AR
Látkaelvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide
VýrobcaGilead Sciences International Ltd

Písomná informácia pre používateľa

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmom obalené tablety elvitegravir/kobicistát/emtricitabín/tenofovir-alafenamid

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácií sa dozviete:

1.Čo je Genvoya a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Genvoyu

3.Ako užívať Genvoyu

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Genvoyu

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Genvoya a na čo sa používa

Genvoya obsahuje štyri liečivá:

elvitegravir, antiretrovírusový liek známy ako inhibítor integrázy

kobicistát, posilňovač (na zlepšenie farmakokineticky) účinkov elvitegraviru

emtricitabín, antiretrovírusový liek známy ako nukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy (nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI),

tenofovir-alafenamid, antiretrovírusový liek známy ako nukleotidový inhibítor reverznej transkriptázy (nucleotide reverse transcriptase inhibitor, NtRTI).

Genvoya je jedna tableta na liečbu infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie 1 (HIV-1)

u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a starších s telesnou hmotnosťou najmenej 35 kg.

Genvoya znižuje množstvo HIV vo vašom tele. To zlepší váš imunitný systém a zníži riziko vzniku ochorení spojených s infekciou HIV.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Genvoyu

Neužívajte Genvoyu:

Ak ste alergický na elvitegravir, kobicistát, emtricitabín, tenofovir-alafenamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 tejto písomnej informácie).

Ak užívate jeden z týchto liekov:

-alfuzosín (používa sa na liečbu zväčšenej prostaty)

-amiodarón, chinidín (používajú sa na úpravu nepravidelného srdcového rytmu)

-karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín (používajú sa na prevenciu záchvatov)

-rifampicín (používa sa na prevenciu a liečbu tuberkulózy a iných infekcií)

-dihydroergotamín, ergometrín, ergotamín (používajú sa na liečbu migrény)

-cisaprid (používa sa na zmiernenie určitých žalúdočných problémov)

-ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum, rastlinný prípravok, ktorý sa používa na liečbu depresie a úzkosti) alebo lieky, ktoré ho obsahujú

-lovastatín, simvastatín (používajú sa na zníženie hladiny cholesterolu v krvi)

-pimozid (používa sa na liečbu nezvyčajných myšlienok alebo pocitov)

-sildenafil (pri používaní na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie – pľúcneho ochorenia, ktoré sťažuje dýchanie)

-perorálne (ústami) podávaný midazolam, triazolam (používajú sa na podporu spánku a/alebo zmiernenie úzkosti)

Ak sa vás týka ktorákoľvek z týchto podmienok, neužívajte Genvoyu a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Upozornenia a opatrenia

Počas užívania Genvoye musíte zostať pod dohľadom vášho lekára.

Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie nakazeniu iných ľudí. Tento liek nelieči infekciu HIV. Počas užívania Genvoye sa u vás môžu naďalej rozvinúť infekcie alebo iné choroby spojené s infekciou HIV.

Predtým, ako začnete užívať Genvoyu, obráťte sa na svojho lekára:

Ak máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene vrátane hepatitídy v anamnéze.

U pacientov s ochorením pečene vrátane chronickej hepatitídy B alebo C, ktorí sa liečia antiretrovirotikami, je vyššie riziko závažných a potenciálne smrteľných komplikácií pečene. Ak máte infekciu hepatitídy B, lekár starostlivo zváži pre vás najlepší liečebný režim.

Ak máte infekciu hepatitídy B, môžu sa problémy s pečeňou zhoršiť, ak prestanete užívať Genvoyu. Je dôležité, aby ste neprestali užívať Genvoyu bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom: pozri časť 3, Neprestávajte užívať Genvoyu.

Ak máte neznášanlivosť laktózy (pozri Genvoya obsahuje laktózu ďalej v tejto časti).

Počas užívania Genvoye

Po začatí užívania Genvoye sledujte:

prejavy zápalu alebo infekcie

bolesť a stuhnutosť kĺbov alebo problémy s kosťami

Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Ďalšie informácie si pozrite v časti 4 „Možné vedľajšie účinky“.

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom vo veku 11 rokov alebo mladším, alebo s telesnou hmotnosťou nižšou než 35 kg. Použitie Genvoye u detí vo veku 11 rokov alebo mladších sa doteraz neštudovalo.

Iné lieky a Genvoya

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Genvoya môže vzájomne pôsobiť s inými liekmi.

V dôsledku toho môžu byť ovplyvnené množstvá Genvoye alebo iných liekov vo vašej krvi. To môže zastaviť správny účinok vašich liekov alebo zhoršiť niektoré vedľajšie účinky. V niektorých prípadoch môže váš lekár upraviť dávku alebo skontrolovať hladiny lieku vo vašej krvi.

Lieky, ktoré sa nesmú nikdy užívať spolu s Genvoyou:

-alfuzosín (používa sa na liečbu zväčšenej prostaty)

-amiodarón, chinidín (používajú sa na úpravu nepravidelného srdcového rytmu)

-karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín (používajú sa na prevenciu záchvatov)

-rifampicín (používa sa na prevenciu a liečbu tuberkulózy a iných infekcií)

-dihydroergotamín, ergometrín, ergotamín (používajú sa na liečbu migrény)

-cisaprid (používa sa na zmiernenie určitých žalúdočných problémov)

-ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum, rastlinný prípravok ktorý sa používa na liečbu depresie a úzkosti) alebo lieky, ktoré ho obsahujú

-lovastatín, simvastatín (používajú sa na zníženie hladiny cholesterolu v krvi)

-pimozid (používa sa na liečbu nezvyčajných myšlienok alebo pocitov)

-sildenafil (pri používaní na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie – pľúcneho ochorenia, ktoré sťažuje dýchanie)

-perorálne (ústami) podávaný midazolam, triazolam (používajú sa na podporu spánku a/alebo zmiernenie úzkosti)

Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, neužívajte Genvoyu a okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Lieky používané na liečbu infekcie vírusom hepatitídy B:

Neužívajte Genvoyu s liekmi, ktoré obsahujú:

tenofovir-alafenamid

tenofovir-dizoproxil

lamivudín

adefovir-dipivoxil

Ak užívate niektorý z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi.

Iné typy liekov:

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

antimykotiká používané na liečbu plesňových infekcií, ako sú:

-ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol a flukonazol

antibiotiká používané na liečbu bakteriálnych infekcií vrátane tuberkulózy obsahujúce:

-rifabutín, klaritromycín a telitromycín

antivirotiká používané na liečbu hepatitídy C:

-boceprevir

antidepresíva používané na liečbu depresie:

-lieky obsahujúce trazodon alebo escitalopram

sedatíva a hypnotiká používané na liečbu úzkosti:

-buspirón, klorazepát, diazepam, estazolam, flurazepam, zolpidem a lorazepam

imunosupresíva používané na potlačenie imunitnej odpovede vášho tela po transplantácii, ako sú:

-cyklosporín, sirolimus a takrolimus

kortikosteroidy vrátane:

-betametazónu, budezonidu, flutikazónu, mometazónu, prednizónu, triamcinolónu. Tieto lieky sa používajú na liečbu alergií, astmy, zápalových ochorení čreva, zápalových ochorení očí, kĺbov a svalov a iných zápalových stavov. Ak nie je iná možnosť, tieto lieky sa majú použiť len po posúdení lekárom a lekár vás musí pozorne sledovať z hľadiska vedľajších účinkov kortikosteroidov.

lieky používané na liečbu cukrovky:

-metformín

antikoncepčné tabletky používané na zabránenie otehotneniu

lieky na erektilnú dysfunkciu používané na liečbu impotencie, ako sú:

-sildenafil, tadalafil a vardenafil

lieky na srdce, ako sú:

-digoxín, dizopyramid, flekainid, lidokaín, mexiletín, propafenón, metoprolol, timolol, amlodipín, diltiazem, felodipín, nikardipín, nifedipín a verapamil

lieky používané na liečbu pľúcnej arteriálnej hypertenzie:

-bosentan a tadalafil

antikoagulanciá používané na zriedenie krvi, ako sú:

-warfarín a dabigatran

bronchodilatátory používané na liečbu astmy a iných pľúcnych problémov:

-salmeterol

lieky na zníženie hladiny cholesterolu, ako sú:

-atorvastatín a pitavastatín

lieky používané na liečbu dny:

-kolchicín

Ak užívate tieto alebo akékoľvek iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Neukončite liečbu bez konzultácie so svojím lekárom.

antacidá používané na liečbu pálenia záhy alebo refluxnej choroby (pozri tiež časť 3 „Ako užívať Genvoyu“).

Ak užívate nejaké antacidum alebo multivitamínový výživový doplnok, užite ho najmenej

4 hodiny pred alebo najmenej 4 hodiny po užití Genvoye.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas užívania Genvoye používajte účinnú antikoncepciu.

Ak ste tehotná, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste Genvoya užívali počas tehotenstva, váš lekár môže požadovať pravidelné krvné testy a ďalšie diagnostické testy na sledovanie vývoja vášho dieťaťa. U detí, ktorých matky počas tehotenstva užívali NRTIs, prínos z ochrany proti HIV prevážil riziko vedľajších účinkov.

Počas liečby Genvoyou nedojčite, pretože niektoré liečivá v tomto lieku prechádzajú do materského mlieka. Odporúča sa nedojčiť, aby sa zabránilo prenosu vírusu na dojča cez materské mlieko.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Genvoya môže spôsobiť závraty. Ak máte pri užívaní Genvoye pocit závratu, neveďte vozidlá a nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.

Genvoya obsahuje laktózu

Informujte svojho lekára, ak máte neznášanlivosť laktózy alebo iných cukrov. Genvoya obsahuje monohydrát laktózy. Ak máte neznášanlivosť laktózy, alebo ak vám bolo povedané, že máte neznášanlivosť iných cukrov, informujte o tom svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak sa vás týkajú ktorékoľvek z týchto podmienok, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Genvoyu.

3.Ako užívať Genvoyu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí: každý deň jedna tableta s jedlom

Dospievajúci vo veku 12 rokov a starší s telesnou hmotnosťou najmenej 35 kg: každý deň jedna tableta s jedlom

Tabletu nerozhryznite, nerozdrvte ani nedeľte.

Užite vždy dávku, ktorú odporučil lekár. To zaistí, že váš liek je úplne účinný a že sa obmedzí riziko vývoja rezistencie voči liečbe. Nemeňte dávku, pokiaľ vám to nepovedal váš lekár.

Genvoyu neužívajte súčasne s antacidami ani multivitamínovými výživovými doplnkami. Ak užívate antacidum, ako je hydroxid hlinitý/horečnatý, alebo nejaký multivitamínový výživový doplnok, užite ich najmenej 4 hodiny pred alebo najmenej 4 hodiny po užití Genvoye.

Ak užijete viac Genvoye, ako máte

Ak ste náhodne užili viac ako odporúčanú dávku Genvoye, môže sa u vás zvýšiť riziko výskytu možných vedľajších účinkov tohto lieku (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).

Okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo s najbližším oddelením pohotovosti, aby vám poradili. Vezmite si fľašu s tabletami so sebou, aby ste mohli jednoduchšie popísať, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť Genvoyu

Je dôležité nevynechať žiadnu dávku Genvoye.

Ak vynecháte dávku:

Ak si na to spomeniete do 18 hodín od zvyčajného času užívania Genvoye, musíte užiť tabletu čo najskôr ako je to možné. Vždy užívajte tabletu s jedlom. Potom užite vašu nasledujúcu dávku ako obvykle.

Ak si na to spomeniete až po uplynutí 18 hodín alebo neskôr od času, kedy zvyčajne užívate Genvoyu, neužite vynechanú dávku. Počkajte a užite nasledujúcu dávku s jedlom vo vašom obvyklom čase.

Ak ste vracali menej ako 1 hodinu po užití Genvoye, užite ďalšiu tabletu s jedlom.

Neprestávajte užívať Genvoyu

Neprestávajte užívať Genvoyu bez konzultácie so svojím lekárom. Zastavenie užívania Genvoye môže závažne ovplyvniť vašu odpoveď na budúcu liečbu. Ak z akéhokoľvek dôvodu prestanete užívať Genvoyu, poraďte sa so svojím lekárom skôr, než znovu začnete užívať tablety Genvoye.

Ak sa vaše zásoby Genvoye začnú míňať, požiadajte o ďalšie vášho lekára alebo lekárnika. Je to veľmi dôležité, pretože množstvo vírusu sa môže začať zvyšovať, ak prestanete užívať liek aj iba na krátky čas. Ochorenie sa môže potom ťažšie liečiť.

Ak máte infekciu HIV aj hepatitídu B, je obzvlášť dôležité neukončiť liečbu Genvoyou bez toho, aby ste o tom najprv povedali svojmu lekárovi. Krvné testy môžete požadovať niekoľko mesiacov po ukončení liečby. U niektorých pacientov s pokročilým ochorením pečene alebo cirhózou pečene sa neodporúča ukončiť liečbu, pretože to môže viesť k zhoršeniu hepatitídy, čo môže ohrozovať ich život.

Okamžite povedzte svojmu lekárovi o nových alebo nezvyčajných príznakoch potom, ako ukončíte liečbu, najmä príznaky, ktoré spájate s infekciou hepatitídy B.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri liečbe infekcie HIV nie je vždy možné povedať, či niektoré vedľajšie účinky spôsobuje Genvoya alebo či ich spôsobujú iné lieky, ktoré užívate súčasne, alebo či sú spôsobené samotným ochorením HIV.

Možné závažné vedľajšie účinky: okamžite ich povedzte lekárovi

Akékoľvek prejavy zápalu alebo infekcie. U niektorých pacientov s pokročilou infekciou HIV (AIDS) a oportúnnymi infekciami (infekcie, ktoré sa vyskytujú u ľudí so slabým imunitným systémom) v anamnéze sa v krátkom čase po začatí liečby infekcie HIV môžu vyskytnúť prejavy a príznaky zápalu z predošlých infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú spôsobené zlepšením imunitnej odpovede tela, čo mu umožňuje bojovať proti infekciám, ktoré mohli byť dovtedy prítomné bez zjavných príznakov.

Po začatí užívania liekov na infekciu HIV sa môžu vyskytnúť aj autoimunitné poruchy, ku ktorým dôjde, ak imunitný systém napáda zdravé tkanivá tela. Autoimunitné poruchy sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Sledujte akékoľvek príznaky infekcie alebo iné príznaky, ako sú:

-slabosť svalov

-slabosť začínajúcu v rukách a chodidlách a prechádzajúcu nahor smerom k trupu tela

-palpitácie (búšenie srdca), tras alebo hyperaktivitu.

Ak spozorujete vedľajšie účinky uvedené vyššie, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Veľmi časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)

pocit na vracanie (nevoľnosť)

Časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)

neobvyklé sny

bolesť hlavy

závrat

hnačka

vracanie

bolesť brucha

vetry (plynatosť)

vyrážka

únava (vyčerpanosť)

Menej časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať menej ako1 zo 100 ľudí)

nízky počet červených krviniek (anémia)

depresia

problémy s trávením, vedúce k ťažkostiam po jedle (dyspepsia)

opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla (angioedém)

svrbenie (pruritus)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, povedzte to svojmu lekárovi.

Iné účinky, ktoré môžno pozorovať počas liečby HIV

Frekvencia nasledovných vedľajších účinkov nie je známa (frekvenciu nemožno stanoviť z dostupných údajov).

Problémy s kosťami. U niektorých pacientov užívajúcich kombinované protivírusové lieky, ako je Genvoya, sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumieranie kostného tkaniva spôsobené prerušením prívodu krvi do kosti). Dlhodobé užívanie tohto typu lieku, užívanie kortikosteroidov, pitie alkoholu, veľmi slabý imunitný systém a nadváha môžu byť niektoré z mnohých rizikových faktorov rozvoja tohto ochorenia. Prejavy osteonekrózy sú:

-stuhnutosť kĺbov

-bolesť kĺbov (najmä bedier, kolien a ramien)

-problémy s pohybom

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, povedzte to svojmu lekárovi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Genvoyu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po {EXP}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Genvoya obsahuje

Liečivá sú elvitegravir, kobicistát, emtricitabín a tenofovir-alafenamid. Každá filmom obalená tableta Genvoye obsahuje 150 mg elvitegraviru, 150 mg kobicistátu, 200 mg emtricitabínu a tenofovir- alafenamidfumarát zodpovedajúci 10 mg tenofovir-alafenamidu.

Ďalšie zložky sú

Jadro tablety:

Laktóza (ako monohydrát), mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza, oxid kremičitý, laurylsulfát sodný, magnéziumstearát.

Filmový obal:

Polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), polyetylénglykol (E1521), mastenec (E553B), hlinitý lak indigokarmínu (E132), žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Genvoya a obsah balenia

Genvoya filmom obalené tablety sú zelené tablety kapsulovitého tvaru, na jednej strane s vtlačeným slovom „GSI“ a na druhej strane s číslom „510“. Genvoya sa dodáva vo fľašiach s 30 tabletami (so silikagélovým vysúšadlom, ktoré treba uchovávať vo fľaši na ochranu tabliet). Silikagélové vysúšadlo je v samostatnom vrecku alebo nádobke a nesmie sa užiť.

K dispozícii sú nasledovné veľkosti balenia: škatule s obsahom 1 fľaše s 30 filmom obalenými tabletami a škatule s obsahom 90 (3 fľaše po 30) filmom obalenými tabletami. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Gilead Sciences International Ltd.

Cambridge

CB21 6GT

Veľká Británia

Výrobca

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park Carrigtohill

County Cork Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Tel.: +48 22 262 8702

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 420 910 871 986

Tel.: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel.: +48 22 262 8702

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel.: +48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd.

Gilead Sciences International Ltd.

Tel: + 353 214 825 999

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Gilead Sciences Ltd.

Tel.: +48 22 262 8702

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v <{MM/RRRR}> <{mesiac RRRR}>.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis