Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Glidipion (Pioglitazone Actavis Group) (pioglitazone hydrochloride) – Označenie obalu - A10BG03

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGlidipion (Pioglitazone Actavis Group)
Kód ATC klasifikácieA10BG03
Látkapioglitazone hydrochloride
VýrobcaActavis Group PTC ehf   

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Glidipion 15 mg tablety

pioglitazón

2.LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 15 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

50 tabliet

56 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

100 tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/12/756/001 [14 tabliet]

EU/1/12/756/002 [28 tabliet]

EU/1/12/756/003 [30 tabliet]

EU/1/12/756/004 [50 tabliet]

EU/1/12/756/005 [56 tabliet]

EU/1/12/756/006 [84 tabliet]

EU/1/12/756/007 [90 tabliet]

EU/1/12/756/008 [98 tabliet]

EU/1/12/756/009 [100 tabliet]

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Glidipion 15 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

<Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identikfikátorom˃

18 ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Glidipion 30 mg tablety

pioglitazón

2. LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 30 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

50 tabliet

56 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

100 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/12/756/010 [14 tabliet]

EU/1/12/756/011 [28 tabliet]

EU/1/12/756/012 [30 tabliet]

EU/1/12/756/013 [50 tabliet]

EU/1/12/756/014 [56 tabliet]

EU/1/12/756/015 [84 tabliet]

EU/1/12/756/016 [90 tabliet]

EU/1/12/756/017 [98 tabliet]

EU/1/12/756/018 [100 tabliet]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Glidipion 30 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

<Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identikfikátorom˃

18 ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Glidipion 45 mg tablety

pioglitazón

2. LIEČIVO

Jedna tableta obsahuje 45 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje monohydrát laktózy. Pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

50 tabliet

56 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

100 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/12/756/019 [14 tabliet]

EU/1/12/756/020 [28 tabliet]

EU/1/12/756/021 [30 tabliet]

EU/1/12/756/022 [50 tabliet]

EU/1/12/756/023 [56 tabliet]

EU/1/12/756/024 [84 tabliet]

EU/1/12/756/025 [90 tabliet]

EU/1/12/756/026 [98 tabliet]

EU/1/12/756/027 [100 tabliet]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Glidipion 45 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

<Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identikfikátorom˃

18 ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Glidipion 15 mg tablety

pioglitazón

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ (SKRATKY PRE DNI V TÝŽDNI PRE BALENIE 14, 28, 56, 84 A 98 PODĽA KALENDÁRNYCH DNÍ)

Po Ut St Št Pi So Ne

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Glidipion 30 mg tablety

pioglitazón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ (SKRATKY PRE DNI V TÝŽDNI PRE BALENIE 14, 28, 56, 84 A 98 PODĽA KALENDÁRNYCH DNÍ)

Po Ut St Št Pi So Ne

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

Glidipion 45 mg tablety

pioglitazón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf. (logo)

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ (SKRATKY PRE DNI V TÝŽDNI PRE BALENIE 14, 28, 56, 84 A 98 PODĽA KALENDÁRNYCH DNÍ)

Po Ut St Št Pi So Ne

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis