Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glubrava (metformin hydrochloride / pioglitazone...) – Písomná informácia pre používateľa - A10BD05

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGlubrava
Kód ATC klasifikácieA10BD05
Látkametformin hydrochloride / pioglitazone hydrochloride
VýrobcaTakeda Pharma A/S

Písomná informácia pre používateľa

Glubrava 15 mg/850 mg filmom obalené tablety pioglitazón/metformíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Glubrava a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glubravu

3.Ako užívať Glubravu

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Glubravu

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Glubrava a na čo sa používa

Glubrava obsahuje pioglitazón a metformín, čo sú antidiabetiká používané na reguláciu hladiny cukru vo vašej krvi.

Používa sa na liečbu diabetes mellitus 2. typu (cukrovka nevyžadujúca podávanie inzulínu) u dospelých, ak liečba samotným metformínom nie je dostatočná. Cukrovka 2.typu sa obyčajne objavuje v dospelom veku, najmä ako dôsledok nadváhy a keď telo neprodukuje dostatok inzulínu (hormónu, ktorý kontroluje hladinu cukru v krvi) alebo nedokáže účinne využiť inzulín, ktorý vyprodukuje.

Glubrava pomáha regulovať hladinu cukru vo vašej krvi, ak máte cukrovku 2. typu tým, že váš organizmus lepšie využíva inzulín, ktorý sa v ňom tvorí. Pokiaľ sa vám po 3 až 6 mesiacoch od začatia užívania Glubravy hladina cukru neupraví, liečba má byť ukončená.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glubravu

Neužívajte Glubravu:

-ak ste alergický na pioglitazón, metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-ak máte srdcové zlyhanie alebo mali srdcové zlyhanie v minulosti.

-ak ste v poslednom čase prekonali srdcový infarkt, máte určité problémy s obehovým systémom vrátane šoku, alebo ťažkosti s dýchaním.

-ak máte ochorenie pečene.

-v prípade nadmernej konzumácie alkoholu (buď denne alebo z času na čas).

-ak máte nekontrolovanú cukrovku, napríklad so závažnou hyperglykémiou (vysoká hladina glukózy v krvi), nevoľnosťou, vracaním, hnačkou, rýchlym úbytkom telesnej hmotnosti, laktátovou acidózou (pozri „Riziko laktátovej acidózy“ nižšie) alebo ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, pri ktorom sa látky nazývané „ketolátky“ hromadia v krvi a môžu viesť k diabetickej prekóme. Príznaky zahŕňajú bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný sladký zápach dychu;

-ak máte alebo ste mali rakovinu močového mechúra.

-ak sa vo vašom moči vyskytuje krv, ktorú váš lekár nevyšetril.

-ak máte závažne zníženú funkciu obličiek,

-ak máte závážnu infekciu alebo ste dehydrovaný/á.

-ak plánujete absolvovať určité RTG vyšetrenie s kontrastnou látkou. Glubravu budete musieť prestať užívať v deň vyšetrenia a niekoľko dní po vyšetrení.

-ak dojčíte.

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Glubravu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika (tiež pozri časť 4).

-ak máte problémy so srdcom. U niektorých pacientov s dlhotrvajúcim diabetes mellitus 2. typu a srdcovou poruchou alebo predchádzajúcou mozgovou príhodou, ktorí boli liečení pioglitazónom a inzulínom, sa vyvinulo srdcové zlyhanie. Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú príznaky srdcového zlyhania, ako sú nezvyčajné namáhavé dýchanie alebo prudké zvýšenie telesnej hmotnosti alebo lokalizovaný opuch (edém).

-ak trpíte zadržiavaním vody (retencia tekutín) alebo máte problémy so srdcovým zlyhaním, najmä ak máte viac ako 75 rokov. V prípade, že užívate protizápalové lieky, ktoré môžu tiež spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy, oznámte to svojmu lekárovi.

-ak máte špeciálny diabetický druh ochorenia zraku s názvom makulárny edém (opuch zadnej časti oka).

-ak máte cysty na vaječníkoch (syndróm polycystických vaječníkov). Existuje tu zvýšené riziko otehotnenia, pretože počas užívania Glubravy môžete opakovane ovulovať. Ak sa vás to týka, použite vhodnú antikoncepciu, aby ste predišli možnému neplánovanému tehotenstvu.

-ak máte problémy s pečeňou. Predtým ako začnete užívať Glubravu, bude vám odobratá vzorka krvi kvôli kontrole funkcie vašej pečene. Toto sa môže opakovať v pravidelných intervaloch. Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú príznaky poukazujúce na problémy

s pečeňou (ako sú nevoľnosť bez vysvetlenia, vracanie, bolesť brucha, únava, strata chuti do jedla a/alebo tmavý moč), bude vám skontrolovaná funkcia pečene.

Môže tiež dôjsť k poklesu počtu krviniek (anémii).

Váš lekár môže vykonávať krvné testy na sledovanie počtu krviniek a funkcie pečene.

Riziko laktátovej acidózy

Glubrava môže spôsobiť veľmi zriedkavý, ale veľmi závažný vedľajší účinok nazývaný laktátová acidóza, najmä, ak vaše obličky nepracujú správne. Riziko vzniku laktátovej acidózy je zvýšené aj pri nekontrolovanej cukrovke, závažných infekciách, dlhotrvajúcom hladovaní alebo požívaní alkoholu, pri dehydratácii (pozri ďalšie informácie nižšie), pri problémoch s pečeňou a akýchkoľvek stavoch, pri ktorých má niektorá časť tela znížený prísun kyslíka (ako napríklad akútne závažné srdcové ochorenie). Ak sa na vás vzťahuje niektoré z vyššie uvedeného, kontaktujte svojho lekára, aby vám dal ďalšie pokyny.

Krátkodobo prestaňte užívať Glubrava, ak trpíte stavom, ktorý môže byť spojený s dehydratáciou (výrazna strata telesných tekutín), ako napríklad silné vracanie, hnačka, horúčka, vystavenie sa teplu alebo ak pijete menej tekutín ako obvykle. Kontaktujte lekára, aby vám dal ďalšie pokyny.

Okamžite prestaňte užívať Glubrava a kontaktujte lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu, ak spozorujete niektoré príznaky laktátovej acidózy, pretože tento stav môže spôsobiť kómu.

Príznaky laktátovej acidózy zahŕňajú:

-vracanie,

-bolesť žalúdka (bolesť brucha),

-svalové kŕče,

-celkový pocit nepohodlia so silnou únavou,

-ťažkosti s dýchaním,

-znížená telesná teplota a srdcový pulz.

Laktátová acidóza je vážny zdravotný stav a musí sa liečiť v nemocnici.

Počas liečby liekom Glubrava váš lekár skontrolujte funkciu vašich obličiek minimálne raz ročne alebo častejšie, ak ste staršia osoba a/alebo ak sa vaša funkcia obličiek zhoršuje.

Ak potrebujete podstúpiť veľký chirurgický zákrok, v čase zákroku a určitý čas po zákroku musíte prestať užívať Glubrava. Váš lekár rozhodne, kedy musíte prerušiť a kedy opäť začať liečbu s Glubrava.

Hypoglykémia

Ak užívate Glubravu s ďalšími liekmi na cukrovku, je viac pravdepodobné, že hladina cukru vo vašej krvi klesne pod normálnu hodnotu (hypoglykémia). Je dôležité vedieť, aké príznaky môžete očakávať, keď dôjde k poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykémii). Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika

o ďalšie informácie, ak si nie ste istí ako ich rozpoznať. Príznaky môžu zahŕňať studený pot, únavu, bolesť hlavy, zrýchlený tep, zvieranie žalúdka, podráždenosť, nervozitu alebo nevoľnosť. Keď si tieto príznaky všimnete, oznámte to svojmu lekárovi. Hladinu cukru v krvi alebo moči je potrebné pravidelne kontrolovať.

Zlomeniny

Bol zaznamenaný vyšší počet zlomenín u pacientov, najmä u žien, ktoré užívali pioglitazón. Túto skutočnosť bude váš lekár pri liečbe cukrovky brať do úvahy.

Deti a dospievajúci

Neodporúča sa používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a Glubrava

Ak je potrebné do vášho krvného obehu vstreknúť kontrastnú látku, ktorá obsahuje jód, napríklad pri vykonaní röntgenového vyšetrenia alebo pri snímaní, musíte prestať užívať Glubrava pred alebo v čase podania injekcie. Váš lekár rozhodne, kedy musíte prerušiť a kedy opäť začať liečbu s Glubrava.

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Môže byť potrebné, aby vám častejšie vyšetrili hladinu glukózy v krvi a funkciu obličiek alebo váš lekár bude musieť upraviť dávku Glubrava.

Je to preto, že niektoré lieky môžu oslabiť alebo posilniť pôsobenie Glubravy na hladinu cukru v krvi.

Nasledujúce lieky môžu posilniť pôsobenie Glubravy na zníženie hladiny cukru v krvi. Môže to viesť k riziku hypoglykémie (nízkej hladiny krvného cukru):

-gemfibrozil (na zníženie vysokej hladiny cholesterolu)

-inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) a antagonisty receptora angiotenzínu II (na liečbu vysokého krvného tlaku)

-cimetidín (na zníženie žalúdočnej kyseliny)

Nasledujúce lieky môžu oslabiť pôsobenie Glubravy na zníženie hladiny cukru v krvi. Môže to viesť k riziku hyperglykémie (vysokej hladiny krvného cukru):

-rifampicín (na liečbu tuberkulózy a iných infekcií)

-glukokortidoidy (na liečbu alergií a zápalov)

-beta-2-agonisty (na liečbu astmy)

-lieky, ktoré zvyšujú tvorbu moču (diuretiká na liečbu vysokého krvného tlaku)

Lieky na liečbu bolesti a zápalov (NSAID – nesteroidové protizápalové lieky a inhibítory COX 2, ako napríklad ibuprofén a celekoxib).

Glubrava a alkohol

Vyhnite sa nadmernej konzumácii alkoholu, ak užívate Glubrava, pretože to môže zvyšovať riziko laktátovej acidózy (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Tehotenstvo a dojčenie

-oznámte svoju lekárovi ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť. Tento liek nesmiete používať v tehotenstve. Ak plánujete otehotnieť, lekár vám odporučí prerušiť užívanie tohto lieku.

-neužívajte tento liek, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek neovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, ale buďte opatrný, ak zaznamenáte poruchu videnia.

3.Ako užívať Glubravu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Odporúčaná dávka je jedna tableta užívaná dvakrát denne. V prípade potreby vám lekár môže odporučiť iné dávkovanie. Ak máte zníženú funkciu obličiek, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku, ktorú bude možno potrebné podávať ako rôzne tablety pioglatizónu a metformínu.

Tablety sa majú zapiť pohárom vody. Odporúča sa užívanie s jedlom alebo tesne po jedle, čím sa znižuje možnosť žalúdočných a brušných problémov.

Ak dodržiavate špeciálnu diétu pre cukrovku, pokračujte v nej aj počas liečby Glubravou.

Vašu hmotnosť je potrebné sledovať v pravidelných intervaloch; ak dôjde k jej zvýšeniu, informujte o tom svojho lekára.

Váš lekár vám počas liečby Glubravou bude pravidelne vyšetrovať krv. Tieto vyšetrenia slúžia na kontrolu funkcie pečene. Minimálne raz ročne (v prípade starších osôb alebo problémov s obličkami častejšie) vám váš lekár skontroluje, či vaše obličky fungujú normálne.

Ak užijete viac Glubravy, ako máte

Ak náhodou užijete nadmerný počet tabliet, alebo ak niekto iný, prípadne dieťa, užije váš liek, okamžite vyhľadajte pomoc lekára alebo lekárnika. Hladina cukru vo vašej krvi môže klesnúť pod normálnu hodnotu, a môže byť zvýšená požitím cukru. Odporúča sa preto nosiť so sebou kocky cukru, sladkosti, sušienky alebo sladkú ovocnú šťavu.

Ak zabudnete užiť Glubravu

Užívajte Glubravu denne podľa predpisu. V prípade, že zabudnete užiť dávku, užite nasledujúcu dávku ako obvykle. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Glubravu

Glubrava sa má užívať každý deň, aby účinkoval správne. Ak prestanete Glubravu užívať, hladina cukru vo vašej krvi sa môže zvýšiť. Pred ukončením liečby sa poraďte so svojim lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pacienti konkrétne pociťovali nasledujúce vážne vedľajšie účinky:

Glubrava môže spôsobiť veľmi zriedkavý (môže postihovať až 1 z 10 000 osôb), ale veľmi závažný vedľajší účinok nazývaný laktátová acidóza (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“). Ak sa tak stane, okamžite prestaňte užívať Glubrava a kontaktujte lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu, pretože laktátová acidóza môže spôsobiť kómu.

U pacientov užívajúcich Glubravu bol zaznamenaný menej častý výskyt rakoviny močového mechúra (môže postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí) . Medzi prejavy a príznaky patria krv v moči, pálenie pri močení alebo náhle nutkanie na močenie. Ak máte niektoré z týchto príznakov, kontaktujte čo najskôr svojho lekára.

U pacientov, ktorí užívali Glubravu v kombinácii s inzulínom, sa často (môže postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí) vyskytoval miestny opuch (edém). Ak sa u vás vyskytne tento vedľajší účinok, kontaktujte čo najskôr svojho lekára.

U žien užívajúcich Glubravu boli často hlásené (môže postihnúť až 1 z 10 ľudí) zlomeniny kostí

a taktiež u mužov užívajúcich Glubravu (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov). Ak sa u vás vyskytne tento vedľajší účinok, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi.

U pacientov užívajúcich Glubravu bol taktiež zaznamenaný výskyt neostrého videnia v dôsledku opuchu (alebo tekutiny) v zadnej časti oka (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov). Pri prvom objavení sa tohto príznaku kontaktujte čo najskôr svojho lekára. Ak už máte nejasné videnie

a príznaky sa zhoršili, tiež sa poraďte čím skôr so svojim lekárom.

U pacientov užívajúcich Glubravu boli hlásené alergické reakcie (častosť sa nedá odhadnúť

z dostupných údajov). Ak máte závažnú alergickú reakciu, vrátane žihľavky a opuchu tváre, perí, jazyka alebo hrdla, ktoré môžu sťažiť dýchanie alebo prehĺtanie, prerušte užívanie tohto lieku a oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi.

U niektorých pacientov užívajúcich Glubravu sa vyskytli nasledovné vedľajšie účinky

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

-bolesť brucha

-nevoľnosť (nausea)

-vracanie

-hnačka

-strata chuti do jedla

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

-zvýšenie telesnej hmotnosti

-bolesť hlavy

-infekcie dýchacej sústavy

-porucha videnia

-bolesť kĺbov

-impotencia

-krv v moči

-zníženie počtu krviniek (anémia)

-znížená citlivosť

-poruchy chuti

Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

-zápal prínosových dutín (sínusitída)

-nafukovanie

-nespavosť (insomnia)

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)

-zníženie hladiny vitamínu B12 v krvi

-začervenanie kože

-svrbenie kože

-vystúpená a svrbivá vyrážka (žihľavka)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov )

-zápal pečene (hepatitída)

-pečeň nefunguje tak, ako by mala (zmeny v enzýmoch pečene)

-alergické reakcie

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších

informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Glubravu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Glubrava obsahuje

Liečivá sú pioglitazón a metformíniumchlorid. Každá tableta obsahuje 15 mg pioglitazónu (vo forme hydrochloridu) a 850 mg metformíniumchloridu.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, povidón (K 30), sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, hypromelóza, makrogol 8000, mastenec a oxid titaničitý.

Ako vyzerá Glubrava a obsah balenia

Glubrava tablety sú bielej až sivobielej farby, podlhovasté, vypuklé, filmom obalené tablety (tablety) s označením ‘15/850’ na jednej strane a ‘4833M’ na druhej. Sú dodávané v hliníkových/hliníkových blistroch s počtom tabliet 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 alebo 180.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko.

Výrobca:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Írsko Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Taliansko

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španielsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

 

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: +47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 6387800

Tel: +43(0)800 20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel.: +48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: +353 (0) 1 6420021

Tel: + 386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Táto informácia pre používateľa je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis