Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grastofil (filgrastim) – Označenie obalu - L03AA02

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGrastofil
Kód ATC klasifikácieL03AA02
Látkafilgrastim
VýrobcaApotex Europe BV

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1.NÁZOV LIEKU

Grastofil 30 MU/0,5 mL injekčný/infúzny roztok filgrastim

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná striekačka 0,5 mL obsahuje 30 MU filgrastimu (0,6 mg/mL).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 naplnená injekčná striekačka (0,5 mL)

5 naplnených injekčných striekačiek (0,5 mL)

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Iba na jednorazové použitie.

Na subkutánne a intravenózne použitie.

Nepretrepávajte

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/877/001 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/13/877/002 5 naplnených injekčných striekačiek

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Grastofil 30 MU/0,5 mL

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Grastofil 30 MU/0,5 mL injekčný alebo infúzny roztok filgrastim

s.c./i.v.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 mL

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1. NÁZOV LIEKU

Grastofil 48 MU/0,5 mL injekčný/infúzny roztok filgrastim

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá injekčná striekačka 0,5 mL obsahuje 48 MU filgrastimu (0,96 mg/mL).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina octová, hydroxid sodný, sorbitol (E420), polysorbát 80 a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

1 naplnená injekčná striekačka (0,5 mL)

5 naplnených injekčných striekačiek (0,5 mL)

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Iba na jednorazové použitie.

Na subkutánne a intravenózne použitie.

Nepretrepávajte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke. Neuchovávajte v mrazničke.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/13/877/003 1 naplnená injekčná striekačka

EU/1/13/877/004 5 naplnených injekčných striekačiek

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Grastofil 48 MU/0,5 mL

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Grastofil 48 MU/0,5 mL injekčný alebo infúzny roztok filgrastim

s.c./i.v.

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 mL

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis