Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – Písomná informácia pre používateľa - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuGrepid
Kód ATC klasifikácieB01AC04
Látkaclopidogrel besilate
VýrobcaPharmathen S.A.

Písomná informácia pre používateľa

Grepid 75 mg filmom obalené tablety klopidogrel

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Grepid a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Grepid

3.Ako užívať Grepid

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Grepid

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Grepid a na čo sa používa

Grepid obsahuje klopidogrel a patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Krvné doštičky sú veľmi malé častice v krvi, ktoré sa počas zrážania krvi zhlukujú. Tomuto zhlukovaniu bránia antiagregačné lieky, ktoré znižujú možnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (tento proces sa volá trombóza).

Grepid sa používa u dospelých na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus), ktoré sa formujú v skôrnatených cievach (artériách). Tento proces, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako napríklad náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť), je známy ako aterotrombóza.

Grepid vám bol predpísaný ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu nasledujúcich závažných príhod, pretože:

-máte skôrnatené cievy (tiež známe ako ateroskleróza) a

-prekonali ste infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo máte ochorenie periférnych artérií alebo

-mali ste závažný typ bolesti na hrudníku, ktorý je známy ako „nestabilná angína pektoris“ alebo ste prekonali "infarkt myokardu" (srdcový záchvat). Na liečbu týchto ťažkostí môže váš lekár zaviesť do upchatej alebo zúženej tepny stent na znovuobnovenie účinného prietoku krvi. Váš lekár vám má predpísať aj kyselinu acetylsalicylovú (látku, ktorá je súčasťou mnohých liekov a používa sa na zmiernenie bolesti a na zníženie teploty a tiež na predchádzanie tvorby krvných zrazenín).

-máte nepravidelný srdcový tep, čo je stav, ktorý sa nazýva „atriálna fibrilácia“ a nemôžete užívať lieky známe ako „perorálne antikoagulanciá“ (antagonisty vitamínu K), ktoré zabraňujú tvorbe nových krvných zrazenín alebo zabraňujú rastu už existujúcich krvných zrazenín. Musia vám povedať, že pri tomto ochorení sú perorálne antikoagulanciá účinnejšie ako kyselina acetylsalicylová alebo kombinované použitie Grepidu a kyseliny acetylsalicylovej. Váš lekár vám má predpísať Grepid a kyselinu acetylsalicylovú vtedy, ak nemôžete užívať „perorálne antikoagulanciá“ a nemáte riziko závažného krvácania.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Grepid

Neužívajte Grepid

Ak ste alergický na klopidogrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) .

Ak máte choroby momentálne spôsobujúce krvácanie, napríklad ak máte žalúdočné vredy alebo krvácanie do mozgu.

Ak máte závažné ochorenie pečene.

Ak si myslíte, že sa vás niečo z toho týka, alebo ak máte o tom pochybnosti, konzultujte to so svojím lekárom pred tým, ako začnete užívať Grepid.

Upozornenia a opatrenia

Ak sa na vás vzťahuje niektorá z nasledujúcich situácií, musíte o tom informovať lekára predtým ako začnete užívať Grepid:

ak máte riziko krvácania, ako napríklad

-ochorenia pri ktorých je vyššie riziko vnútorného krvácania (napríklad žalúdočné vredy)

-ak máte ochorenia krvi, ktoré zvyšujú náchylnosť k vnútornému krvácaniu (krvácanie do tkanív, orgánov alebo kĺbov vášho tela)

-ak ste nedávno boli vážne zranený

-ak ste nedávno podstúpili chirurgický zákrok (vrátane zubného)

-ak máte v najbližších siedmich dňoch naplánovaný chirurgický zákrok (vrátane zubného)

ak počas posledných siedmych dní vznikla vo vašej mozgovej tepne zrazenina (mozgová príhoda vzniknutá na podklade nedokrvenia)

ak trpíte poruchou funkcie obličiek alebo pečene

ak ste mali alergiu alebo reakciu na akýkoľvek liek užívaný na liečbu vášho ochorenia

ak ste alergický na nejaké iné tienopyridíny (napr. prasugrel, tiklopidín)

Počas užívania Grepidu:

Pred plánovaným chirurgickým zákrokom (aj zubným) povedzte vášmu lekárovi, že užívate

Grepid.

Ihneď ako sa u vás vyvinie zdravotný stav (tiež známy ako trombotická trombocytopenická purpura alebo TTP), ktorý zahŕňa horúčku, modriny pod kožou, ktoré môžu vyzerať ako nezreteľné červené bodky s nevysvetliteľnou extrémnou únavou alebo bez nej, zmätenosť, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka) (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky), oznámte to vášmu lekárovi.

Ak sa porežete alebo zraníte, zastavenie krvácania môže trvať trochu dlhšie ako zvyčajne. Predĺžené krvácanie súvisí so spôsobom účinku tohto lieku, pretože predchádza tvorbe krvných zrazenín. Ľahké porezanie alebo poranenie pri holení, vás zvyčajne nemusí znepokojovať. Napriek tomu, ak sa znepokojujete kvôli krvácaniu, musíte okamžite kontaktovať vášho lekára (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).

Váš lekár vám môže nariadiť vyšetrenie krvi.

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom, pretože u nich neúčinkuje.

Iné lieky a Grepid

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré iné lieky môžu ovplyvňovať účinok Grepidu a naopak.

Osobitne musíte informovať svojho lekára v prípade, že užívate

-lieky, ktoré zvyšujú riziko krvácania, ako napríklad:

o perorálne antikoagulanciá, čo sú lieky na zníženie zrážavosti krvi,

o nesteroidné protizápalové lieky, ktoré sa obvykle podávajú na zmiernenie bolesti a/ alebo zápalov svalov a kĺbov

o heparín alebo iné injekčne podávané lieky na zníženie zrážavosti krvi, o tiklopidín, iný antiagregačný liek,

o selektívny inhibítor spätného vychytávania sérotonínu (vrátane, ale nie iba výlučne fluoxetín alebo fluvoxamín), lieky zvyčajne používané na liečbu depresie,

-omeprazol aleboesomeprazol, lieky na zažívacie ťažkosti,

-flukonazol alebo vorikonazol, lieky na plesňové infekcie,

-efavirenz, liek na liečbu HIV infekcie (vírus ľudskej imunodeficiencie),

-karbamazepín liek na liečbu niektorých foriem epilepsie,

-moklobemid, liek na liečbu depresie,

-repaglinid, liek na liečbu cukrovky,

-paklitaxel, liek na liečbu rakoviny.

Ak sa u vás vyskytla závažná bolesť na hrudníku (nestabilná angína pektoris alebo srdcový záchvat), môžu vám Grepid predpísať v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou. Je to látka prítomná

v mnohých liekoch na zmiernenie bolesti a zníženie teploty.

Príležitostné užívanie kyseliny acetylsalicylovej (nie viac ako 1 000 mg v priebehu 24 hodín) by nemalo spôsobiť žiadne problémy, ale pri dlhodobom podávaní za iných okolností sa musíte poradiť so svojím lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva je vhodnejšie neužívať tento liek.

Ak ste tehotná, alebo sa domnievate, že ste tehotná musíte upozorniť svojho lekára alebo lekárnika ešte pred užívaním Grepidu. Ak otehotniete počas užívania Grepidu, okamžite sa poraďte so svojím lekárom, pretože počas tehotenstva sa užívanie Grepidu neodporúča.

Liek sa nesmie užívať v období dojčenia.

Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Predtým,ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že Grepid ovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Grepid obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktóza), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3.Ako užívať Grepid

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka, vrátane pacientov so stavom nazývaným „atriálna fibrilácia“ (nepravidelný srdcový tep), je jedna 75 mg tableta Grepidu denne užitá perorálne (ú

stami) s jedlom alebo bez jedla a každý deň v rovnakom čase.

Ak ste mali ťažkú bolesť hrudi (nestabilná angína pektoris alebo srdcový infarkt), lekár vám môže jedenkrát na začiatku liečby predpísať 300 mg Grepidu (štyri 75 mg tablety). Potom, odporúčaná dávka je jedna tableta 75 mg Grepidu denne, užitá ako je opísané vyššie.

Grepid musíte užívať tak dlho ako vám predpíše lekár.

Ak užijete viac Grepidu, ako máte

Okamžite informujte svojho lekára alebo navštívte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice, pretože hrozí zvýšené riziko krvácania.

Ak zabudnete užiť Grepid

Ak zabudnete užiť dávku Grepidu a spomeniete si počas nasledujúcich 12 hodín od zvyčajného času užívania, užite tabletu ihneď. Nasledujúcu dávku užite v zvyčajnom čase.

Ak si spomeniete, že ste zabudli užiť liek po viac ako 12 hodinách, užite až nasledujúcu dávku v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Grepid

Neukončujte liečbu Grepidom bez rozhodnutia vášho lekára. Pred prerušením sa skontaktujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom, ak pocítite:

-horúčku, príznaky infekcie alebo extrémnej únavy. Môžu byť dôsledkom zriedkavého zníženia počtu niektorých krviniek.

-príznaky pečeňových problémov ako je zožltnutie kože a/alebo očí (žltačka), či už spojené

s krvácaním, ktoré sa môže prejaviť pod kožou ako červené bodky, alebo bez neho a/alebo so zmätenosťou (pozri časť 2. Upozornenia a opatrenia).

-opuch v ústach alebo poruchy kože, ako napr. vyrážky a svrbenie, pľuzgiere na koži. Tieto môžu byť príznakom alergickej reakcie.

Najčastejším vedľajším účinkom, ktorý sa udáva v súvislosti s podávaním Grepidu je krvácanie.

Krvácanie sa môže objaviť ako krvácanie do žalúdka alebo čriev, ako modriny, podliatiny (nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny pod kožou), krvácanie z nosa, krv v moči. Zriedkavo bolo zaznamenané tiež krvácanie do oka, vnútrolebkové krvácanie, krvácanie do pľúc alebo do kĺbov.

Ak pri užívaní Grepidu dlhšiu dobu krvácate

Ak sa porežete alebo inak poraníte, zastavenie krvácania môže trvať dlhšie ako zvyčajne. Predĺžené krvácanie súvisí so spôsobom účinku tohto lieku, pretože predchádza tvorbe krvných zrazenín. Ľahké porezanie alebo poranenie napríklad porezanie, poranenie pri holení, vás zvyčajne nemusí znepokojovať. Napriek tomu, ak máte akékoľvek pochybnosti, musíte okamžite kontaktovať vášho lekára (pozri časť 2 Upozornenia a opatrenia).

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ľudí): Hnačky, bolesti brucha, poruchy trávenia alebo pálenie záhy.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí):

Bolesť hlavy, žalúdočné vredy, vracanie, pocity na vracanie, zápcha, nadmerná plynatosť v žalúdku alebo črevách, vyrážky, svrbenie, točenie hlavy, pocit štípania a znížená citlivosť na dotyk.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1 000 ľudí):

Závrat, zväčšenie prsných žliaz u mužov.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí):

Žltačka, ťažká bolesť brucha spojená s bolesťou chrbta alebo bez nej, horúčka, ťažkosti s dýchaním niekedy spojené s kašľom, generalizované alergické reakcie (napr. pocit celkového návalu horúčavy s náhlou nevoľnosťou až stratou vedomia), opuch v ústach, pľuzgiere na koži, alergické prejavy na koži, bolesť ústnej dutiny (stomatitída), pokles krvného tlaku, zmätenosť, halucinácie, bolesti kĺbov, svalové bolesti, poruchy chuti.

Vedľajšie účinky s neznámou častosťou výskytu (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): Reakcie z precitlivenosti s bolesťou na hrudníku alebo bolesťou brucha.

Navyše váš lekár môže tiež zistiť zmeny v testoch vašej krvi alebo moču.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii . Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Grepid

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri po písmenách EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Podmienky uchovávania sú uvedené na škatuľke.

Ak je Grepid balený v PVC/PE/PVDC/Al blistroch, uchovávajte pri teplote do 25°C.

Ak je Grepid balený v celohliníkových blistroch, nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Grepid obsahuje

Liečivo je klopidogrel. Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (vo forme besilátu).

Ďalšie zložky sú (pozri časť 2 „Grepid obsahuje laktózu“):

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylcelulóza (E463), manitol (E421), krospovidón (typ A), monohydrát kyseliny citrónovej, makrogol 6000, kyselina stearová, mastenec .

Obal tablety: hypromelóza (E464), červený oxid železitý (E172), monohydrát laktózy, triacetín (E1518), oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá Grepid a obsah balenia

Filmom obalené tablety Grepid sú ružové, okrúhle a bikonvexné.

Dodávajú sa v PVC/PE/PVDC/hliníkových blistroch alebo v PA/ALL/PVC/hliníkových blistroch balené v škatuľkách s obsahom 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 alebo 100 filmom obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia..

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia:

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion 15351 Pallini Attiki

Grécko

Výrobcovia

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion 15351 Pallini Attiki

Grécko alebo

Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Grécko alebo

Orifarm Generics A/S Energivej 15

5260 Odense S,

Dánsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Tel: +354 534 4030

България

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Portfarma ehf.

Teл.: +30 210 66 04 300

Tel: +354 534 4030

Česká republika

Magyarország

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Tel.: +30 210 66 04 300

Danmark

Malta

Orifarm Generics A/S

Pharmathen S.A.

Tlf: +45 63 95 27 00

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Nederland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Glenmark Pharmaceuticals B.V.

Tel: +49 8142 44392 0

Tel: +31 (0)20 561 6127

Eesti (Estonia)

Norge

Portfarma ehf.

Orifarm Generics AS

Tel: +354 534 4030

Tlf: + 47 21 52 00 30

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Pharmathen S.A.

Τηλ: +30 210 66 64805-806

Tel: +30 210 66 04 300

España

Polska

Pharmathen S.A.

SymPhar Sp. z o.o.

Tel:+ 30 210 66 04 300

Tel.: +48 22 822 93 06

France

Portugal

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Tel: +30 210 66 04 300

Hrvatska

România

Pharmathen S.A.

Neola Pharma SRL

Tel:+ 30 210 66 04 300

Tel: +40-(0)21-233 17 81

Ireland

Slovenija

Pinewood Healthcare

Pharmathen S.A.

Tel: + 353 52 6186000

Tel: +30 210 66 04 300

Ísland

Slovenská republika

Portfarma ehf.

Valeant Slovakia s.r.o.

Sími: +354 534 4030

Tel: + 421 2 6920 3921

Italia

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Κύπρος

Sverige

C.V. MEDILINE LTD

Orifarm Generics AB

Τηλ: +357 25761699

Tel: +46 40 680 02 60

Latvija

United Kingdom

Portfarma ehf.

Kent Pharmaceuticals Ltd

Tel: +354 534 4030

Tel: +44 (0)1233 506500

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis