Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) – Označenie obalu - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuHBVaxPro
Kód ATC klasifikácieJ07BC01
Látkahepatitis B, recombinant surface antigen
VýrobcaMSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE HBVAXPRO 5 mikrogramov – jednodávková injekčná liekovka – balenie po 1, 10

1.NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 5 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….5 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,25 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 0,5 ml injekčná liekovka

10 jednodávkových 0,5 ml injekčných liekoviek

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/001 – balenie po 1

EU/1/01/183/018 – balenie po 10

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

HBVAXPRO 5 mikrogramov – jednodávková injekčná liekovka + injekčná striekačka s ihlou – balenie po 1

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 5 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….5 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,25 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 0,5 ml injekčná liekovka

1 sterilná injekčná striekačka s ihlou.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/019 – balenie po 1

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE HBVAXPRO 5 mikrogramov

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

HBVAXPRO 5 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

i.m. použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím dobre pretrepte

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6.INÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

HBVAXPRO 5 mikrogramov – jednodávková naplnená injekčná striekačka bez ihly – balenie po 1, 10, 20, 50

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 5 mikrogramov, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….5 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,25 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 0,5 ml naplnená injekčná striekačka bez ihly

10 jednodávkových 0,5 ml naplnených injekčných striekačiek bez ihly

20 jednodávkových 0,5 ml naplnených injekčných striekačiek bez ihly

50 jednodávkových 0,5 ml naplnených injekčných striekačiek bez ihly

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/004 – balenie po 1

EU/1/01/183/005 – balenie po 10

EU/1/01/183/020 – balenie po 20

EU/1/01/183/021 – balenie po 50

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

HBVAXPRO 5 mikrogramov – jednodávková naplnená injekčná striekačka s 1 samostatnou ihlou – balenie po 1, 10

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 5 mikrogramov, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….5 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,25 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 0,5 ml naplnená injekčná striekačka s 1 samostatnou ihlou

10 jednodávkových 0,5 ml naplnených injekčných striekačiek s 1 samostatnou ihlou (pre každú injekčnú striekačku)

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/022 – balenie po 1

EU/1/01/183/023 – balenie po 10

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

HBVAXPRO 5 mikrogramov – jednodávková naplnená injekčná striekačka s 2 samostatnými ihlami – balenie po 1, 10, 20, 50

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 5 mikrogramov, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….5 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,25 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 0,5 ml naplnená injekčná striekačka s 2 samostatnými ihlami

10 jednodávkových 0,5 ml naplnených injekčných striekačiek s 2 samostatnými ihlami (pre každú injekčnú striekačku)

20 jednodávkových 0,5 ml naplnených injekčných striekačiek s 2 samostatnými ihlami (pre každú injekčnú striekačku)

50 jednodávkových 0,5 ml naplnených injekčných striekačiek s 2 samostatnými ihlami (pre každú injekčnú striekačku)

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/024 – balenie po 1

EU/1/01/183/025 – balenie po 10

EU/1/01/183/030 – balenie po 20

EU/1/01/183/031 – balenie po 50

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE HBVAXPRO 5 mikrogramov

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

HBVAXPRO 5 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

i.m. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím dobre pretrepte

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

0,5 ml

6. INÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE HBVAXPRO 10 mikrogramov – jednodávková injekčná liekovka – balenie po 1, 10

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 10 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (1 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….10 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,50 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 1 ml injekčná liekovka

10 jednodávkových 1 ml injekčných liekoviek

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/007 – balenie po 1

EU/1/01/183/008 – balenie po 10

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE HBVAXPRO 10 mikrogramov

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

HBVAXPRO 10 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

i.m. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím dobre pretrepte

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

HBVAXPRO 10 mikrogramov – jednodávková naplnená injekčná striekačka bez ihly – balenie po 1, 10

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 10 mikrogramov, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (1 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….10 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,50 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 1 ml naplnená injekčná striekačka bez ihly

10 jednodávkových 1 ml naplnených injekčných striekačiek bez ihly

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "J07BC01"

 • Fendrix - J07BC01

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/011 – balenie po 1

EU/1/01/183/013 – balenie po 10

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

HBVAXPRO 10 mikrogramov – jednodávková naplnená injekčná striekačka s 1 samostatnou ihlou – balenie po 1, 10

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 10 mikrogramov, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (1 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….10 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,50 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 1 ml naplnená injekčná striekačka s 1 samostatnou ihlou

10 jednodávkových 1 ml naplnených injekčných striekačiek s 1 samostatnou ihlou (pre každú injekčnú striekačku)

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/026 – balenie po 1

EU/1/01/183/027 – balenie po 10

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

HBVAXPRO 10 mikrogramov – jednodávková naplnená injekčná striekačka s 2 samostatnými ihlami – balenie po 1, 10, 20

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 10 mikrogramov, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (1 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….10 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,50 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 1 ml naplnená injekčná striekačka s 2 samostatnými ihlami

10 jednodávkových 1 ml naplnených injekčných striekačiek s 2 samostatnými ihlami (pre každú injekčnú striekačku)

20 jednodávkových 1 ml naplnených injekčných striekačiek s 2 samostatnými ihlami (pre každú injekčnú striekačku)

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/028 – balenie po 1

EU/1/01/183/029 – balenie po 10

EU/1/01/183/032 – balenie po 20

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE HBVAXPRO 10 mikrogramov

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

HBVAXPRO 10 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

i.m. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím dobre pretrepte

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

MSD VACCINS

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE HBVAXPRO 40 mikrogramov – jednodávková injekčná liekovka – balenie po 1

1. NÁZOV LIEKU

HBVAXPRO 40 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (1 ml) obsahuje:

povrchový antigén vírusu hepatitídy B, rekombinantný (HBsAg)*…….40 mikrogramov adsorbovaný na amorfný síran hydroxyfosforečnan hlinitý (0,50 miligramu Al+)

* vyrobený v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae (kmeň 2150-2-3) technológiou rekombinantnej DNA.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, bórax a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčná suspenzia

1 jednodávková 1 ml injekčná liekovka.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím dobre pretrepte.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútrosvalové použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/01/183/015

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE HBVAXPRO 40 mikrogramov

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

HBVAXPRO 40 mikrogramov, injekčná suspenzia

Očkovacia látka proti hepatitíde B (rDNA)

i.m. použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím dobre pretrepte

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 ml

6. INÉ

MSD VACCINS

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis