Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harvoni (ledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg) – Označenie obalu - J05AX65

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuHarvoni
Kód ATC klasifikácieJ05AX65
Látkaledispavir 90 mg / sofosbuvir 400 mg
VýrobcaGilead Sciences International Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

OZNAČENIE FĽAŠE A ŠKATULE

1.NÁZOV LIEKU

Harvoni 90 mg/400 mg filmom obalené tablety ledipasvir/sofosbuvir

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 90 mg ledipasviru a 400 mg sofosbuviru.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu a hlinitý lak oranžovej žlte FCF (E110). Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

28 filmom obalených tabliet

84 (3 fľaše po 28) filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gilead Sciences International Ltd

Cambridge

CB21 6GT

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/14/958/001 28 filmom obalených tabliet

EU/1/14/958/002 84 (3 fľaše po 28) filmom obalených tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Harvoni [iba vonkajší obal]

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis