Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuHelicobacter Test INFAI
Kód ATC klasifikácieV04CX
Látka13C-urea
VýrobcaINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

1.NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden téglik obsahuje 75 mg prášku s močovinou 13C.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Biely, kryštalický prášok na perorálny roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Helicobacter Test INFAI sa používa pre in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie, spôsobenej baktériou Helicobakter pylori

-u dospelých

-u dospievajúcich, ktorí pravdepodobne majú peptický vred

Tento liek je určený iba na diagnostické účely.

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Tento liek môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom.

Dávkovanie

Helicobacter Test INFAI je dychový test na jedno použitie. Dospievajúci vo veku od 12 rokov a dospelí použijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie.

Spôsob podávania

Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy, alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny).

Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút.

V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa urobiť skôr ako nasledujúci deň.

Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou

Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä po eradikačnej terapii Helicobacter pylori.

Je dôležité postupovať presne podľa pokynov, uvedených v časti 6.6., v opačnom prípade bude hodnovernosť výsledku sporná.

4.3Kontraindikácie

Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať (pozri časť 4.2).

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej liečby. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód.

Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test

INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov po gastrektómii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3- 11 rokov.

V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy.

Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať; a to nalačno a najskôr na druhý deň (pozri časť 4.2).

4.5Liekové a iné interakcie

Helicobacter Test INFAI bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou

Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Neočakáva sa, že by vykonanie test v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé.

Odporúča sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Užíva sa iba 75 mg 13C močoviny, preto sa predávkovanie neočakáva.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Iné diagnostické látky, ATC kód: VO4CX

Pre množstvo 75 mg 13C močoviny, ktorá sa podáva jednorazovo počas dychového testu, nebola popísaná farmakodynamická aktivita.

Po perorálnom užití sa značená močovina dostane k žalúdočnej sliznici. V prítomnosti Helicobacter pylori sa 13C močovina metabolizuje enzýmom ureázou, ktorý je produkovaný Helicobacter pylori.

 

enzým ureáza

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O

--------------------- 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krvného obehu, odkiaľ je transportovaný ako hydrogenuhličitan do pľúc a uvoľňuje sa vydychovaným vzduchom ako 13CO2.

V prítomnosti bakteriálnej ureázy sa pomer 13C/12C izotopov uhlíka signifikantne zmení. Množstvo 13CO2 vo vzorkách dychu sa stanoví izotopovou pomerovou hmotnostnou spektrometriou (IRMS) a

hodnotí sa absolútny rozdiel (Δδ -hodnota) medzi hodnotami v nultej a tridsiatej minúte.

Ureáza sa tvorí v žalúdku len vplyvom Helicobacter pylori. V žalúdočnej flóre sa len zriedka vyskytujú iné baktérie, produkujúce ureázu.

Bod rozlíšenia medzi negativitou a pozitivitou prítomnosti Helicobacter pylori, je δ -hodnota 40/00.

To znamená, že zvýšenie δ -hodnoty nad 40/00 indikuje infekciu. V porovnaní s diagnostikou infekcie Helicobacter pylori pomocou biopsie dosiahol dychový test v klinických skúškach so 457 pacientmi senzitivitu v rozmedzí 96,5 % až 97,9 %[95 %-CI: 94,05 % - 99,72 %] a špecificitu

v rozmedzí od 96,7 % do 100 %[95 %-CI: 94,17 % - 103,63 %], zatiaľ čo v klinických skúškach 93 dospievajúcich vo veku 12 - 17 rokov bola dosiahnutá senzitivitu v rozmedzí 97,7 % [90 %-CI: 91,3 %] a špecificita 96,0 % [90 %-CI: 89,7 %].

V prípade neprítomnosti bakteriálnej ureázy sa po absorpcii z gastrointestinálneho traktu celé množstvo podanej močoviny metabolizuje ako endogénna močovina. Amoniak, ktorý vzniká pri bakteriálnej hydrolýze, ako bolo popísané vyššie, sa začlení do metabolizmu ako ión NH4+.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Perorálne podaná 13C močovina je metabolizovaná na oxid uhličitý a amoniak, alebo sa včlení do metabolického cyklu močoviny v organizme. Každé zvýšenie 13CO2 sa meria izotopovou analýzou.

Absorpcia a distribúcia 13CO2 je rýchlejšia ako reakcia ureázy. Preto je štepenie 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori krokom, ktorý limituje rýchlosť celého procesu.

Po podaní 75 mg značenej močoviny sa behom prvých 30 minút signifikantne zvýši 13CO2 vo vzorke dychu len u pacientov s pozitivitou Helicobacter pylori.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Nevzťahuje sa na klinické použitie lieku.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Žiadne

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3Čas použiteľnosti

3 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúce 25°C.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Testovacia sada obsahuje nasledujúce súčasti:

Číslo

Obsah

Množstvo

Téglik (objem 10 ml, z polystyrénu, s polyetylénovým uzáverom),

obsahujúca 75 mg 13C-močoviny, prášku pre perorálny roztok

 

Označené sklenené alebo plastové skúmavky na odber, uchovávanie a transport

 

vzoriek dychu na analýzu:

 

Čas odberu: nultá minúta

 

 

Čas odberu: tridsiata minúta

Ohybná slamka na odber vzoriek dychu do príslušných odberových nádobiek

Záznamový list na dokumentáciu pacienta

Písomná informácia pre používateľa

Blok štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

1.Test sa má vykonávať v prítomnosti kvalifikovanej osoby.

2.Pre každého pacienta sa má vyplniť záznamový list s potrebnými údajmi. Odporúča sa, aby bol pacient pri vykonávaní testu v odpočinkovej polohe.

3.Test začína odberom vzoriek na stanovenie základnej hodnoty (v nultej minúte):

Z testovacej súpravy vezmite slamku a dve odberové skúmavky so štítkom: „Čas odberu: nultá minúta“

Odstráňte zátku jednej zo skúmaviek, rozbaľte slamku a vložte ju do skúmavky.

Teraz zľahka dýchajte cez slamku, pokiaľ sa vnútorný povrch skúmavky nezarosí.

Pokračuje v dýchaní, pritom vytiahnite zo skúmavky slamku a odberovú skúmavku okamžite uzatvorte zátkou.

(Ak zostane odberová skúmavka otvorená dlhšie ako 30 sekúnd, výsledky testu môžu byť nesprávne).

Držte skúmavku vo zvislej polohe a nalepte na ňu štítok s čiarovým kódom označeným „Nultá minúta“. Čiary kódu musia smerovať vodorovne

4.Rovnakým spôsobom naplňte dychom druhú odberovú skúmavku (štítok : „Nultá minúta“), tým istým postupom.

5.Potom sa má bezodkladne vypiť 200 ml 100% pomarančovej šťavy alebo nápoj z 1 g kyseliny citrónovej a 200 ml pitné vody.

6.Teraz sa pripraví testovací roztok:

Vezmite z testovacej súpravy téglik označený „prášok 13C-močoviny“, otvorte ho a naplňte do troch štvrtín objemu pitnou vodou.

Téglik zatvorte a opatrne ním trepte, dokiaľ sa prášok nerozpustí. Obsah téglika prelejte do pohára.

Naplňte téglik s 13C-močovinou až po okraj vodou druhýkrát a tretíkrát a pridajte tento obsah do pohára. (Celkový objem vody má byť približne asi 30 ml).

7.Testovací roztok má potom pacient ihneď vypiť a zaznamená sa čas podania

8.30 minút po podaní testovacieho roztoku sa zozbierajú vzorky s 30-minútovými hodnotami do dvoch odberových skúmaviek, ktoré zostali v testovacom balení (štítok: „Tridsiata minúta“), tým istým postupom ako v bode 3 a 4.

Pre tieto vzorky použite štítky s čiarovým kódom označené „Tridsiata minúta“.

9.Príslušný štítok s čiarovým kódom nalepte na záznamový list pacientovej dokumentácie.

Nakoniec balenie utesnite nálepkou.

10.Skúmavky so vzorkami sa musia zaslať na analýzu do kvalifikovaného laboratória v originálnom balení.

Analýza vzoriek dychu a špecifikácia testu pre laboratóriá

Vzorky dychu, zhromaždené v sklenených alebo plastikových skúmavkách s objemom 10 ml, sa analyzujú izotopovou pomerovou hmotnostnou spektrometriou (IRMS).

Analýza pomeru 13C/12C v oxide uhličitom v dychu je integrovanou súčasťou diagnostickej súpravy Helicobacter Test INFAI. Presnosť testu veľmi závisí na kvalite analýzy dychu. Špecifikácia parametrov dychovej analýzy, ako linearita, stabilita (stupeň presnosti referenčného plynu) a presnosť merania sú základom správnej funkcie systému.

Je treba zaistiť, aby sa analýzy vykonávali v kvalifikovanom laboratóriu. Uplatňujú sa tieto overené metódy:

Príprava vzorky na IRMS

Pre stanovenie pomeru 13C/12C v oxide uhličitom v dychu hmotnostnou spektrometrickou analýzou, je treba oddeliť oxid uhličitý z dychu a zaviesť do hmotnostného spektrometra. Automatický systém prípravy izotopovej pomerovej hmotnostnej spektrometrie, ktorou sa analyzuje dychový test, je založený na plynovo – chromatografickej kontinuálnej prietokovej separačnej technike.

Voda sa zo vzoriek odstráni buď pomocou vodného uzávera Nafion, alebo systémom prípravy vzorky pomocou plynovej chromatografie, pri ktorom je možné rozdeliť jednotlivé plyny na chromatografickej kolóne s héliom ako eluentom. Jednotlivé druhy plynov z dychu prechádzajú kolónou a sú detekované ionizačným detektorom. Frakcia plynného oxidu uhličitého, určená charakteristickým retenčným časom, sa zavádza priamo do hmotnostného spektrometra.

Hmotnostná spektrometrická analýza

Pri analýze separovanej vzorky plynného oxidu uhličitého musia byť jeho molekuly ionizované, sústredené do zväzku lúčov, urýchlené v elektrickom poli, odchýlené v magnetickom poli a nakoniec detekované. Týchto päť procesov prebieha v analyzátore hmotnostného spektrometra, ktorý má tri časti: zdroj, trubicu a kolektor. Ionizácia, tvorba zväzku lúčov a urýchlenie prebieha v zdroji, k magnetickému odchýleniu dochádza v trubici a k detekcii v kolektore.

Nasávanie vzorky

Na prívod oxidu uhličitého do analyzátora slúžia početné systémy nasávania vzoriek. Pre analýzu vzorky dychu je nutné individuálne vyváženie oxidu uhličitého vo vzorke k referenčnému štandardnému plynu. Zabezpečuje sa tým vysoká presnosť systému, pretože výpočet obsahu izotopu v oxide uhličitom sa vztiahne na nezávislý štandard.

Špecifikácia pre stanovenie pomeru 13C/12C

Systém dychového testu je závislý na podaní špecificky značenej 13C močoviny. Utilizácia jej metabolitu sa monitoruje meraním13CO2 vo vydýchnutom plyne.

Hmotnostný spektrometer musí byť spôsobilý vykonávať:

Mnohonásobne opakované analýzy: Minimálne tri opakovania analýzy jednej vzorky počas merania

Bezpečný prístup:Zabezpečené ukladanie pracovných parametrov a výsledkov, ktoré bráni neskoršej manipulácii s dátami

Úprava:

Pomer 13C/12C s ohľadom na PDB („Pee Dee Beliminate“)

Cyklus vzorky:

< 200 l

K základným testom overovania špecifikácií patrí linearita, stabilita (presnosť referenčného plynu) a presnosť merania.

Všetky hmotnostné spektrometre na analýzu dychu musia spadať nasledujúce špecifikácie:

Linearita:

≤ 0,5

0/00 pre vzorky dychu s koncentráciou CO2 medzi 1% až

 

7 %

0/00 pre 10 následných pulzov

Stabilita:

≤ 0,2

Presnosť merania:

≤ 0,3

0/00 pre 13C v prirodzenom nadbytku pri použití

 

10 ml odberových skúmaviek s 3% koncentráciou CO2 v dychu

Helicobacter pylori je prítomný vtedy, ak rozdiel v pomere 13C/12C základnej hodnoty a hodnoty v tridsiatej minúte presiahne 4,0 0/00.

Je možné použiť inú vhodnú a overenú metódu, vykonávanú v kvalifikovanom laboratóriu.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse142

D-44799 Bochum

Nemecko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/045/001

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. augusta 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. augusta 2007

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg Prášok na perorálny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden téglik obsahuje 75 mg prášku s močovinou 13C.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Biely, kryštalický prášok na perorálny roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Helicobacter Test INFAI sa používa na in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie baktériou

Helicobacter pylori

-u dospelých,

-u dospievajúcich, ktorí pravdepodobne majú peptický vred.

Tento medicínsky produkt je určený iba na diagnostické účely.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom.

Dávkovanie

Helicobacter Test INFAI je dychový test na jedno použitie. Dospievajúci vo veku od 12 rokov a dospelí užijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie.

Spôsob podávania

Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny).

Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút.

V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa to urobiť skôr ako nasledujúci deň.

Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä po eradikačnej terapii Helicobacter pylori.

Je dôležité postupovať presne podľa pokynov, uvedených v časti 6.6, v opačnom prípade bude validita výsledku sporná.

4.3 Kontraindikácie

Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať (pozri časť 4.2

Dávkovanie a spôsob podávania).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód.

Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov po gastrektomii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3- 11.

V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy.

Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať, a to nalačno a najskôr na druhý deň (pozri časť 4.2).

4.5 Liekové a iné interakcie

Helicobacter Test INFAI bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou

Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Neočakáva sa, že by vykonanie testu v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé.

Odporúča sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii, a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Užíva sa len 75 mg 13C močoviny, preto sa predávkovanie neočakáva.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina : Ostatné diagnostické látky, ATC kód: VO4CX

Pre množstvo 75 mg 13C močoviny, ktorá sa podáva jednorazovo počas dychového testu, nebola popísaná farmakodynamická aktivita.

Po perorálnom užití sa značená močovina dostane k žalúdočnej sliznici. V prítomnosti Helicobacter pylori sa 13C močovina metabolizuje enzýmom ureázou z Helicobacter pylori.

enzým ureáza

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krvných ciev, odkiaľ je transportovaný ako hydrogenuhličitan do pľúc a uvoľňuje sa vydychovaným vzduchom ako 13CO2.

V prítomnosti bakteriálnej ureázy sa pomer 13C/12C izotopov uhlíka signifikantne zmení. Množstvo 13CO2 vo vzorkách dychu sa stanoví nedisperznou infračervenou spektrometriou a hodnotí sa absolútny rozdiel (∆δ -hodnota) medzi hodnotami v nultej a v tridsiatej minúte.

Ureáza sa tvorí v žalúdku len vplyvom Helicobacter pylori. V žalúdočnej flóre sa len zriedka vyskytujú iné baktérie, produkujúce ureázu.

Bod rozlíšenia medzi negativitou a pozitivitou prítomnosti Helicobacter pylori, je ∆δ-hodnota 4 0/00.

To znamená, že zvýšenie ∆δ -hodnoty nad 4 0/00 indikuje infekciu. V porovnaní s diagnostikou infekcie Helicobacter pylori pomocou biopsie dosiahol dychový test v klinických skúškach so 457 pacientmi senzitivitu v rozmedzí 96,5 % až 97,9 % [95 %-CI : 94,05 % - 99,72 %], a špecificitu v rozmedzí od 96,7 % do 100 % [95 %-CI : 94,17 % - 103,63 %].

V prípade neprítomnosti bakteriálnej ureázy sa po absorpcii z gastrointestinálneho traktu celé množstvo podanej močoviny metabolizuje ako endogénna močovina. Amoniak, ktorý vzniká pri bakteriálnej hydrolýze, ako bolo popísané vyššie, sa začlení do metabolizmu ako NH4+.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Perorálne podaná 13C močovina je metabolizovaná na oxid uhličitý a amoniak, alebo sa včlení do metabolického cyklu močoviny v organizme. Každé zvýšenie 13CO2 sa meria izotopovou analýzou.

Absorpcia a distribúcia 13CO2 je rýchlejšia ako reakcia ureázy. Preto je štiepenie 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori krokom, ktorý limituje rýchlosť celého procesu.

Po podaní 75 mg značenej močoviny sa behom prvých 30 minút signifikantne zvýši 13CO2 vo vzorke dychu len u pacientov s pozitivitou Helicobacter pylori.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Nevzťahuje sa na klinické použitie lieku.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Žiadne

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Test obsahuje 1 nádobku s pridanými komponentami:

Číslo

Obsah

Množstvo

Téglik (objem 10 ml, z polystyrénu, s polyetylénovým odlamovacím

uzáverom), obsahujúci 75 mg 13C-močoviny, prášku na perorálny roztok

 

Vydychovacie vrecká:

 

Čas odberu: nultá minúta

 

Čas odberu: tridsiata minúta

Ohybná slamka na odber vzoriek dychu do príslušných odberových vreciek

Záznamový list na dokumentáciu pacienta

Písomná informácia pre používateľa

Blok štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

Testovací set obsahuje 50 nádobiek s pridanými komponentami.

Číslo

Obsah

Množstvo

Téglik (objem 10 ml, z polystyrénu, s polyetylénovým odlamovacím

uzáverom), obsahujúci 75 mg 13C-močoviny, prášku na perorálny roztok

 

Vydychovacie vrecká:

 

Čas odberu: nultá minúta

 

Čas odberu: tridsiata minúta

Ohybná slamka na odber vzoriek dychu do príslušných odberových vreciek

Záznamový list na dokumentáciu pacienta

Písomná informácia pre používateľa

Blok štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

1.Test sa má vykonávať v prítomnosti kvalifikovanej osoby.

2.Pre každého pacienta sa má vyplniť záznamový list s potrebnými údajmi. Odporúča sa, aby bol pacient pri vykonávaní testu v odpočinkovej polohe.

3.Test sa začína odberom vzoriek na stanovenie základnej hodnoty (v nultej minúte):

Z testovacej súpravy vezmite slamku a jedno vydychovacie vrecko so štítkom: „Nultá minúta“.

Odstráňte zátku z jedného vydychovacieho vrecka, rozbaľte slamku a vložte ju do vrecka.

Teraz zľahka dýchajte cez slamku.

Pokračujte v dýchaní, pritom vytiahnite slamku z vrecka a okamžite ho uzatvorte zátkou.

(Ak zostane vydychovacie vrecko otvorené dlhšie ako 30 sekúnd, výsledky testu môžu byť nesprávne).

Držte vrecko vo zvislej polohe a nalepte naň štítok s čiarovým kódom označený "Nultá minúta".

4.Potom sa má bezodkladne vypiť 200 ml 100 % pomarančovej šťavy alebo nápoj z 1 g kyseliny citrónovej a 200 ml vody.

5.Teraz sa pripraví testovací roztok:

Vezmite z testovacej súpravy téglik označený „prášok 13C-močoviny“, otvorte ho a naplňte do troch štvrtín objemu pitnou vodou.

Téglik zatvorte a opatrne ním trepte, dokiaľ sa prášok nerozpustí. Obsah téglika prelejte do pohára.

Naplňte téglik s 13C-močovinou až po okraj vodou druhýkrát a tretíkrát a pridajte tento obsah do pohára. (Celkový objem vody má byť približne 30 ml).

6.Testovací roztok má potom pacient ihneď vypiť a zaznamená sa čas podania.

7.30 minút po podaní testovacieho roztoku (pozri bod 6) sa zozbierajú vzorky s 30-minútovými hodnotami do odberovej skúmavky, ktorá zostala v testovacom balení (štítok: „Tridsiata minúta“), tým istým postupom ako v bode 3. Pre tieto vzorky použite štítky s čiarovým kódom označené „Tridsiata minúta"

8.Príslušný štítok s čiarovým kódom nalepte na záznamový list pacientovej dokumentácie.

Nakoniec balenie utesnite nálepkou.

9.Vydychovacie vrecká sa musia zaslať na analýzy do kvalifikovaného laboratória v originálnom balení.

Analýza vzoriek dychu a špecifikácie testu pre laboratóriá

Vzorky vydýchnutého vzduchu sa nachádzajú vo vydychovacích vreckách s objemom 100 ml a analyzujú sa metódou nedisperznej infračervenej spektrometrie (NDIR).

Analýza pomeru 13C/12C v oxide uhličitom v dychu je integrovanou súčasťou diagnostickej súpravy Helicobacter Test INFAI. Presnosť testu veľmi závisí na kvalite analýzy dychu. Špecifikácie parametrov dychovej analýzy, ako linearita, stabilita (stupeň presnosti referenčného plynu) a presnosť merania sú základom správnej funkcie systému.

Je treba zaistiť, aby sa analýzy vykonávali v kvalifikovanom laboratóriu. Odporúča sa, aby sa meranie uskutočnilo čo najskôr po odbere vzorky dychu, najneskôr však po uplynutí 4 týždňov po odbere.

Uplatňujú sa tieto overené metódy:

Príprava vzoriek na infračervenú spektroskopiu (NDIR)

Pomer 13C/12C v oxide uhličitom vo vzorkách dychu sa stanovuje priamo vo vydýchnutom vzduchu.

Vzduch z vreciek sa umiestni do NDIR spektrometra s pomocou nastaviteľnej plynovej pumpy. Obsah vody vo vzorke vydýchnutého vzduchu ostane takmer konštantný vďaka vodnému uzáveru Nafion. Na kalibráciu a meranie je potrebný vzduch bez CO2 (nulový plyn), ktorý sa vyrába v CO2-absorbéri integrovanom v analyzátore.

Infračervená spektroskopická analýza

Pri analýze oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu emituje zdroj infračerveného žiarenia širokopásmový infračervený radiačný lúč, ktorý prechádza cez selektor striedavo meracou komorou a referenčnou komorou. Modulované infračervené lúče sa potom dostávajú do infračervených detektorov. To sú dvojvrstvové prenosové detektory, ktoré majú vpredu i vzadu komory, naplnené jedným z meraných izotopovo čistých plynov (13CO2 a 12CO2 ). Intenzita infračerveného žiarenia

v meracej komore vďaka prítomnosti meraného plynu klesá. Poruší sa tým rovnováha medzi merajúcim a porovnávacím lúčom. Dôsledkom toho je kolísanie teploty, následne vzniká kolísanie tlaku v prednej komore infračerveného detektora. S touto komorou je spojený membránový kondenzátor, vystavený vysokoodporovému jednosmernému napätiu, ktorý transformuje uvedené tlakové zmeny na striedavé napätie. To je merítkom izotopového zloženia vydychovaného oxidu uhličitého.

Nasávanie vzorky

Prostredníctvom poloautomatického systému nasávania vzoriek sa presné množstvo meraného plynu vstrekne do nulového plynu, ktorý cirkuluje v plynovom obvode infračerveného spektrometra. Tým sa umožní stanovenie pomeru 13C/12C pri akejkoľvek koncentrácii CO2 prevyšujúcej 1 %.

Špecifikácie pre stanovenie pomeru 13C/12C

Princíp dychového testu je založený na perorálnom podaní močoviny označenej 13C. Jej enzymatická hydrolýza sa monitoruje meraním 13CO2 vo vydychovanom vzduchu s pomocou nedisperznej infračervenej spektrometrie.

Infračervené spektrometre určené na dychovú analýzu musia vyhovovať týmto technickým podmienkam:

Mnohonásobné opakovanie analýz: Najmenej tri opakovania analýzy jednej vzorky počas merania Bezpečný prístup:Zabezpečené ukladanie pracovných parametrov a výsledkov,

ktoré bráni neskoršej manipulácii s dátami

Technické podmienky sa musia overiť testovaním linearity, stability a presnosti meraní.

Nulová úprava detektorov prostredníctvom nulového plynu generovaného v spektrometri. Koncová úprava detektorov prostredníctvom kalibračných plynov s presne známymi koncentráciami.

Linearita:

≤ 0.5

‰ pre vzorky vydychovaného vzduchu sa pohybuje

 

v rozmedzí 1 % až 7 % koncentrácie CO2

Stabilita:

≤ 0.3

‰ pri 10 následných pulzoch

Presnosť merania:

≤ 0.5

‰ pre 13C v prirodzenom nadbytku s použitím 100 ml

 

vrecka s vydychovaným vzduchom s 3 % CO2 vo

 

vydychovanom vzduchu

Helicobacter pylori je prítomný vtedy, ak rozdiel v pomere 13C/12C základnej hodnoty a hodnoty v tridsiatej minúte presiahne 4,0 0/00.

Je možné použiť i inú vhodnú a overenú metódu, vykonávanú v kvalifikovanom laboratóriu.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse 142

D-44799 Bochum

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA> EU/1/97/045/002

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. augusta 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie:14. augusta 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI pre deti vo veku 3-11 rokov, 45 mg prášku na perorálny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden téglik obsahuje 45 mg prášku s močovinou 13C.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Biely, kryštalický prášok na perorálny roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Helicobacter Test INFAI pre deti vo veku 3-11 rokov sa užíva pre in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie, spôsobenej Helicobakter pylori

-na vyhodnotenie úspešnosti eradikačnej terápie, alebo

-keď nie je možné vykonať invazívne testy, alebo

-ak sú výsledky z invazívnych testov sporné.

Tento medicínsky produkt je určený iba na diagnostické účely.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom.

Dávkovanie

Helicobacter Test INFAI pre deti vo veku 3-11 rokov je dychový test na jedno použitie. Deti od 3 do 11 rokov užijú obsah 1 téglika so 45 mg 13C močoviny. Dychový test je na jednorazové podanie.

Spôsob podávania

Na vykonanie testu u pacientov od 3 - 11 rokov je treba 100 ml 100% pomarančovej šťavy, ktorá sa užije pred testom a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny).

Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 min.

V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa urobiť skôr ako nasledujúci deň.

Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej 4 týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po 2 týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou

Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä po eradikačnej terapii Helicobacter pylori.

Je dôležité postupovať presne podľa pokynov, uvedených v časti 6.6., v opačnom prípade bude validita výsledku sporná.

4.3 Kontraindikácie

Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žaludočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať (pozri časť 4.2.

Dávkovanie a spôsob podania).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna diagnostika s pomocou invazivnych endoskopických metód.

Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov vo veku 3-11 rokov po gastrektómii a u pacientov mladších ako 3 roky.

V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto na dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori musia byť vykonané ďalšie testy.

Ak pacient počas vykonávania testu vracia, je potrebné test opakovať; a to nalačno a najskôr na druhý deň (pozri časť 4.2).

4.5 Liekové a iné interakcie

Helicobacter Test INFAI pre deti vo veku 3-11 rokov je ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Neaplikovateľné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Žiadne

4.8 Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Užíva sa iba 45 mg 13C močoviny, preto sa predávkovanie neočakáva.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina - Ostatné diagnostické látky, ATC kód: VO4CX

Pre množstvo 45 mg 13C močoviny, ktorá sa podáva jednorazovo počas dychového testu, nebola popísaná farmakodynamická aktivita.

Po perorálnom užití sa označená močovina dostane k žalúdočnej sliznici. V prítomnosti Helicobacter pylori sa 13C močovina metabolizuje enzýmom ureázou, ktorý je produkovaný Helicobacter pylori.

enzým ureáza

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krvného obehu, odkiaľ je transportovaný ako hydrogenuhličitan do pľúc a uvoľňuje sa vydychovaným vzduchom ako 13CO2.

V prítomnosti bakteriálnej ureázy sa pomer 13C/12C izotopov uhlíka signifikantne zmení. Množstvo 13CO2 vo vzorkách dychu sa stanoví izotopovou pomerovou hmotnostnou spektrometriou (IRMS) a

hodnotí sa absolutný rozdiel ( δ -hodnota) medzi hodnotami v nultej a tridsiatej minúte.

Ureáza sa tvorí v žalúdku len vplyvom Helicobacter pylori. V žalúdočnej flóre sa len zriedka vyskytujú iné baktérie, produkujúce ureázu.

Bod rozlíšenia medzi negativitou a pozitivitou prítomnosti Helicobacter pylori, je δ -hodnota 40/00.

To znamená, zvýšenie δ -hodnoty nad 40/00 indikuje infekciu. V porovnaní s diagnostikou infekcie Helicobacter pylori pomocou biopsie dosiahol dychový test v klinickej skúške so 168 pacientmi vo veku od 3 do 11 rokov senzitivitu 98,4 % [90 %-CI: ≥ 93,9 %] a špecificitu 98,1 % [90 %-CI:

≥ 95,1 %].

V prípade neprítomnosti bakteriálnej ureázy sa po absorpcii z gastrointestinálneho traktu celé množstvo podanej močoviny metabolizuje ako endogénna močovina. Amoniak, ktorý vzniká pri bakteriálnej hydrolýze, ako bolo popísané vyššie, sa začlení do metabolizmu ako ión NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálne podaná 13C močovina je metabolizovaná na oxid uhličitý a amoniak, alebo sa včlení do metabolického cyklu močoviny v organizme. Každé zvýšenie 13CO2 sa meria izotopovou analýzou.

Absorpcia a distribúcia 13CO2 je rýchlejšia ako reakcia ureázy. Preto je štepenie 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori krokom, ktorý limituje rýchlosť celého procesu.

Po podaní 45 mg značenej močoviny sa behom prvých 30 minút signifikantne zvýši 13CO2 vo vzorke dychu len u pacientov s pozitivitou Helicobacter pylori.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nevzťahuje sa na klinické použitie lieku.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti je 3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúce25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Testovacia sada obsahuje nasledujúce súčasti:

Číslo

Obsah

Množstvo

Téglik (objem 10 ml, z polystyrénu, s polyetylénovým uzáverom),

obsahujúca 45 mg 13C-močoviny, prášku pre perorálny roztok

 

Označené sklenené alebo plastové skúmavky na odber, uchovávanie a transport

 

vzoriek dychu na analýzu:

 

Čas odberu: nultá minúta

 

 

Čas odberu: tridsiata minúta

Ohybná slamka na odber vzoriek dychu do

prísl

[AK1]

ušných odberových

nádobiek

 

 

Záznamový list na dokumentáciu pacienta

Písomná informácia pre používateľa

Blok štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

1.Test sa má vykonávať v prítomnosti kvalifikovanej osoby.

2.Pre každého pacienta sa má vyplniť záznamový list s potrebnými údajmi. Odporúča sa, aby bol pacient pri vykonávaní testu v odpočinkovej polohe.

3.Test začína odberom vzoriek na stanovenie základnej hodnoty (v nultej minúte):

Z testovacej súpravy vezmite slamku a dve odberové skúmavky so štítkom: „Čas odberu: nultá minúta“

Odstráňte zátku jednej zo skúmaviek, rozbaľte slamku a vložte ju do skúmavky.

Teraz zľahka dýchajte cez slamku, pokiaľ sa vnútorný povrch skúmavky nezarosí.

Pokračuje v dýchaní, pritom vytiahnite zo skúmavky slamku a odberovú skúmavku okamžite uzatvorte zátkou.

(Ak zostane odberová skúmavka otvorená dlhšie ako 30 sekúnd, výsledky testu môžu byť nesprávne).

Držte skúmavku vo zvislej polohe a nalepte na ňu štítok s čiarovým kódom označeným „Nultá minúta“. Čiary kódu musia smerovať vodorovne

4.Rovnakým spôsobom naplňte dychom druhú odberovú skúmavku (štítok : „Nultá minúta“), tým istým postupom.

5.Potom sa má bezodkladne vypiť 100 ml 100% pomarančovej šťavy.

6.Teraz sa pripraví testovací roztok:

Vezmite z testovacej súpravy téglik označený „prášok 13C-močoviny“, otvorte ho a naplňte do troch štvrtín objemu pitnou vodou.

Téglik zatvorte a opatrne ním trepte, dokiaľ sa prášok nerozpustí. Obsah téglika prelejte do pohára.

Naplňte téglik s 13C-močovinou až po okraj vodou druhýkrát a tretíkrát a pridajte tento obsah do pohára. (Celkový objem vody má byť približne asi 30 ml).

7.Testovací roztok má potom pacient ihneď vypiť a zaznamená sa čas podania

8.30 minút po podaní testovacieho roztoku sa zozbierajú vzorky s 30-minútovými hodnotami do dvoch odberových skúmaviek, ktoré zostali v testovacom balení (štítok: „Tridsiata minúta“), tým istým postupom ako v bode 3 a 4.

Pre tieto vzorky použite štítky s čiarovým kódom označené „Tridsiata minúta“.

9.Príslušný štítok s čiarovým kódom nalepte na záznamový list pacientovej dokumentácie.

Nakonbalenie uzatvorte a zalepte.

10.Skúmavky so vzorkami sa musia zaslať na analýzu do kvalifikovaného laboratória v originálnom balení.

Analýza vzoriek dychu a špecifikácia testu

Vzorky dychu, zhromaždené v sklenených alebo plastikových skúmavkách s objemom 10 ml, sa analyzujú izotopovou pomerovou hmotnostnou spektrometriou (IRMS).

Analýza pomeru 13C/12C v oxide uhličitom v dychu je integrovanou súčasťou diagnostickej súpravy Helicobacter Test INFAI. Presnosť testu veľmi závisí na kvalite analýzy dychu. Špecifikácia parametrov dychovej analýzy, ako linearita, stabilita (stupeň presnosti referenčného plynu) a presnosť merania sú základom správnej funkcie systému.

Je treba zaistiť, aby sa analýzy vykonávali v kvalifikovanom laboratóriu. Uplatňujú sa tieto overené metódy:

Príprava vzorky na IRMS

Pre stanovenie pomeru 13C/12C v oxide uhličitom v dychu hmotnostnou spektrometrickou analýzou, je treba oddeliť oxid uhličitý z dychu a zaviesť do hmotnostného spektrometra. Automatický systém prípravy izotopovej pomerovej hmotnostnej spektrometrie, ktorou sa analyzuje dychový test, je založený na plynovo – chromatografickej kontinuálnej prietokovej separačnej technike.

Voda sa zo vzoriek odstráni buď pomocou vodného uzávera Nafion, alebo systémom prípravy vzorky pomocou plynovej chromatografie, pri ktorom je možné rozdelit jednotlivé plyny na chromatografickej kolóne s héliom ako eluentom. Jednotlivé druhy plynov z dychu prechádzajú kolónou a sú detekované ionizačným detektorom. Frakcia plynného oxidu uhličitého, určená charakteristickým retenčným časom, sa zavádza priamo do hmotnostného spektrometra.

Hmotnostná spektrometrická analýza

Pri analýze separovanej vzorky plynného oxidu uhličitého musia byť jeho molekuly boli ionizované, sústredené do zväzku lúčov, urýchlené v elektrickom poli, odchýlené v magnetickom poli a nakoniec detekované. Týchto päť procesov prebieha v analyzátore hmotnostného spektrometra, ktorý má tri časti: zdroj, trubicu a kolektor. Ionizácia, tvorba zväzku lúčov a urýchlenie prebieha v zdroji, k magnetickému odchýleniu dochádza v trubici a k detekcii v kolektore.

Nasávanie vzorky

Na prívod oxidu uhličitého do analyzátora slúžia početné systémy nasávania vzoriek. Pre analýzu vzorky dychu je nutné individuálne vyváženie oxidu uhličitého vo vzorke k referenčnému štandardnému plynu. Zabezpečuje sa tým vysoká presnosť systému, pretože výpočet obsahu izotopu v oxide uhličitom sa vztiahne na nezávislý štandard.

Špecifikácia pre stanovenie pomeru 13C/12C

Systém dychového testu je závislý na podaní špecificky značenej 13C močoviny. Utilizácia jej metabolitu sa monitoruje meraním13CO2 vo vydýchnutom plyne.

Hmotnostný spektrometer musí byť spôsobilý vykonávať:

Mnohonásobne opakované analýzy:

Minimálne tri opakovania analýzy jednej vzorky počas

 

merania

Bezpečný prístup:

Zabezpečené ukladanie pracovných parametrov a výsledkov,

 

ktoré bráni neskoršej manipulácii s dátami

Úprava:

Pomer 13C/12C s ohľadom na PDB („Pee Dee Beliminate“)

 

Cyklus vzorky:< 200 l

K základným testom overovania špecifikácií patrí linearita, stabilita (presnosť referenčného plynu) a presnosť merania.

Všetky hmotnostné spektrometre na analýzu dychu musia spadať nasledujúce špecifikácie:

Linearita:

≤ 0,5

0/00 pre vzorky dychu s koncentráciou CO2 medzi 1% až

 

7 %

0/00 pre 10 následných pulzov

Stabilita:

≤ 0,2

Presnosť merania:

≤ 0,3

0/00 pre 13C v prirodzenom nadbytku pri použití 10 ml

odberových skúmaviek s 3%koncentráciou CO2 v dychu

Helicobacter pylori je prítomný vtedy, ak rozdiel v pomere 13C/12C základnej hodnoty a hodnoty v tridsiatej minúte presiahne 4,0 0/00.

Je možné použiť inú vhodnú a overenú metódu, vykonávanú v kvalifikovanom laboratóriu.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse 142

D-44799 Bochum

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/045/003

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. augusta 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. augusta 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

1. NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden téglik obsahuje 75 mg prášku s močovinou 13C.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Biely, kryštalický prášok na perorálny roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Helicobacter Test INFAI sa používa na in vivo diagnostiku gastroduodenálnej infekcie baktériou

Helicobacter pylori

-u dospelých,

-u dospievajúcich, ktorí pravdepodobne majú peptický vred.

Tento medicínsky produkt je určený iba na diagnostické účely.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Tento medicínsky produkt môže byť poskytnutý iba lekárom a pod profesionálnym medicínskym dohľadom.

Dávkovanie

Helicobacter Test INFAI je dychový test na jedno použitie. Dospievajúci vo veku od 12 rokov a dospelí užijú obsah 1 téglika so 75 mg látky. Dychový test je na jednorazové podanie.

Spôsob podávania

Na vykonanie testu u pacientov starších ako 12 rokov je treba 200 ml 100 % pomarančovej šťavy alebo 1 g kyseliny citrónovej rozpustenej v 200 ml vody (nápoj sa podáva pred podaním testu) a pitná voda (na rozpustenie prášku 13C močoviny).

Pacient musí byť 6 hodín pred testom nalačno, pokiaľ možno cez noc. Test trvá približne 40 minút.

V prípade, že je nutné test opakovať, nesmie sa to urobiť skôr ako nasledujúci deň.

Supresia Helicobacter pylori môže spôsobovať falošné negatívne výsledky. Preto sa má test vykonať až po uplynutí najmenej štyroch týždňov od ukončenia systémovej antibakteriálnej liečby a po dvoch týždňoch po poslednom podaní antacída. V obidvoch prípadoch je možná interferencia s prítomnosťou Helicobacter pylori. Je to dôležité najmä po eradikačnej terapii Helicobacter pylori.

Je dôležité postupovať presne podľa pokynov, uvedených v časti 6.6, v opačnom prípade bude validita výsledku sporná.

4.3 Kontraindikácie

Test sa nesmie vykonávať u chorých so zistenou alebo suspektnou žalúdočnou infekciou alebo atrofickou gastritídou, ktoré môžu s močovinovým dychovým testom interferovať (pozri časť 4.2

Dávkovanie a spôsob podávania).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samotná pozitivita testu ešte nie je indikáciou eradikačnej terapie. Aby sa vylúčila prítomnosť komplikácií, napr. vredu, autoimunitnej gastritídy a malignít, môže byť indikovaná diferenciálna diagnostika s pomocou invazívnych endoskopických metód.

Doposiaľ nie sú k dispozícii postačujúce údaje o diagnostickej spoľahlivosti testu Helicobacter Test INFAI na to, aby sa jeho použitie mohlo odporučiť u pacientov po gastrektomii a u pacientov mladších ako 12 rokov. Pre deti od 3 rokov je k dispozícii Helicobacter test INFAI pre vek 3- 11.

V jednotlivých prípadoch A-gastritídy (atrofickej gastritídy) môže byť dychový test falošne pozitívny; preto musia byť pre dôkaz prítomnosti Helicobacter pylori vykonané ďalšie testy.

Ak pacient počas testu vracia, je potrebné test opakovať, a to nalačno a najskôr na druhý deň (pozri časť 4.2).

4.5 Liekové a iné interakcie

Helicobacter Test INFAI bude ovplyvnený každou liečbou, ktorá interferuje s prítomnosťou

Helicobacter pylori alebo s aktivitou ureázy.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Neočakáva sa, že by vykonanie testu v priebehu gravidity a laktácie bolo škodlivé. Odporúča sa vziať do úvahy informácie o liečivách, používaných pri eradikačnej terapii, a o ich používaní v priebehu gravidity a laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Helicobacter Test INFAI nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

4.8 Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Užíva sa len 75 mg 13C močoviny, preto sa predávkovanie neočakáva.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina : Ostatné diagnostické látky, ATC kód: VO4CX

Pre množstvo 75 mg 13C močoviny, ktorá sa podáva jednorazovo počas dychového testu, nebola popísaná farmakodynamická aktivita.

Po perorálnom užití sa značená močovina dostane k žalúdočnej sliznici. V prítomnosti Helicobacter pylori sa 13C močovina metabolizuje enzýmom ureázou z Helicobacter pylori.

enzým ureáza

2H2N(13CO)NH2 + 2H2O 4NH3 + 213CO2

Oxid uhličitý difunduje do krvných ciev , odkiaľ je transportovaný ako hydrogenuhličitan do pľúc a uvoľňuje sa vydychovaným vzduchom ako 13CO2.

V prítomnosti bakteriálnej ureázy sa pomer 13C/12C izotopov uhlíka signifikantne zmení. Množstvo

13CO2 vo vzorkách dychu sa stanoví nedisperznou infračervenou spektrometriou a hodnotí sa absolútny rozdiel (∆δ -hodnota) medzi hodnotami v nultej a v tridsiatej minúte.

Ureáza sa tvorí v žalúdku len vplyvom Helicobacter pylori. V žalúdočnej flóre sa len zriedka vyskytujú iné baktérie, produkujúce ureázu.

Bod rozlíšenia medzi negativitou a pozitivitou prítomnosti Helicobacter pylori, je ∆δ-hodnota 4 0/00.

To znamená, že zvýšenie ∆δ -hodnoty nad 4 0/00 indikuje infekciu. V porovnaní s diagnostikou infekcie Helicobacter pylori pomocou biopsie dosiahol dychový test v klinických skúškach so 457 pacientmi senzitivitu v rozmedzí 96,5 % až 97,9 % [95 %-CI : 94,05 % - 99,72 %], a špecificitu v rozmedzí od 96,7 % do 100 % [95 %-CI : 94,17 % - 103,63 %].

V prípade neprítomnosti bakteriálnej ureázy sa po absorpcii z gastrointestinálneho traktu celé množstvo podanej močoviny metabolizuje ako endogénna močovina. Amoniak, ktorý vzniká pri bakteriálnej hydrolýze, ako bolo popísané vyššie, sa začlení do metabolizmu ako NH4+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Perorálne podaná 13C močovina je metabolizovaná na oxid uhličitý a amoniak, alebo sa včlení do metabolického cyklu močoviny v organizme. Každé zvýšenie 13CO2 sa meria izotopovou analýzou.

Absorpcia a distribúcia 13CO2 je rýchlejšia ako reakcia ureázy. Preto je štiepenie 13C-močoviny ureázou z Helicobacter pylori krokom, ktorý limituje rýchlosť celého procesu.

Po podaní 75 mg značenej močoviny sa behom prvých 30 minút signifikantne zvýši 13CO2 vo vzorke dychu len u pacientov s pozitivitou Helicobacter pylori.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nevzťahuje sa na klinické použitie lieku.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Žiadne

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Testovací set obsahuje 50 nádobiek s pridanými komponentami.

Číslo

Obsah

Množstvo

Téglik (objem 10 ml, z polystyrénu, s polyetylénovým odlamovacím uzáverom),

obsahujúci 75 mg 13C-močoviny, prášku na perorálny roztok

Záznamový list na dokumentáciu pacienta

Písomná informácia pre používateľa

Strana so štítkami s čiarovými kódmi a nálepka

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

1.Test sa má vykonávať v prítomnosti kvalifikovanej osoby.

2.Pre každého pacienta sa má vyplniť záznamový list s potrebnými údajmi. Odporúča sa, aby bol pacient pri vykonávaní testu v odpočinkovej polohe.

3.Test sa začína odberom vzoriek na stanovenie základnej hodnoty (v nultej minúte):

Z testovacej súpravy vezmite slamku a nádoby na vzorku dychu (skúmavky alebo vydychovacie vrecko) so štítkom: „Nultá minúta“.

Odstráňte zátku z jednej nádoby na vzorku dychu (skúmavka alebo vydychovacie vrecko) rozbaľte slamku a vložte ju do nádoby.

Teraz zľahka dýchajte cez slamku do nádoby na vzorku dychu.

Pokračujte v dýchaní, pritom vytiahnite slamku z nádoby na vzorku dychu (skúmavka alebo vydychovacie vrecko) a okamžite ju uzatvorte zátkou.

(Ak zostane vydychovacie vrecko otvorené dlhšie ako 30 sekúnd, výsledky testu môžu byť nesprávne).

Držte skúmavku na vzorku alebo vydychovacie vrecko vo zvislej polohe a nalepte na nádobu štítok s čiarovým kódom označený "Nultá minúta".

4.Rovnakým postupom naplňte dychom druhú skúmavku na vzorku (so štítkom „Nultá minúta“). Na infračervenú analýzu sa používa iba jedno vydychovacie vrecko.

5.Potom sa má bezodkladne vypiť 200 ml 100 % pomarančovej šťavy alebo nápoj z 1 g kyseliny citrónovej a 200 ml vody.

6.Teraz sa pripraví testovací roztok:

Vezmite z testovacej súpravy téglik označený „prášok 13C-močoviny“, otvorte ho a naplňte do troch štvrtín objemu pitnou vodou.

Téglik zatvorte a opatrne ním trepte, dokiaľ sa prášok nerozpustí. Obsah téglika prelejte do pohára.

Naplňte téglik s 13C-močovinou až po okraj vodou druhýkrát a tretíkrát a pridajte tento

obsah do pohára. (Celkový objem vody má byť približne 30 ml).

7.Testovací roztok má potom pacient ihneď vypiť a zaznamená sa čas podania.

8.30 minút po podaní testovacieho roztoku (pozri bod 7) sa zozbierajú vzorky s 30-minútovými hodnotami do nádoby na vzorku dychu (skúmavka alebo vydychovacie vrecko) (štítok: „Tridsiata minúta“), tým istým postupom ako v bodoch 3 až 4. Pre tieto vzorky použite štítky s

čiarovým kódom označené „Tridsiata minúta"

9.Príslušný štítok s čiarovým kódom nalepte na záznamový list pacientovej dokumentácie. Nakoniec balenie utesnite nálepkou..

10.Nádoby na vzorku dychu (skúmavka alebo vydychovacie vrecko) sa musia zaslať na analýzy do kvalifikovaného laboratória.

Analýza vzoriek dychu a špecifikácie testu pre laboratóriá pre infračervený analyzátor alebo hmotnostnú spektrometriu (IRMS)

Infračervená spektroskopia (NDIR)

Vzorky vydýchnutého vzduchu sa nachádzajú vo vydychovacích vreckách s objemom 100 ml a analyzujú sa metódou nedisperznej infračervenej spektrometrie (NDIR).

Analýza pomeru 13C/12C v oxide uhličitom v dychu je integrovanou súčasťou diagnostickej súpravy Helicobacter Test INFAI. Presnosť testu veľmi závisí na kvalite analýzy dychu. Špecifikácie parametrov dychovej analýzy, ako linearita, stabilita (stupeň presnosti referenčného plynu) a presnosť merania sú základom správnej funkcie systému.

Je treba zaistiť, aby sa analýzy vykonávali v kvalifikovanom laboratóriu. Odporúča sa, aby sa meranie uskutočnilo čo najskôr po odbere vzorky dychu, najneskôr však po uplynutí 4 týždňov po odbere.

Uplatňujú sa tieto overené metódy:

Príprava vzoriek na infračervenú spektroskopiu (NDIR)

Pomer 13C/12C v oxide uhličitom vo vzorkách dychu sa stanovuje priamo vo vydýchnutom vzduchu.

Vzduch z vreciek sa umiestni do NDIR spektrometra s pomocou nastaviteľnej plynovej pumpy. Obsah vody vo vzorke vydýchnutého vzduchu ostane takmer konštantný vďaka vodnému uzáveru Nafion. Na kalibráciu a meranie je potrebný vzduch bez CO2 (nulový plyn), ktorý sa vyrába v CO2-absorbéri integrovanom v analyzátore.

Infračervená spektroskopická analýza

Pri analýze oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu emituje zdroj infračerveného žiarenia širokopásmový infračervený radiačný lúč, ktorý prechádza cez selektor striedavo meracou komorou a referenčnou komorou. Modulované infračervené lúče sa potom dostávajú do infračervených detektorov. To sú dvojvrstvové prenosové detektory, ktoré majú vpredu i vzadu komory, naplnené jedným z meraných izotopovo čistých plynov (13CO2 a 12CO2 ). Intenzita infračerveného žiarenia

v meracej komore vďaka prítomnosti meraného plynu klesá. Poruší sa tým rovnováha medzi merajúcim a porovnávacím lúčom. Dôsledkom toho je kolísanie teploty, následne vzniká kolísanie tlaku v prednej komore infračerveného detektora. S touto komorou je spojený membránový kondenzátor, vystavený vysokoodporovému jednosmernému napätiu, ktorý transformuje uvedené tlakové zmeny na striedavé napätie. To je merítkom izotopového zloženia vydychovaného oxidu uhličitého.

Nasávanie vzorky

Prostredníctvom poloautomatického systému nasávania vzoriek sa presné množstvo meraného plynu vstrekne do nulového plynu, ktorý cirkuluje v plynovom obvode infračerveného spektrometra. Tým sa umožní stanovenie pomeru 13C/12C pri akejkoľvek koncentrácii CO2 prevyšujúcej 1 %.

Špecifikácie pre stanovenie pomeru 13C/12C

Princíp dychového testu je založený na perorálnom podaní močoviny označenej 13C. Jej enzymatická hydrolýza sa monitoruje meraním 13CO2 vo vydychovanom vzduchu s pomocou nedisperznej infračervenej spektrometrie.

Infračervené spektrometre určené na dychovú analýzu musia vyhovovať týmto technickým podmienkam:

Mnohonásobné opakovanie analýz: Najmenej tri opakovania analýzy jednej vzorky počas merania Bezpečný prístup: Zabezpečené ukladanie pracovných parametrov a výsledkov, ktoré bráni neskoršej manipulácii s dátami

Technické podmienky sa musia overiť testovaním linearity, stability a presnosti meraní.

Nulová úprava detektorov prostredníctvom nulového plynu generovaného v spektrometri. Koncová úprava detektorov prostredníctvom kalibračných plynov s presne známymi koncentráciami.

Linearita:

≤ 0.5

‰ pre vzorky vydychovaného vzduchu sa pohybuje v rozmedzí

 

1 % až 7 % koncentrácie CO2

Stabilita:

≤ 0.3

‰ pri 10 následných pulzoch

Presnosť merania:

≤ 0.5

‰ pre 13C v prirodzenom nadbytku s použitím 100 ml vrecka

 

s vydychovaným vzduchom s 3 % CO2 vo vydychovanom vzduchu

Helicobacter pylori je prítomný vtedy, ak rozdiel v pomere 13C/12C základnej hodnoty a hodnoty v tridsiatej minúte presiahne 4,0 0/00.

Je možné použiť i inú vhodnú a overenú metódu, vykonávanú v kvalifikovanom laboratóriu.

Analýza vzoriek dychu a špecifikácie testu pre laboratóriá

Vzorky vydýchnutého vzduchu sa nachádzajú vo vydychovacích vreckách s objemom 100 ml a analyzujú sa metódou nedisperznej infračervenej spektrometrie (NDIR).

Analýza pomeru 13C/12C v oxide uhličitom v dychu je integrovanou súčasťou diagnostickej súpravy Helicobacter Test INFAI. Presnosť testu veľmi závisí na kvalite analýzy dychu. Špecifikácie parametrov dychovej analýzy, ako linearita, stabilita (stupeň presnosti referenčného plynu) a presnosť merania sú základom správnej funkcie systému.

Je treba zaistiť, aby sa analýzy vykonávali v kvalifikovanom laboratóriu. Odporúča sa, aby sa meranie uskutočnilo čo najskôr po odbere vzorky dychu, najneskôr však po uplynutí 4 týždňov po odbere.

Uplatňujú sa tieto overené metódy:

Príprava vzoriek na infračervenú spektroskopiu (NDIR)

Pomer 13C/12C v oxide uhličitom vo vzorkách dychu sa stanovuje priamo vo vydýchnutom vzduchu.

Vzduch z vreciek sa umiestni do NDIR spektrometra s pomocou nastaviteľnej plynovej pumpy. Obsah vody vo vzorke vydýchnutého vzduchu ostane takmer konštantný vďaka vodnému uzáveru Nafion. Na kalibráciu a meranie je potrebný vzduch bez CO2 (nulový plyn), ktorý sa vyrába v CO2-absorbéri integrovanom v analyzátore.

Infračervená spektroskopická analýza

Pri analýze oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu emituje zdroj infračerveného žiarenia širokopásmový infračervený radiačný lúč, ktorý prechádza cez selektor striedavo meracou komorou a referenčnou komorou. Modulované infračervené lúče sa potom dostávajú do infračervených detektorov. To sú dvojvrstvové prenosové detektory, ktoré majú vpredu i vzadu komory, naplnené jedným z meraných izotopovo čistých plynov (13CO2 a 12CO2 ). Intenzita infračerveného žiarenia

v meracej komore vďaka prítomnosti meraného plynu klesá. Poruší sa tým rovnováha medzi merajúcim a porovnávacím lúčom. Dôsledkom toho je kolísanie teploty, následne vzniká kolísanie tlaku v prednej komore infračerveného detektora. S touto komorou je spojený membránový kondenzátor, vystavený vysokoodporovému jednosmernému napätiu, ktorý transformuje uvedené tlakové zmeny na striedavé napätie. To je merítkom izotopového zloženia vydychovaného oxidu uhličitého.

Nasávanie vzorky

Prostredníctvom poloautomatického systému nasávania vzoriek sa presné množstvo meraného plynu vstrekne do nulového plynu, ktorý cirkuluje v plynovom obvode infračerveného spektrometra. Tým sa umožní stanovenie pomeru 13C/12C pri akejkoľvek koncentrácii CO2 prevyšujúcej 1 %.

Špecifikácie pre stanovenie pomeru 13C/12C

Princíp dychového testu je založený na perorálnom podaní močoviny označenej 13C. Jej enzymatická hydrolýza sa monitoruje meraním 13CO2 vo vydychovanom vzduchu s pomocou nedisperznej infračervenej spektrometrie.

Infračervené spektrometre určené na dychovú analýzu musia vyhovovať týmto technickým podmienkam:

Mnohonásobné opakovanie analýz: Najmenej tri opakovania analýzy jednej vzorky počas merania Bezpečný prístup: Zabezpečené ukladanie pracovných parametrov a výsledkov, ktoré

bráni neskoršej manipulácii s dátami

Technické podmienky sa musia overiť testovaním linearity, stability a presnosti meraní.

Nulová úprava detektorov prostredníctvom nulového plynu generovaného v spektrometri. Koncová

úprava detektorov prostredníctvom kalibračných plynov s presne známymi koncentráciami.

Linearita:

≤ 0.5

‰ pre vzorky vydychovaného vzduchu sa pohybuje v rozmedzí

 

1 % až 7 % koncentrácie CO2

Stabilita:

≤ 0.3

‰ pri 10 následných pulzoch

Presnosť merania:

≤ 0.5

‰ pre 13C v prirodzenom nadbytku s použitím 100 ml vrecka

 

s vydychovaným vzduchom s 3 % CO2 vo vydychovanom vzduchu

Helicobacter pylori je prítomný vtedy, ak rozdiel v pomere 13C/12C základnej hodnoty a hodnoty v tridsiatej minúte presiahne 4,0 0/00.

Je možné použiť i inú vhodnú a overenú metódu, vykonávanú v kvalifikovanom laboratóriu.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstrasse 142

D-44799 Bochum

Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/045/005

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14. augusta 1997

Dátum posledného predĺženia registrácie: 14. augusta 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis