Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Označenie obalu - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuHelicobacter Test INFAI
Kód ATC klasifikácieV04CX
Látka13C-urea
VýrobcaINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA, BALENIE

1 NÁDOBKA/50 NÁDOBIEK

1.NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok

13C močovina

2.<LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Jeden téglik s obsahom 75 mg močoviny 13C.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Žiadne

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na perorálny roztok

1 diagnostický test obsahuje:

1 téglik s obsahom 75 mg prášku s močovinou 13C na perorálny roztok 4 skúmavky pre dychové vzorky

Ohybná slamka na odber vzoriek dychu do príslušných odberových nádobiek

Písomná informácia pre používateľa

Záznamový list na dokumentáciu pacienta Blok štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

1 diagnostický test obsahuje:

1 téglik s obsahom 75 mg prášku s močovinou 13C na perorálny roztok 2 vaky pre dychové vzorky

Ohybná slamka na odber vzoriek dychu do príslušných odberových nádobiek Písomná informácia pre používateľa Záznamový list na dokumentáciu pacienta

Blok štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

1 diagnostický test obsahuje:

50 téglikov s obsahom 75 mg prášku s močovinou 13C na perorálny roztok 100 vakov pre dychové vzorky

50 ohybných slamiek na odber vzoriek dychu

50 príslušných odberových nádobiek

50 písomných informácií pre používateľa

50 záznamových listov pre dokumentáciu pacienta

50 štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

5.SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Na vnútorné použitie

Pre hmotnostnú spektrometriu

Pre infračervenú spektroskopiu

Prosím prečítajte si priložený návod na použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Nemecko

12.REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Helicobacter Test INFAI 75 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

VNÚTORNOM OBALE 50 NÁDOBIEK

1. NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok

13C močovina

2. <LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Jeden téglik s obsahom 75 mg močoviny 13C.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Žiadne

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na perorálny roztok

CLINIPAC 50

50 nádobiek obsahujúcich 75mg prášku s 13C močovinou pre roztok na ústne podanie

5. SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum Nemecko

12. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

EU/1/97/045/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ZNAČENIE NÁDOBKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok perorálny roztok

13C močovina

Na vnútorné použitie.

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Jeden téglik obsahuje 75 mg močoviny 13C.

6.INÉ

Jednorazový test

Prášok na perorálny roztok

Prosím prečítajte si priložený návod na použitie

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO, AK LIEK

NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI pre deti vo veku 3 – 11 rokov, 45 mg prášok na perorálny roztok

13C močovina

2. <LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Jeden téglik s obsahom 45 mg močoviny 13C

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Žiadne

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na perorálny roztok

1 diagnostický test obsahuje:

1 nádobka obsahue 45mg prášku s 13C-močovinou pre roztok na ústne podanie

4 skúmavky pre dychové vzorky

Ohybná slamka na odber vzoriek dychu do príslušných odberových nádobiek

Písomná informácia pre používateľa

Záznamový list na dokumentáciu pacienta

Blok štítkov s čiarovými kódmi a nálepka

5. SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Na vnútorné použitie

Prosím prečítajte si priložený návod na použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

EU/1/97/045/003

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ZNAČENIE NÁDOBKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Helicobacter Test INFAI pre deti vo veku 3 – 11 rokov, 45 mg prášok perorálny roztok

13C močovina

Na vnútorné použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Jeden téglik obsahuje 45 mg močoviny 13C.

6. INÉ

Jednorazový test

Prášok na perorálny roztok

Prosím prečítajte si priložený návod na použitie

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

SKÚMAVKY PRE DYCHOVÉ VZORKY: SKLO ALEBO PLAST

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Helicobacter Test INFAI

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.INÉ

skúmavky pre dychové vzorky hodnoty z 00 minúty

hodnoty z 30 minúty

Prosím nalepte nálepku s čiarovým kódom dookola

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

STRANA ZNAČIEK A NÁLEPIEK

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Helicobacter Test INFAI

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5. INÉ

Strana značiek a nálepiek

Čiarový kód pre potreby zdravotnej dokumentácie pacienta Etiketa

Čiarový kód pre hodnoty z 00 minúty Čiarový kód pre hodnoty z 30 minúty

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽKA, 50-KUSOVÉ BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok

13C močovina

2. <LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Jeden téglik s obsahom 75 mg močoviny 13C.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Žiadne

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na perorálny roztok

CLINIPAC BASIC

50 téglikov obsahujúcich 75 mg prášku s 13C-močovinou pre roztok na ústne podanie

5. SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Na vnútorné použitie

Prosím prečítajte si priložený návod na použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Helicobacter Test INFAI 75 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

VNÚTORNOM OBALE 50 NÁDOBIEK

1. NÁZOV LIEKU

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok na perorálny roztok

13C močovina

2. <LIEČIVO> < LIEČIVÁ>

Jeden téglik s obsahom 75 mg močoviny 13C

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Žiadne

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na perorálny roztok

CLINIPAC BASIC

50 téglikov obsahujúcich 75mg prášku s 13C močovinou pre roztok na ústne podanie

5. SPÔSOB A <CESTA> <CESTY> PODANIA

Na vnútorné použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE <UPOZORNENIE> <UPOZORNENIA>, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

12. REGISTRAČNÉ <ČÍSLO> <ČÍSLA>

EU/1/97/045/005

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ZNAČENIE NÁDOBKY

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Helicobacter Test INFAI 75 mg prášok perorálny roztok

13C močovina

Na vnútorné použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

Jeden téglik obsahuje 75 mg močoviny 13C.

6. INÉ

Jednorazový test

Prášok na perorálny roztok

Prosím prečítajte si priložený návod na použitie

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/97/045/005

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstr. 142

D–44799 Bochum

Nemecko

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis