Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hizentra (human normal immunoglobulin (SCIg)) – Označenie obalu - J06BA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuHizentra
Kód ATC klasifikácieJ06BA01
Látkahuman normal immunoglobulin (SCIg)
VýrobcaCSL Behring GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Hizentra 200 mg/ml roztok na subkutánnu injekciu normálny ľudský imunoglobulín (SCIg)

2.LIEČIVO

1 ml obsahuje:

ľudskú plazmatickú bielkovinu 200 mg

IgG...........................................

≥ 98 %

IgA.........................

≤ 50 mikrogramov

1 g/5 ml

 

2 g/10 ml

 

 

4 g/20 ml

 

 

10 g/50 ml

 

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: L-prolín, polysorbát 80, voda na injekciu.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 x 5 ml

1 x 10 ml

1 x 20 ml

1 x 50 ml

10 x 5 ml

10 x 10 ml

10 x 20 ml

10 x 50 ml

20 x 5 ml

20 x 10 ml

20 x 20 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Len na subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Nepodávajte intravaskulárne.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

CSL Behring GmbH

D-35041 Marburg

Nemecko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/11/687/001 1 x 5 ml

EU/1/11/687/002 10 x 5 ml

EU/1/11/687/003 20 x 5 ml

EU/1/11/687/004 1 x 10 ml

EU/1/11/687/005 10 x 10 m

EU/1/11/687/006 20 x 10 ml

EU/1/11/687/010 1 x 20 ml

EU/1/11/687/011 10 x 20 ml

EU/1/11/687/012 20 x 20 ml

EU/1/11/687/013 1 x 50 ml

EU/1/11/687/014 10 x 50 ml

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Hizentra

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Hizentra 200 mg/ml roztok na subkutánnu injekciu normálny ľudský imunoglobulín (SCIg)

Len na subkutánne použitie.

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 g/5 ml

2 g/10 ml

4 g/20 ml

10 g/50 ml

6.INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis