Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic acid Accord (ibandronic acid) – Označenie obalu - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuIbandronic acid Accord
Kód ATC klasifikácieM05BA06
Látkaibandronic acid
VýrobcaAccord Healthcare Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka

1.NÁZOV LIEKU

Ibandronic Acid Accord 2 mg infúzny koncentrát kyselina ibandrónová

2.LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 2 mg kyseliny ibandrónovej (ako 2,25 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, trihydrát octanu sodného, ľadová kyselina octová a voda na injekciu. Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Infúzny koncentrát

1 injekčná liekovka (2 mg/2 ml)

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

Na vnútrožilové použitie, formou infúzie po nariedení.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov, kde nájdete čas použiteľnosti po nariedení.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

1 injekčná liekovka: EU/1/12/798/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Injekčná liekovka

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Ibandronic Acid Accord 2 mg sterilný koncentrát kyselina ibandrónová

i.v. použitie

2.SPÔSOB PODANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV >

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

2 mg/2 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Papierová skladačka

1. NÁZOV LIEKU

Ibandronic Acid Accord 6 mg infúzny koncentrát kyselina ibandrónová

2. LIEČIVO

Každá injekčná liekovka obsahuje 6 mg kyseliny ibandrónovej (ako 6,75 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Chlorid sodný, trihydrát octanu sodného, ľadová kyselina octová a voda na injekciu. Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Infúzny koncentrát

1 injekčná liekovka (6 mg/6 ml)

5 injekčných liekoviek (6 mg/6 ml)

10 injekčných liekoviek (6 mg/6 ml)

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov

Na vnútrožilové použitie formou infúzie po nariedení

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov, kde nájdete čas použiteľnosti po nariedení.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

1 injekčná liekovka: EU/1/12/798/002

5 injekčná liekovka: EU/1/12/798/003 10injekčná liekovka: EU/1/12/798/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. Šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Injekčná liekovka

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Ibandronic Acid Accord 6 mg sterilný koncentrát kyselina ibandrónová

i.v. použitie

2. SPÔSOB PODANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE <, KÓDY ODBERU A LIEKOV >

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

6 mg/6 ml

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA – 1 NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU

Ibandronic Acid Accord 3 mg injekčný roztok v naplnené injekčnej striekačke

Kyselina ibandrónová

2. LIEČIVO

Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml roztoku obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej (ako sodný monohydrát).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid sodný, kyselina octová, ľadová, átriumacetát, voda na injekciu. Pre ďalšie informácie pozri písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 naplnená injekčná striekačka + 1 injekčná ihla

4 naplnené injekčné striekačky + 4 injekčné ihly

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Len na intravenózne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

1 naplnená injekčná striekačka: EU/1/12/798/005

4 naplnené injekčné striekačky: EU/1/12/798/006

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM

OBALE

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Ibandronic Acid Accord 3 mg injekčný roztok

Kyselina ibandrónová

Len na i.v. použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis