Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Teva (imatinib) – Označenie obalu - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuImatinib Teva
Kód ATC klasifikácieL01XE01
Látkaimatinib
VýrobcaTeva B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1.NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 100 mg filmom obalené tablety imatinib

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg imatinibu (ako mesilátu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta.

20x1 filmom obalené tablety

60 filmom obalených tabliet

60x1 filmom obalených tabliet

120 filmom obalených tabliet

120x1 filmom obalených tabliet

180x1 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg.č.:

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/808/001

20 x

1 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/12/808/002

60 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

EU/1/12/808/003

60 x 1 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/12/808/004

120 filmom obalených tabliet

 

 

 

EU/1/12/808/005

120 x 1 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/006

180 x 1 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/007

20 x 1 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/12/808/008

60 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/12/808/009

60 x 1 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/010

120 filmom obalených tabliet

 

 

EU/1/12/808/011

120 x 1 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/012

180 x 1 filmom obalených tabliet

/0/00/000/000

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Imatinib Teva 100 mg filmom obalené tablety

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 100 mg filmom obalené tablety imatinib

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1. NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 400 mg filmom obalené tablety imatinib

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg imatinibu (ako mesilátu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Filmom obalená tableta.

30 filmom obalených tabliet

30x1 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

90x1 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. č.:

 

 

EU/1/12/808/013

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/014

30 x 1 filmom obalených tabliet

EU/1/12/808/015

90 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/016

90 x 1 filmom obalených tabliet

EU/1/12/808/017

30 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/018

30 x 1 filmom obalených tabliet

EU/1/12/808/019

90 filmom obalených tabliet

 

EU/1/12/808/020

90 x 1 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Imatinib Teva 400 mg filmom obalené tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 400 mg filmom obalené tablety imatinib

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č.šarže:

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1. NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 100 mg tvrdé kapsuly imatinib

2. LIEČIVO

Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg imatinibu (ako mesilátu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tvrdá kapsula.

20x1 tvrdých kapsúl

60 tvrdých kapsúl

60x1 tvrdých kapsúl

120 tvrdých kapsúl

120x1 tvrdých kapsúl

180x1 tvrdých kapsúl

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. č.:

 

 

 

 

EU/1/12/808/021

20 x 1 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/022

60 tvrdých kapsúl

 

 

 

EU/1/12/808/023

60 x 1 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/024

120 tvrdých kapsúl

 

 

EU/1/12/808/025

120 x 1 tvrdých kapsúl

EU/1/12/808/026

180 x 1 tvrdých kapsúl

EU/1/12/808/027

20 x 1 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/028

60 tvrdých kapsúl

 

 

EU/1/12/808/029

60 x 1 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/030

120 tvrdých kapsúl

 

 

EU/1/12/808/031

120 x 1 tvrdých kapsúl

EU/1/12/808/032

180 x 1 tvrdých kapsúl

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Imatinib Teva 100 mg tvrdé kapsuly

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 100 mg tvrdé kapsuly imatinib

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE Vonkajšia škatuľka

1. NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 400 mg tvrdé kapsuly imatinib

2. LIEČIVO

Každá tvrdá kapsula obsahuje 400 mg imatinibu (ako mesilátu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Tvrdá kapsula.

30 tvrdých kapsúl

30x1 tvrdých kapsúl

90 tvrdých kapsúl

90x1 tvrdých kapsúl

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg. č.:

 

 

EU/1/12/808/033

30 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/034

30 x 1 tvrdých kapsúl

EU/1/12/808/035

90 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/036

90 x 1 tvrdých kapsúl

EU/1/12/808/037

30 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/038

30 x 1 tvrdých kapsúl

EU/1/12/808/039

90 tvrdých kapsúl

 

EU/1/12/808/040

90 x 1 tvrdých kapsúl

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKOV>

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Imatinib Teva 400 mg tvrdé kapsuly

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Imatinib Teva 400 mg tvrdé kapsuly imatinib

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis