Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Imprida HCT (amlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - C09DB03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuImprida HCT
Kód ATC klasifikácieC09DB03
Látkaamlodipine / valsartan / hydrochlorothiazide
VýrobcaNovartis Europharm Ltd.

1.NÁZOV LIEKU

Imprida HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu), 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta)

Biele oválne bikonvexné tablety so skoseným okrajom, s vyrazeným označením „NVR” na jednej strane a „VCL” na druhej strane.

registrácie

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

 

ou

ť

platnos

 

Liečba esenciálnej hypertenzie, ako náhradná liečba u do pelých pacientov, ktorých krvný tlak je

primerane znížený kombináciou amlodipínu, valsarta u a hydrochlorotiazidu (HCT), ktoré sa užívajú

buď ako tri jednozložkové lieky, alebo ako dvojzložkový a jednozložkový liek.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

enou

 

Odporúčané dávkovanie lieku Imprida HCT je jedna tableta denne, ktorá sa má užívať podľa možnosti

ráno.

č

Skôr ako pacienti prejdú na liečbu Impridou HCT, majú mať stav upravený stabilnými dávkami

 

s

jednotlivých zložiek užívanýchukonv rovnakom čase. Dávka Impridy HCT má byť založená na dávkach

Liek

jednotlivých zložiek

ombinácie v čase zmeny liečby.

Maximálna odporúčaná dávka Impridy HCT je 10 mg/320 mg/25 mg.

Osobitné populácie

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava začiatočnej dávky (pozri časti 4.4 a 5.2). Pre hydrochlorotiazidovú zložku je použitie Impridy HCT kontraindikované u pacientov s anúriou (pozri časť 4.3) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (rýchlosť glomerulovej filtrácie (GFR) <30 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Poškodenie funkcie pečene

Pre valsartanovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka valsartanu 80 mg, preto nie je Imprida HCT vhodná pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Srdcové zlyhávanie a ischemická choroba srdca

U pacientov so srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca sú obmedzené skúsenosti s použitím Impridy HCT, najmä s maximálnou dávkou. Opatrnosť je potrebná u pacientov so

srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov alebo viac)

Opatrnosť vrátane častejšieho monitorovania krvného tlaku sa odporúča u starších pacientov, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

Deti a dospievajúci

registrácie

 

Použitie Impridy HCT sa netýka detí a dospievajúcich (pacienti vo veku menej ako 18 rokov) v indikácii esenciálna hypertenzia.

Spôsob podania

Impridu HCT možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehĺtať celé s trochou vody,

v rovnakom dennom čase, podľa možnosti ráno.ou ť

4.3 Kontraindikácie

 

 

 

 

platnos

Precitlivenosť na liečivá, na iné sulfonamidové deriváty, na dihydropyridínové deriváty alebo

 

na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 

 

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 

 

 

enou

 

Poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza.

 

Ťažké zhoršenie funkcie obliči k (GFR <30 ml/min/1,73 m2), anúria a dialyzovaní pacienti.

 

 

 

č

 

Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia.

4.4

Osobitné upozornenia a patrenia pri používaní

 

 

s

ukon

 

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

 

 

Liek

 

 

 

Výrazná hypotenzia vrátane ortostatickej hypotenzie sa pozorovala u 1,7% pacientov pri liečbe maximálnou dávkou Impridy HCT (10 mg/320 mg/25 mg) v porovnaní s 1,8% pacientov pri valsartane/hydrochlorotiazide (320 mg/25 mg), 0,4% pacientov pri amlodipíne/valsartane

(10 mg/320 mg) a 0,2% pacientov pri hydrochlorotiazide/amplodipíne (25 mg/10 mg)

v kontrolovanom klinickom skúšaní u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou nekomplikovanou hypertenziou.

U pacientov s depléciou sodíka a/alebo objemu, napr. u pacientov užívajúcich vysoké dávky diuretík, sa po začatí liečby Impridou HCT môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Imprida HCT sa má použiť len po korigovaní akejkoľvek existujúcej deplécie sodíka a/alebo objemu.

Ak pri užívaní Impridy HCT vznikne výrazná hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a v prípade potreby podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. V liečbe možno pokračovať po stabilizovaní krvného tlaku.

Zmeny elektrolytov v sére

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

V kontrolovanom klinickom skúšaní Impridy HCT sa protichodné účinky valsartanu 320 mg a hydrochlorotiazidu 25 mg na draslík v sére u mnohých pacientov približne vyvážili. U iných pacientov môže prevládať jeden alebo druhý účinok. Pravidelné stanovovanie elektrolytov v sére sa má vykonávať v primeraných intervaloch, aby sa zistila možná elektrolytová nerovnováha.

Pravidelné stanovovanie sérových elektrolytov a najmä draslíka sa má robiť vo vhodných intervaloch, aby sa zistila prípadná nerovnováha elektrolytov, zvlášť u pacientov s inými rizikovými faktormi, napr. pri poškodení funkcie obličiek, podávaní iných liekov alebo pri nerovnováhe elektrolytov

v anamnéze.

Valsartan

Súčasné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík, náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo inými liekmi, ktoré môžu hladinu draslíka zvyšovať (heparín atď.), sa neodporúča. Podľa potreby sa má monitorovať hladina draslíka.

Hydrochlorotiazid

registrácie

 

Liečba Impridou HCT sa má začať len po korigovaní hypokaliémie a akejkoľvek súbežne existujúcej hypomagneziémie. Tiazidové diuretiká môžu vyvolať vznik hypokaliémie alebo exacerbovať už existujúcu hypokaliémiu. Tiazidové diuretiká sa majú opatrne podávať pacientom s ochoreniami,

ktoré spôsobujú zvýšenú stratu draslíka, napr. nefropatiami so strácaním soli a prerenálnou

(kardiogénnou) poruchou funkcie obličiek. Ak hypokaliémia vznikne počas liečby

 

ou

hydrochlorotiazidom, Imprida HCT sa má vysadiť až do trvalej úpravy rovnováhy draslíka.

ť

platnos

 

Tiazidové diuretiká môžu vyvolať vznik hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy alebo

exacerbovať už existujúcu hyponatriémiu. Pozorovala sa hyponatriémia sprevádzaná neurologickými symptómami (nauzeou, progredujúcou dezorientov nosťou, apatiou). Liečba hydrochlorotiazidom sa má začať len po korigovaní existujúcej hyponatriémie. Ak počas liečby Impridou HCT vznikne závažná alebo náhla hyponatriémia, podávanie sa má prerušiť až do normalizovania natriémie.

Všetkých pacientov, ktorí dostávajú tiazidové diuretiká, je potrebné pravidelne kontrolovať pre

nerovnováhu elektrolytov, najmä draslíka, sodíka a horčíka.

 

enou

 

č

Poškodenie funkcie obličiek

Tiazidové diuretiká môžu vyvolať azotémiu u pacientov s chronickou chorobou obličiek. Pri

 

s

používaní Impridy HCT u pacientovukon s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné

Liek

 

monitorovanie sérových elektrolytov (vrátane draslíka), koncentrácie kreatinínu a kyseliny močovej v

sére. Použitie Impr dy HCT je kontraindikované u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, anúriou alebo u dialyzovaných pacientov (pozri časť 4.3).

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR ≥30 ml/min/1,73 m2) nie je potrebná úprava dávkovania Impridy HCT.

Stenóza renálnej artérie

Nie sú dostupné údaje o používaní Impridy HCT u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke.

Transplantácia obličky

Zatiaľ nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Impridy HCT u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili transplantácii obličky.

Poškodenie funkcie pečene

Valsartan sa eliminuje prevažne nezmenený žlčou, zatiaľ čo amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka valsartanu 80 mg, preto Imprida HCT nie je vhodná pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).

Zlyhávanie srdca a ischemická choroba srdca

U citlivých osôb možno v dôsledku inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón predpokladať zmeny funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým zlyhávaním srdca, u ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému renín-angiotenzín-aldosterón, sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a antagonistami receptorov angiotenzínu spájala s oligúriou a/alebo progredujúcou azotémiou a (zriedka) s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo úmrtím. Podobné následky boli hlásené pri valsartane.

V dlhodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (PRAISE-2) amlodipínu u pacientov so

zlyhávaním srdca triedy III a IV podľa NYHA (New York Heart Association Classification) neischemickej etiológie sa amlodipín spájal so zvýšeným počtom hlásení pľúcneho edému napriek tomu, že v porovnaní s placebom nebol významný rozdiel v incidencii zhoršenia zlyhávania srdca.

 

 

 

registrácie

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s

 

 

ou

 

 

ť

 

aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou.

Gravidita

platnos

 

 

 

 

 

Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa

nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné

Opatrnosť je potrebná u pacientov so srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita,enouliečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozričasti 4.3 a 4.6).

previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití

Primárny hyperaldosteronizmus

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení antagonistom angiotenzínu II

 

s

valsartanom, pretože ich y ukontém renín-angiotenzín nie je aktivovaný. Preto sa Imprida HCT u tejto

Liek

 

populácie neodporúča.

 

Systémový lupus erythematosus

Tiazidové diuretiká vrátane hydrochlorotiazidu spôsobujú podľa hlásení exacerbáciu alebo aktiváciu systémového lupus erythematosus.

Iné metabolické poruchy

Tiazidové diuretiká vrátane hydrochlorotiazidu môžu zmeniť glukózovú toleranciu a zvýšiť hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny močovej v sére. U pacientov s diabetes môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu alebo perorálnych antidiabetík.

Pre hydrochlorotiazidovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná pri symptomatickej hyperurikémii. Hydrochlorotiazid môže zvýšiť sérovú koncentráciu kyseliny močovej ako dôsledok zníženého klírensu kyseliny močovej a môže spôsobiť alebo exacerbovať hyperurikémiu, ako aj vyvolať dnu u citlivých pacientov.

Tiazidy znižujú vylučovanie vápnika močom a môžu spôsobovať prechodné a mierne zvýšenie hladín vápnika v sére, aj keď nie sú prítomné známe poruchy metabolizmu vápnika. Imprida HCT je kontraindikovaná u pacientov s hyperkalciémiou a má sa použiť len po korigovaní akejkoľvek existujúcej hyperkalciémie. Imprida HCT sa má vysadiť, ak počas liečby vznikne hyperkalciémia. Počas liečby tiazidmi sa majú pravidelne kontrolovať koncentrácie vápnika v sére. Výrazná hyperkalciémiamôže svedčiť o skrytom hyperparatyreoidizme. Tiazidy sa majú vysadiť ešte pred vykonaním testov funkcie prištítnych teliesok.

Fotosenzitivita

Pri tiazidových diuretikách boli hlásené prípady reakcií z fotosenzitivity (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby Impridou HCT vyskytne reakcia z fotosenzitivity, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA.

Akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Sulfonamid hydrochlorotiazid sa dával do súvislosti s idiosynkratickou reakciou, ktorá mala za následok akútnu prechodnú myopiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a typicky sa vyskytujú do niekoľkých hodín až jedného týždňa od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku.

Základom liečby je čo najrýchlejšie vysadiť hydrochlorotiazid. Okamžitá farmakologická alebo

chirurgická liečba sa má zvážiť, ak sa vnútroočný tlak nezníži. K

 

izikovým faktorom pre vznik

akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môže patriť alergia na s

 

registrácie

lfonamidy alebo penicilín v

anamnéze.

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

 

Všeobecné upozornenia

platnos

 

 

 

 

 

 

 

Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých sa v minulosti preukázala precitlivenosť na iné

antagonisty receptorov angiotenzínu II. Reakcie z recitlivenosti na hydrochlorotiazid sú

pravdepodobnejšie u pacientov s alergiou a astmou.

 

 

 

Starší pacienti (vo veku 65 rokov alebo viac)

Opatrnosť vrátane častejšieho monitorovania krvného tlaku sa odporúča u starších pacientov, zvlášť

 

 

enou

pri maximálnej dávke Impridy HCTč10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie

pacientov sú obmedzené.

 

 

s

 

4.5 Liekové a iné interakcieukon

 

Liek

 

 

Formálne štúdie nt rakcií Impridy HCT s inými liekmi sa nevykonali. Preto sa v tejto časti uvádzajú len informácie o interakciách s inými liekmi, ktoré sú známe pre jednotlivé liečivá.

Je však dôležité vziať do úvahy, že Imprida HCT môže zvyšovať hypotenzívny účinok iných antihypertenzív.

Súbežné používanie sa neodporúča

 

 

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok interakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsartan a

Lítium

 

 

 

 

Počas súčasného podávania inhibítorov ACE a tiazidov,

HCT

 

 

 

 

 

napr. hydrochlorotiazidu, sa zaznamenalo reverzibilné

 

 

 

 

 

 

zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Napriek

 

 

 

 

 

 

nedostatočným skúsenostiam so súčasným podávaním

 

 

 

 

 

 

valsartanu a lítia sa táto kombinácia neodporúča. Ak sa

 

 

 

 

 

 

ukáže, že je potrebná, odporúča sa starostlivo monitorovať

 

 

 

 

 

 

hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

Valsartan

Diuretiká šetriace

 

 

Ak sa za potrebnú považuje kombinácia valsartanu s

 

kálium, doplnky

 

 

liekom, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa

 

draslíka, náhrady soli

 

časté monitorovanie plazmatických hladín draslíka.

 

obsahujúce draslík

 

 

 

 

 

registrácie

 

a iné látky, ktoré môžu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvyšovať hladiny

 

 

 

 

 

 

 

draslíka

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

Grapefruit

 

 

 

Podanie amlodipínu s grapefru tom alebo grapefruitovou

 

alebo grapefruitová

 

 

šťavou sa neodporúča, pr tože u niektorých pacientov sa

 

šťava

 

 

 

 

môže zvýšiť biologická dostupnosť, čo zosilní účinky na

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

zníženie krvného tlaku.

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užívaní

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok in erakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

Inhibítory CYP3A4

č

Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne

 

(napr. ketokonazol,

silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz,

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

itrakonazol, ritonavir)

 

azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú

 

 

 

 

 

 

erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo

 

 

s

 

 

 

diltiazem) môže zapríčiniť významné zvýšenie expozície

 

Liek

 

 

 

amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farmakokinetike sa môže viac prejaviť u starších

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické

 

 

 

 

 

 

monitorovanie a úprava dávky.

 

Induktory CYP3A4

 

 

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku

 

(antikonvulzíva [napr.

 

induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s

 

karbamazepín,

 

 

induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, Hypericum

 

fenobarbital, fenytoín,

 

perforatum) môže znížiť plazmatické koncentrácie

 

fosfenytoín, primidón],

amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi

 

rifampicín, Hypericum

CYP3A4 používať s opatrnosťou.

 

perforatum [ľubovník

 

 

 

 

 

 

bodkovaný])

 

 

 

 

 

 

 

Simvastatín

 

 

 

Súbežné opakované podávanie dávok 10 mg amlodipínu

 

 

 

 

 

 

s 80 mg simvastatínu vyvolalo zvýšenie expozície

 

 

 

 

 

 

simvastatínu o 77% v porovnaní s podávaním samotného

simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne.

 

Dantrolén (infúzia)

 

 

U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho

 

 

 

 

 

 

 

dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový

 

 

 

 

 

 

 

kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na

 

 

 

 

 

 

 

malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej

 

 

 

 

 

 

 

hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov

 

 

 

 

 

 

 

kalciových kanálov, ako je amlodipín.

Valsartan a

Nesteroidné

 

 

 

NSAID môžu oslabiť antihypertenzívny účinok

HCT

antiflogistiká (NSAID)

 

antagonistov angiotenzínu II aj hydrochlorotiazidu, keď sa

 

vrátane selektívnych

 

podávajú súčasne. Okrem toho súbežné užívanie Impridy

 

inhibítorov

 

 

 

HCT a NSAID môže mať za následok zhoršenie funkcie

 

cyklooxygenázy-2

 

 

obličiek a zvýšenie draslíka v sére. Preto sa odporúča

 

(inhibítorov COX-2),

 

monitorovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj

 

acetylsalicylovej

 

 

náležitá hydratácia pacienta.

 

kyseliny (>3 g/deň) a

 

 

 

 

neselektívnych NSAID

 

 

 

Valsartan

Inhibítory transportéra

Výsledky štúdie in vitro s tkanivom ľudskej pečene

 

vychytávania

 

 

ukazujú, že valsartan je substrátom pečeňového

 

(rifampicín,

 

 

 

transportéra vychytávania OATP1B1 a pečeňového

 

cyklosporín) alebo

 

 

efluxného transportéra MRP2. Súbežné podávanie

 

efluxného transportéra

inhibítorov transportéra vychytávania (rifampicínu,

 

(ritonavir)

 

 

 

cyklosporínu) alebo efluxného transportéra (ritonaviru)

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

môže zvýšiť systémovú expozíciu valsartanu.

HCT

Alkohol, barbituráty

 

Súbežné podávanie tiazidových diuretík s látkami, ktorých

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

alebo narkotiká

 

 

ť

 

 

 

 

účinkom sa tiež znižuje krvný tlak (napr. znížením aktivity

 

 

 

 

 

 

 

sympatického centrálneho nervového systému alebo

 

 

 

 

 

 

 

priamou v zodilatáciou), môže potenciovať ortostatickú

 

 

 

 

 

 

 

hypotenziu.

 

 

 

 

 

 

platnos

 

Amantadín

 

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu zvyšovať riziko

 

 

 

 

 

 

 

nežiaducich reakcií spôsobených amantadínom.

 

Anticholínergiká a iné

 

Biologická dostupnosť diuretík tiazidového typu sa môže

 

lieky ovplyvňujúce

 

 

zvýšiť anticholínergikami (napr. atropínom, biperidénom),

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

motilitu žalúdka

č

zjavne pre zníženie gastrointestinálnej motility a rýchlosti

 

 

 

 

ukon

 

vyprázdňovania žalúdka. Naopak sa predpokladá, že

 

 

 

s

 

prokinetické látky, napr. cisaprid, môžu znížiť biologickú

 

 

 

 

dostupnosť diuretík tiazidového typu.

 

 

 

 

 

 

 

Antidiabetiká (napr.

 

Tiazidy môžu zmeniť glukózovú toleranciu. Môže byť

 

inzulín a perorálne

 

 

potrebné upraviť dávku antidiabetika.

 

antidiabetiká)

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Metformín sa má používať opatrne vzhľadom na riziko

 

Metformín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laktátovej acidózy vyvolanej možným funkčným zlyhaním

 

 

 

 

 

 

 

obličiek pripisovaným hydrochlorotiazidu.

 

Betablokátory a

 

 

Súčasné užívanie tiazidových diuretík vrátane

 

diazoxid

 

 

 

hydrochlorotiazidu s betablokátormi môže zvýšiť riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperglykémie. Tiazidové diuretiká vrátane

 

 

 

 

 

 

 

hydrochlorotiazidu môžu zosilniť hyperglykemizujúci

 

 

 

 

 

 

 

účinok diazoxidu.

 

 

Cyklosporín

 

 

 

Súčasná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperurikémie a komplikácií typu dny.

 

 

 

 

 

 

Cytotoxické látky

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu znižovať

 

 

 

 

 

 

 

vylučovanie cytotoxických látok obličkami (napr.

cyklofosfamidu, metotrexátu) a potenciovať ich myelosupresívne účinky.

 

Digitálisové glykozidy

 

Hypokaliémia alebo hypomagneziémia vyvolané tiazidmi

 

 

 

 

 

 

sa môžu vyskytnúť ako nežiaduce účinky napomáhajúce

 

 

 

 

 

 

vzniku srdcových arytmií vyvolaných digitálisom.

 

Kontrastné látky

 

 

V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami je zvýšené

 

obsahujúce jód

 

 

riziko akútneho zlyhania obličiek, najmä pri vysokých

 

 

 

 

 

 

dávkach jódovaných látok. Pacienti majú byť pred

 

 

 

 

 

 

podaním rehydratovaní.

 

 

Iónomeničové živice

 

Absorpciu tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu

 

 

 

 

 

 

znižuje cholestyramín alebo kolestipol. Môže to mať za

 

 

 

 

 

 

následok subterapeutické účinky tiazidových diuretík.

 

 

 

 

 

 

Avšak časové rozloženie dávok hydrochlorotiazidu

 

 

 

 

 

 

a živice, keď sa hydrochlorotiazid podáva najmenej

 

 

 

 

 

 

4 hodiny pred podaním živíc alebo 4-6 hodín po ňom,

 

 

 

 

 

 

môže prípadne minimalizovať interakciu.

 

Liečivá ovplyvňujúce

 

Hypokaliemický účinok hydrochlorotiazidu môže zvýšiť

 

koncentráciu draslíka v súbežné podávanie kaliuretických diuretík,

 

sére

 

 

 

 

kortikosteroidov, laxatív, adrenokortikotropného hormónu

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

(ACTH), amfotericínu, karbenoxolónu, p nicilínu G a

 

 

 

 

 

 

derivátov kyseliny salicylovej alebo antiarytmík. Ak sa

 

 

 

 

 

 

tieto lieky majú predpísať s kombináciou

 

 

 

 

 

 

amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu, odporúča sa

 

 

 

 

 

 

sledovať hladinu draslíka v plazme.

 

Liečivá ovplyvňujúce

 

Hyponatriemizujúci účinok diuretík môže zosilniť

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

koncentráciu sodíka v

 

súbežné podávanie liekov, ako sú antidepresíva,

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

sére

 

 

 

 

antipsychotiká, antiepileptiká atď. Pri dlhodobom

 

 

 

 

 

 

podávaní týchto liekov je potrebná opatrnosť.

 

Liečivá, ktoré môžu

 

 

Pre riziko hypokaliémie sa má hydrochlorotiazid podávať

 

vyvolať torsades de

 

 

opatrne v spojení s liekmi, ktoré môžu vyvolať torsades

 

pointes

 

 

 

 

de pointes, hlavne antiarytmikami triedy Ia a triedy III a

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

niektorýmiplatnosantipsychotikami.

 

Lieky používané na

 

 

Môže byť potrebná úprava dávok urikosurík, pretože

 

liečbu dny (probenecid,

hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej

 

sulfínpyrazón a

č

v sére. Môže byť potrebné zvýšiť dávkovanie probenecidu

 

alopurinol)

ukon

 

alebo sulfínpyrazónu. Súčasné podávanie tiazidových

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diuretík vrátane hydrochlorotiazidu môže zvyšovať

 

 

s

 

 

 

incidenciu reakcií z precitlivenosti na alopurinol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metyldopa

 

 

 

Vyskytli sa ojedinelé hlásenia hemolytickej anémie, ktorá

 

Liek

 

 

 

 

vznikla pri súčasnom použití hydrochlorotiazidu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metyldopy.

 

 

Nedepolarizujúce

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu potenciujú účinok

 

relaxanciá kostrového

 

derivátov kurare.

 

 

svalstva (napr.

 

 

 

 

 

tubokurarín)

 

 

 

 

 

Iné antihypertenzíva

 

Tiazidy potenciujú antihypertenzívny účinok iných

 

 

 

 

 

 

antihypertenzív (napr. guanetidínu, metyldopy,

 

 

 

 

 

 

betablokátorov, vazodilatancií, blokátorov kalciových

 

 

 

 

 

 

kanálov, inhibítorov ACE, ARB a priamych inhibítorov

 

 

 

 

 

 

renínu [DRI]).

 

 

Presorické amíny

 

 

Hydrochlorotiazid môže znížiť odpoveď na presorické

 

(napr. noradrenalín,

 

amíny, napr. noradrenalín. Klinická významnosť tohto

 

adrenalín)

 

 

 

účinku je neistá a nepostačuje na to, aby bolo vylúčené ich

 

 

 

 

 

 

používanie.

 

 

Vitamín D a soli

 

Podávanie tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu

 

vápnika

 

s vitamínom D alebo soľami vápnika môže potenciovať

 

 

 

zvýšenie vápnika v sére. Súbežné použitie diuretík

 

 

 

tiazidového typu môže vyvolať hyperkalciémiu

 

 

 

u pacientov s predispozíciou na hyperkalciémiu (napr.

 

 

 

s hyperparatyreoidizmom, malignitou alebo stavmi

 

 

 

sprostredkovanými vitamínom D) zvýšením reabsorpcie

 

 

 

vápnika v tubuloch.

 

Žiadne interakcie

 

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok interakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

 

 

Valsartan

Iné

 

Pri monoterapii valsartanom sa nezistili žiadne klinicky

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

(cimetidín, warfarín,

 

významné interakcie s nasledujúcimi l eč vami: cimetidín,

 

furosemid, digoxín,

 

warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín,

 

atenolol, indometacín,

 

hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid.

 

hydrochlorotiazid,

 

 

 

 

 

 

amlodipín,

 

Niektoré z týchto látok môžu interagovať s

 

glibenklamid)

 

hydrochlorotiazidovou zložkou Impridy HCT (pozri

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

interakcie súvisiace s HCT).

 

 

 

 

ť

 

Amlodipín

Iné

 

V klinických interakčných štúdiách amlodipín

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu,

 

 

 

warfarínu alebo cyklosporínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

enou

 

 

 

Gravidita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách

 

ukon

 

 

 

 

 

preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Použitie počas gravidity sa

odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.

Valsartan

Liek

s

 

 

 

Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neboli nezvratné; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu liekov. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (poškodenie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Hydrochlorotiazid

S použitím hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu účinku môže použitie hydrochlorotiazidu počas druhého a tretieho trimestra ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže mať účinky na plod a novorodenca, ako sú žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov

a trombocytopénia.

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Nie sú skúsenosti s používaním Impridy HCT u gravidných žien. Na základe existujúcich údajov registrácie

o jeho zložkách sa použitie Impridy HCT neodporúča počas prvého trimestra a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Laktácia

Nie sú dostupné informácie o použití valsartanu a/alebo amlodipínu počas dojčenia.

Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malých množstvách do ľudského mli ka. Vysoké dávky tiazidov,

 

 

 

ou

ktoré vyvolávajú silnú diurézu, môžu brániť tvorbe mlieka. Po žitie Impridy HCT sa neodporúča

 

 

ť

počas dojčenia. Ak sa Imprida HCT používa v období dojčenia, dávky majú byť podľa možnosti čo

 

 

platnos

 

najnižšie. Vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas

dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov alebo predčas e narodených detí.

Fertilita

 

 

 

Nie sú žiadne klinické štúdie o fertilite pri Impride HCT.

 

Valsartan

enou

 

 

 

 

 

Valsartan nemal nežiaduce účinky na r produkčnú schopnosť samcov a samíc potkana pri perorálnych

 

 

 

ukon

dávkach do 200 mg/kg/deň. Táto dávkač je 6-krát vyššia než maximálna odporúčaná dávka u ľudí pri

prepočte na mg/m2 (výpočty vychádzajú z perorálnej dávky 320 mg/deň u pacienta s telesnou

hmotnosťou 60 kg).

s

 

Amlodipín

Liek

 

 

 

 

 

 

U niektorých pac ntov liečených blokátormi kalciových kanálov boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo

únava.

4.8Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil Impridy HCT uvedený nižšie je založený na klinických štúdiách vykonaných s Impridou HCT a na známom bezpečnostnom profile jeho jednotlivých zložiek amlodipínu, valsartanu a hydrochlorotiazidu.

Informácie o Impride HCT

Bezpečnosť Impridy HCT sa vyhodnotila pri jej maximálnej dávke 10 mg/320 mg/25 mg v jednej kontrolovanej krátkodobej (8 týždňov) klinickej štúdii s 2 271 pacientmi, z ktorých 582 dostávalo valsartan v kombinácii s amlodipínom a hydrochlorotiazidom. Nežiaduce reakcie boli spravidla mierne a prechodné a len zriedkavo vyžadovali ukončenie liečby. V tomto klinickom skúšaní kontrolovanom účinným liekom boli najčastejšími dôvodmi na ukončenie liečby Impridou HCT závraty a hypotenzia (0,7%).

V kontrolovanej klinickej štúdii trvajúcej 8 týždňov sa nepozorovali žiadne významné nové alebo neočakávané nežiaduce reakcie pri liečbe trojkombináciou v porovnaní so známymi účinkami zložiek v monoterapii alebo pri liečbe dvojkombináciou.

V kontrolovanej klinickej štúdii trvajúcej 8 týždňov boli pozorované zmeny laboratórnych parametrov pri kombinácii Impridy HCT len malé a v súlade s farmakologickým mechanizmom účinku látok použitých v monoterapii. Prítomnosť valsartanu v trojkombinácii oslabila hypokaliemický účinok hydrochlorotiazidu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené podľa triedy orgánových systémov MedDRA a frekvencie, sa

 

 

týkajú Impridy HCT (amlodipín/valsartan/HCT) a samostatne amlodipínu, valsartanu a HCT.

 

 

 

 

Veľmi časté: ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; menej časté: ≥1/1 000 až <1/100; zriedkavé: ≥1/10 000

 

 

až <1/1 000; veľmi zriedkavé <1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

 

 

Nežiaduce reakcie

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orgánového

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprida

 

 

Amlodipín

 

Valsartan

 

 

HCT

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

HCT

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy krvi

 

 

Agranulocytóza, útlm

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

a lymfatického

 

 

kostnej drene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

systému

 

 

Pokles hemoglobínu a

--

 

 

 

 

--

 

Neznáme

--

 

 

 

 

 

hematokritu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemolytická anémia

enou

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

Leukopénia

č

--

 

 

 

 

Veľmi

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropénia

 

 

--

 

 

 

 

--

 

Neznáme

--

 

 

 

 

 

Trombocytopénia, niekedy s

 

 

 

 

 

 

Veľmi

 

Neznáme

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

purpurou

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastická anémia

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Neznáme

 

Poruchy

 

 

Pr citlivenosť

 

 

--

 

 

 

 

Veľmi

 

Neznáme

 

Veľmi

 

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

zriedkavé

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

Anorexia

 

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

--

 

metabolizmu a

 

 

Hyperkalciémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Zriedkavé

 

výživy

 

 

Hyperglykémia

 

 

--

 

 

 

 

Veľmi

 

--

 

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperlipidémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

--

 

 

 

 

 

Hyperurikémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Hypochloremická alkalóza

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

Hypokaliémia

 

 

 

Časté

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi časté

 

 

 

 

 

Hypomagneziémia

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Hyponatriémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Zhoršenie stavu

 

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

metabolizmu pri diabete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychické

Depresia

 

 

 

--

 

--

 

--

Zriedkavé

poruchy

Nespavosť/poruchy spánku

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Kolísanie nálady

 

 

 

--

Menej časté

 

--

 

Poruchy

Abnormálna koordinácia

 

Menej časté

 

--

 

--

--

nervového

Závraty

 

 

 

Časté

 

Časté

 

--

Zriedkavé

systému

Posturálne závraty, závraty

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

pri námahe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysgeúzia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

Extrapyramídový syndróm

 

--

Neznáme

 

--

--

 

Bolesť hlavy

 

 

 

Časté

 

Časté

 

--

Zriedkavé

 

Hypertónia

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Letargia

 

 

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

Parestézia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Periférna neuropatia,

 

Menej časté

 

Veľmi

 

--

--

 

neuropatia

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Somnolencia

 

 

 

Menej časté

 

Časté

 

--

--

 

Synkopa

 

 

 

Menej časté

Menej čas é

 

--

--

 

Tremor

 

 

 

--

Menej ča é

 

--

--

Poruchy oka

Akútny glaukóm

 

 

 

--

 

--

 

--

Neznáme

 

s uzavretým uhlom

 

 

 

registrácie

 

 

 

Zhoršenie videnia

 

 

Menej časté

Menej časté

--

Zriedkavé

Poruchy ucha a

Tinitus

 

 

 

--

Menej časté

 

--

--

labyrintu

Vertigo

 

 

 

Menej ča ťou

--

Menej časté

--

Poruchy srdca a

Palpitácie

 

 

 

--

 

Časté

 

--

--

srdcovej činnosti

Tachykardia

 

 

 

Me ej časté

 

--

 

--

--

 

Arytmie (vrátane

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

Zriedkavé

 

bradykardie, komorovej

 

platnos

zriedkavé

 

 

 

 

tachykardie a fibrilácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predsiení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infarkt myokardu

 

enou

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

Poruchy ciev

Sčervenanie

 

 

 

--

 

Časté

 

--

--

 

Hypotenzia

 

 

 

Časté

Menej časté

 

--

--

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortostatická hypotenzia

 

Menej časté

 

--

 

--

Časté

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flebitída, tromboflebitída

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskulitída

 

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

--

 

Liek

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Poruchy

Kašeľ

 

 

 

 

Menej časté

 

Veľmi

Menej časté

--

dýchacej sústavy,

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

hrudníka a

Dyspnoe

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

mediastína

Respiračná tieseň, pľúcny

 

--

 

--

 

--

Veľmi

 

edém, pneumonitída

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Rinitída

 

 

 

--

Menej časté

 

--

--

 

Podráždenie hrdla

 

 

Menej časté

 

--

 

--

--

Poruchy

Nepríjemné pocity v bruchu,

Menej časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

gastrointestinál-

bolesť v hornej časti brucha

 

 

 

 

 

 

neho traktu

Zapáchajúci dych

 

 

Menej časté

--

 

--

--

 

Zmena vo vyprázdňovaní

--

 

Menej časté

 

--

--

 

čriev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápcha

 

 

 

--

 

--

 

--

Zriedkavé

 

Znížená chuť do jedenia

--

 

--

 

--

Časté

 

Hnačka

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Suchosť v ústach

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

Dyspepsia

 

 

 

Časté

 

Menej časté

 

--

--

 

Gastritída

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Hyperplázia ďasien

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Nauzea

 

 

 

Menej časté

Časté

 

--

Časté

 

Pankreatitída

 

 

--

 

Veľmi

 

--

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

zriedkavé

 

Vracanie

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Časté

Poruchy pečene a

Vzostup hepatálnych

--

 

Veľmi

Neznáme

--

žlčových ciest

enzýmov vrátane zvýšenia

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

bilirubínu v sére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitída

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Intrahepatálna cholestáza,

--

ťou Veľmi

 

--

Zriedkavé

 

ikterus

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Poruchy kože a

Alopécia

 

 

 

--

 

Menej časté

 

--

 

podkožného

Angioedém

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

--

tkaniva

 

 

 

 

platnos

zriedkavé

 

 

 

 

Reakcie podobné kožnému

--

 

--

 

--

Veľmi

 

lupus erythematosus,

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

reaktivácia kožného lupus

 

 

 

 

 

 

 

erythematosus

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

Multiformný erytém

 

--

 

Veľmi

 

--

Neznáme

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Exantém

ukon

 

--

 

Menej časté

 

--

--

 

Hyperhidrózas

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

R akcia z fotosenzitivity*

--

 

--

 

--

Zriedkavé

 

Pruritus

 

 

 

Menej časté

Menej časté

Neznáme

--

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpura

 

 

 

--

 

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Exantém

 

 

 

--

 

Menej časté

Neznáme

Časté

 

Zmena farby kože

 

--

 

Menej časté

 

--

--

 

Urtikária a iné formy

--

 

Veľmi

 

--

Časté

 

exantému

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Nekrotizujúca vaskulitída a

--

 

--

 

--

Veľmi

 

toxická epidermálna

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

nekrolýza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Artralgia

 

 

--

Menej časté

 

--

--

kostrovej a

Bolesť chrbta

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

svalovej sústavy

Opuch kĺbov

 

 

Menej časté

--

 

--

--

a spojivového

Svalové kŕče

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Neznáme

tkaniva

Svalová slabosť

 

 

Menej časté

--

 

--

--

 

Myalgia

 

 

Menej časté

Menej časté

Neznáme

--

 

Bolesť končatín

 

 

Menej časté

--

 

--

--

Poruchy obličiek

Zvýšenie kreatinínu v sére

Menej časté

--

Neznáme

--

a močových ciest

Porucha močenia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

 

Nyktúria

 

 

--

Menej časté

 

--

--

 

Polakizúria

 

 

Časté

Menej časté

 

 

 

 

Dysfunkcia obličiek

 

 

 

 

 

Neznáme

 

Akútne zlyhanie obličiek

Menej časté

--

 

--

Neznáme

 

Zlyhanie a poškodenie

--

--

Neznáme

Zriedkavé

 

funkcie obličiek

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Impotencia

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Časté

reprodukčného

Gynekomastia

 

 

 

Menej časté

 

--

--

systému a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prsníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy

Abázia, porucha chôdze

Menej časté

--

 

--

--

a reakcie v

Asténia

 

 

Menej časté

M n j časté

 

--

Neznáme

mieste podania

 

 

registrácie

 

 

Nepríjemné pocity, celková

Menej časté

Menej časté

--

--

 

nevoľnosť

 

 

Časté ťou Časté

 

 

 

 

Únava

 

 

 

Menej časté

--

 

Nekardiálna bolesť v

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

hrudníku

 

 

 

 

 

 

 

 

Edém

 

 

 

Časté

Časté

 

--

--

 

Bolesť

 

 

--

Menej časté

 

--

--

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

Pyrexia

 

 

 

 

 

 

Neznáme

Laboratórne a

Zvýšenie lipidov

 

 

 

--

 

 

Veľmi časté

funkčné

Zvýšenie močovinového

Menej časté

--

 

--

--

vyšetrenia

dusíka v krvi

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie kyseliny močovej

Menej časté

--

 

--

 

 

v krvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

Glykozúria

 

 

 

 

 

Zriedkavé

 

 

s

 

 

Menej časté

--

 

--

--

 

Zníženie draslíka v sére

 

 

Zvýš nie draslíka v sére

--

--

Neznáme

--

 

Zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zníženie telesnej hmotnosti

--

Menej časté

 

--

--

*Pozri časť 4.4 Fotosenzitivita

4.9Predávkovanie

Symptómy

S predávkovaním Impridou HCT nie sú skúsenosti. Hlavným príznakom predávkovania valsartanu je asi výrazná hypotenzia so závratmi. Predávkovanie amlodipínu môže mať za následok nadmernú periférnu vazodilatáciu a možno reflexnú tachykardiu. Pri amlodipíne bola hlásená výrazná a potenciálne dlhodobá systémová hypotenzia vrátane šoku končiaceho sa smrťou.

Liečba

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním Impridou HCT vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú liečbu, vrátane častého monitorovania funkcie srdca a dýchania, vyvýšenia končatín a sledovania objemu cirkulujúcich tekutín a vylučovania moču. Pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku môže pomôcť vazokonstrikčná látka za predpokladu, že jej podanie nie je kontraindikované. Intravenózne podanie kalciumglukonátu môže byť prospešné pri zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov.

Amlodipín

Ak k požitiu lieku došlo nedávno, možno zvážiť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. Ukázalo sa, že podanie aktívneho uhlia zdravým dobrovoľníkom ihneď alebo do dvoch hodín od požitia amlodipínu významne znížilo jeho absorpciu.

Odstránenie amlodipínu hemodialýzou nie je pravdepodobné.

Valsartan

 

Odstránenie valsartanu hemodialýzou nie je pravdepodobné.

registrácie

Hydrochlorotiazid

 

Predávkovanie hydrochlorotiazidom sa spája s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia) a s hypovolémiou, ktoré sú dôsledkom nadmernej diurézy. Najčastejšími príznakmi a prejavmi predávkovania sú nauzea a somnolencia. Hypokaliémia môže mať za následok svalové kŕče a/alebo zvýraznenie arytmie spojenej so súbežným podávaním digitálisových glykozidov alebo niektorých antiarytmík.ou

Miera odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou sa nestanť vila.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

platnos

 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonistyenouangiotenzínu II, samotné (valsartan), kombinácie s derivátmi dihydropyridínu (amlodipín)č a tiazidovými diuretikami (hydrochlorotiazid), ATC kód: C09DX01 valsartan, amlodipínukona hydrochlorotiazid.

Imprida HCT kombinuje tri antihypertenzívne zlúčeniny s komplementárnymi mechanizmami znižovania krvného tlakusu pacientov s esenciálnou hypertenziou: amlodipín patrí do liekovej triedy antagonistov kalciaLieka valsartan do triedy antagonistov angiotenzínu II a hydrochlorotiazid patrí do triedy tiazidových d ur tík. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzívny účinok.

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Imprida HCT sa skúmala v dvojito slepej štúdii kontrolovanej účinným liekom u pacientov s hypertenziou. Celkovo 2 271 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou hypertenziou (priemerná východisková hodnota systolického/diastolického krvného tlaku bola 170/107) dostávalo liečbu amplodipínom/valsartanom/hydrochlorotiazidom 10 mg/320 mg/25 mg, valsartanom/hydrochlorotiazidom 320 mg/25 mg, amlodipínom/valsartanom 10 mg/320 mg alebo hydrochlorotiazidom/amlodipínom 25 mg/10 mg. Na začiatku štúdie pacienti dostávali nižšie dávky ich liečebnej kombinácie a na plnú terapeutickú dávku boli titrovaní do 2. týždňa.

V 8. týždni bol priemerný pokles systolického/diastolického krvného tlaku 39,7/24,7 mmHg pri Impride HCT, 32,0/19,7 mmHg pri valsartane/hydrochlorotiazide, 33,5/21,5 mmHg pri amlodipíne/valsartane a 31,5/19,5 mmHg pri amlodipíne/hydrochlorotiazide. Liečba trojkombináciou bola štatisticky lepšia ako liečba ktoroukoľvek z troch dvojkombinácií vzhľadom na zníženie diastolického a systolického krvného tlaku. Pokles systolického/diastolického krvného tlaku pri Impride HCT bol o 7,6/5,0 mmHg väčší ako pri valsartane/hydrochlorotiazide, o 6,2/3,3 mmHg väčší ako pri amlodipíne/valsartane a o 8,2/5,3 mmHg väčší ako pri amlodipíne/hydrochlorotiazide. Plný hypotenzívny účinok sa dosiahol po 2 týždňoch užívania ich maximálnej dávky Impridy HCT. U štatisticky vyššieho podielu pacientov sa dosiahlo zníženie krvného tlaku (<140/90 mmHg) pri Impride HCT (71%) v porovnaní s liečbou ktoroukoľvek z troch dvojkombinácií (45-54%) (p<0,0001).

V podskupine 283 pacientov zameranej na ambulantné monitorovanie krvného tlaku sa pozoroval klinicky a štatisticky lepší pokles 24-hodinového systolického a diastolického krvného tlaku pri trojkombinácii v porovnaní s valsartanom/hydrochlorotiazidom, valsartanom/amlodipínom a hydrochlorotiazidom/amlodipínom.

Amlodipín

registrácie

 

Zložka amlodipínu v Impride HCT inhibuje transmembránový vstup iónov v pnika do hladkého svalstva srdca a ciev. Mechanizmus antihypertenzívneho pôsobenia amlodipínu je podmienený priamym relaxačným účinkom na hladké svalstvo ciev, čo vyvoláva pokles odporu periférnych ciev a krvného tlaku. Experimentálne údaje naznačujú, že amlodipín sa viaže na dihydropyridínové aj na

nedihydropyridínové väzbové miesta. Kontraktilné procesy srdcového svalstva a hladkého svalstva

 

ou

ciev závisia od pohybu extracelulárnych iónov vápnika do týchto b niek cez špecifické iónové kanály.

ť

platnos

 

Po podaní terapeutických dávok pacientom s hypertenziou amlodipín vyvoláva vazodilatáciu, čo vedie

k poklesu krvného tlaku u ležiaceho aj stojaceho pacie ta. Tento pokles nesprevádza pri chronickom podávaní významná zmena srdcovej frekvencie ani pl zmatických hladín katecholamínov.

Plazmatické koncentrácie korelujú s účinkom u mladých aj starších pacientov.

U pacientov s hypertenziou s normálnouenoufu kciou obličiek terapeutické dávky amlodipínu vyvolali zníženie odporu obličkových ciev ačzvýš nie rýchlosti glomerulárnej filtrácie a efektívneho prietoku plazmy obličkami, a to bezo zme y filtrovanej frakcie alebo proteinúrie.

Valsartan

 

s

Valsartan je perorálne aktívny,ukonúčinný a špecifický antagonista receptorov angiotenzínu II. Účinkuje

 

Liek

 

selektívne na receptor podtypu AT1, ktorý je zodpovedný za známe účinky angiotenzínu II.

Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou vyvoláva pokles krvného tlaku bez ovplyvnenia tepovej frekvencie.

U väčšiny pacientov po podaní jednorazovej perorálnej dávky nastupuje antihypertenzívny účinok

v priebehu 2 hodín a maximálny pokles krvného tlaku sa dosiahne počas 4-6 hodín. Antihypertenzívny účinok pretrváva 24 hodín po podaní. Pri opakovanom podávaní maximálne zníženie krvného tlaku pri akejkoľvek dávke sa spravidla dosiahne v priebehu 2-4 týždňov.

Hydrochlorotiazid

Miesto účinku tiazidových diuretík je primárne v distálnom stočenom tubule obličiek. Ukázalo sa, že v kôre obličiek sa vyskytuje vysokoafinitný receptor ako primárne väzbové miesto pre pôsobenie tiazidových diuretík a inhibíciu transportu NaCl v distálnom stočenom tubule. Tiazidy účinkujú prostredníctvom inhibície symportéra Na+Cl-, možno kompetíciou o miesto Cl-, čím ovplyvňujú mechanizmy reabsorpcie elektrolytov: priamo zvyšujú vylučovanie sodíka a chloridu v približne rovnakom rozsahu, a týmto diuretickým účinkom nepriamo znižujú objem plazmy s následným zvýšením plazmatickej aktivity renínu, sekrécie aldosterónu a strát draslíka močom, aj znížením draslíka v sére.

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Impridu HCT s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich pri esenciálnej hypertenzii. Pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

registrácie

 

Amlodipín, valsartan a hydrochlorotiazid majú lineárnu farmakokinetiku.

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Po perorálnom podaní Impridy HCT zdravým dospelým osobám sa dos ahnu maximálne plazmatické koncentrácie amlodipínu za 6-8 hodín, valsartanu za 3 hodiny a hydrochlorotiazidu za 2 hodiny.

Rýchlosť a rozsah absorpcie amlodipínu, valsartanu a hydrochlorotiazidu z Impridy HCT sú rovnaké

ako pri podávaní v osobitných liekoch.

 

ou

 

ť

Amlodipín

platnos

 

 

 

Absorpcia: Po perorálnom podaní terapeutických dávok samotného amlodipínu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 6-12 hodín. Absolútna biologická dostupnosť sa vypočítala medzi 64% a 80%. Biologická dostu nosť amlodipínu nie je ovplyvnená požitím jedla.

 

enou

Distribúcia: Distribučný objem je približne 21 l/kg. V štúdiách s amlodipínom in vitro sa ukázalo, že

približne 97,5% cirkulujúceho liečiva sa viaže na bielkoviny plazmy.

Biotransformácia: Amlodipín sa extečzívne (približne 90%) metabolizuje v pečeni na neaktívne

metabolity.

s

 

Eliminácia: Eliminácia amlodipínuukonz plazmy je bifázická s terminálnym polčasom eliminácie približne

Liek

 

30 až 50 hodín. Rovnovážne hladiny v plazme sa dosiahnu po kontinuálnom podávaní za 7-8 dní.

Močom sa vylúči 10% pôvodného amlodipínu a 60% jeho metabolitov.

Valsartan

Absorpcia: Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu za 2-4 hodiny. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je 23%. Jedlo znižuje expozíciu valsartanu (stanovené ako AUC) asi o 40% a maximálnu plazmatickú koncentráciu (Cmax) asi o 50%, aj keď asi po 8 hodinách od podania sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách, ktoré ho užili buď s jedlom, alebo nalačno. Tento pokles AUC však nesprevádza klinicky významné zníženie terapeutického účinku, a preto sa valsartan môže užívať buď s jedlom, alebo bez jedla.

Distribúcia: Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17 litrov, čo naznačuje, že valsartan sa extenzívne nedistribuuje do tkanív. Valsartan sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny séra (94-97%), prevažne na sérový albumín.

Biotransformácia: Valsartan sa netransformuje vo veľkom rozsahu, pretože iba asi 20% dávky sa nájde ako metabolity. V plazme bol v nízkych koncentráciách zistený hydroxymetabolit (menej ako 10% AUC valsartanu). Tento metabolit je farmakologicky neaktívny.

Eliminácia: Valsartan sa primárne eliminuje stolicou (asi 83% dávky) a močom (asi 13% dávky), prevažne ako nezmenené liečivo. Po intravenóznom podaní plazmatický klírens valsartanu je asi

2 l/hod a jeho renálny klírens 0,62 l/hod (asi 30% celkového klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.

Hydrochlorotiazid

Absorpcia:Absorpcia hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je rýchla (tmax približne 2 hodiny). V terapeutickom rozmedzí je vzostup priemernej AUC lineárny a úmerný dávke.

Vplyv jedla na absorpciu hydrochlorotiazidu má, pokiaľ vôbec, malú klinickú významnosť. Absolútna biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je 70%.

Distribúcia: Zdanlivý distribučný objem je 4-8 l/kg. Cirkulujúci hydrochlorotiazid sa viaže na sérové

bielkoviny (40-70%), hlavne na sérový albumín. Hydrochlorotiazid sa tiež akumuluje v erytrocytoch

v hladine približne 3-krát vyššej ako v plazme.

registrácie

 

Biotransformácia: Hydrochlorotiazid sa eliminuje prevažne ako nezmenená zlúčenina.

Eliminácia: Hydrochlorotiazid sa eliminuje z plazmy s priemerným polčasom 6 až 15 hodín

v terminálnej fáze eliminácie. Po opakovanom podávaní hydrochlo otiazidu sa kinetika nemení

 

 

ou

a akumulácia je minimálna, keď sa podáva raz denne. Viac ako 95% absorbovanej dávky sa vylúči

 

ť

ako nezmenená látka močom. Obličkový klírens sa skladá z pasívnej filtrácie a aktívnej sekrécie do

renálneho tubulu.

platnos

 

 

 

Osobitné populácie

Pediatrickí pacienti (vo veku menej ako 18 rokov)

Nie sú dostupné farmakokinetické údaje u pediatrickej populácie.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov aleboenouviac)

Čas do dosiahnutia maximálnych plazmatickýchč koncentrácií amlodipínu je podobný u mladých a starších pacientov. U starších pacie tov klírens amlodipínu má tendenciu klesať, čo spôsobuje zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie polčasu eliminácie. Priemerná systémová AUC

valsartanu je o 70% vyššia

 

starších ako u mladých ľudí, preto je pri zvyšovaní dávkovania potrebná

 

 

s

 

opatrnosť.

Liek

 

ukon

Systémová expozíc a valsartanu je mierne zvýšená u starších pacientov v porovnaní s mladšími, ale nepreukázalo sa, že by to bolo klinicky významné.

Obmedzené údaje naznačujú, že systémový klírens hydrochlorotiazidu je znížený u zdravých aj hypertenzných starších osôb v porovnaní s mladými zdravými dobrovoľníkmi.

Keďže tieto tri zložky tolerujú rovnako dobre mladší aj starší pacienti, odporúčajú sa normálne dávkovacie režimy (pozri časť 4.2).

Poškodenie funkcie obličiek

Farmakokinetiku amlodipínu poškodenie funkcie obličiek významne neovplyvňuje. Podľa očakávania pri zlúčenine, ktorej renálny klírens predstavuje iba 30% celkového plazmatického klírensu, sa nepozorovala žiadna korelácia medzi funkciou obličiek a systémovou expozíciou valsartanu.

Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek môžu preto dostať obvyklú začiatočnú dávku (pozri časti 4.2 a 4.4).

Pri poruche funkcie obličiek sú priemerné maximálne plazmatické koncentrácie a hodnoty AUC hydrochlorotiazidu zvýšené a rýchlosť vylučovania močom je znížená. U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa pozorovalo 3-násobné zvýšenie AUC hydrochlorotiazidu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa pozorovalo 8-násobné zvýšenie AUC. Imprida HCT je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, anúriou alebo

u dialyzovaných pacientov (pozri časť 4.3).

Poškodenie funkcie pečene

Pacienti s insuficienciou pečene majú znížený klírens amlodipínu, čo má za následok zväčšenie AUC približne o 40-60%. V priemere je u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým chronickým ochorením pečene expozícia (stanovená hodnotami AUC) valsartanu dvojnásobná v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (so zodpovedajúcim vekom, pohlavím a telesnou hmotnosťou). Pre valsartanovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2

a 4.3).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Amlodipín/Valsartan/Hydrochlorotiazid

registrácie

 

V rôznych predklinických štúdiách bezpečnosti amplodipínu, valsartanu, hydrochlorotiazidu,

valsartanu/hydrochlorotiazidu, amlodipínu/valsartanu a amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu

 

ou

(Imprida HCT) vykonaných na viacerých živočíšnych druhoch sa nepreukázala systémová ani cieľová

ť

orgánová toxicita, ktorá by nepriaznivo ovplyvnila vývoj Impridy HCT pre klinické použitie u ľudí.

platnos

 

Predklinické štúdie bezpečnosti trvajúce do 13 týždňov sa vykonali s amlodipínom/valsartanom/hydrochlorotiazidom na po kanoch. Kombinácia viedla k očakávanému poklesu erytrocytovej masy (erytrocytov, hemog obínu, hematokritu a retikulocytov), vzostupu močoviny v sére, vzostupu kreatinínu v sére, zvýšeniu draslíka v sére, k juxtaglomerulárnej (JG) hyperplázii v obličke a fokálnym eróziám v žľazovom žalúdku potkanov. Všetky tieto zmeny boli reverzibilné po 4-týždňovom období zotavenia a boli považované za vystupňované farmakologické

účinky.

enou

 

 

č

Kombinácia amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu sa netestovala na genotoxicitu alebo

karcinogenitu, pretože nebol žiaden dôkaz o akejkoľvek interakcii medzi týmito látkami, ktoré sú už

 

s

dlhý čas na trhu. Amlodipín,ukonvalsartan a hydrochlorotiazid však boli samostatne testované na

Liek

 

genotoxicitu a karcinogenitu s negatívnymi výsledkami.

Amlodipín

Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.

Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.

Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.

* Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna odpo účaná dávka pre ľudí

na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta hmotnosťou 60 kg).

V predklinických štúdiách bezpečnosti vyvolali vysoké dávky valsa tanu (200 až 600 mg/kg telesnej

 

 

 

registrácie

hmotnosti) u potkanov zníženie parametrov krvných buniek (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu)

a dokázané zmeny renálnej hemodynamiky (mierne zvýšenie m čoviny v plazme a hyperpláziu

 

 

ou

 

 

ť

 

obličkových tubulov a bazofíliu u samcov). Tieto dávky u potkanov (200 až 600 mg/kg/deň) sú

približne 6- až 18-krát vyššie ako maximálna odporúča

á dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty

predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacien

s hmotnosťou 60 kg).

platnos

 

 

Pri podobných dávkach u opíc kozmáčov boli zmeny podobné, hoci závažnejšie, najmä v obličkách,

kde sa vyvinuli do nefropatie zahrňujúcej zvýšenie močoviny a kreatinínu.

U oboch druhov sa pozorovala aj hyp rtrofia obličkových juxtaglomerulárnych buniek. Za príčinu

enou

všetkých zmien sa považoval farmakologickýč

účinok valsartanu, ktorý zvlášť u kozmáčov vyvoláva

dlhodobú hypotenziu. Vzhľadukonm na terapeutické dávky valsartanu u ľudí sa nezdá, že by hypertrofia

obličkových juxtaglomerulárnych buniek bola významná. s

6.FARMACEUTICKÉLiek INFORMÁCIE

Zoznam pomocných látok6.1

Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnéziumstearát

Obal tablety

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000

Mastenec

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC blistre. Jeden blister obsahuje 7, 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia: 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet.

Spoločné balenia obsahujúce 280 tabliet, tvorené 20 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 14 tabliet.

PVC/PVDC perforované blistre s jednotlivými dávkami na použitie v nemocniciach: Veľkosti balenia: 56, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet.

Spoločné balenia obsahujúce 280 tabliet, tvorené 4 škatuľkami, z kto ých každá obsahuje 70 tabliet.

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Nie všetky veľkosti balenia alebo liekové sily musia byť uvedené na trh.

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

ť

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

 

Novartis Europharm Limited

 

enou

 

 

č

 

 

Wimblehurst Road

 

ukon

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

Veľká Británia

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/09/570/001-012

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

15.10.2009

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu

1. NÁZOV LIEKU
Imprida HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg filmom obalené tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu), 160 mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta)

Bledožlté oválne bikonvexné tablety so skoseným okrajom, s vyrazeným označením „NVR” na jednej strane a „VDL” na druhej strane.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

 

 

registrácie

4.1

Terapeutické indikácie

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

ť

Liečba esenciálnej hypertenzie, ako náhradná liečba u do pelých pacientov, ktorých krvný tlak je

 

 

 

platnos

 

primerane znížený kombináciou amlodipínu, valsarta u a hydrochlorotiazidu (HCT), ktoré sa užívajú

buď ako tri jednozložkové lieky, alebo ako dvojzložkový a jednozložkový liek.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

 

Dávkovanie

enou

 

 

 

 

 

Odporúčané dávkovanie lieku Imprida HCT je jedna tableta denne, ktorá sa má užívať podľa možnosti

ráno.

č

Skôr ako pacienti prejdú na liečbu Impridou HCT, majú mať stav upravený stabilnými dávkami

 

s

jednotlivých zložiek užívanýchukonv rovnakom čase. Dávka Impridy HCT má byť založená na dávkach

Liek

jednotlivých zložiek

ombinácie v čase zmeny liečby.

Maximálna odporúčaná dávka Impridy HCT je 10 mg/320 mg/25 mg.

Osobitné populácie

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava začiatočnej dávky (pozri časti 4.4 a 5.2). Pre hydrochlorotiazidovú zložku je použitie Impridy HCT kontraindikované u pacientov s anúriou (pozri časť 4.3) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (rýchlosť glomerulovej filtrácie (GFR) <30 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Poškodenie funkcie pečene

Pre valsartanovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka valsartanu 80 mg, preto nie je Imprida HCT vhodná pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Srdcové zlyhávanie a ischemická choroba srdca

U pacientov so srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca sú obmedzené skúsenosti s použitím Impridy HCT, najmä s maximálnou dávkou. Opatrnosť je potrebná u pacientov so

srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov alebo viac)

Opatrnosť vrátane častejšieho monitorovania krvného tlaku sa odporúča u starších pacientov, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

Deti a dospievajúci

Použitie Impridy HCT sa netýka detí a dospievajúcich (pacienti vo veku menej ako 18 rokov) v indikácii esenciálna hypertenzia.

Spôsob podania

Impridu HCT možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehĺtať celé s trochou vody, v rovnakom dennom čase, podľa možnosti ráno.

4.3 Kontraindikácie

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Precitlivenosť na liečivá, na iné sulfonamidové deriváty, na dihydropyridínové deriváty alebo

 

na ktorúkoľvek z pomocných látok.

ťou

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 

 

Poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo ch lestáza.

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

Ťažké zhoršenie funkcie obličiek (GFR <30 ml/min/1,73 m2), anúria a dialyzovaní pacienti.

 

Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia.

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri oužívaní

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

 

 

Výrazná hypotenzia vrátane ortostatick j hypotenzie sa pozorovala u 1,7% pacientov pri liečbe

 

 

 

 

č

 

 

maximálnou dávkou Impridy HCT (10 mg/320 mg/25 mg) v porovnaní s 1,8% pacientov pri

 

 

 

 

ukon

 

 

 

valsartane/hydrochlorotiazide (320 mg/25 mg), 0,4% pacientov pri amlodipíne/valsartane

(10 mg/320 mg) a 0,2% pacient v pri hydrochlorotiazide/amplodipíne (25 mg/10 mg)

v kontrolovanom klinickom skúšaní u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou nekomplikovanou

hypertenziou.

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pacientov s depléc ou sodíka a/alebo objemu, napr. u pacientov užívajúcich vysoké dávky diuretík, sa po začatí liečby Impridou HCT môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Imprida HCT sa má použiť len po korigovaní akejkoľvek existujúcej deplécie sodíka a/alebo objemu.

Ak pri užívaní Impridy HCT vznikne výrazná hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a v prípade potreby podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. V liečbe možno pokračovať po stabilizovaní krvného tlaku.

Zmeny elektrolytov v sére

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

V kontrolovanom klinickom skúšaní Impridy HCT sa protichodné účinky valsartanu 320 mg a hydrochlorotiazidu 25 mg na draslík v sére u mnohých pacientov približne vyvážili. U iných pacientov môže prevládať jeden alebo druhý účinok. Pravidelné stanovovanie elektrolytov v sére sa má vykonávať v primeraných intervaloch, aby sa zistila možná elektrolytová nerovnováha.

Pravidelné stanovovanie sérových elektrolytov a najmä draslíka sa má robiť vo vhodných intervaloch, aby sa zistila prípadná nerovnováha elektrolytov, zvlášť u pacientov s inými rizikovými faktormi, napr. pri poškodení funkcie obličiek, podávaní iných liekov alebo pri nerovnováhe elektrolytov

v anamnéze.

Valsartan

Súčasné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík, náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo inými liekmi, ktoré môžu hladinu draslíka zvyšovať (heparín atď.), sa neodporúča. Podľa potreby sa má monitorovať hladina draslíka.

Hydrochlorotiazid

Liečba Impridou HCT sa má začať len po korigovaní hypokaliémie a akejkoľvek súbežne existujúcej hypomagneziémie. Tiazidové diuretiká môžu vyvolať vznik hypokaliémie alebo exacerbovať už existujúcu hypokaliémiu. Tiazidové diuretiká sa majú opatrne podávať pacientom s ochoreniami, ktoré spôsobujú zvýšenú stratu draslíka, napr. nefropatiami so strácaním soli a prerenálnou (kardiogénnou) poruchou funkcie obličiek. Ak hypokaliémia vznikne počas liečby hydrochlorotiazidom, Imprida HCT sa má vysadiť až do trvalej úpravy rovnováhy draslíka.

Tiazidové diuretiká môžu vyvolať vznik hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy alebo exacerbovať už existujúcu hyponatriémiu. Pozorovala sa hyponatriémia sp evádzaná neurologickými symptómami (nauzeou, progredujúcou dezorientovanosťou, apatiou). L ečba hydrochlorotiazidom sa

má začať len po korigovaní existujúcej hyponatriémie. Ak počas li čby Impridou HCT vznikne

závažná alebo náhla hyponatriémia, podávanie sa má prerušiť až do normalizovania natriémie.

 

 

 

registrácie

Všetkých pacientov, ktorí dostávajú tiazidové diuretiká, je p trebné pravidelne kontrolovať pre

 

 

ou

 

 

ť

 

nerovnováhu elektrolytov, najmä draslíka, sodíka a horčíka.

 

 

Poškodenie funkcie obličiek

platnos

 

 

 

 

 

Tiazidové diuretiká môžu vyvolať azotémiu u acientov s chronickou chorobou obličiek. Pri

používaní Impridy HCT u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné

sére. Použitie Impridy HCT je kontraindikovanéenou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, anúriou alebo u dialyzovaných pacientovč (pozri časť 4.3).

monitorovanie sérových elektrolytov (vrátane draslíka), koncentrácie kreatinínu a kyseliny močovej v

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR ≥30 ml/min/1,73 m2)

nie je potrebná úprava dávkovania Impridy HCT.

Stenóza renálnej artérie

s

ukon

 

Nie sú dostupné údajeLieko používaní Impridy HCT u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke.

Transplantácia obličky

Zatiaľ nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Impridy HCT u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili transplantácii obličky.

Poškodenie funkcie pečene

Valsartan sa eliminuje prevažne nezmenený žlčou, zatiaľ čo amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka valsartanu 80 mg, preto Imprida HCT nie je vhodná pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).

Zlyhávanie srdca a ischemická choroba srdca

U citlivých osôb možno v dôsledku inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón predpokladať zmeny funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým zlyhávaním srdca, u ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému renín-angiotenzín-aldosterón, sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a antagonistami receptorov angiotenzínu spájala s oligúriou a/alebo progredujúcou azotémiou a (zriedka) s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo úmrtím. Podobné následky boli hlásené pri valsartane.

V dlhodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (PRAISE-2) amlodipínu u pacientov so zlyhávaním srdca triedy III a IV podľa NYHA (New York Heart Association Classification) neischemickej etiológie sa amlodipín spájal so zvýšeným počtom hlásení pľúcneho edému napriek tomu, že v porovnaní s placebom nebol významný rozdiel v incidencii zhoršenia zlyhávania srdca.

Opatrnosť je potrebná u pacientov so srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou.

Gravidita

 

Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa

 

registrácie

nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné

previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má p tvrdený bezpečnostný profil pri použití

 

 

ou

 

ť

počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA a má okamžite ukončiť a ak je to potrebné,

má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

 

Primárny hyperaldosteronizmus

platnos

 

 

 

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení antagonistom angiotenzínu II

valsartanom, pretože ich systém renín-angi tenzín nie je aktivovaný. Preto sa Imprida HCT u tejto populácie neodporúča.

Systémový lupus erythematosus

 

enou

č

Tiazidové diuretiká vrátane hydr

chlorotiazidu spôsobujú podľa hlásení exacerbáciu alebo aktiváciu

systémového lupus erythematosus.

 

s

ukon

 

Iné metabolické poruchy

 

 

 

Tiazidové diuretikáLiekvrátane hydrochlorotiazidu môžu zmeniť glukózovú toleranciu a zvýšiť hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny močovej v sére. U pacientov s diabetes môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu alebo perorálnych antidiabetík.

Pre hydrochlorotiazidovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná pri symptomatickej hyperurikémii. Hydrochlorotiazid môže zvýšiť sérovú koncentráciu kyseliny močovej ako dôsledok zníženého klírensu kyseliny močovej a môže spôsobiť alebo exacerbovať hyperurikémiu, ako aj vyvolať dnu u citlivých pacientov.

Tiazidy znižujú vylučovanie vápnika močom a môžu spôsobovať prechodné a mierne zvýšenie hladín vápnika v sére, aj keď nie sú prítomné známe poruchy metabolizmu vápnika. Imprida HCT je kontraindikovaná u pacientov s hyperkalciémiou a má sa použiť len po korigovaní akejkoľvek existujúcej hyperkalciémie. Imprida HCT sa má vysadiť, ak počas liečby vznikne hyperkalciémia. Počas liečby tiazidmi sa majú pravidelne kontrolovať koncentrácie vápnika v sére. Výrazná hyperkalciémiamôže svedčiť o skrytom hyperparatyreoidizme. Tiazidy sa majú vysadiť ešte pred vykonaním testov funkcie prištítnych teliesok.

Fotosenzitivita

Pri tiazidových diuretikách boli hlásené prípady reakcií z fotosenzitivity (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby Impridou HCT vyskytne reakcia z fotosenzitivity, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA.

Akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Sulfonamid hydrochlorotiazid sa dával do súvislosti s idiosynkratickou reakciou, ktorá mala za následok akútnu prechodnú myopiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a typicky sa vyskytujú do niekoľkých hodín až jedného týždňa od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku.

Základom liečby je čo najrýchlejšie vysadiť hydrochlorotiazid. Okamžitá farmakologická alebo chirurgická liečba sa má zvážiť, ak sa vnútroočný tlak nezníži. K rizikovým faktorom pre vznik akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môže patriť alergia na sulfonamidy alebo penicilín v anamnéze.

Všeobecné upozornenia

registrácie

 

Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých sa v minulosti preukázala preci livenosť na iné antagonisty receptorov angiotenzínu II. Reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid sú pravdepodobnejšie u pacientov s alergiou a astmou.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov alebo viac)

 

ou

 

ť

Opatrnosť vrátane častejšieho monitorovania krvného tlaku sa dporúča u starších pacientov, zvlášť

 

platnos

 

pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

4.5Liekové a iné interakcie

 

 

 

 

enou

Formálne štúdie interakcií Impridy HCT s inými liekmi sa nevykonali. Preto sa v tejto časti uvádzajú

len informácie o interakciách s inými liekmi, ktoré sú známe pre jednotlivé liečivá.

 

 

 

ukon

 

Je však dôležité vziať do úvahy, že čImprida HCT môže zvyšovať hypotenzívny účinok iných

antihypertenzív.

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

Súbežné používanie sa neodporúča

 

 

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok interakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsartan a

Lítium

 

 

 

 

Počas súčasného podávania inhibítorov ACE a tiazidov,

HCT

 

 

 

 

 

napr. hydrochlorotiazidu, sa zaznamenalo reverzibilné

 

 

 

 

 

 

zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Napriek

 

 

 

 

 

 

nedostatočným skúsenostiam so súčasným podávaním

 

 

 

 

 

 

valsartanu a lítia sa táto kombinácia neodporúča. Ak sa

 

 

 

 

 

 

ukáže, že je potrebná, odporúča sa starostlivo monitorovať

 

 

 

 

 

 

hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

Valsartan

Diuretiká šetriace

 

 

Ak sa za potrebnú považuje kombinácia valsartanu s

 

kálium, doplnky

 

 

liekom, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa

 

draslíka, náhrady soli

 

časté monitorovanie plazmatických hladín draslíka.

 

obsahujúce draslík

 

 

 

 

 

registrácie

 

a iné látky, ktoré môžu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvyšovať hladiny

 

 

 

 

 

 

 

draslíka

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

Grapefruit

 

 

 

Podanie amlodipínu s grapefru tom alebo grapefruitovou

 

alebo grapefruitová

 

 

šťavou sa neodporúča, pr tože u niektorých pacientov sa

 

šťava

 

 

 

 

môže zvýšiť biologická dostupnosť, čo zosilní účinky na

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

zníženie krvného tlaku.

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užívaní

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok in erakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

Inhibítory CYP3A4

č

Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne

 

(napr. ketokonazol,

silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz,

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

itrakonazol, ritonavir)

 

azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú

 

 

 

 

 

 

erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo

 

 

s

 

 

 

diltiazem) môže zapríčiniť významné zvýšenie expozície

 

Liek

 

 

 

amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farmakokinetike sa môže viac prejaviť u starších

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické

 

 

 

 

 

 

monitorovanie a úprava dávky.

 

Induktory CYP3A4

 

 

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku

 

(antikonvulzíva [napr.

 

induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s

 

karbamazepín,

 

 

induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, Hypericum

 

fenobarbital, fenytoín,

 

perforatum) môže znížiť plazmatické koncentrácie

 

fosfenytoín, primidón],

amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi

 

rifampicín, Hypericum

CYP3A4 používať s opatrnosťou.

 

perforatum [ľubovník

 

 

 

 

 

 

bodkovaný])

 

 

 

 

 

 

 

Simvastatín

 

 

 

Súbežné opakované podávanie dávok 10 mg amlodipínu

 

 

 

 

 

 

s 80 mg simvastatínu vyvolalo zvýšenie expozície

 

 

 

 

 

 

simvastatínu o 77% v porovnaní s podávaním samotného

simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne.

 

Dantrolén (infúzia)

 

 

U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho

 

 

 

 

 

 

 

dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový

 

 

 

 

 

 

 

kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na

 

 

 

 

 

 

 

malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej

 

 

 

 

 

 

 

hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov

 

 

 

 

 

 

 

kalciových kanálov, ako je amlodipín.

Valsartan a

Nesteroidné

 

 

 

NSAID môžu oslabiť antihypertenzívny účinok

HCT

antiflogistiká (NSAID)

 

antagonistov angiotenzínu II aj hydrochlorotiazidu, keď sa

 

vrátane selektívnych

 

podávajú súčasne. Okrem toho súbežné užívanie Impridy

 

inhibítorov

 

 

 

HCT a NSAID môže mať za následok zhoršenie funkcie

 

cyklooxygenázy-2

 

 

obličiek a zvýšenie draslíka v sére. Preto sa odporúča

 

(inhibítorov COX-2),

 

monitorovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj

 

acetylsalicylovej

 

 

náležitá hydratácia pacienta.

 

kyseliny (>3 g/deň) a

 

 

 

 

neselektívnych NSAID

 

 

 

Valsartan

Inhibítory transportéra

Výsledky štúdie in vitro s tkanivom ľudskej pečene

 

vychytávania

 

 

ukazujú, že valsartan je substrátom pečeňového

 

(rifampicín,

 

 

 

transportéra vychytávania OATP1B1 a pečeňového

 

cyklosporín) alebo

 

 

efluxného transportéra MRP2. Súbežné podávanie

 

efluxného transportéra

inhibítorov transportéra vychytávania (rifampicínu,

 

(ritonavir)

 

 

 

cyklosporínu) alebo efluxného transportéra (ritonaviru)

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

môže zvýšiť systémovú expozíciu valsartanu.

HCT

Alkohol, barbituráty

 

Súbežné podávanie tiazidových diuretík s látkami, ktorých

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

alebo narkotiká

 

 

ť

 

 

 

 

účinkom sa tiež znižuje krvný tlak (napr. znížením aktivity

 

 

 

 

 

 

 

sympatického centrálneho nervového systému alebo

 

 

 

 

 

 

 

priamou v zodilatáciou), môže potenciovať ortostatickú

 

 

 

 

 

 

 

hypotenziu.

 

 

 

 

 

 

platnos

 

Amantadín

 

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu zvyšovať riziko

 

 

 

 

 

 

 

nežiaducich reakcií spôsobených amantadínom.

 

Anticholínergiká a iné

 

Biologická dostupnosť diuretík tiazidového typu sa môže

 

lieky ovplyvňujúce

 

 

zvýšiť anticholínergikami (napr. atropínom, biperidénom),

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

motilitu žalúdka

č

zjavne pre zníženie gastrointestinálnej motility a rýchlosti

 

 

 

 

ukon

 

vyprázdňovania žalúdka. Naopak sa predpokladá, že

 

 

 

s

 

prokinetické látky, napr. cisaprid, môžu znížiť biologickú

 

 

 

 

dostupnosť diuretík tiazidového typu.

 

 

 

 

 

 

 

Antidiabetiká (napr.

 

Tiazidy môžu zmeniť glukózovú toleranciu. Môže byť

 

inzulín a perorálne

 

 

potrebné upraviť dávku antidiabetika.

 

antidiabetiká)

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Metformín sa má používať opatrne vzhľadom na riziko

 

Metformín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laktátovej acidózy vyvolanej možným funkčným zlyhaním

 

 

 

 

 

 

 

obličiek pripisovaným hydrochlorotiazidu.

 

Betablokátory a

 

 

Súčasné užívanie tiazidových diuretík vrátane

 

diazoxid

 

 

 

hydrochlorotiazidu s betablokátormi môže zvýšiť riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperglykémie. Tiazidové diuretiká vrátane

 

 

 

 

 

 

 

hydrochlorotiazidu môžu zosilniť hyperglykemizujúci

 

 

 

 

 

 

 

účinok diazoxidu.

 

 

Cyklosporín

 

 

 

Súčasná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperurikémie a komplikácií typu dny.

 

 

 

 

 

 

Cytotoxické látky

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu znižovať

 

 

 

 

 

 

 

vylučovanie cytotoxických látok obličkami (napr.

cyklofosfamidu, metotrexátu) a potenciovať ich myelosupresívne účinky.

 

Digitálisové glykozidy

 

Hypokaliémia alebo hypomagneziémia vyvolané tiazidmi

 

 

 

 

 

 

sa môžu vyskytnúť ako nežiaduce účinky napomáhajúce

 

 

 

 

 

 

vzniku srdcových arytmií vyvolaných digitálisom.

 

Kontrastné látky

 

 

V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami je zvýšené

 

obsahujúce jód

 

 

riziko akútneho zlyhania obličiek, najmä pri vysokých

 

 

 

 

 

 

dávkach jódovaných látok. Pacienti majú byť pred

 

 

 

 

 

 

podaním rehydratovaní.

 

 

Iónomeničové živice

 

Absorpciu tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu

 

 

 

 

 

 

znižuje cholestyramín alebo kolestipol. Môže to mať za

 

 

 

 

 

 

následok subterapeutické účinky tiazidových diuretík.

 

 

 

 

 

 

Avšak časové rozloženie dávok hydrochlorotiazidu

 

 

 

 

 

 

a živice, keď sa hydrochlorotiazid podáva najmenej

 

 

 

 

 

 

4 hodiny pred podaním živíc alebo 4-6 hodín po ňom,

 

 

 

 

 

 

môže prípadne minimalizovať interakciu.

 

Liečivá ovplyvňujúce

 

Hypokaliemický účinok hydrochlorotiazidu môže zvýšiť

 

koncentráciu draslíka v súbežné podávanie kaliuretických diuretík,

 

sére

 

 

 

 

kortikosteroidov, laxatív, adrenokortikotropného hormónu

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

(ACTH), amfotericínu, karbenoxolónu, p nicilínu G a

 

 

 

 

 

 

derivátov kyseliny salicylovej alebo antiarytmík. Ak sa

 

 

 

 

 

 

tieto lieky majú predpísať s kombináciou

 

 

 

 

 

 

amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu, odporúča sa

 

 

 

 

 

 

sledovať hladinu draslíka v plazme.

 

Liečivá ovplyvňujúce

 

Hyponatriemizujúci účinok diuretík môže zosilniť

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

koncentráciu sodíka v

 

súbežné podávanie liekov, ako sú antidepresíva,

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

sére

 

 

 

 

antipsychotiká, antiepileptiká atď. Pri dlhodobom

 

 

 

 

 

 

podávaní týchto liekov je potrebná opatrnosť.

 

Liečivá, ktoré môžu

 

 

Pre riziko hypokaliémie sa má hydrochlorotiazid podávať

 

vyvolať torsades de

 

 

opatrne v spojení s liekmi, ktoré môžu vyvolať torsades

 

pointes

 

 

 

 

de pointes, hlavne antiarytmikami triedy Ia a triedy III a

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

niektorýmiplatnosantipsychotikami.

 

Lieky používané na

 

 

Môže byť potrebná úprava dávok urikosurík, pretože

 

liečbu dny (probenecid,

hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej

 

sulfínpyrazón a

č

v sére. Môže byť potrebné zvýšiť dávkovanie probenecidu

 

alopurinol)

ukon

 

alebo sulfínpyrazónu. Súčasné podávanie tiazidových

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diuretík vrátane hydrochlorotiazidu môže zvyšovať

 

 

s

 

 

 

incidenciu reakcií z precitlivenosti na alopurinol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metyldopa

 

 

 

Vyskytli sa ojedinelé hlásenia hemolytickej anémie, ktorá

 

Liek

 

 

 

 

vznikla pri súčasnom použití hydrochlorotiazidu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metyldopy.

 

 

Nedepolarizujúce

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu potenciujú účinok

 

relaxanciá kostrového

 

derivátov kurare.

 

 

svalstva (napr.

 

 

 

 

 

tubokurarín)

 

 

 

 

 

Iné antihypertenzíva

 

Tiazidy potenciujú antihypertenzívny účinok iných

 

 

 

 

 

 

antihypertenzív (napr. guanetidínu, metyldopy,

 

 

 

 

 

 

betablokátorov, vazodilatancií, blokátorov kalciových

 

 

 

 

 

 

kanálov, inhibítorov ACE, ARB a priamych inhibítorov

 

 

 

 

 

 

renínu [DRI]).

 

 

Presorické amíny

 

 

Hydrochlorotiazid môže znížiť odpoveď na presorické

 

(napr. noradrenalín,

 

amíny, napr. noradrenalín. Klinická významnosť tohto

 

adrenalín)

 

 

 

účinku je neistá a nepostačuje na to, aby bolo vylúčené ich

 

 

 

 

 

 

používanie.

 

 

Vitamín D a soli

 

Podávanie tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu

 

vápnika

 

s vitamínom D alebo soľami vápnika môže potenciovať

 

 

 

zvýšenie vápnika v sére. Súbežné použitie diuretík

 

 

 

tiazidového typu môže vyvolať hyperkalciémiu

 

 

 

u pacientov s predispozíciou na hyperkalciémiu (napr.

 

 

 

s hyperparatyreoidizmom, malignitou alebo stavmi

 

 

 

sprostredkovanými vitamínom D) zvýšením reabsorpcie

 

 

 

vápnika v tubuloch.

 

Žiadne interakcie

 

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok interakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

 

 

Valsartan

Iné

 

Pri monoterapii valsartanom sa nezistili žiadne klinicky

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

(cimetidín, warfarín,

 

významné interakcie s nasledujúcimi l eč vami: cimetidín,

 

furosemid, digoxín,

 

warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín,

 

atenolol, indometacín,

 

hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid.

 

hydrochlorotiazid,

 

 

 

 

 

 

amlodipín,

 

Niektoré z týchto látok môžu interagovať s

 

glibenklamid)

 

hydrochlorotiazidovou zložkou Impridy HCT (pozri

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

interakcie súvisiace s HCT).

 

 

 

 

ť

 

Amlodipín

Iné

 

V klinických interakčných štúdiách amlodipín

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu,

 

 

 

warfarínu alebo cyklosporínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

enou

 

 

 

Gravidita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách

 

ukon

 

 

 

 

 

preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Použitie počas gravidity sa

odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.

Valsartan

Liek

s

 

 

 

Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neboli nezvratné; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu liekov. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (poškodenie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Hydrochlorotiazid

S použitím hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu účinku môže použitie hydrochlorotiazidu počas druhého a tretieho trimestra ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže mať účinky na plod a novorodenca, ako sú žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov

a trombocytopénia.

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Nie sú skúsenosti s používaním Impridy HCT u gravidných žien. Na základe existujúcich údajov registrácie

o jeho zložkách sa použitie Impridy HCT neodporúča počas prvého trimestra a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Laktácia

Nie sú dostupné informácie o použití valsartanu a/alebo amlodipínu počas dojčenia.

Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malých množstvách do ľudského mli ka. Vysoké dávky tiazidov,

 

 

 

ou

ktoré vyvolávajú silnú diurézu, môžu brániť tvorbe mlieka. Po žitie Impridy HCT sa neodporúča

 

 

ť

počas dojčenia. Ak sa Imprida HCT používa v období dojčenia, dávky majú byť podľa možnosti čo

 

 

platnos

 

najnižšie. Vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas

dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov alebo predčas e narodených detí.

Fertilita

 

 

 

Nie sú žiadne klinické štúdie o fertilite pri Impride HCT.

 

Valsartan

enou

 

 

 

 

 

Valsartan nemal nežiaduce účinky na r produkčnú schopnosť samcov a samíc potkana pri perorálnych

 

 

 

ukon

dávkach do 200 mg/kg/deň. Táto dávkač je 6-krát vyššia než maximálna odporúčaná dávka u ľudí pri

prepočte na mg/m2 (výpočty vychádzajú z perorálnej dávky 320 mg/deň u pacienta s telesnou

hmotnosťou 60 kg).

s

 

Amlodipín

Liek

 

 

 

 

 

 

U niektorých pac ntov liečených blokátormi kalciových kanálov boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo

únava.

4.8Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil Impridy HCT uvedený nižšie je založený na klinických štúdiách vykonaných s Impridou HCT a na známom bezpečnostnom profile jeho jednotlivých zložiek amlodipínu, valsartanu a hydrochlorotiazidu.

Informácie o Impride HCT

Bezpečnosť Impridy HCT sa vyhodnotila pri jej maximálnej dávke 10 mg/320 mg/25 mg v jednej kontrolovanej krátkodobej (8 týždňov) klinickej štúdii s 2 271 pacientmi, z ktorých 582 dostávalo valsartan v kombinácii s amlodipínom a hydrochlorotiazidom. Nežiaduce reakcie boli spravidla mierne a prechodné a len zriedkavo vyžadovali ukončenie liečby. V tomto klinickom skúšaní kontrolovanom účinným liekom boli najčastejšími dôvodmi na ukončenie liečby Impridou HCT závraty a hypotenzia (0,7%).

V kontrolovanej klinickej štúdii trvajúcej 8 týždňov sa nepozorovali žiadne významné nové alebo neočakávané nežiaduce reakcie pri liečbe trojkombináciou v porovnaní so známymi účinkami zložiek v monoterapii alebo pri liečbe dvojkombináciou.

V kontrolovanej klinickej štúdii trvajúcej 8 týždňov boli pozorované zmeny laboratórnych parametrov pri kombinácii Impridy HCT len malé a v súlade s farmakologickým mechanizmom účinku látok použitých v monoterapii. Prítomnosť valsartanu v trojkombinácii oslabila hypokaliemický účinok hydrochlorotiazidu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené podľa triedy orgánových systémov MedDRA a frekvencie, sa

 

 

týkajú Impridy HCT (amlodipín/valsartan/HCT) a samostatne amlodipínu, valsartanu a HCT.

 

 

 

 

Veľmi časté: ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; menej časté: ≥1/1 000 až <1/100; zriedkavé: ≥1/10 000

 

 

až <1/1 000; veľmi zriedkavé <1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

 

 

Nežiaduce reakcie

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orgánového

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprida

 

 

Amlodipín

 

Valsartan

 

 

HCT

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

HCT

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy krvi

 

 

Agranulocytóza, útlm

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

a lymfatického

 

 

kostnej drene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

systému

 

 

Pokles hemoglobínu a

--

 

 

 

 

--

 

Neznáme

--

 

 

 

 

 

hematokritu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemolytická anémia

enou

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

Leukopénia

č

--

 

 

 

 

Veľmi

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropénia

 

 

--

 

 

 

 

--

 

Neznáme

--

 

 

 

 

 

Trombocytopénia, niekedy s

 

 

 

 

 

 

Veľmi

 

Neznáme

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

purpurou

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastická anémia

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Neznáme

 

Poruchy

 

 

Pr citlivenosť

 

 

--

 

 

 

 

Veľmi

 

Neznáme

 

Veľmi

 

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

zriedkavé

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

Anorexia

 

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

--

 

metabolizmu a

 

 

Hyperkalciémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Zriedkavé

 

výživy

 

 

Hyperglykémia

 

 

--

 

 

 

 

Veľmi

 

--

 

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperlipidémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

--

 

 

 

 

 

Hyperurikémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Hypochloremická alkalóza

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

Hypokaliémia

 

 

 

Časté

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi časté

 

 

 

 

 

Hypomagneziémia

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Hyponatriémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Zhoršenie stavu

 

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

metabolizmu pri diabete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychické

Depresia

 

 

 

--

 

--

 

--

Zriedkavé

poruchy

Nespavosť/poruchy spánku

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Kolísanie nálady

 

 

 

--

Menej časté

 

--

 

Poruchy

Abnormálna koordinácia

 

Menej časté

 

--

 

--

--

nervového

Závraty

 

 

 

Časté

 

Časté

 

--

Zriedkavé

systému

Posturálne závraty, závraty

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

pri námahe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysgeúzia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

Extrapyramídový syndróm

 

--

Neznáme

 

--

--

 

Bolesť hlavy

 

 

 

Časté

 

Časté

 

--

Zriedkavé

 

Hypertónia

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Letargia

 

 

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

Parestézia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Periférna neuropatia,

 

Menej časté

 

Veľmi

 

--

--

 

neuropatia

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Somnolencia

 

 

 

Menej časté

 

Časté

 

--

--

 

Synkopa

 

 

 

Menej časté

Menej čas é

 

--

--

 

Tremor

 

 

 

--

Menej ča é

 

--

--

Poruchy oka

Akútny glaukóm

 

 

 

--

 

--

 

--

Neznáme

 

s uzavretým uhlom

 

 

 

registrácie

 

 

 

Zhoršenie videnia

 

 

Menej časté

Menej časté

--

Zriedkavé

Poruchy ucha a

Tinitus

 

 

 

--

Menej časté

 

--

--

labyrintu

Vertigo

 

 

 

Menej ča ťou

--

Menej časté

--

Poruchy srdca a

Palpitácie

 

 

 

--

 

Časté

 

--

--

srdcovej činnosti

Tachykardia

 

 

 

Me ej časté

 

--

 

--

--

 

Arytmie (vrátane

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

Zriedkavé

 

bradykardie, komorovej

 

platnos

zriedkavé

 

 

 

 

tachykardie a fibrilácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predsiení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infarkt myokardu

 

enou

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

Poruchy ciev

Sčervenanie

 

 

 

--

 

Časté

 

--

--

 

Hypotenzia

 

 

 

Časté

Menej časté

 

--

--

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortostatická hypotenzia

 

Menej časté

 

--

 

--

Časté

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flebitída, tromboflebitída

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskulitída

 

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

--

 

Liek

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Poruchy

Kašeľ

 

 

 

 

Menej časté

 

Veľmi

Menej časté

--

dýchacej sústavy,

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

hrudníka a

Dyspnoe

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

mediastína

Respiračná tieseň, pľúcny

 

--

 

--

 

--

Veľmi

 

edém, pneumonitída

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Rinitída

 

 

 

--

Menej časté

 

--

--

 

Podráždenie hrdla

 

 

Menej časté

 

--

 

--

--

Poruchy

Nepríjemné pocity v bruchu,

Menej časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

gastrointestinál-

bolesť v hornej časti brucha

 

 

 

 

 

 

neho traktu

Zapáchajúci dych

 

 

Menej časté

--

 

--

--

 

Zmena vo vyprázdňovaní

--

 

Menej časté

 

--

--

 

čriev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápcha

 

 

 

--

 

--

 

--

Zriedkavé

 

Znížená chuť do jedenia

--

 

--

 

--

Časté

 

Hnačka

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Suchosť v ústach

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

Dyspepsia

 

 

 

Časté

 

Menej časté

 

--

--

 

Gastritída

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Hyperplázia ďasien

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Nauzea

 

 

 

Menej časté

Časté

 

--

Časté

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

Pankreatitída

 

 

--

 

Veľmi

 

--

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

zriedkavé

 

Vracanie

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Časté

Poruchy pečene a

Vzostup hepatálnych

--

 

Veľmi

Neznáme

--

žlčových ciest

enzýmov vrátane zvýšenia

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

bilirubínu v sére

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitída

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Intrahepatálna cholestáza,

--

ťou Veľmi

 

--

Zriedkavé

 

ikterus

 

 

 

platnos

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kože a

Alopécia

 

 

 

--

 

Menej časté

 

--

 

podkožného

Angioedém

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

--

tkaniva

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

Reakcie podobné kožnému

--

 

--

 

--

Veľmi

 

lupus erythematosus,

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

reaktivácia kožného lupus

 

 

 

 

 

 

 

erythematosus

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiformný erytém

 

--

 

Veľmi

 

--

Neznáme

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Exantém

 

 

 

--

 

Menej časté

 

--

--

 

Hyperhidrózas

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

R akcia z fotosenzitivity*

--

 

--

 

--

Zriedkavé

 

Pruritus

 

 

 

Menej časté

Menej časté

Neznáme

--

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpura

 

 

 

--

 

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Exantém

 

 

 

--

 

Menej časté

Neznáme

Časté

 

Zmena farby kože

 

--

 

Menej časté

 

--

--

 

Urtikária a iné formy

--

 

Veľmi

 

--

Časté

 

exantému

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Nekrotizujúca vaskulitída a

--

 

--

 

--

Veľmi

 

toxická epidermálna

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

nekrolýza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Artralgia

 

 

 

--

 

Menej časté

 

--

--

kostrovej a

Bolesť chrbta

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

svalovej sústavy

Opuch kĺbov

 

 

Menej časté

--

 

--

--

a spojivového

Svalové kŕče

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Neznáme

tkaniva

Svalová slabosť

 

 

Menej časté

--

 

--

--

 

Myalgia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

Neznáme

--

 

Bolesť končatín

 

 

Menej časté

--

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy obličiek

Zvýšenie kreatinínu v sére

Menej časté

 

--

Neznáme

--

a močových ciest

Porucha močenia

 

 

Menej časté

 

 

 

 

Nyktúria

 

 

--

Menej časté

--

--

 

 

Polakizúria

 

Časté

Menej časté

 

 

 

 

Dysfunkcia obličiek

 

 

 

 

 

Neznáme

 

 

Akútne zlyhanie obličiek

Menej časté

 

--

--

Neznáme

 

 

Zlyhanie a poškodenie

--

 

--

Neznáme

Zriedkavé

 

 

funkcie obličiek

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

Impotencia

 

Menej časté

Menej časté

--

Časté

reprodukčného

Gynekomastia

 

 

Menej časté

--

--

systému a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prsníkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy

Abázia, porucha chôdze

Menej časté

 

--

--

--

a reakcie v

Asténia

 

 

Menej časté

Menej časté

--

Neznáme

mieste podania

Nepríjemné pocity, celková

Menej časté

Menej časté

--

--

 

 

nevoľnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únava

 

 

 

Časté

 

Časté

M n j časté

--

 

 

Nekardiálna bolesť v

Menej časté

Menej časté

--

--

 

 

hrudníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edém

 

 

 

Časté

 

Časté

--

--

 

 

Bolesť

 

 

--

Menej časté

--

--

 

 

Pyrexia

 

 

 

 

registrácie

Neznáme

Laboratórne a

Zvýšenie lipidov

 

 

 

--

Veľmi časté

funkčné

 

Zvýšenie močovinového

Menej časté

 

--

--

--

vyšetrenia

dusíka v krvi

 

ťou

 

 

 

 

 

Zvýšenie kyseliny močovej

Menej časté

 

--

--

 

 

 

v krvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glykozúria

 

 

 

 

 

Zriedkavé

 

 

Zníženie draslíka v sére

Menej časté

 

--

--

--

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

Zvýšenie draslíka v sére

--

 

--

Neznáme

--

 

 

Zvýšenie telesnej hmot osti

Menej časté

Menej časté

--

--

 

 

Zníženie telesnej hmotnosti

--

Menej časté

--

--

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

*

Pozri časť 4.4 Fotosenzitivita

 

 

 

 

 

 

4.9

Predávkovanie

s

ukon

 

 

 

 

 

 

Symptómy Liek

S predávkovaním Impridou HCT nie sú skúsenosti. Hlavným príznakom predávkovania valsartanu je asi výrazná hypotenzia so závratmi. Predávkovanie amlodipínu môže mať za následok nadmernú periférnu vazodilatáciu a možno reflexnú tachykardiu. Pri amlodipíne bola hlásená výrazná a potenciálne dlhodobá systémová hypotenzia vrátane šoku končiaceho sa smrťou.

Liečba

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním Impridou HCT vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podpornú liečbu, vrátane častého monitorovania funkcie srdca a dýchania, vyvýšenia končatín a sledovania objemu cirkulujúcich tekutín a vylučovania moču. Pri obnovení cievneho tonusu a krvného tlaku môže pomôcť vazokonstrikčná látka za predpokladu, že jej podanie nie je kontraindikované. Intravenózne podanie kalciumglukonátu môže byť prospešné pri zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov.

Amlodipín

Ak k požitiu lieku došlo nedávno, možno zvážiť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. Ukázalo sa, že podanie aktívneho uhlia zdravým dobrovoľníkom ihneď alebo do dvoch hodín od požitia amlodipínu významne znížilo jeho absorpciu.

Odstránenie amlodipínu hemodialýzou nie je pravdepodobné.

Valsartan

Odstránenie valsartanu hemodialýzou nie je pravdepodobné.

Hydrochlorotiazid

Predávkovanie hydrochlorotiazidom sa spája s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia) a s hypovolémiou, ktoré sú dôsledkom nadmernej diurézy. Najčastejšími príznakmi a prejavmi predávkovania sú nauzea a somnolencia. Hypokaliémia môže mať za následok svalové kŕče a/alebo zvýraznenie arytmie spojenej so súbežným podávaním digitálisových glykozidov alebo niektorých antiarytmík.

Miera odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou sa nestanovila.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

 

 

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

 

 

registrácie

 

 

 

 

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II, samotné (valsartan), kombinácie s

 

 

 

ou

 

derivátmi dihydropyridínu (amlodipín) a tiazidovými diuretikami (hydrochlorotiazid), ATC kód:

C09DX01 valsartan, amlodipín a hydrochlorotiazid.

ť

 

 

platnos

 

 

Imprida HCT kombinuje tri antihypertenzívne zlúče i y s komplementárnymi mechanizmami znižovania krvného tlaku u pacientov s esenciálnou hypertenziou: amlodipín patrí do liekovej triedy antagonistov kalcia a valsartan do triedy antagonistov angiotenzínu II a hydrochlorotiazid patrí do triedy tiazidových diuretík. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzívny účinok.

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazidenou

Imprida HCT sa skúmala v dvojito čsl p j štúdii kontrolovanej účinným liekom u pacientov s hypertenziou. Celkovo 2 271ukonpacie tov so stredne ťažkou až ťažkou hypertenziou (priemerná východisková hodnota systolic éh /diastolického krvného tlaku bola 170/107) dostávalo liečbu amplodipínom/valsartanom/hydrochlorotiazidom 10 mg/320 mg/25 mg, valsartanom/hydrochlorotiazidoms 320 mg/25 mg, amlodipínom/valsartanom 10 mg/320 mg alebo hydrochlorotiazidom/amlodipínomLiek 25 mg/10 mg. Na začiatku štúdie pacienti dostávali nižšie dávky ich liečebnej komb nácie a na plnú terapeutickú dávku boli titrovaní do 2. týždňa.

V 8. týždni bol priemerný pokles systolického/diastolického krvného tlaku 39,7/24,7 mmHg pri Impride HCT, 32,0/19,7 mmHg pri valsartane/hydrochlorotiazide, 33,5/21,5 mmHg pri amlodipíne/valsartane a 31,5/19,5 mmHg pri amlodipíne/hydrochlorotiazide. Liečba trojkombináciou bola štatisticky lepšia ako liečba ktoroukoľvek z troch dvojkombinácií vzhľadom na zníženie diastolického a systolického krvného tlaku. Pokles systolického/diastolického krvného tlaku pri Impride HCT bol o 7,6/5,0 mmHg väčší ako pri valsartane/hydrochlorotiazide, o 6,2/3,3 mmHg väčší ako pri amlodipíne/valsartane a o 8,2/5,3 mmHg väčší ako pri amlodipíne/hydrochlorotiazide. Plný hypotenzívny účinok sa dosiahol po 2 týždňoch užívania ich maximálnej dávky Impridy HCT. U štatisticky vyššieho podielu pacientov sa dosiahlo zníženie krvného tlaku (<140/90 mmHg) pri Impride HCT (71%) v porovnaní s liečbou ktoroukoľvek z troch dvojkombinácií (45-54%) (p<0,0001).

V podskupine 283 pacientov zameranej na ambulantné monitorovanie krvného tlaku sa pozoroval klinicky a štatisticky lepší pokles 24-hodinového systolického a diastolického krvného tlaku pri trojkombinácii v porovnaní s valsartanom/hydrochlorotiazidom, valsartanom/amlodipínom a hydrochlorotiazidom/amlodipínom.

Amlodipín

Zložka amlodipínu v Impride HCT inhibuje transmembránový vstup iónov vápnika do hladkého svalstva srdca a ciev. Mechanizmus antihypertenzívneho pôsobenia amlodipínu je podmienený priamym relaxačným účinkom na hladké svalstvo ciev, čo vyvoláva pokles odporu periférnych ciev a krvného tlaku. Experimentálne údaje naznačujú, že amlodipín sa viaže na dihydropyridínové aj na nedihydropyridínové väzbové miesta. Kontraktilné procesy srdcového svalstva a hladkého svalstva ciev závisia od pohybu extracelulárnych iónov vápnika do týchto buniek cez špecifické iónové kanály.

Po podaní terapeutických dávok pacientom s hypertenziou amlodipín vyvoláva vazodilatáciu, čo vedie k poklesu krvného tlaku u ležiaceho aj stojaceho pacienta. Tento pokles nesprevádza pri chronickom podávaní významná zmena srdcovej frekvencie ani plazmatických hladín katecholamínov.

Plazmatické koncentrácie korelujú s účinkom u mladých aj starších pacientov.

U pacientov s hypertenziou s normálnou funkciou obličiek terapeutické dávky amlodipínu vyvolali

zníženie odporu obličkových ciev a zvýšenie rýchlosti glomerulárnej f ltrácie a efektívneho prietoku

plazmy obličkami, a to bezo zmeny filtrovanej frakcie alebo proteinúrie.

Valsartan

registrácie

 

Valsartan je perorálne aktívny, účinný a špecifický antagonista receptorov angiotenzínu II. Účinkuje

 

 

 

ou

 

 

ť

selektívne na receptor podtypu AT1, ktorý je zodpovedný za známe účinky angiotenzínu II.

Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou vyvoláva pokles krvného tlaku bez ovplyvnenia

tepovej frekvencie.

 

platnos

 

 

 

 

U väčšiny pacientov po podaní jednoraz vej perorálnej dávky nastupuje antihypertenzívny účinok

 

enou

 

 

v priebehu 2 hodín a maximálny pokles krv ého tlaku sa dosiahne počas 4-6 hodín. Antihypertenzívny

účinok pretrváva 24 hodín po podaní. Pri opakovanom podávaní maximálne zníženie krvného tlaku

pri akejkoľvek dávke sa spravidla dosiahneč

v priebehu 2-4 týždňov.

Hydrochlorotiazid

s

 

Miesto účinku tiazidových diuretíkukonje primárne v distálnom stočenom tubule obličiek. Ukázalo sa, že

Liek

 

v kôre obličiek sa vys ytuje vysokoafinitný receptor ako primárne väzbové miesto pre pôsobenie tiazidových diuretík a inhibíciu transportu NaCl v distálnom stočenom tubule. Tiazidy účinkujú prostredníctvom inhibície symportéra Na+Cl-, možno kompetíciou o miesto Cl-, čím ovplyvňujú mechanizmy reabsorpcie elektrolytov: priamo zvyšujú vylučovanie sodíka a chloridu v približne rovnakom rozsahu, a týmto diuretickým účinkom nepriamo znižujú objem plazmy s následným zvýšením plazmatickej aktivity renínu, sekrécie aldosterónu a strát draslíka močom, aj znížením draslíka v sére.

Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre Impridu HCT s ohľadom na všetky vekové podskupiny detí a dospievajúcich pri esenciálnej hypertenzii. Pozri časť 4.2 pre informáciu o pediatrickom použití.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

Amlodipín, valsartan a hydrochlorotiazid majú lineárnu farmakokinetiku.

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Po perorálnom podaní Impridy HCT zdravým dospelým osobám sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie amlodipínu za 6-8 hodín, valsartanu za 3 hodiny a hydrochlorotiazidu za 2 hodiny.

Rýchlosť a rozsah absorpcie amlodipínu, valsartanu a hydrochlorotiazidu z Impridy HCT sú rovnaké ako pri podávaní v osobitných liekoch.

Amlodipín

Absorpcia: Po perorálnom podaní terapeutických dávok samotného amlodipínu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 6-12 hodín. Absolútna biologická dostupnosť sa vypočítala medzi 64% a 80%. Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená požitím jedla.

Distribúcia: Distribučný objem je približne 21 l/kg. V štúdiách s amlodipínom in vitro sa ukázalo, že približne 97,5% cirkulujúceho liečiva sa viaže na bielkoviny plazmy.

Biotransformácia: Amlodipín sa extenzívne (približne 90%) metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity.

Eliminácia: Eliminácia amlodipínu z plazmy je bifázická s terminálnym polčasom eliminácie približne

 

 

 

registrácie

30 až 50 hodín. Rovnovážne hladiny v plazme sa dosiahnu po kontinuálnom podávaní za 7-8 dní.

Močom sa vylúči 10% pôvodného amlodipínu a 60% jeho metab litov.

 

 

ou

 

 

ť

 

Valsartan

platnos

 

 

 

 

 

Absorpcia: Po perorálnom podaní samotného vals r nu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie

dosiahnu za 2-4 hodiny. Priemerná absolútna bio ogická dostupnosť je 23%. Jedlo znižuje expozíciu

valsartanu (stanovené ako AUC) asi o 40% a maximálnu plazmatickú koncentráciu (C ) asi o 50%,

enoumax

aj keď asi po 8 hodinách od podania sú k ncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách, ktoré ho užili buď s jedlom, alebo nalačno. Te to pokles AUC však nesprevádza klinicky významné zníženie terapeutického účinku, a prčto sa valsartan môže užívať buď s jedlom, alebo bez jedla.

Distribúcia: Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17 litrov, čo

naznačuje, že valsartan sa extenzívne nedistribuuje do tkanív. Valsartan sa vo vysokej miere viaže na

 

s

bielkoviny séra (94-97%), prevažneukonna sérový albumín.

Liek

 

Biotransformácia: Valsartan sa netransformuje vo veľkom rozsahu, pretože iba asi 20% dávky sa

nájde ako metabolity. V plazme bol v nízkych koncentráciách zistený hydroxymetabolit (menej ako 10% AUC valsartanu). Tento metabolit je farmakologicky neaktívny.

Eliminácia: Valsartan sa primárne eliminuje stolicou (asi 83% dávky) a močom (asi 13% dávky), prevažne ako nezmenené liečivo. Po intravenóznom podaní plazmatický klírens valsartanu je asi

2 l/hod a jeho renálny klírens 0,62 l/hod (asi 30% celkového klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.

Hydrochlorotiazid

Absorpcia:Absorpcia hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je rýchla (tmax približne 2 hodiny). V terapeutickom rozmedzí je vzostup priemernej AUC lineárny a úmerný dávke.

Vplyv jedla na absorpciu hydrochlorotiazidu má, pokiaľ vôbec, malú klinickú významnosť. Absolútna biologická dostupnosť hydrochlorotiazidu po perorálnom podaní je 70%.

Distribúcia: Zdanlivý distribučný objem je 4-8 l/kg. Cirkulujúci hydrochlorotiazid sa viaže na sérové bielkoviny (40-70%), hlavne na sérový albumín. Hydrochlorotiazid sa tiež akumuluje v erytrocytoch v hladine približne 3-krát vyššej ako v plazme.

Biotransformácia: Hydrochlorotiazid sa eliminuje prevažne ako nezmenená zlúčenina.

Eliminácia: Hydrochlorotiazid sa eliminuje z plazmy s priemerným polčasom 6 až 15 hodín

v terminálnej fáze eliminácie. Po opakovanom podávaní hydrochlorotiazidu sa kinetika nemení

a akumulácia je minimálna, keď sa podáva raz denne. Viac ako 95% absorbovanej dávky sa vylúči ako nezmenená látka močom. Obličkový klírens sa skladá z pasívnej filtrácie a aktívnej sekrécie do renálneho tubulu.

Osobitné populácie

Pediatrickí pacienti (vo veku menej ako 18 rokov)

Nie sú dostupné farmakokinetické údaje u pediatrickej populácie.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov alebo viac)

registrácie

 

Čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je podobný u mladých a

starších pacientov. U starších pacientov klírens amlodipínu má tendenciu klesať, čo spôsobuje zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie polčasu eliminácie. Prieme ná systémová AUC valsartanu je o 70% vyššia u starších ako u mladých ľudí, preto je pri zvyšovaní dávkovania potrebná opatrnosť.

 

 

 

 

 

 

ou

Systémová expozícia valsartanu je mierne zvýšená u starších pacientov v porovnaní s mladšími, ale

nepreukázalo sa, že by to bolo klinicky významné.

ť

 

 

 

 

platnos

 

Obmedzené údaje naznačujú, že systémový klírens hydr chlorotiazidu je znížený u zdravých aj

hypertenzných starších osôb v porovnaní s mladými zdravými dobrovoľníkmi.

Keďže tieto tri zložky tolerujú rovnako dobre mladší aj starší pacienti, odporúčajú sa normálne

dávkovacie režimy (pozri časť 4.2).

enou

 

 

 

 

 

 

 

Poškodenie funkcie obličiek

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

Farmakokinetiku amlodipínu poškodenieč funkcie obličiek významne neovplyvňuje. Podľa očakávania

pri zlúčenine, ktorej renálny lírens predstavuje iba 30% celkového plazmatického klírensu, sa

nepozorovala žiadna korelácia medzi funkciou obličiek a systémovou expozíciou valsartanu.

Liek

s

 

 

 

 

 

Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek môžu preto dostať obvyklú začiatočnú dávku (pozri časti 4.2 a 4.4).

Pri poruche funkcie obličiek sú priemerné maximálne plazmatické koncentrácie a hodnoty AUC hydrochlorotiazidu zvýšené a rýchlosť vylučovania močom je znížená. U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek sa pozorovalo 3-násobné zvýšenie AUC hydrochlorotiazidu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa pozorovalo 8-násobné zvýšenie AUC. Imprida HCT je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, anúriou alebo

u dialyzovaných pacientov (pozri časť 4.3).

Poškodenie funkcie pečene

Pacienti s insuficienciou pečene majú znížený klírens amlodipínu, čo má za následok zväčšenie AUC približne o 40-60%. V priemere je u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým chronickým ochorením pečene expozícia (stanovená hodnotami AUC) valsartanu dvojnásobná v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (so zodpovedajúcim vekom, pohlavím a telesnou hmotnosťou). Pre valsartanovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2

a 4.3).

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Amlodipín/Valsartan/Hydrochlorotiazid

V rôznych predklinických štúdiách bezpečnosti amplodipínu, valsartanu, hydrochlorotiazidu, valsartanu/hydrochlorotiazidu, amlodipínu/valsartanu a amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu (Imprida HCT) vykonaných na viacerých živočíšnych druhoch sa nepreukázala systémová ani cieľová orgánová toxicita, ktorá by nepriaznivo ovplyvnila vývoj Impridy HCT pre klinické použitie u ľudí.

Predklinické štúdie bezpečnosti trvajúce do 13 týždňov sa vykonali s amlodipínom/valsartanom/hydrochlorotiazidom na potkanoch. Kombinácia viedla k očakávanému poklesu erytrocytovej masy (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu a retikulocytov), vzostupu močoviny v sére, vzostupu kreatinínu v sére, zvýšeniu draslíka v sére, k juxtaglomerulárnej (JG) hyperplázii v obličke a fokálnym eróziám v žľazovom žalúdku potkanov. Všetky tieto zmeny boli reverzibilné po 4-týždňovom období zotavenia a boli považované za vystupňované farmakologické účinky.

Kombinácia amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu sa netestovala na genotoxicitu alebo

 

 

 

registrácie

karcinogenitu, pretože nebol žiaden dôkaz o akejkoľvek interakcii medzi týmito látkami, ktoré sú už

dlhý čas na trhu. Amlodipín, valsartan a hydrochlorotiazid však boli samostatne testované na

genotoxicitu a karcinogenitu s negatívnymi výsledkami.

 

 

Amlodipín

 

 

 

Reprodukčná toxikológia

 

ou

 

 

 

 

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dát m pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a

 

ť

 

znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna

odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.

platnos

 

 

 

 

 

Poškodenie fertility

Nebol zaznamenaný žiaden účinok na fertilitu otkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas 64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej

s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a

 

 

enou

testosterónu, ako aj zníženie hustotyčspermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných

buniek.

s

 

 

 

Karcinogenéza, mutagenézaukon

 

Liek

 

 

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách

vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej úrovni.

* Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

6.1 Zoznam pomocných látok

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

U oboch druhov sa pozorovala aj hypertrofia obličkových juxtaglomerulárnych buniek. Za príčinu všetkých zmien sa považoval farmakologický účinok valsartanu, ktorýregistráciezvlášť u kozmáčov vyvoláva dlhodobú hypotenziu. Vzhľadom na terapeutické dávky valsartanu u ľudí sa nezdá, že by hypertrofia
obličkových juxtaglomerulárnych buniek bola významná.
Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí
na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).
V predklinických štúdiách bezpečnosti vyvolali vysoké dávky valsartanu (200 až 600 mg/kg telesnej hmotnosti) u potkanov zníženie parametrov krvných buniek (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu) a dokázané zmeny renálnej hemodynamiky (mierne zvýšenie močoviny v plazme a hyperpláziu obličkových tubulov a bazofíliu u samcov). Tieto dávky u potkanov (200 až 600 mg/kg/deň) sú približne 6- až 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).
Pri podobných dávkach u opíc kozmáčov boli zmeny podobné, hoci závažnejšie, najmä v obličkách, kde sa vyvinuli do nefropatie zahrňujúcej zvýšenie močoviny a kreatinínu.

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

ť

Jadro tablety

 

 

 

platnos

 

Mikrokryštalická celulóza

 

 

 

Krospovidón

 

 

 

 

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

enou

 

Magnéziumstearát

 

 

 

 

 

 

 

Obal tablety

 

 

 

 

Hypromelóza

 

 

 

 

 

č

 

 

Makrogol 4000

 

ukon

 

 

 

Mastenec

s

 

 

 

Oxid titaničitý (E171)

 

 

 

Žltý oxid železitý (E172)

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

Červený oxid želez tý (E172)

 

 

 

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC blistre. Jeden blister obsahuje 7, 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia: 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet.

Spoločné balenia obsahujúce 280 tabliet, tvorené 20 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 14 tabliet.

PVC/PVDC perforované blistre s jednotlivými dávkami na použitie v nemocniciach: Veľkosti balenia: 56, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet.

Spoločné balenia obsahujúce 280 tabliet, tvorené 4 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 70 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia alebo liekové sily musia byť uvedené na trh.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

registrácie

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

ou

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/09/570/013-024

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

15.10.2009

 

č

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUukon

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry http://www.ema.europa.eu

1. NÁZOV LIEKU

Imprida HCT 5 mg/160 mg/25 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu), 160 mg valsartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta)

Žlté oválne bikonvexné tablety so skoseným okrajom, s vyrazeným označením „NVR” na jednej strane a „VEL” na druhej strane.

registrácie

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

 

ou

ť

platnos

 

Liečba esenciálnej hypertenzie, ako náhradná liečba u do pelých pacientov, ktorých krvný tlak je

primerane znížený kombináciou amlodipínu, valsarta u a hydrochlorotiazidu (HCT), ktoré sa užívajú

buď ako tri jednozložkové lieky, alebo ako dvojzložkový a jednozložkový liek.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

enou

 

Odporúčané dávkovanie lieku Imprida HCT je jedna tableta denne, ktorá sa má užívať podľa možnosti

ráno.

č

Skôr ako pacienti prejdú na liečbu Impridou HCT, majú mať stav upravený stabilnými dávkami

 

s

jednotlivých zložiek užívanýchukonv rovnakom čase. Dávka Impridy HCT má byť založená na dávkach

Liek

jednotlivých zložiek

ombinácie v čase zmeny liečby.

Maximálna odporúčaná dávka Impridy HCT je 10 mg/320 mg/25 mg.

Osobitné populácie

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava začiatočnej dávky (pozri časti 4.4 a 5.2). Pre hydrochlorotiazidovú zložku je použitie Impridy HCT kontraindikované u pacientov s anúriou (pozri časť 4.3) a u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (rýchlosť glomerulovej filtrácie (GFR) <30 ml/min/1,73 m2) (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Poškodenie funkcie pečene

Pre valsartanovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka valsartanu 80 mg, preto nie je Imprida HCT vhodná pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Srdcové zlyhávanie a ischemická choroba srdca

U pacientov so srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca sú obmedzené skúsenosti s použitím Impridy HCT, najmä s maximálnou dávkou. Opatrnosť je potrebná u pacientov so

srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov alebo viac)

Opatrnosť vrátane častejšieho monitorovania krvného tlaku sa odporúča u starších pacientov, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

Deti a dospievajúci

Použitie Impridy HCT sa netýka detí a dospievajúcich (pacienti vo veku menej ako 18 rokov) v indikácii esenciálna hypertenzia.

Spôsob podania

Impridu HCT možno užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehĺtať celé s trochou vody, v rovnakom dennom čase, podľa možnosti ráno.

4.3 Kontraindikácie

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Precitlivenosť na liečivá, na iné sulfonamidové deriváty, na dihydropyridínové deriváty alebo

 

na ktorúkoľvek z pomocných látok.

ťou

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 

 

Poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo ch lestáza.

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

Ťažké zhoršenie funkcie obličiek (GFR <30 ml/min/1,73 m2), anúria a dialyzovaní pacienti.

 

Refraktérna hypokaliémia, hyponatriémia, hyperkalciémia a symptomatická hyperurikémia.

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri oužívaní

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

 

 

Výrazná hypotenzia vrátane ortostatick j hypotenzie sa pozorovala u 1,7% pacientov pri liečbe

 

 

 

 

č

 

 

maximálnou dávkou Impridy HCT (10 mg/320 mg/25 mg) v porovnaní s 1,8% pacientov pri

 

 

 

 

ukon

 

 

 

valsartane/hydrochlorotiazide (320 mg/25 mg), 0,4% pacientov pri amlodipíne/valsartane

(10 mg/320 mg) a 0,2% pacient v pri hydrochlorotiazide/amplodipíne (25 mg/10 mg)

v kontrolovanom klinickom skúšaní u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou nekomplikovanou

hypertenziou.

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pacientov s depléc ou sodíka a/alebo objemu, napr. u pacientov užívajúcich vysoké dávky diuretík, sa po začatí liečby Impridou HCT môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Imprida HCT sa má použiť len po korigovaní akejkoľvek existujúcej deplécie sodíka a/alebo objemu.

Ak pri užívaní Impridy HCT vznikne výrazná hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a v prípade potreby podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. V liečbe možno pokračovať po stabilizovaní krvného tlaku.

Zmeny elektrolytov v sére

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

V kontrolovanom klinickom skúšaní Impridy HCT sa protichodné účinky valsartanu 320 mg a hydrochlorotiazidu 25 mg na draslík v sére u mnohých pacientov približne vyvážili. U iných pacientov môže prevládať jeden alebo druhý účinok. Pravidelné stanovovanie elektrolytov v sére sa má vykonávať v primeraných intervaloch, aby sa zistila možná elektrolytová nerovnováha.

Pravidelné stanovovanie sérových elektrolytov a najmä draslíka sa má robiť vo vhodných intervaloch, aby sa zistila prípadná nerovnováha elektrolytov, zvlášť u pacientov s inými rizikovými faktormi, napr. pri poškodení funkcie obličiek, podávaní iných liekov alebo pri nerovnováhe elektrolytov

v anamnéze.

Valsartan

Súčasné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík, náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo inými liekmi, ktoré môžu hladinu draslíka zvyšovať (heparín atď.), sa neodporúča. Podľa potreby sa má monitorovať hladina draslíka.

Hydrochlorotiazid

Liečba Impridou HCT sa má začať len po korigovaní hypokaliémie a akejkoľvek súbežne existujúcej hypomagneziémie. Tiazidové diuretiká môžu vyvolať vznik hypokaliémie alebo exacerbovať už existujúcu hypokaliémiu. Tiazidové diuretiká sa majú opatrne podávať pacientom s ochoreniami, ktoré spôsobujú zvýšenú stratu draslíka, napr. nefropatiami so strácaním soli a prerenálnou (kardiogénnou) poruchou funkcie obličiek. Ak hypokaliémia vznikne počas liečby hydrochlorotiazidom, Imprida HCT sa má vysadiť až do trvalej úpravy rovnováhy draslíka.

Tiazidové diuretiká môžu vyvolať vznik hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy alebo exacerbovať už existujúcu hyponatriémiu. Pozorovala sa hyponatriémia sp evádzaná neurologickými symptómami (nauzeou, progredujúcou dezorientovanosťou, apatiou). L ečba hydrochlorotiazidom sa

má začať len po korigovaní existujúcej hyponatriémie. Ak počas li čby Impridou HCT vznikne

závažná alebo náhla hyponatriémia, podávanie sa má prerušiť až do normalizovania natriémie.

 

 

 

registrácie

Všetkých pacientov, ktorí dostávajú tiazidové diuretiká, je p trebné pravidelne kontrolovať pre

 

 

ou

 

 

ť

 

nerovnováhu elektrolytov, najmä draslíka, sodíka a horčíka.

 

 

Poškodenie funkcie obličiek

platnos

 

 

 

 

 

Tiazidové diuretiká môžu vyvolať azotémiu u acientov s chronickou chorobou obličiek. Pri

používaní Impridy HCT u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné

sére. Použitie Impridy HCT je kontraindikovanéenou u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, anúriou alebo u dialyzovaných pacientovč (pozri časť 4.3).

monitorovanie sérových elektrolytov (vrátane draslíka), koncentrácie kreatinínu a kyseliny močovej v

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR ≥30 ml/min/1,73 m2)

nie je potrebná úprava dávkovania Impridy HCT.

Stenóza renálnej artérie

s

ukon

 

Nie sú dostupné údajeLieko používaní Impridy HCT u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke.

Transplantácia obličky

Zatiaľ nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Impridy HCT u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili transplantácii obličky.

Poškodenie funkcie pečene

Valsartan sa eliminuje prevažne nezmenený žlčou, zatiaľ čo amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka valsartanu 80 mg, preto Imprida HCT nie je vhodná pre túto skupinu pacientov (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).

Zlyhávanie srdca a ischemická choroba srdca

U citlivých osôb možno v dôsledku inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón predpokladať zmeny funkcie obličiek. U pacientov s ťažkým zlyhávaním srdca, u ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému renín-angiotenzín-aldosterón, sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) a antagonistami receptorov angiotenzínu spájala s oligúriou a/alebo progredujúcou azotémiou a (zriedka) s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo úmrtím. Podobné následky boli hlásené pri valsartane.

V dlhodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (PRAISE-2) amlodipínu u pacientov so zlyhávaním srdca triedy III a IV podľa NYHA (New York Heart Association Classification) neischemickej etiológie sa amlodipín spájal so zvýšeným počtom hlásení pľúcneho edému napriek tomu, že v porovnaní s placebom nebol významný rozdiel v incidencii zhoršenia zlyhávania srdca.

Opatrnosť je potrebná u pacientov so srdcovým zlyhávaním a ischemickou chorobou srdca, zvlášť pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou.

Gravidita

 

Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa

 

registrácie

nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné

previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má p tvrdený bezpečnostný profil pri použití

 

 

ou

 

ť

počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA a má okamžite ukončiť a ak je to potrebné,

má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

 

Primárny hyperaldosteronizmus

platnos

 

 

 

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení antagonistom angiotenzínu II

valsartanom, pretože ich systém renín-angi tenzín nie je aktivovaný. Preto sa Imprida HCT u tejto populácie neodporúča.

Systémový lupus erythematosus

 

enou

č

Tiazidové diuretiká vrátane hydr

chlorotiazidu spôsobujú podľa hlásení exacerbáciu alebo aktiváciu

systémového lupus erythematosus.

 

s

ukon

 

Iné metabolické poruchy

 

 

 

Tiazidové diuretikáLiekvrátane hydrochlorotiazidu môžu zmeniť glukózovú toleranciu a zvýšiť hladiny cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny močovej v sére. U pacientov s diabetes môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu alebo perorálnych antidiabetík.

Pre hydrochlorotiazidovú zložku je Imprida HCT kontraindikovaná pri symptomatickej hyperurikémii. Hydrochlorotiazid môže zvýšiť sérovú koncentráciu kyseliny močovej ako dôsledok zníženého klírensu kyseliny močovej a môže spôsobiť alebo exacerbovať hyperurikémiu, ako aj vyvolať dnu u citlivých pacientov.

Tiazidy znižujú vylučovanie vápnika močom a môžu spôsobovať prechodné a mierne zvýšenie hladín vápnika v sére, aj keď nie sú prítomné známe poruchy metabolizmu vápnika. Imprida HCT je kontraindikovaná u pacientov s hyperkalciémiou a má sa použiť len po korigovaní akejkoľvek existujúcej hyperkalciémie. Imprida HCT sa má vysadiť, ak počas liečby vznikne hyperkalciémia. Počas liečby tiazidmi sa majú pravidelne kontrolovať koncentrácie vápnika v sére. Výrazná hyperkalciémiamôže svedčiť o skrytom hyperparatyreoidizme. Tiazidy sa majú vysadiť ešte pred vykonaním testov funkcie prištítnych teliesok.

Fotosenzitivita

Pri tiazidových diuretikách boli hlásené prípady reakcií z fotosenzitivity (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby Impridou HCT vyskytne reakcia z fotosenzitivity, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA.

Akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Sulfonamid hydrochlorotiazid sa dával do súvislosti s idiosynkratickou reakciou, ktorá mala za následok akútnu prechodnú myopiu a akútny glaukóm s uzavretým uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zníženej zrakovej ostrosti alebo bolesť oka a typicky sa vyskytujú do niekoľkých hodín až jedného týždňa od začatia liečby. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku.

Základom liečby je čo najrýchlejšie vysadiť hydrochlorotiazid. Okamžitá farmakologická alebo chirurgická liečba sa má zvážiť, ak sa vnútroočný tlak nezníži. K rizikovým faktorom pre vznik akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môže patriť alergia na sulfonamidy alebo penicilín v anamnéze.

Všeobecné upozornenia

registrácie

 

Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých sa v minulosti preukázala preci livenosť na iné antagonisty receptorov angiotenzínu II. Reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid sú pravdepodobnejšie u pacientov s alergiou a astmou.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov alebo viac)

 

ou

 

ť

Opatrnosť vrátane častejšieho monitorovania krvného tlaku sa dporúča u starších pacientov, zvlášť

 

platnos

 

pri maximálnej dávke Impridy HCT 10 mg/320 mg/25 mg, pretože dostupné údaje u tejto populácie pacientov sú obmedzené.

4.5Liekové a iné interakcie

 

 

 

 

enou

Formálne štúdie interakcií Impridy HCT s inými liekmi sa nevykonali. Preto sa v tejto časti uvádzajú

len informácie o interakciách s inými liekmi, ktoré sú známe pre jednotlivé liečivá.

 

 

 

ukon

 

Je však dôležité vziať do úvahy, že čImprida HCT môže zvyšovať hypotenzívny účinok iných

antihypertenzív.

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

Súbežné používanie sa neodporúča

 

 

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok interakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsartan a

Lítium

 

 

 

 

Počas súčasného podávania inhibítorov ACE a tiazidov,

HCT

 

 

 

 

 

napr. hydrochlorotiazidu, sa zaznamenalo reverzibilné

 

 

 

 

 

 

zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Napriek

 

 

 

 

 

 

nedostatočným skúsenostiam so súčasným podávaním

 

 

 

 

 

 

valsartanu a lítia sa táto kombinácia neodporúča. Ak sa

 

 

 

 

 

 

ukáže, že je potrebná, odporúča sa starostlivo monitorovať

 

 

 

 

 

 

hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

Valsartan

Diuretiká šetriace

 

 

Ak sa za potrebnú považuje kombinácia valsartanu s

 

kálium, doplnky

 

 

liekom, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa

 

draslíka, náhrady soli

 

časté monitorovanie plazmatických hladín draslíka.

 

obsahujúce draslík

 

 

 

 

 

registrácie

 

a iné látky, ktoré môžu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvyšovať hladiny

 

 

 

 

 

 

 

draslíka

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

Grapefruit

 

 

 

Podanie amlodipínu s grapefru tom alebo grapefruitovou

 

alebo grapefruitová

 

 

šťavou sa neodporúča, pr tože u niektorých pacientov sa

 

šťava

 

 

 

 

môže zvýšiť biologická dostupnosť, čo zosilní účinky na

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

zníženie krvného tlaku.

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užívaní

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok in erakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

Inhibítory CYP3A4

č

Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne

 

(napr. ketokonazol,

silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz,

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

itrakonazol, ritonavir)

 

azolovými antimykotikami, makrolidmi, ako sú

 

 

 

 

 

 

erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo

 

 

s

 

 

 

diltiazem) môže zapríčiniť významné zvýšenie expozície

 

Liek

 

 

 

amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farmakokinetike sa môže viac prejaviť u starších

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické

 

 

 

 

 

 

monitorovanie a úprava dávky.

 

Induktory CYP3A4

 

 

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku

 

(antikonvulzíva [napr.

 

induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s

 

karbamazepín,

 

 

induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, Hypericum

 

fenobarbital, fenytoín,

 

perforatum) môže znížiť plazmatické koncentrácie

 

fosfenytoín, primidón],

amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi

 

rifampicín, Hypericum

CYP3A4 používať s opatrnosťou.

 

perforatum [ľubovník

 

 

 

 

 

 

bodkovaný])

 

 

 

 

 

 

 

Simvastatín

 

 

 

Súbežné opakované podávanie dávok 10 mg amlodipínu

 

 

 

 

 

 

s 80 mg simvastatínu vyvolalo zvýšenie expozície

 

 

 

 

 

 

simvastatínu o 77% v porovnaní s podávaním samotného

simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne.

 

Dantrolén (infúzia)

 

 

U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho

 

 

 

 

 

 

 

dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový

 

 

 

 

 

 

 

kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na

 

 

 

 

 

 

 

malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej

 

 

 

 

 

 

 

hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov

 

 

 

 

 

 

 

kalciových kanálov, ako je amlodipín.

Valsartan a

Nesteroidné

 

 

 

NSAID môžu oslabiť antihypertenzívny účinok

HCT

antiflogistiká (NSAID)

 

antagonistov angiotenzínu II aj hydrochlorotiazidu, keď sa

 

vrátane selektívnych

 

podávajú súčasne. Okrem toho súbežné užívanie Impridy

 

inhibítorov

 

 

 

HCT a NSAID môže mať za následok zhoršenie funkcie

 

cyklooxygenázy-2

 

 

obličiek a zvýšenie draslíka v sére. Preto sa odporúča

 

(inhibítorov COX-2),

 

monitorovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj

 

acetylsalicylovej

 

 

náležitá hydratácia pacienta.

 

kyseliny (>3 g/deň) a

 

 

 

 

neselektívnych NSAID

 

 

 

Valsartan

Inhibítory transportéra

Výsledky štúdie in vitro s tkanivom ľudskej pečene

 

vychytávania

 

 

ukazujú, že valsartan je substrátom pečeňového

 

(rifampicín,

 

 

 

transportéra vychytávania OATP1B1 a pečeňového

 

cyklosporín) alebo

 

 

efluxného transportéra MRP2. Súbežné podávanie

 

efluxného transportéra

inhibítorov transportéra vychytávania (rifampicínu,

 

(ritonavir)

 

 

 

cyklosporínu) alebo efluxného transportéra (ritonaviru)

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

môže zvýšiť systémovú expozíciu valsartanu.

HCT

Alkohol, barbituráty

 

Súbežné podávanie tiazidových diuretík s látkami, ktorých

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

alebo narkotiká

 

 

ť

 

 

 

 

účinkom sa tiež znižuje krvný tlak (napr. znížením aktivity

 

 

 

 

 

 

 

sympatického centrálneho nervového systému alebo

 

 

 

 

 

 

 

priamou v zodilatáciou), môže potenciovať ortostatickú

 

 

 

 

 

 

 

hypotenziu.

 

 

 

 

 

 

platnos

 

Amantadín

 

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu zvyšovať riziko

 

 

 

 

 

 

 

nežiaducich reakcií spôsobených amantadínom.

 

Anticholínergiká a iné

 

Biologická dostupnosť diuretík tiazidového typu sa môže

 

lieky ovplyvňujúce

 

 

zvýšiť anticholínergikami (napr. atropínom, biperidénom),

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

motilitu žalúdka

č

zjavne pre zníženie gastrointestinálnej motility a rýchlosti

 

 

 

 

ukon

 

vyprázdňovania žalúdka. Naopak sa predpokladá, že

 

 

 

s

 

prokinetické látky, napr. cisaprid, môžu znížiť biologickú

 

 

 

 

dostupnosť diuretík tiazidového typu.

 

 

 

 

 

 

 

Antidiabetiká (napr.

 

Tiazidy môžu zmeniť glukózovú toleranciu. Môže byť

 

inzulín a perorálne

 

 

potrebné upraviť dávku antidiabetika.

 

antidiabetiká)

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Metformín sa má používať opatrne vzhľadom na riziko

 

Metformín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laktátovej acidózy vyvolanej možným funkčným zlyhaním

 

 

 

 

 

 

 

obličiek pripisovaným hydrochlorotiazidu.

 

Betablokátory a

 

 

Súčasné užívanie tiazidových diuretík vrátane

 

diazoxid

 

 

 

hydrochlorotiazidu s betablokátormi môže zvýšiť riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperglykémie. Tiazidové diuretiká vrátane

 

 

 

 

 

 

 

hydrochlorotiazidu môžu zosilniť hyperglykemizujúci

 

 

 

 

 

 

 

účinok diazoxidu.

 

 

Cyklosporín

 

 

 

Súčasná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko

 

 

 

 

 

 

 

hyperurikémie a komplikácií typu dny.

 

 

 

 

 

 

Cytotoxické látky

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu znižovať

 

 

 

 

 

 

 

vylučovanie cytotoxických látok obličkami (napr.

cyklofosfamidu, metotrexátu) a potenciovať ich myelosupresívne účinky.

 

Digitálisové glykozidy

 

Hypokaliémia alebo hypomagneziémia vyvolané tiazidmi

 

 

 

 

 

 

sa môžu vyskytnúť ako nežiaduce účinky napomáhajúce

 

 

 

 

 

 

vzniku srdcových arytmií vyvolaných digitálisom.

 

Kontrastné látky

 

 

V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami je zvýšené

 

obsahujúce jód

 

 

riziko akútneho zlyhania obličiek, najmä pri vysokých

 

 

 

 

 

 

dávkach jódovaných látok. Pacienti majú byť pred

 

 

 

 

 

 

podaním rehydratovaní.

 

 

Iónomeničové živice

 

Absorpciu tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu

 

 

 

 

 

 

znižuje cholestyramín alebo kolestipol. Môže to mať za

 

 

 

 

 

 

následok subterapeutické účinky tiazidových diuretík.

 

 

 

 

 

 

Avšak časové rozloženie dávok hydrochlorotiazidu

 

 

 

 

 

 

a živice, keď sa hydrochlorotiazid podáva najmenej

 

 

 

 

 

 

4 hodiny pred podaním živíc alebo 4-6 hodín po ňom,

 

 

 

 

 

 

môže prípadne minimalizovať interakciu.

 

Liečivá ovplyvňujúce

 

Hypokaliemický účinok hydrochlorotiazidu môže zvýšiť

 

koncentráciu draslíka v súbežné podávanie kaliuretických diuretík,

 

sére

 

 

 

 

kortikosteroidov, laxatív, adrenokortikotropného hormónu

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

(ACTH), amfotericínu, karbenoxolónu, p nicilínu G a

 

 

 

 

 

 

derivátov kyseliny salicylovej alebo antiarytmík. Ak sa

 

 

 

 

 

 

tieto lieky majú predpísať s kombináciou

 

 

 

 

 

 

amlodipínu/valsartanu/hydrochlorotiazidu, odporúča sa

 

 

 

 

 

 

sledovať hladinu draslíka v plazme.

 

Liečivá ovplyvňujúce

 

Hyponatriemizujúci účinok diuretík môže zosilniť

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

koncentráciu sodíka v

 

súbežné podávanie liekov, ako sú antidepresíva,

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

sére

 

 

 

 

antipsychotiká, antiepileptiká atď. Pri dlhodobom

 

 

 

 

 

 

podávaní týchto liekov je potrebná opatrnosť.

 

Liečivá, ktoré môžu

 

 

Pre riziko hypokaliémie sa má hydrochlorotiazid podávať

 

vyvolať torsades de

 

 

opatrne v spojení s liekmi, ktoré môžu vyvolať torsades

 

pointes

 

 

 

 

de pointes, hlavne antiarytmikami triedy Ia a triedy III a

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

niektorýmiplatnosantipsychotikami.

 

Lieky používané na

 

 

Môže byť potrebná úprava dávok urikosurík, pretože

 

liečbu dny (probenecid,

hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej

 

sulfínpyrazón a

č

v sére. Môže byť potrebné zvýšiť dávkovanie probenecidu

 

alopurinol)

ukon

 

alebo sulfínpyrazónu. Súčasné podávanie tiazidových

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diuretík vrátane hydrochlorotiazidu môže zvyšovať

 

 

s

 

 

 

incidenciu reakcií z precitlivenosti na alopurinol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metyldopa

 

 

 

Vyskytli sa ojedinelé hlásenia hemolytickej anémie, ktorá

 

Liek

 

 

 

 

vznikla pri súčasnom použití hydrochlorotiazidu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metyldopy.

 

 

Nedepolarizujúce

 

 

Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu potenciujú účinok

 

relaxanciá kostrového

 

derivátov kurare.

 

 

svalstva (napr.

 

 

 

 

 

tubokurarín)

 

 

 

 

 

Iné antihypertenzíva

 

Tiazidy potenciujú antihypertenzívny účinok iných

 

 

 

 

 

 

antihypertenzív (napr. guanetidínu, metyldopy,

 

 

 

 

 

 

betablokátorov, vazodilatancií, blokátorov kalciových

 

 

 

 

 

 

kanálov, inhibítorov ACE, ARB a priamych inhibítorov

 

 

 

 

 

 

renínu [DRI]).

 

 

Presorické amíny

 

 

Hydrochlorotiazid môže znížiť odpoveď na presorické

 

(napr. noradrenalín,

 

amíny, napr. noradrenalín. Klinická významnosť tohto

 

adrenalín)

 

 

 

účinku je neistá a nepostačuje na to, aby bolo vylúčené ich

 

 

 

 

 

 

používanie.

 

 

Vitamín D a soli

 

Podávanie tiazidových diuretík vrátane hydrochlorotiazidu

 

vápnika

 

s vitamínom D alebo soľami vápnika môže potenciovať

 

 

 

zvýšenie vápnika v sére. Súbežné použitie diuretík

 

 

 

tiazidového typu môže vyvolať hyperkalciémiu

 

 

 

u pacientov s predispozíciou na hyperkalciémiu (napr.

 

 

 

s hyperparatyreoidizmom, malignitou alebo stavmi

 

 

 

sprostredkovanými vitamínom D) zvýšením reabsorpcie

 

 

 

vápnika v tubuloch.

 

Žiadne interakcie

 

 

 

 

 

Jednotlivá

Známe interakcie s

 

Účinok interakcie s inými liekmi

zložka

nasledujúcimi látkami

 

 

 

 

Impridy

 

 

 

 

 

 

HCT

 

 

 

 

 

 

Valsartan

Iné

 

Pri monoterapii valsartanom sa nezistili žiadne klinicky

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

(cimetidín, warfarín,

 

významné interakcie s nasledujúcimi l eč vami: cimetidín,

 

furosemid, digoxín,

 

warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín,

 

atenolol, indometacín,

 

hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid.

 

hydrochlorotiazid,

 

 

 

 

 

 

amlodipín,

 

Niektoré z týchto látok môžu interagovať s

 

glibenklamid)

 

hydrochlorotiazidovou zložkou Impridy HCT (pozri

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

interakcie súvisiace s HCT).

 

 

 

 

ť

 

Amlodipín

Iné

 

V klinických interakčných štúdiách amlodipín

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu,

 

 

 

warfarínu alebo cyklosporínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

enou

 

 

 

Gravidita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách

 

ukon

 

 

 

 

 

preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Použitie počas gravidity sa

odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.

Valsartan

Liek

s

 

 

 

Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neboli nezvratné; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu liekov. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (poškodenie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Hydrochlorotiazid

S použitím hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu účinku môže použitie hydrochlorotiazidu počas druhého a tretieho trimestra ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže mať účinky na plod a novorodenca, ako sú žltačka, poruchy rovnováhy elektrolytov

a trombocytopénia.

Amlodipín/valsartan/hydrochlorotiazid

Nie sú skúsenosti s používaním Impridy HCT u gravidných žien. Na základe existujúcich údajov registrácie

o jeho zložkách sa použitie Impridy HCT neodporúča počas prvého trimestra a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Laktácia

Nie sú dostupné informácie o použití valsartanu a/alebo amlodipínu počas dojčenia.

Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malých množstvách do ľudského mli ka. Vysoké dávky tiazidov,

 

 

 

ou

ktoré vyvolávajú silnú diurézu, môžu brániť tvorbe mlieka. Po žitie Impridy HCT sa neodporúča

 

 

ť

počas dojčenia. Ak sa Imprida HCT používa v období dojčenia, dávky majú byť podľa možnosti čo

 

 

platnos

 

najnižšie. Vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas

dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov alebo predčas e narodených detí.

Fertilita

 

 

 

Nie sú žiadne klinické štúdie o fertilite pri Impride HCT.

 

Valsartan

enou

 

 

 

 

 

Valsartan nemal nežiaduce účinky na r produkčnú schopnosť samcov a samíc potkana pri perorálnych

 

 

 

ukon

dávkach do 200 mg/kg/deň. Táto dávkač je 6-krát vyššia než maximálna odporúčaná dávka u ľudí pri

prepočte na mg/m2 (výpočty vychádzajú z perorálnej dávky 320 mg/deň u pacienta s telesnou

hmotnosťou 60 kg).

s

 

Amlodipín

Liek

 

 

 

 

 

 

U niektorých pac ntov liečených blokátormi kalciových kanálov boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo

únava.

4.8Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil Impridy HCT uvedený nižšie je založený na klinických štúdiách vykonaných s Impridou HCT a na známom bezpečnostnom profile jeho jednotlivých zložiek amlodipínu, valsartanu a hydrochlorotiazidu.

Informácie o Impride HCT

Bezpečnosť Impridy HCT sa vyhodnotila pri jej maximálnej dávke 10 mg/320 mg/25 mg v jednej kontrolovanej krátkodobej (8 týždňov) klinickej štúdii s 2 271 pacientmi, z ktorých 582 dostávalo valsartan v kombinácii s amlodipínom a hydrochlorotiazidom. Nežiaduce reakcie boli spravidla mierne a prechodné a len zriedkavo vyžadovali ukončenie liečby. V tomto klinickom skúšaní kontrolovanom účinným liekom boli najčastejšími dôvodmi na ukončenie liečby Impridou HCT závraty a hypotenzia (0,7%).

V kontrolovanej klinickej štúdii trvajúcej 8 týždňov sa nepozorovali žiadne významné nové alebo neočakávané nežiaduce reakcie pri liečbe trojkombináciou v porovnaní so známymi účinkami zložiek v monoterapii alebo pri liečbe dvojkombináciou.

V kontrolovanej klinickej štúdii trvajúcej 8 týždňov boli pozorované zmeny laboratórnych parametrov pri kombinácii Impridy HCT len malé a v súlade s farmakologickým mechanizmom účinku látok použitých v monoterapii. Prítomnosť valsartanu v trojkombinácii oslabila hypokaliemický účinok hydrochlorotiazidu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené podľa triedy orgánových systémov MedDRA a frekvencie, sa

 

 

týkajú Impridy HCT (amlodipín/valsartan/HCT) a samostatne amlodipínu, valsartanu a HCT.

 

 

 

 

Veľmi časté: ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; menej časté: ≥1/1 000 až <1/100; zriedkavé: ≥1/10 000

 

 

až <1/1 000; veľmi zriedkavé <1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

 

 

Nežiaduce reakcie

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orgánového

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprida

 

 

Amlodipín

 

Valsartan

 

 

HCT

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

HCT

ť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy krvi

 

 

Agranulocytóza, útlm

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

a lymfatického

 

 

kostnej drene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

systému

 

 

Pokles hemoglobínu a

--

 

 

 

 

--

 

Neznáme

--

 

 

 

 

 

hematokritu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemolytická anémia

enou

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

Leukopénia

č

--

 

 

 

 

Veľmi

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropénia

 

 

--

 

 

 

 

--

 

Neznáme

--

 

 

 

 

 

Trombocytopénia, niekedy s

 

 

 

 

 

 

Veľmi

 

Neznáme

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

purpurou

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplastická anémia

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Neznáme

 

Poruchy

 

 

Pr citlivenosť

 

 

--

 

 

 

 

Veľmi

 

Neznáme

 

Veľmi

 

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

zriedkavé

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

Anorexia

 

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

--

 

metabolizmu a

 

 

Hyperkalciémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Zriedkavé

 

výživy

 

 

Hyperglykémia

 

 

--

 

 

 

 

Veľmi

 

--

 

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperlipidémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

--

 

 

 

 

 

Hyperurikémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Hypochloremická alkalóza

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

Hypokaliémia

 

 

 

Časté

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Veľmi časté

 

 

 

 

 

Hypomagneziémia

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Hyponatriémia

 

 

 

Menej časté

 

 

 

--

 

--

 

 

Časté

 

 

 

 

 

Zhoršenie stavu

 

 

--

 

 

 

 

--

 

--

 

 

Zriedkavé

 

 

 

 

 

metabolizmu pri diabete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychické

Depresia

 

 

 

--

 

--

 

--

Zriedkavé

poruchy

Nespavosť/poruchy spánku

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Kolísanie nálady

 

 

 

--

Menej časté

 

--

 

Poruchy

Abnormálna koordinácia

 

Menej časté

 

--

 

--

--

nervového

Závraty

 

 

 

Časté

 

Časté

 

--

Zriedkavé

systému

Posturálne závraty, závraty

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

pri námahe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysgeúzia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

Extrapyramídový syndróm

 

--

Neznáme

 

--

--

 

Bolesť hlavy

 

 

 

Časté

 

Časté

 

--

Zriedkavé

 

Hypertónia

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Letargia

 

 

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

Parestézia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Periférna neuropatia,

 

Menej časté

 

Veľmi

 

--

--

 

neuropatia

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Somnolencia

 

 

 

Menej časté

 

Časté

 

--

--

 

Synkopa

 

 

 

Menej časté

Menej čas é

 

--

--

 

Tremor

 

 

 

--

Menej ča é

 

--

--

Poruchy oka

Akútny glaukóm

 

 

 

--

 

--

 

--

Neznáme

 

s uzavretým uhlom

 

 

 

registrácie

 

 

 

Zhoršenie videnia

 

 

Menej časté

Menej časté

--

Zriedkavé

Poruchy ucha a

Tinitus

 

 

 

--

Menej časté

 

--

--

labyrintu

Vertigo

 

 

 

Menej ča ťou

--

Menej časté

--

Poruchy srdca a

Palpitácie

 

 

 

--

 

Časté

 

--

--

srdcovej činnosti

Tachykardia

 

 

 

Me ej časté

 

--

 

--

--

 

Arytmie (vrátane

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

Zriedkavé

 

bradykardie, komorovej

 

platnos

zriedkavé

 

 

 

 

tachykardie a fibrilácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predsiení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infarkt myokardu

 

enou

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

Poruchy ciev

Sčervenanie

 

 

 

--

 

Časté

 

--

--

 

Hypotenzia

 

 

 

Časté

Menej časté

 

--

--

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortostatická hypotenzia

 

Menej časté

 

--

 

--

Časté

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flebitída, tromboflebitída

 

Menej časté

 

--

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskulitída

 

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

--

 

Liek

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Poruchy

Kašeľ

 

 

 

 

Menej časté

 

Veľmi

Menej časté

--

dýchacej sústavy,

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

hrudníka a

Dyspnoe

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

mediastína

Respiračná tieseň, pľúcny

 

--

 

--

 

--

Veľmi

 

edém, pneumonitída

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Rinitída

 

 

 

--

Menej časté

 

--

--

 

Podráždenie hrdla

 

 

Menej časté

 

--

 

--

--

Poruchy

Nepríjemné pocity v bruchu,

Menej časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

gastrointestinál-

bolesť v hornej časti brucha

 

 

 

 

 

 

neho traktu

Zapáchajúci dych

 

 

Menej časté

--

 

--

--

 

Zmena vo vyprázdňovaní

--

 

Menej časté

 

--

--

 

čriev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápcha

 

 

 

--

 

--

 

--

Zriedkavé

 

Znížená chuť do jedenia

--

 

--

 

--

Časté

 

Hnačka

 

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

Zriedkavé

 

Suchosť v ústach

 

 

Menej časté

Menej časté

 

--

--

 

Dyspepsia

 

 

 

Časté

 

Menej časté

 

--

--

 

Gastritída

 

 

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Hyperplázia ďasien

 

--

 

Veľmi

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

Nauzea

 

 

 

Menej časté

Časté

 

--

Časté

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

Pankreatitída

 

 

--

 

Veľmi

 

--

Veľmi

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

zriedkavé