Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprida (amlodipine (as besylate) / valsartan) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - C09DB01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuImprida
Kód ATC klasifikácieC09DB01
Látkaamlodipine (as besylate) / valsartan
VýrobcaNovartis Europharm Ltd

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/80 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 80 mg valsartanu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

4.1

Terapeutické indikácie

 

 

 

ou

Liečba esenciálnej hypertenzie.

 

 

 

 

 

ť

Imprida je indikovaná u dospelých, ktorých krvný tlak

ie je dostatočne znížený monoterapiou

amlodipínom alebo valsartanom.

 

platnos

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

 

 

 

 

Dávkovanie

 

 

 

 

Odporúčané dávkovanie lieku Imprida je jedna tableta denne.

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

 

Impridu 5 mg/80 mg možno podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený

samotným amlodipínom v dávke 5 mg alebo valsartanom v dávke 80 mg

Impridu možno užívať jedlom alebo bez jedla.

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Tmavožltá okrúhla filmom obalená tableta so skoseným okrajom, s vyrazeným označením „NVR“ na jednej strane a „NV“ na druhej strane.

Odporúča sa individuálne titrovať dávku zložkami lieku (t.j. amlodipínom a valsartanom) skôr, ako sa prejde na fixnú kombináciu dávok. Keď je to z klinického hľadiska vhodné, možno uvažovať o priamom prechode z monoterapie na fixnú kombináciu dávok.

Pre pohodlnejšie užívanie pacienti, ktorí dostávajú valsartan a amlodipín v osobitných tabletách/kapsulách, môžu prejsť na Impridu, ktorá obsahuje zložky v rovnakých dávkach.

Zhoršenie funkcie obličiek

Nie sú dostupné klinické údaje u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. Pri stredne ťažkom zhoršení funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

Zhoršenie funkcie pečene

Imprida je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).

Pri podávaní Impridy pacientom so zhoršením funkcie pečene alebo obštrukciou žlčových ciest je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.4). U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka 80 mg valsartanu. Odporúčané dávkovanie amlodipínu nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Pri zmene liečby na amlodipín alebo Impridu u vhodných pacientov s hypertenziou (pozri časť 4.1), ktorí majú poruchu funkcie pečene, sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov a viac)

U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť pri zvýšení dávkovania. Pri zmene liečby na amlodipín alebo Impridu u vhodných starších pacientov s hypertenziou (pozri časť 4.1) sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Impridy u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Nie sú

k dispozícii žiadne údaje.

registrácie

 

Spôsob podania

Na perorálne použitie.

Odporúča sa užívať Impridu s trochou vody.

4.3 Kontraindikácie

 

 

ou

Precitlivenosť na liečivá, na deriváty dihydropyridínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 

uvedených v časti 6.1.

ť

 

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri častiplatnos4.4 4.6).

 

Ťažké zhoršenie funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza.

 

Súbežné používanie Impridy s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus

 

alebo poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/mi /1,73m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ťažká hypotenzia.

Šok (vrátane kardiogénneho šoku).

Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej k mory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň aortálnej ste ózy).

Hemodynamicky nestabilnéčsrdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu.

4.4 Osobitné upozornenia a patrenia pri používaní

 

 

 

ukon

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze neboli stanovené.

Gravidita

Liek

s

 

 

 

 

Liečba antagon stami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa nepretržitá l ečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach sa pozorovala výrazná hypotenzia u 0,4% pacientov s nekomplikovanou hypertenziou liečených Impridou. U pacientov s aktivovaným systémom renín-angiotenzín (ako sú pacienti s depléciou objemu a/alebo soli liečení vysokými dávkami diuretík), ktorí dostávajú blokátory angiotenzínových receptorov, sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Odporúča sa úprava tohto stavu pred podaním Impridy alebo starostlivý lekársky dohľad na začiatku liečby.

Ak pri užívaní Impridy vznikne hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a v prípade potreby podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. V liečbe možno pokračovať po stabilizovaní krvného tlaku.

Hyperkaliémia

Pri súčasnom užívaní doplnkov draslíka, diuretík šetriacich kálium, náhrad soli obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka (heparín, atď.), je potrebná opatrnosť a časté monitorovanie hladín draslíka.

Stenóza renálnej artérie

Imprida sa má používať s opatrnosťou na liečbu hypertenzie u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke, pretože u takýchto pacientov sa môže zvýšiť močovina v krvi a kreatinín v sére.

Transplantácia obličky

Zatiaľ nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Impridy u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili transplantácii obličky.

Zhoršenie funkcie pečene

registrácie

 

Valsartan sa eliminuje prevažne nezmenený žlčou. Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania na d vkovanie neboli stanovené. Osobitná opatrnosť je potrebná pri podávaní Impridy pacientom s mie nym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene alebo obštrukciou žlčových ciest.

U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene b z cholestázy je maximálna odporúčaná dávka 80 mg valsartanu.

Zhoršenie funkcie obličiek

je potrebná úprava dávkovania Impridy. Pri stredne ťažk m zhoršení funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

 

ou

 

 

U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcieťobličiek (GFR >30 ml/min/1,73 m ) nie

platnos

 

 

Primárny hyperaldosteronizmus

 

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení antagonistom angiotenzínu II

 

 

enou

valsartanom, pretože ich systém renín-angi tenzín je ovplyvnený primárnym ochorením.

Angioedém

č

 

U pacientov liečených valsartanom bol hlásený angioedém, vrátane opuchu hrtana a hlasivky, ktorý

 

ukon

 

spôsobil obštrukciu dýchacích ciest a/alebo opuch tváre, pier, hltana a/alebo jazyka. U niektorých

z týchto pacientov sa v minul sti vyskytol angioedém pri užití iných liečiv, vrátane inhibítorov ACE. Imprida sa má okamžite vysadiť a nemá sa znova podať pacientom, u ktorých vznikne angioedém.

Zlyhanie srdca/stavspo infarkte myokardu

U citlivýchLiekosôb možno v dôsledku inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón predpokladať zmeny funkc obličiek. U pacientov s ťažkým zlyhaním srdca, u ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému renín-angiotenzín-aldosterón, sa liečba inhibítormi ACE a antagonistami receptorov angiotenzínu spájala s oligúriou a/alebo progredujúcou azotémiou a (zriedka) s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo úmrtím. Podobné následky boli hlásené pri valsartane. Pri hodnotení stavu pacientov so zlyhávaním srdca alebo po infarkte myokardu sa má vždy vyšetriť funkcia obličiek.

V dlhodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (PRAISE-2) amlodipínu u pacientov so zlyhaním srdca triedy III a IV podľa NYHA (New York Heart Association Classification) neischemickej etiológie sa amlodipín spájal so zvýšeným počtom hlásení pľúcneho edému napriek tomu, že v porovnaní s placebom nebol významný rozdiel v incidencii zhoršenia zlyhania srdca.

Blokátory kalciových kanálov, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne

Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s mitrálnou stenózou alebo významnou aortálnou stenózou, ktorá nie je závažná.

Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a ARB sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Imprida sa neskúmala v žiadnej inej populácii pacientov okrem pacientov s hypertenz ou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie spoločné pre kombináciu

 

registrácie

 

 

Neuskutočnili sa žiadne liekové interakčné štúdie s Impridou a inými liekmi.

Pri súčasnom užívaní je potrebné vziať do úvahy

ou

 

Iné antihypertenzíva

 

 

 

Bežne používané antihypertenzíva (napr. alfablokátory, diuretiká) a iné lieky, ktoré môžu vyvolať

 

 

 

 

platnos

hypotenzívne nežiaduce účinky (napr. tricyklické antidepre íva,ťalfablokátory na liečbu benígnej

hyperplázie prostaty), môžu zvyšovať antihypertenzívny účinok kombinácie.

Interakcie s amlodipínom

 

 

 

Súčasné užívanie sa neodporúča

 

 

 

Grapefruit alebo grapefruitová šťava

 

 

 

 

enou

 

Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých

pacientov sa môže zvýšiť biologická d stupnosť, čo zosilní účinky na zníženie krvného tlaku.

 

 

č

 

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užívaní

 

Inhibítory CYP3A4

ukon

 

 

 

 

 

 

Súčasné užívanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimy otikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môžeszapríčiniť významné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike sa môže viac prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanieLiek a úprava dávky.

Induktory CYP3A4 (antikonvulzíva [napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón], rifampicín, Hypericum perforatum)

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, Hypericum perforatum) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.

Simvastatín

Súbežné opakované podávanie dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vyvolalo zvýšenie expozície simvastatínu o 77% v porovnaní s podávaním samotného simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne.

Dantrolén (infúzia)

U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.

Pri súčasnom užívaní je potrebné vziať do úvahy

Iné

V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.

Interakcie s valsartanom

Súčasné užívanie sa neodporúča

Lítium

Počas súčasného podávania lítia s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II vrátane valsartanu sa zaznamenalo reverzib lné zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Preto sa počas súbežného používania odporúča starostlivo monitorovať koncentrácie lítia v sére. Ak sa používa aj diuretikum, Imprida môže pravdepodobne ďalej zvýšiť riziko toxických príznakov lítia.

Diuretiká šetriace kálium, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka

kyseliny (>3 g/deň) a neselektívnych NSAIDs

Ak sa má v kombinácii s valsartanom predpísať liek, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa

monitorovať plazmatické hladiny draslíka.

 

ou

registrácie

 

 

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užívaní

 

 

ť

 

Nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs), vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, acetylsalicylovej

 

platnos

 

 

Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú súč sne s NSAIDs, môže dôjsť k oslabeniu

antihypertenzívneho účinku. Okrem toho súbežné užívanie antagonistov angiotenzínu II a NSAIDs

môže mať za následok väčšie riziko zhoršovania funkcie obličiek a zvýšenie draslíka v sére. Preto sa

 

 

enou

odporúča monitorovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj náležitá hydratácia pacienta.

Inhibítory transportéra vychytávania (rifampicín, cyklosporín) alebo efluxného transportéra

(ritonavir)

č

 

ukon

 

Výsledky štúdie in vitro s tka ivom ľudskej pečene ukazujú, že valsartan je substrátom pečeňového transportéra vychytávania OATP1B1 a pečeňového efluxného transportéra MRP2. Súbežné podávanie inhibítorov transportéra vychytávania (rifampicínu, cyklosporínu) alebo efluxného transportéra

(ritonaviru) môže zvýšiťs systémovú expozíciu valsartanu.

Duálna inhibíciaLiekRAAS pôsobením ARB, inhibítorov ACE alebo aliskirenu

Údaje z klin ckých skúšaní ukázali, že duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia, hyperkaliémia a znížená funkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).

Iné

Pri monoterapii valsartanom sa nezistili žiadne klinicky významné interakcie s nasledujúcimi liečivami: cimetidín, warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín, hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Amlodipín

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Použitie počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.

Valsartan

Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neboli nezvratné; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zat aľ čo nie sú kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu liekov. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu an ihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď a potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí

 

registrácie

fetotoxické účinky (zhoršenie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a

toxické účinky u novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

ou

 

ť

 

Ak by došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

platnos

Laktácia

 

 

č

 

 

 

Nie sú dostupné informácie o použití Impridy v období dojčenia, preto sa Imprida neodporúča

a vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšieenoupreukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä

 

 

 

ukon

pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.

Fertilita

 

s

 

 

 

 

Nie sú žiadne klinické štúdie o fertilite pri Impride.

Valsartan

Liek

 

 

 

 

 

Valsartan nemal n žiaduce účinky na reprodukčnú schopnosť samcov a samíc potkana pri perorálnych dávkach do 200 mg/kg/deň. Táto dávka je 6-krát vyššia než maximálna odporúčaná dávka u ľudí pri prepočte na mg/m2 (výpočty vychádzajú z perorálnej dávky 320 mg/deň u pacienta s telesnou hmotnosťou 60 kg).

Amlodipín

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciových kanálov boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti užívajúci Impridu majú pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.

Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená.

4.8 Nežiaduce účinky

Zhrnutie profilu bezpečnosti

Bezpečnosť Impridy sa vyhodnotila v piatich kontrolovaných klinických skúšaniach

s 5 175 pacientmi, z ktorých 2 613 dostávalo valsartan v kombinácii s amlodipínom. Zistilo sa, že nasledujúce nežiaduce reakcie sa vyskytujú najčastejšie alebo sú najvýznamnejšie alebo najzávažnejšie: nazofaryngitída, chrípka, precitlivenosť, bolesť hlavy, synkopa, ortostatická hypotenzia, edém, jamkovitý edém, edém tváre, periférny edém, únava, sčervenanie, asténia a nával horúčavy.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

registrácie

Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: v ľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

 

Trieda

 

 

 

Nežiaduce reakcie

 

 

 

 

Frekvenc a

 

 

 

 

orgánového

 

 

 

 

 

 

Imprida

 

Amlodipín

 

 

Valsartan

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekcie a nákazy

 

Nazofaryngitída

 

Časté

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

Chrípka

 

 

 

Časté

ou

--

 

--

 

Poruchy krvi a

 

Znížený hemoglobín a

--

ť

 

--

 

 

Neznáme

 

 

 

 

 

 

lymfatického

 

hematokrit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systému

 

 

 

Leukopénia

 

 

--

 

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropénia

 

--

 

 

 

--

 

 

Neznáme

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trombocytopénia, niekedy s

--

 

 

Veľmi

 

Neznáme

 

 

 

 

 

purpurou

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Precitlivenosť

enou

 

Zriedkavé

 

 

Veľmi

 

Neznáme

imunitného

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

 

 

Anorexia

 

 

 

Menej časté

 

--

 

--

 

metabolizmu a

 

Hyper alciémia

 

Menej časté

 

--

 

--

 

výživy

 

 

 

Hyperglykémia

--

 

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

Menej časté

 

--

 

--

 

 

 

 

Hyperlipidémia

 

 

 

 

 

 

 

Hyperurikémia

 

 

Menej časté

 

--

 

--

 

 

 

 

Hypokaliémia

 

 

Časté

 

 

--

 

--

 

 

 

 

Hyponatriémia

 

 

Menej časté

 

--

 

--

 

Psychické

 

 

 

Depresia

 

 

--

 

 

Menej časté

--

 

poruchy

 

 

 

Úzkosť

 

 

 

Zriedkavé

 

 

--

 

--

 

 

 

 

 

 

Nespavosť/poruchy spánku

--

 

 

Menej časté

--

 

 

 

 

 

 

Kolísanie nálady

--

 

 

Menej časté

--

 

 

 

 

 

 

Zmätenosť

 

 

--

 

 

 

Zriedkavé

--

 

Poruchy

 

Abnormálna koordinácia

 

Menej časté

 

--

--

nervového

 

Závraty

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

systému

 

Posturálne závraty

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Dysgeúzia

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Extrapyramídový syndróm

--

 

Neznáme

--

 

 

Bolesť hlavy

 

 

Časté

 

Časté

--

 

 

Hypertónia

 

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Parestézia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Periférna neuropatia,

 

--

 

Veľmi

--

 

 

neuropatia

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Somnolencia

 

 

Menej časté

 

Časté

--

 

 

Synkopa

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Tremor

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Hypoestézia

 

 

--

Menej časté

--

Poruchy oka

Porucha videnia

 

Zriedkavé

Menej časté

--

 

 

Zhoršenie videnia

 

Menej časté

Menej časté

--

Poruchy ucha a

Tinitus

 

 

 

Zriedkavé

Menej čas é

--

labyrintu

 

Vertigo

 

 

 

Menej časté

 

--

Menej časté

Poruchy srdca a

Palpitácie

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

srdcovej činnosti

Synkopa

 

 

 

Zriedkavé

 

--

--

 

 

Tachykardia

 

 

Menej časté

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

Arytmie (vrátane

 

--

 

Veľmi

--

 

 

bradykardie, komorovej

 

ťou

zriedkavé

 

 

 

tachykardie a fibrilácie

 

 

 

 

 

predsiení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infarkt myokardu

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy ciev

Sčervenanie

 

 

--

 

Časté

--

 

 

Hypotenzia

 

 

 

Zriedkavé

Menej časté

--

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

Ortostatická hypotenzia

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Vaskulitída

 

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy dýchacej

Kašeľ

 

enou

 

Menej časté

 

Veľmi

Menej časté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sústavy, hrudníka

 

č

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

a mediastína

Dyspn e

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Faryngolaryngeálna bolesť

Menej časté

 

--

--

 

 

Rinitída

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

sNepríjemné pocity v bruchu,

Menej časté

 

Časté

Menej časté

gastrointestinál-

bolesť v hornej časti brucha

 

 

 

 

neho traktu

Zmena vo vyprázdňovaní

 

--

Menej časté

--

 

Liek

čriev

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápcha

 

 

 

Menej časté

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnačka

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Suchosť v ústach

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Dyspepsia

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Gastritída

 

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Hyperplázia ďasien

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Nauzea

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

 

 

Pankreatitída

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Vracanie

 

 

 

--

Menej časté

--

Poruchy pečene a

Abnormálne funkčné testy

 

--

 

 

Veľmi

Neznáme

žlčových ciest

pečene vrátane zvýšenia

 

 

 

 

zriedkavé*

 

 

bilirubínu v krvi

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitída

 

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Intrahepatálna cholestáza,

 

--

 

 

Veľmi

--

 

ikterus

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy kože a

Alopécia

 

 

 

--

 

 

Menej časté

--

podkožného

Angioedém

 

 

--

 

 

Veľmi

Neznáme

tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Bulózna dermatitída

 

--

 

 

--

Neznáme

 

Erytém

 

 

 

Menej časté

--

--

 

Multiformný erytém

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Exantém

 

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

 

Hyperhidróza

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

 

Reakcia z fotosenzitivity

 

--

 

 

Menej časté

--

 

Pruritus

 

 

 

Zriedkavé

 

Menej čas é

Neznáme

 

Purpura

 

 

 

--

 

 

Menej ča é

--

 

Exantém

 

 

 

Menej časté

Menej ča té

Neznáme

 

Zmena farby kože

 

--

 

 

M n j časté

--

 

Urtikária a iné formy

 

--

 

 

V ľmi

--

 

exantému

 

 

 

 

 

 

zriedkavéregistrácie

 

Exfoliatívna dermatitída

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

ouzriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Stevensov-Johnsonov

 

--

 

 

Veľmi

--

 

syndróm

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Quinckeho edém

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy

Artralgia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

kostrovej a

 

 

 

 

platnos

 

 

 

Bolesť chrbta

 

 

Menej časté

Menej časté

--

svalovej sústavy

Opuch kĺbov

 

 

Menej časté

--

--

a spojivového

Svalové kŕče

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

tkaniva

Myalgia

 

enou

 

--

 

 

Menej časté

Neznáme

 

 

č

 

--

 

 

Časté

--

 

Opuch čle kov

 

 

 

 

 

Pocit ťaž

by

 

 

Zriedkavé

 

--

--

Poruchy obličiek

Zvýšený

reatinín v krvi

 

--

 

 

--

Neznáme

a močových ciest

Porucha močenia

 

--

 

 

Menej časté

--

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyktúria

 

 

 

--

 

 

Menej časté

--

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

Polakizúria

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

Polyúria

 

 

 

Zriedkavé

 

--

--

Zlyhanie a poškodenie

 

--

 

 

--

Neznáme

funkcie obličiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Impotencia

--

Menej časté

--

reprodukčného

Erektilná dysfunkcia

Zriedkavé

--

--

systému

Gynekomastia

--

Menej časté

--

a prsníkov

 

 

 

 

Celkové poruchy

Asténia

Časté

Menej časté

--

a reakcie v mieste

Nepríjemné pocity, celková

--

Menej časté

--

podania

nevoľnosť

 

 

 

 

Únava

Časté

Časté

Menej časté

 

Edém tváre

Časté

--

--

 

Sčervenenie, nával horúčavy

Časté

--

--

 

Nekardiálna bolesť v

--

Menej časté

--

 

hrudníku

 

 

 

 

Edém

Časté

Časté

--

 

Periférny edém

Časté

--

--

 

Bolesť

--

Menej časté

--

Ďalšie informácie o kombinácii

 

registrácie

 

Jamkovitý edém

Časté

--

--

Laboratórne a

Zvýšený draslík v krvi

--

--

Neznáme

funkčné

Zvýšenie telesnej hmotnosti

--

Menej čas é

--

vyšetrenia

Zníženie telesnej hmotnosti

--

Menej ča é

--

* Najčastejšie charakteru cholestázy

Periférny edém, známy vedľajší účinok amlodipínu, sa spravidla p zoroval s nižšou incidenciou

u pacientov, ktorí dostávali kombináciu amlodipín/valsartan, ako u pacientov, ktorí dostávali samotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

amlodipín. V dvojito slepých, kontrolovaných klinických

 

ť

 

 

 

 

 

kúšaniach bola nasledujúca incidencia

periférneho edému podľa dávky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% pacientov, u ktorých sa

 

 

 

 

 

Valsartan (mg)

 

 

 

 

vyskytol periférny edém

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

5,5

 

2,4

 

 

1,6

 

0,9

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

8,0

 

2,3

 

5,4

 

 

2,4

 

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

 

 

č

3,1

 

4,8

 

2,3

 

 

2,1

 

2,4

 

 

 

(mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

10,3

 

 

NA

 

NA

 

 

9,0

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná incidencia periférneho edému pri kombinácii amlodipín/valsartan rovnomerne rozložená na

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všetky dávky bola 5,1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácieLieko jednotlivých zložkách

Nežiaduce reakcie hlásené v minulosti pri jednej zo zložiek (amlodipíne alebo valsartane) môžu predstavovať potenciálne nežiaduce reakcie aj pri Impride, hoci sa v klinických skúšaniach alebo po uvedení na trh nepozorovali.

Amlodipín

 

Časté

Somnolencia, závraty, palpitácie, abdominálna bolesť, nauzea, opuch členkov.

Menej časté

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia, tremor, dysgeúzia, synkopa,

 

hypoestézia, poruchy videnia (vrátane diplopie), tinnitus, hypotenzia, dyspnoe,

 

rinitída, vracanie, dyspepsia, alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky,

 

hyperhidróza, pruritus, exantém, myalgia, svalové kŕče, bolesť, ťažkosti pri močení,

 

zvýšená frekvencia močenia, impotencia, gynekomastia, bolesť na hrudi, celková

 

nevoľnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti.

Zriedkavé

Zmätenosť.

Veľmi

Leukopénia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, zvýšený svalový

zriedkavé tonus, periférna neuropatia, infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení), vaskulitída, pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy, hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*, angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov- Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita.

* najčastejšie charakteru cholestázy

Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.

Valsartan

 

 

Neznáme

Pokles hemoglobínu, pokles hematokritu, neutropénia, trombocytopénia, zvýšenie

 

hladiny draslíka v sére, zvýšenie hodnôt funkčných testov pečene vrátane zvýšenia

 

sérového bilirubínu, zlyhanie a poškodenie funkcie obličiek, zvýšenie hladiny

 

kreatinínu v sére, angioedém, myalgia, vaskulitída, precitlivenosť vrátane sérovej

 

choroby.

registrácie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného sy tému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

platnos

ou

 

 

 

S predávkovaním Impridy nie sú skúsenosti. Hlavným príznakomť predávkovania valsartanu je asi

výrazná hypotenzia so závratmi. Predávkovanie amlodipínu môže mať za následok nadmernú periférnu vazodilatáciu a možno reflexnú tachykardiu. Bola hlásená výrazná a potenciálne dlhodobá systémová hypotenzia prechádzajúca až do šoku šok končiaci sa smrťou.

Liečba

enou

 

Ak k požitiu lieku došlo nedávno, možno zvážiť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. Ukázalo

sa, že podanie aktívneho uhlia zdravým d br voľníkom ihneď alebo do dvoch hodín od požitia amlodipínu významne znížilo jeho absorpciu. Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním Impridy vyžaduječaktívnu kardiovaskulárnu podpornú liečbu, vrátane častého monitorovania funkcie srdca a dýchania, vyvýšenie končatín a sledovanie objemu cirkulujúcich tekutín a vylučovania moču. Pri bnovení cievneho tonusu a krvného tlaku môže pomôcť

vazokonstrikčná látka za predpokladu, že jeho podanie nie je kontraindikované. Intravenózne podanie

kalciumglukonátu môže byť prospešné pri zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov.

s

ukon

Nie je pravdepodobné, že sa valsartan alebo amlodipín odstránia hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉLiek

VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: látky účinkujúce na systém renín-angiotenzín; antagonisty angiotenzínu II, kombinácie; antagonisty angiotenzínu II a blokátory kalciových kanálov, ATC kód: C09DB01

Imprida kombinuje dve antihypertenzívne zlúčeniny s komplementárnymi mechanizmami znižovania krvného tlaku u pacientov s esenciálnou hypertenziou: amlodipín patrí do liekovej triedy antagonistov kalcia a valsartan do triedy antagonistov angiotenzínu II. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzívny účinok, znižuje krvný tlak vo väčšej miere ako každá zložka samotná.

Amlodipín/Valsartan

Kombinácia amlodipínu a valsartanu vyvoláva aditívne zníženie krvného tlaku súvisiace s dávkou v celom rozmedzí terapeutických dávok. Antihypertenzívny účinok jednorazovej dávky tejto kombinácie pretrvával 24 hodín.

Klinické skúšania kontrolované placebom

Viac ako 1 400 pacientov s hypertenziou dostávalo Impridu raz denne v dvoch klinických skúšaniach kontrolovaných placebom. Boli do nich zaradení dospelí s miernou až stredne ťažkou nekomplikovanou esenciálnou hypertenziou (priemerný diastolický tlak krvi v sede 95 a

<110 mmHg). Pacienti s vysokým kardiovaskulárnym rizikom – zlyhanie srdca, diabetes typu I

a nedostatočne kontrolovaný diabetes typu II a v anamnéze infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda v priebehu jedného roka – boli vylúčení.

Klinické skúšania kontrolované účinným liekom u pacientov, ktorí nereagovali na monoterapiu

V multicentrickom, randomizovanom, dvojito slepom klinickom skúšaní s paralelnými skupinami kontrolovanom účinnou látkou sa preukázala normalizácia krvného tlaku (diastolický krvný tlak v sede na konci obdobia medzi dávkami <90 mmHg na konci klinického skúšania) u pa entov

registrácie V multicentrickom, randomizovanom, dvojito slepom klinick m skúšaní s paralelnými skupinami

s nedostatočným znížením krvného tlaku pri dávke 160 mg valsartanu u 75% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom 10 mg/160 mg a u 62% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom

5 mg/160 mg v porovnaní s 53% pacientov, ktorí ostali na 160 mg valsartanu. Pridanie 10 mg a 5 mg amlodipínu ďalej znížilo systolický/diastolický krvný tlak o 6,0/4,8 mmHg a 3,9/2,9 mmHg v porovnaní s pacientmi, ktorí ostali iba na 160 mg valsartanu.

s nedostatočným znížením krvného tlaku pri dávke 10 mg amlodipínu u 78% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom 10 mg/160 mg v porovna í so 67% pacientov, ktorí ostali na 10 mg amlodipínu. Pridanie 160 mg valsartanu ďalej zníži o systolický/diastolický krvný tlak o

kontrolovanom účinnou látkou sa preukázala normalizácia krvného tlaku (diastolický krvný tlak v

 

ou

ť

sede na konci obdobia medzi dávkami <90 mmHg na konci klinického skúšania) u pacientov

platnos

 

2,9/2,1 mmHg v porovnaní s pacientmi, ktorí osta i iba na 10 mg amlodipínu.

v dávke 5 mg/160 mg titrovanej nač10enoumg/160 mg krvný tlak v sede o 36/29 mmHg v porovnaní s 32/28 mmHg pri liečebnom režime lisinoprilu/hydrochlorotiazidu v dávke 10 mg/12,5 mg titrovanej na 20 mg/12,5 mg.

Imprida sa skúmala aj v klinickom skúšaní k ntrolovanom účinnou látkou so 130 pacientmi s

hypertenziou s priemerným diastolickým krvným tlakom v sede ≥110 mmHg a <120 mmHg. V tomto

klinickom skúšaní (východisková hodnota tlaku krvi 171/113 mmHg) znížil liečebný režim Impridy

Vo dvoch klinickýchskúšaniachukons dlhodobým následným sledovaním pretrvával účinok Impridy počas jedného roka. Náhle vy adenie Impridy sa nespájalo s rýchlym vzostupom krvného tlaku.

Vek, pohlav , rasa alebo index telesnej hmotnosti (≥30 kg/m2, <30 kg/m2) neovplyvnili odpoveď na

Impridu.

Liek

Imprida sa neskúmala v žiadnej inej populácii pacientov okrem pacientov s hypertenziou. Valsartan sa skúmal u pacientov po infarkte myokardu a so zlyhaním srdca. Amlodipín sa skúmal u pacientov s chronickou stabilnou angina pectoris, vazospastickou angínou a angiograficky potvrdenou ischemickou chorobou srdca.

Amlodipín

Zložka amlodipínu v Impride inhibuje transmembránový vstup iónov vápnika do hladkého svalstva srdca a ciev. Mechanizmus antihypertenzívneho pôsobenia amlodipínu je podmienený priamym relaxačným účinkom na hladké svalstvo ciev, čo vyvoláva pokles odporu periférnych ciev a krvného tlaku. Experimentálne údaje naznačujú, že amlodipín sa viaže na dihydropyridínové aj na nedihydropyridínové väzbové miesta. Kontraktilné procesy srdcového svalstva a hladkého svalstva ciev závisia od pohybu extracelulárnych iónov vápnika do týchto buniek cez špecifické iónové kanály.

Po podaní terapeutických dávok pacientom s hypertenziou amlodipín vyvoláva vazodilatáciu, čo vedie k poklesu krvného tlaku u ležiaceho aj stojaceho pacienta. Tento pokles nesprevádza pri chronickom podávaní významná zmena srdcovej frekvencie ani plazmatických hladín katecholamínov.

Plazmatické koncentrácie korelujú s účinkom u mladých aj starších pacientov.

U pacientov s hypertenziou s normálnou funkciou obličiek terapeutické dávky amlodipínu vyvolali zníženie odporu obličkových ciev a zvýšenie rýchlosti glomerulárnej filtrácie a efektívneho prietoku plazmy obličkami, a to bezo zmeny filtrovanej frakcie alebo proteinúrie.

Tak ako pri iných blokátoroch kalciových kanálov, hemodynamické merania srdcovej funkcie v pokoji a pri telesnej námahe (alebo chôdzi) u pacientov s normálnou ventrikulárnou funkciou, ktorí sa liečili amlodipínom, spravidla ukázali malé zvýšenie srdcového indexu bez významného ovplyvnenia dP/dt alebo koncového diastolického tlaku alebo koncového objemu v ľavej komore. V štúdiách

hemodynamiky sa podávanie amlodipínu v rozmedzí terapeutických dávok intaktným zvieratám a registrácie

ľuďom nespájalo s negatívnym inotropným účinkom, a to ani vtedy, keď sa ľuďom súčasne podávali betablokátory.

Amlodipín nemení funkciu sinoatriálneho uzla ani átrioventrikulárne vedenie u in aktných zvierat alebo ľudí. V klinických skúšaniach, v ktorých sa podával amlodipín v komb nácii s betablokátormi pacientom buď s hypertenziou, alebo s angina pectoris, sa nepozorovali nežiaduce účinky na elektrokardiografické parametre.

Použitie u pacientov s hypertenziou

 

ou

 

 

Randomizované, dvojito zaslepené klinické skúšanie morbidity a mortality s názvom Klinické

 

platnos

 

skúšanie prevencie infarktu myokardu liečbou znižujúcou krvnýťtlak a lipidy (Antihypertensive and

Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) sa uskutočnilo na porovnanie novších spôsobov liečby: amlodipín 2,5-10 mg/deň (blokátor kalciových kanálov) alebo lizinopril 10-40 mg/deň (inhibítor ACE) ako liečby prvej ínie oproti liečbe tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5-25 mg/deň pri ľahkej až stredne ťažkej hypertenzii.

enou

Celkovo 33 357 pacientov s hypertenzi

u vo veku 55 rokov alebo starších bolo randomizovaných a

sledovaných v priemere 4,9 roka. Pacie

ti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor pre koronárnu

chorobu srdca vrátane infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody v minulosti (>6 mesiacov

pred zaradením do klinického skúšania) alebo dokumentovaného iného aterosklerotického

 

č

kardiovaskulárneho ochorenia (celkovo 51,5%), diabetu 2. typu (36,1%), HDL cholesterolu <35 mg/dl

alebo <0,906 mmol/l (11,6%), hypertrofie ľavej komory diagnostikovanej pomocou

elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9%), fajčenia cigariet v súčasnosti (21,9%).

 

ukon

Primárny parameter a kladal z fatálnej koronárnej choroby srdca alebo nefatálneho infarktu

s

 

myokardu. Primárny parameter sa významne nelíšil medzi liečbou založenou na amlodipíne a

chlórtalidónLiek: pomer rizika (RR) 0,98, 95% IS (0,90-1,07), p=0,65. Medzi sekundárnymi parametrami bola incidencia srdcového zlyhávania (súčasť zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho parametra) významne vyššia v skupine amlodipínu v porovnaní so skupinou chlórtalidónu (10,2% oproti 7,7%, RR 1,38, 95% IS [1,25-1,52], p<0,001). V úmrtiach z akejkoľvek príčiny však nebol významný rozdiel medzi liečbou založenou na amlodipíne a chlórtalidóne: RR 0,96, 95% IS

[0,89-1,02], p=0,20.

Valsartan

Valsartan je perorálne aktívny, účinný a špecifický antagonista receptorov angiotenzínu II. Účinkuje selektívne na receptor podtypu AT1, krorý je zodpovedný za známe účinky angiotenzínu II. Zvýšené plazmatické hladiny angiotenzínu II po blokáde receptora AT1 valsartanom môžu stimulovať neblokovaný receptor podtypu AT2, čo môže vyvážiť účinok stimulácie receptora AT1. Valsartan nevykazuje čiastočnú agonistickú aktivitu na receptore AT1 a má oveľa vyššiu (asi 20 000-násobnú) afinitu k receptoru AT1 než k AT2.

Valsartan neinhibuje ACE, známy tiež ako kinináza II, ktorý premieňa angiotenzín I na angiotenzín II a rozkladá bradykinín. Pretože účinok na ACE a potenciácia bradykinínu alebo substancie P nie sú prítomné, antagonisty angiotenzínu II pravdepodobne nevyvolávajú kašeľ. V klinických skúšaniach, v ktorých sa valsartan porovnával s inhibítorom ACE, bola incidencia suchého kašľa významne nižšia (p<0,05) u pacientov liečených valsartanom než u pacientov liečených inhibítorom ACE (2,6% oproti

7,9%). V klinickom skúšaní s pacientmi, ktorí mali v anamnéze suchý kašeľ počas liečby inhibítorom ACE, malo kašeľ 19,5% osôb užívajúcich valsartan a 19,0% užívajúcich tiazidové diuretikum v porovnaní so 68,5% osôb, ktorým sa podával inhibítor ACE (p<0,05). Valsartan neblokuje ani sa neviaže na receptory iných hormónov alebo iónové kanály, o ktorých je známe, že sú dôležité v kardiovaskulárnej regulácii.

Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou vyvoláva pokles krvného tlaku bez ovplyvnenia tepovej frekvencie.

U väčšiny pacientov po podaní jednorazovej perorálnej dávky nastupuje antihypertenzívny účinok

v priebehu 2 hodín a maximálny pokles krvného tlaku sa dosiahne počas 4-6 hodín. Ant hypertenzívny

účinok pretrváva 24 hodín po podaní. Pri opakovanom podávaní maximálne zníženie krvného tlaku pri akejkoľvek dávke sa spravidla dosiahne v priebehu 2-4 týždňov a zachováva sa počas dlhodobej liečby. Náhle vysadenie valsartanu sa nespájalo s náhlym zvýšením krvného tlaku, ani inými nežiaducimi klinickými udalosťami.

Iné: duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET [ONgoing Telmisartan

 

registrácie

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] a VA NEPHRON-D [The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes]) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a ARB.

ou

 

ť

 

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientovplatnoss kardi vaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym

ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

akútneho poškodenia obličiek a/al boenouhypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantnéč aj pre ostatné inhibítory ACE a ARB.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele

a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s mo terapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie,

 

ukon

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

s

 

Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom

ACE alebo ARB u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek,

Inhibítory ACE a ARB sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou (pozri časť 4.4).

kardiovaskulárnymLiek ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí

z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti

(hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

Amlodipín a valsartan majú lineárnu farmakokinetiku.

Amlodipín/Valsartan

Po perorálnom podaní Impridy sa maximálne plazmatické koncentrácie valsartanu dosiahnu za 3 a amlodipínu za 6-8 hodín. Rýchlosť a miera absorpcie Impridy sa rovnajú biologickej dostupnosti valsartanu a amlodipínu, keď sa podávajú ako osobitné tablety.

Amlodipín

Absorpcia: Po perorálnom podaní terapeutických dávok samotného amlodipínu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 6-12 hodín. Absolútna biologická dostupnosť sa vypočítala medzi 64% a 80%. Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená požitím jedla.

Distribúcia: Distribučný objem je približne 21 l/kg. V štúdiách s amlodipínom in vitro sa ukázalo, že približne 97,5% cirkulujúceho liečiva sa viaže na bielkoviny plazmy.

Biotransformácia: Amlodipín sa extenzívne (približne 90%) metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity.

Eliminácia: Eliminácia amlodipínu z plazmy je bifázická s terminálnym polčasom eliminácie približne 30 až 50 hodín. Rovnovážne hladiny v plazme sa dosiahnu po kontinuálnom podávaní za 7-8 dní. Močom sa vylúči 10% pôvodného amlodipínu a 60% jeho metabolitov.

Valsartan

registrácie

 

Absorpcia: Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu za 2-4 hodiny. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je 23%. Jedlo znižuje expozíciu valsartanu (stanovené ako AUC) asi o 40% a maximálnu plazmatickú koncentráciu (Cmax) asi o 50%,

aj keď asi po 8 hodinách od podania sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách, ktoré

ho užili buď s jedlom, alebo nalačno. Tento pokles AUC však nesprevádza klinicky významné

zníženie terapeutického účinku, a preto sa valsartan môže užívať buď s jedlom, alebo bez jedla.

 

ou

Distribúcia: Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17 litrov, čo

platnos

 

naznačuje, že valsartan sa extenzívne nedistribuuje do tkanív.ťValsartan sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny séra (94-97%), prevažne na sérový albumín.

Biotransformácia: Valsartan sa netransformuje vo veľkom rozsahu, pretože iba asi 20% dávky sa

nájde ako metabolity. V plazme bol v nízkych koncentráciách zistený hydroxymetabolit (menej ako 10% AUC valsartanu). Tento metabolit je farmakologicky neaktívny.

nezmenené liečivo. Po intravenóznomčenoupodaní plazmatický klírens valsartanu je asi 2 l/hod a jeho renálny klírens 0,62 l/hod (asi 30% celkového klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.

Eliminácia: Valsartan vykazuje multiexp enciálnu kinetiku rozkladu (t½α<1 hod a t½ß asi 9 hod).

Valsartan sa primárne eliminuje stolicou (asi 83% dávky) a močom (asi 13% dávky), prevažne ako

Osobitné skupiny pacientov

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

 

ukon

Nie sú dostupné farmakokinetické údaje u pediatrickej populácie.

s

 

Starší pacientiLiek(vo veku 65 rokov a viac)

Čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je podobný u mladých a starších pacientov. U starších pacientov klírens amlodipínu má tendenciu klesať, čo spôsobuje zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie polčasu eliminácie. Priemerná systémová AUC valsartanu je o 70% vyššia u starších ako u mladých ľudí, preto je pri zvyšovaní dávkovania potrebná opatrnosť.

Zhoršenie funkcie obličiek

Farmakokinetiku amlodipínu zhoršenie funkcie obličiek významne neovplyvňuje. Podľa očakávania pri zlúčenine, ktorej renálny klírens predstavuje iba 30% celkového plazmatického klírensu, sa nepozorovala žiadna korelácia medzi funkciou obličiek a systémovou expozíciou valsartanu.

Zhoršenie funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú znížený klírens amlodipínu, čo má za následok zväčšenie AUC približne o 40-60%. V priemere je u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým chronickým ochorením pečene expozícia (stanovená hodnotami AUC) valsartanu dvojnásobná

v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (so zodpovedajúcim vekom, pohlavím a telesnou hmotnosťou). U pacientov s ochorením pečene je potrebné postupovať opatrne (pozri časť 4.2).

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Amlodipín/Valsartan

V štúdiách na zvieratách sa pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie s možným klinickým významom:

Histopatologické príznaky zápalu sliznice žalúdka sa pozorovali u samcov potkanov pri expozícii asi

1,9-krát (valsartan) a 2,6-krát (amlodipín) vyššej, než sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg amlodipínu. Pri vyšších expozíciách dochádzalo k ulcerácii a erózii žalúdočnejregistráciesliznice u samcov aj

samíc. Podobné zmeny sa tiež pozorovali v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia 8,5-11,0-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg valsartanu).

Vyššia incidencia a závažnosť bazofílie/hyalinizácie renálnych tubulov, dilatácie a obličkových

valcov, ako aj intersticiálny lymfocytový zápal a hypertrofia medie arteriol sa zistili pri expozícii

8-13-krát (valsartan) a 7-8-krát (amlodipín) vyššej, ako sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg

amlodipínu. Podobné zmeny sa našli aj v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia

8,5-11,0-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg valsartanu).

ou

 

platnos

 

V štúdii embryo-fetálneho vývoja potkanov sa zaznamenali vyššťie incidencie dilatovaných

močovodov, malformácií sternebrae a neosifikovaných článkov predných končatín pri expozíciách asi

12-krát (valsartan) a 10-krát (amlodipín) vyšších, ako sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg

amlodipínu. Dilatované močovody sa našli aj v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia

12-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg va sartanu). V tejto štúdii boli prítomné iba slabé

príznaky toxicity u gravidných samíc (stredne závažný pokles telesnej hmotnosti). Hladina bez

 

 

 

enou

pozorovaného účinku z hľadiska účink v na vývoj predstavovala 3-násobok (valsartan) a 4-násobok

(amlodipín) klinickej expozícii (na základe AUC).

 

 

č

Pri jednotlivých zložkách sa nenašli dôkazy mutagenity, klastogenity alebo karcinogenity.

Amlodipín

 

ukon

 

 

 

 

Reprodukčná toxikológia

 

s

 

 

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a

znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna

odporúčaná dáv a pre ľudí vyjadrená v mg/kg.

Poškodenie fertility

 

 

 

Nebol zaznamenanýLiek

žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas

64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.

Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej

úrovni.

* Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej a vývinovej toxicity neodhalili

žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).

V predklinických štúdiách bezpečnosti vyvolali vysoké dávky valsartanu (200 až 600 mg/kg telesnej hmotnosti) u potkanov zníženie parametrov krvných buniek (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu) a dokázané zmeny renálnej hemodynamiky (mierne zvýšenie dusíka močov ny v krvi a hyperpláziu

U oboch druhov sa pozorovala aj hypertrofia obličkových juxtaglomerulárnych buniek. Za príčinu

obličkových tubulov a bazofíliu u samcov). Tieto dávky u potkanov (200 až 600 mg/kg/deň) sú

približne 6- až 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty

predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).

 

 

registrácie

Pri porovnateľných dávkach u opíc kozmáčov boli zmeny pod bné, hoci závažnejšie, najmä

 

ou

 

v obličkách, kde sa vyvinuli do nefropatie, vrátane zvýšenéhoťdusíka močoviny a kreatinínu v krvi.

platnos

 

 

všetkých zmien sa považoval farmakologický účinok valsartanu, ktorý zvlášť u kozmáčov vyvoláva

dlhodobú hypotenziu. Vzhľadom na terapeutické dávky valsartanu u ľudí sa nezdá, že by hypertrofia

obličkových juxtaglomerulárnych buniek bola významná.

 

 

 

 

enou

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

 

č

6.1

 

 

ukon

 

Zoznam pomocných látok

 

Jadro tablety:

s

 

 

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón typu A

Koloidný bezvodýLiekoxid kremičitý

Magnéziumst arát

Obal tablety: Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171) Žltý oxid železitý (E172)

Makrogol 4000 Mastenec

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC blistre. Jeden blister obsahuje 7, 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet a spoločné balenia obsahujúce 280 (4x70 alebo 20x14) filmom obalených tabliet.

PVC/PVDC blistre s perforáciou, umožňujúce oddelenie jednotlivej dávky. Jeden blister obsahuje 7, 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekomregistrácieŽiadne zvláštne požiadavky.Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Veľkosti balenia: 56, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet.

 

 

 

 

 

ou

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ť

Novartis Europharm Limited

 

platnos

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

Veľká Británia

 

enou

 

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/001

č

 

 

 

EU/1/06/373/002

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/003

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/004

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/005

EU/1/06/373/006

EU/1/06/373/007Liek

EU/1/06/373/008

EU/1/06/373/025

EU/1/06/373/026

EU/1/06/373/027

EU/1/06/373/034

EU/1/06/373/037

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 17. január 2007

Dátum posledného predĺženia: 17. január 2012

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NÁZOV LIEKU
Imprida 5 mg/160 mg filmom obalené tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

4.1

Terapeutické indikácie

 

 

 

ou

Liečba esenciálnej hypertenzie.

 

 

 

 

 

ť

Imprida je indikovaná u dospelých, ktorých krvný tlak

ie je dostatočne znížený monoterapiou

amlodipínom alebo valsartanom.

 

platnos

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

 

 

 

 

Dávkovanie

 

 

 

 

Odporúčané dávkovanie lieku Imprida je jedna tableta denne.

 

 

 

enou

 

 

 

 

č

 

 

 

Impridu 5 mg/160 mg možno podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený

samotným amlodipínom v dávke 5 mg alebo valsartanom v dávke 160 mg.

Impridu možno užívať jedlom alebo bez jedla.

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

Tmavožltá oválna filmom obalená tableta s vyrazeným označením „NVR“ na jednej strane a „ECE“ na druhej strane.

Odporúča sa individuálne titrovať dávku zložkami lieku (t.j. amlodipínom a valsartanom) skôr, ako sa prejde na fixnú kombináciu dávok. Keď je to z klinického hľadiska vhodné, možno uvažovať o priamom prechode z monoterapie na fixnú kombináciu dávok.

Pre pohodlnejšie užívanie pacienti, ktorí dostávajú valsartan a amlodipín v osobitných tabletách/kapsulách, môžu prejsť na Impridu, ktorá obsahuje zložky v rovnakých dávkach.

Zhoršenie funkcie obličiek

Nie sú dostupné klinické údaje u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. Pri stredne ťažkom zhoršení funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

Zhoršenie funkcie pečene

Imprida je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).

Pri podávaní Impridy pacientom so zhoršením funkcie pečene alebo obštrukciou žlčových ciest je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.4). U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka 80 mg valsartanu. Odporúčané dávkovanie amlodipínu nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Pri zmene liečby na amlodipín alebo Impridu u vhodných pacientov s hypertenziou (pozri časť 4.1), ktorí majú poruchu funkcie pečene, sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov a viac)

U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť pri zvýšení dávkovania. Pri zmene liečby na amlodipín alebo Impridu u vhodných starších pacientov s hypertenziou (pozri časť 4.1) sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Impridy u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Nie sú

k dispozícii žiadne údaje.

registrácie

 

Spôsob podania

Na perorálne použitie.

Odporúča sa užívať Imprida s trochou vody.

4.3 Kontraindikácie

 

 

ou

Precitlivenosť na liečivá, na deriváty dihydropyridínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 

uvedených v časti 6.1.

ť

 

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri častiplatnos4.4 4.6).

 

Ťažké zhoršenie funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza.

 

Súbežné používanie Impridy s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus

 

alebo poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/mi /1,73m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ťažká hypotenzia.

Šok (vrátane kardiogénneho šoku).

Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej k mory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň aortálnej ste ózy).

Hemodynamicky nestabilnéčsrdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu.

4.4 Osobitné upozornenia a patrenia pri používaní

 

 

 

ukon

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze neboli stanovené.

Gravidita

Liek

s

 

 

 

 

Liečba antagon stami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa nepretržitá l ečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach sa pozorovala výrazná hypotenzia u 0,4% pacientov s nekomplikovanou hypertenziou liečených Impridou. U pacientov s aktivovaným systémom renín-angiotenzín (ako sú pacienti s depléciou objemu a/alebo soli liečení vysokými dávkami diuretík), ktorí dostávajú blokátory angiotenzínových receptorov, sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Odporúča sa úprava tohto stavu pred podaním Impridy alebo starostlivý lekársky dohľad na začiatku liečby.

Ak pri užívaní Impridy vznikne hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a v prípade potreby podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. V liečbe možno pokračovať po stabilizovaní krvného tlaku.

Hyperkaliémia

Pri súčasnom užívaní doplnkov draslíka, diuretík šetriacich kálium, náhrad soli obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka (heparín, atď.), je potrebná opatrnosť a časté monitorovanie hladín draslíka.

Stenóza renálnej artérie

Imprida sa má používať s opatrnosťou na liečbu hypertenzie u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke, pretože u takýchto pacientov sa môže zvýšiť močovina v krvi a kreatinín v sére.

Transplantácia obličky

Zatiaľ nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Impridy u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili transplantácii obličky.

Zhoršenie funkcie pečene

registrácie

 

Valsartan sa eliminuje prevažne nezmenený žlčou. Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania na d vkovanie neboli stanovené. Osobitná opatrnosť je potrebná pri podávaní Impridy pacientom s mie nym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene alebo obštrukciou žlčových ciest.

U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene b z cholestázy je maximálna odporúčaná dávka 80 mg valsartanu.

Zhoršenie funkcie obličiek

je potrebná úprava dávkovania Impridy. Pri stredne ťažk m zhoršení funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

 

ou

 

 

U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcieťobličiek (GFR >30 ml/min/1,73 m ) nie

platnos

 

 

Primárny hyperaldosteronizmus

 

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení antagonistom angiotenzínu II

 

 

enou

valsartanom, pretože ich systém renín-angi tenzín je ovplyvnený primárnym ochorením.

Angioedém

č

 

U pacientov liečených valsartanom bol hlásený angioedém, vrátane opuchu hrtana a hlasivky, ktorý

 

ukon

 

spôsobil obštrukciu dýchacích ciest a/alebo opuch tváre, pier, hltana a/alebo jazyka. U niektorých

z týchto pacientov sa v minul sti vyskytol angioedém pri užití iných liečiv, vrátane inhibítorov ACE. Imprida sa má okamžite vysadiť a nemá sa znova podať pacientom, u ktorých vznikne angioedém.

Zlyhanie srdca/stavspo infarkte myokardu

U citlivýchLiekosôb možno v dôsledku inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón predpokladať zmeny funkc obličiek. U pacientov s ťažkým zlyhaním srdca, u ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému renín-angiotenzín-aldosterón, sa liečba inhibítormi ACE a antagonistami receptorov angiotenzínu spájala s oligúriou a/alebo progredujúcou azotémiou a (zriedka) s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo úmrtím. Podobné následky boli hlásené pri valsartane. Pri hodnotení stavu pacientov so zlyhávaním srdca alebo po infarkte myokardu sa má vždy vyšetriť funkcia obličiek.

V dlhodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (PRAISE-2) amlodipínu u pacientov so zlyhaním srdca triedy III a IV podľa NYHA (New York Heart Association Classification) neischemickej etiológie sa amlodipín spájal so zvýšeným počtom hlásení pľúcneho edému napriek tomu, že v porovnaní s placebom nebol významný rozdiel v incidencii zhoršenia zlyhania srdca.

Blokátory kalciových kanálov, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne

Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s mitrálnou stenózou alebo významnou aortálnou stenózou, ktorá nie je závažná.

Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a ARB sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Imprida sa neskúmala v žiadnej inej populácii pacientov okrem pacientov s hypertenziou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie spoločné pre kombináciu

Neuskutočnili sa žiadne liekové interakčné štúdie s Impridou a inými liekmi.

Pri súčasnom užívaní je potrebné vziať do úvahy

registrácie

Iné antihypertenzíva

 

Bežne používané antihypertenzíva (napr. alfablokátory, diuretiká) a iné lieky, ktoré môžu vyvolať

Interakcie s amlodipínom

hypotenzívne nežiaduce účinky (napr. tricyklické antidepresíva, alfablokátory na liečbu benígnej

 

ou

hyperplázie prostaty), môžu zvyšovať antihypertenzívny účinokťkombinácie.

platnos

 

Súčasné užívanie sa neodporúča

Grapefruit alebo grapefruitová šťava

Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých

 

 

enou

pacientov sa môže zvýšiť biologická d st pnosť, čo zosilní účinky na zníženie krvného tlaku.

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užíva í

Inhibítory CYP3A4

č

 

ukon

 

Súčasné užívanie amlodipínu so sil ými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimy tikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť významné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetikes sa môže viac prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.

Induktory CYP3A4Liek(antikonvulzíva [napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón], rifampicín, Hypericum perforatum)

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, Hypericum perforatum) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.

Simvastatín

Súbežné opakované podávanie dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vyvolalo zvýšenie expozície simvastatínu o 77% v porovnaní s podávaním samotného simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne.

Dantrolén (infúzia)

U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.

Pri súčasnom užívaní je potrebné vziať do úvahy

Iné

V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.

Interakcie s valsartanom

Súčasné užívanie sa neodporúča

Lítium

Počas súčasného podávania lítia s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II vrátane valsartanu sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Preto sa počas súbežného používania odporúča starostlivo monitorovať koncentrácie lítia v sére. Ak sa používa aj diuretikum, Imprida môže pravdepodobne ďalej zvýšiť riziko toxických príznakov lítia.

Diuretiká šetriace kálium, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka

Ak sa má v kombinácii s valsartanom predpísať liek, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa monitorovať plazmatické hladiny draslíka.

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užívaní

Nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs), vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, acetylsalicylovej

kyseliny (>3 g/deň) a neselektívnych NSAIDs

ou

registrácie

Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú súčasne s NSAIDs, môže dôjsť k oslabeniu

Inhibítory transportéra vychytávania (rifampicín, cyklosporín) alebo efluxného transportéra (ritonavir)

antihypertenzívneho účinku. Okrem toho súbežné užívanie antagť nistov angiotenzínu II a NSAIDs môže mať za následok väčšie riziko zhoršovaniaplatnosfunkcie obličiek a zvýšenie draslíka v sére. Preto sa odporúča monitorovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj náležitá hydratácia pacienta.

inhibítorov transportéra vychytávania (rifampicínu, cyklosporínu) alebo efluxného transportéra

Výsledky štúdie in vitro s tkanivom ľudskej pečene ukazujú, že valsartan je substrátom pečeňového transportéra vychytávania OATP1B1enoua pečeňového efluxného transportéra MRP2. Súbežné podávanie

(ritonaviru) môže zvýšiť systémovú xpozíciu valsartanu. č Duálna inhibícia RAASukonpôsobe ím ARB, inhibítorov ACE alebo aliskirenu

Údaje z klinických skúšaní u ázali, že duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia,

hyperkaliémia a zníženás f nkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).

Iné

Pri monoterapii valsartanom sa nezistili žiadne klinicky významné interakcie s nasledujúcimi

liečivami: cimetidín,Liek

warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín, hydrochlorotiazid,

amlodipín, glibenklamid.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Amlodipín

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Použitie počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.

Valsartan

Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neboli nezvratné; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu liekov. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (zhoršenie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ult azvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Laktácia

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

Nie sú dostupné informácie o použití Impridy v období dojčenia, preto sa Imprida neodporúča

 

 

 

ou

 

 

 

ť

 

a vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä

pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.

 

 

 

Fertilita

 

 

 

 

Nie sú žiadne klinické štúdie o fertilite pri Im ride.

 

 

 

 

platnos

 

 

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Valsartan

Valsartan nemal nežiaduce účinky na reprodukčnú schopnosť samcov a samíc potkana pri perorálnych

 

č

dávkach do 200 mg/kg/deň. Táto dávka je 6-krát vyššia než maximálna odporúčaná dávka u ľudí pri

prepočte na mg/m2 (výpočty vychádzajúenouz perorálnej dávky 320 mg/deň u pacienta s telesnou

hmotnosťou 60 kg).

ukon

 

Amlodipín

U niektorých pacientovsliečených blokátormi kalciových kanálov boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínuLiekna f rtilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti užívajúci Impridu majú pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.

Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená.

4.8 Nežiaduce účinky

Zhrnutie profilu bezpečnosti

Bezpečnosť Impridy sa vyhodnotila v piatich kontrolovaných klinických skúšaniach

s 5 175 pacientmi, z ktorých 2 613 dostávalo valsartan v kombinácii s amlodipínom. Zistilo sa, že nasledujúce nežiaduce reakcie sa vyskytujú najčastejšie alebo sú najvýznamnejšie alebo najzávažnejšie: nazofaryngitída, chrípka, precitlivenosť, bolesť hlavy, synkopa, ortostatická hypotenzia, edém, jamkovitý edém, edém tváre, periférny edém, únava, sčervenanie, asténia a nával horúčavy.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánového systému MedDRA

Infekcie a nákazy

Poruchy krvi a lymfatického systému

Poruchy imunitného systému

Poruchy metabolizmu a výživy

Psychické

Liek

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

Nežiaduce reakcie

 

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

Imprida

 

Amlodipín

Valsartan

 

 

Nazofaryngitída

Časté

 

 

--

--

 

 

Chrípka

 

Časté

 

 

--

--

 

 

Znížený hemoglobín a

--

 

 

 

--

Neznáme

 

hematokrit

 

 

 

ou

 

 

 

 

Leukopénia

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropénia

 

--

 

 

 

--

Neznáme

 

Trombocytopénia, niekedy s

--

 

 

 

Veľmi

Neznáme

 

purpurou

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Precitlivenosť

 

Zriedkavé

 

 

Veľmi

Neznáme

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Anorexia

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Hyperkalciémia

Menej časté

 

--

--

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperglykémia

--

 

 

 

Veľmi

--

 

 

 

enou

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Hyperlipidémia

Menej časté

 

--

--

 

 

Hyperuri émia

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Hypokaliémia

 

Časté

 

 

--

--

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyponatriémiaukon

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Depresia

 

--

 

 

Menej časté

--

 

 

Úzkosť

 

Zriedkavé

 

 

--

--

 

 

Nespavosť/poruchy spánku

--

 

 

Menej časté

--

 

 

Kolísanie nálady

--

 

 

Menej časté

--

 

 

Zmätenosť

 

--

 

 

 

Zriedkavé

--

 

Poruchy

 

Abnormálna koordinácia

 

Menej časté

 

--

--

nervového

 

Závraty

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

systému

 

Posturálne závraty

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Dysgeúzia

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Extrapyramídový syndróm

--

 

Neznáme

--

 

 

Bolesť hlavy

 

 

Časté

 

Časté

--

 

 

Hypertónia

 

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Parestézia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Periférna neuropatia,

 

--

 

Veľmi

--

 

 

neuropatia

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Somnolencia

 

 

Menej časté

 

Časté

--

 

 

Synkopa

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Tremor

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Hypoestézia

 

 

--

Menej časté

--

Poruchy oka

Porucha videnia

 

Zriedkavé

Menej časté

--

 

 

Zhoršenie videnia

 

Menej časté

Menej časté

--

Poruchy ucha a

Tinitus

 

 

 

Zriedkavé

Menej čas é

--

labyrintu

 

Vertigo

 

 

 

Menej časté

 

--

Menej časté

Poruchy srdca a

Palpitácie

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

srdcovej činnosti

Synkopa

 

 

 

Zriedkavé

 

--

--

 

 

Tachykardia

 

 

Menej časté

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

Arytmie (vrátane

 

--

 

Veľmi

--

 

 

bradykardie, komorovej

 

ťou

zriedkavé

 

 

 

tachykardie a fibrilácie

 

 

 

 

 

predsiení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infarkt myokardu

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy ciev

Sčervenanie

 

 

--

 

Časté

--

 

 

Hypotenzia

 

 

 

Zriedkavé

Menej časté

--

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

Ortostatická hypotenzia

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Vaskulitída

 

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy dýchacej

Kašeľ

 

enou

 

Menej časté

 

Veľmi

Menej časté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sústavy, hrudníka

 

č

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

a mediastína

Dyspn e

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Faryngolaryngeálna bolesť

Menej časté

 

--

--

 

 

Rinitída

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

sNepríjemné pocity v bruchu,

Menej časté

 

Časté

Menej časté

gastrointestinál-

bolesť v hornej časti brucha

 

 

 

 

neho traktu

Zmena vo vyprázdňovaní

 

--

Menej časté

--

 

Liek

čriev

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápcha

 

 

 

Menej časté

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnačka

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Suchosť v ústach

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Dyspepsia

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Gastritída

 

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Hyperplázia ďasien

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Nauzea

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

 

 

Pankreatitída

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Vracanie

 

 

 

--

Menej časté

--

Poruchy pečene a

Abnormálne funkčné testy

 

--

 

 

Veľmi

Neznáme

žlčových ciest

pečene vrátane zvýšenia

 

 

 

 

zriedkavé*

 

 

bilirubínu v krvi

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitída

 

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Intrahepatálna cholestáza,

 

--

 

 

Veľmi

--

 

ikterus

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy kože a

Alopécia

 

 

 

--

 

 

Menej časté

--

podkožného

Angioedém

 

 

--

 

 

Veľmi

Neznáme

tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Bulózna dermatitída

 

--

 

 

--

Neznáme

 

Erytém

 

 

 

Menej časté

--

--

 

Multiformný erytém

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Exantém

 

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

 

Hyperhidróza

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

 

Reakcia z fotosenzitivity

 

--

 

 

Menej časté

--

 

Pruritus

 

 

 

Zriedkavé

 

Menej čas é

Neznáme

 

Purpura

 

 

 

--

 

 

Menej ča é

--

 

Exantém

 

 

 

Menej časté

Menej ča té

Neznáme

 

Zmena farby kože

 

--

 

 

M n j časté

--

 

Urtikária a iné formy

 

--

 

 

V ľmi

--

 

exantému

 

 

 

 

 

 

zriedkavéregistrácie

 

Exfoliatívna dermatitída

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

ouzriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Stevensov-Johnsonov

 

--

 

 

Veľmi

--

 

syndróm

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Quinckeho edém

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy

Artralgia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

kostrovej a

 

 

 

 

platnos

 

 

 

Bolesť chrbta

 

 

Menej časté

Menej časté

--

svalovej sústavy

Opuch kĺbov

 

 

Menej časté

--

--

a spojivového

Svalové kŕče

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

tkaniva

Myalgia

 

enou

 

--

 

 

Menej časté

Neznáme

 

 

č

 

--

 

 

Časté

--

 

Opuch čle kov

 

 

 

 

 

Pocit ťaž

by

 

 

Zriedkavé

 

--

--

Poruchy obličiek

Zvýšený

reatinín v krvi

 

--

 

 

--

Neznáme

a močových ciest

Porucha močenia

 

--

 

 

Menej časté

--

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyktúria

 

 

 

--

 

 

Menej časté

--

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

Polakizúria

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

Polyúria

 

 

 

Zriedkavé

 

--

--

Zlyhanie a poškodenie

 

--

 

 

--

Neznáme

funkcie obličiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Impotencia

--

Menej časté

--

reprodukčného

Erektilná dysfunkcia

Zriedkavé

--

--

systému

Gynekomastia

--

Menej časté

--

a prsníkov

 

 

 

 

Celkové poruchy

Asténia

Časté

Menej časté

--

a reakcie v mieste

Nepríjemné pocity, celková

--

Menej časté

--

podania

nevoľnosť

 

 

 

 

Únava

Časté

Časté

Menej časté

 

Edém tváre

Časté

--

--

 

Sčervenenie, nával horúčavy

Časté

--

--

 

Nekardiálna bolesť v

--

Menej časté

--

 

hrudníku

 

 

 

 

Edém

Časté

Časté

--

 

Periférny edém

Časté

--

--

 

Bolesť

--

Menej časté

--

Ďalšie informácie o kombinácii

 

registrácie

 

Jamkovitý edém

Časté

--

--

Laboratórne a

Zvýšený draslík v krvi

--

--

Neznáme

funkčné

Zvýšenie telesnej hmotnosti

--

Menej čas é

--

vyšetrenia

Zníženie telesnej hmotnosti

--

Menej ča é

--

* Najčastejšie charakteru cholestázy

Periférny edém, známy vedľajší účinok amlodipínu, sa spravidla p zoroval s nižšou incidenciou

u pacientov, ktorí dostávali kombináciu amlodipín/valsartan, ako u pacientov, ktorí dostávali samotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

amlodipín. V dvojito slepých, kontrolovaných klinických

 

ť

 

 

 

 

 

kúšaniach bola nasledujúca incidencia

periférneho edému podľa dávky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% pacientov, u ktorých sa

 

 

 

 

 

Valsartan (mg)

 

 

 

 

vyskytol periférny edém

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

5,5

 

2,4

 

 

1,6

 

0,9

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

8,0

 

2,3

 

5,4

 

 

2,4

 

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

 

 

č

3,1

 

4,8

 

2,3

 

 

2,1

 

2,4

 

 

 

(mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

10,3

 

 

NA

 

NA

 

 

9,0

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná incidencia periférneho edému pri kombinácii amlodipín/valsartan rovnomerne rozložená na

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všetky dávky bola 5,1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácieLieko jednotlivých zložkách

Nežiaduce reakcie hlásené v minulosti pri jednej zo zložiek (amlodipíne alebo valsartane) môžu predstavovať potenciálne nežiaduce reakcie aj pri Impride, hoci sa v klinických skúšaniach alebo po uvedení na trh nepozorovali.

Amlodipín

 

Časté

Somnolencia, závraty, palpitácie, abdominálna bolesť, nauzea, opuch členkov.

Menej časté

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia, tremor, dysgeúzia, synkopa,

 

hypoestézia, poruchy videnia (vrátane diplopie), tinnitus, hypotenzia, dyspnoe,

 

rinitída, vracanie, dyspepsia, alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky,

 

hyperhidróza, pruritus, exantém, myalgia, svalové kŕče, bolesť, ťažkosti pri močení,

 

zvýšená frekvencia močenia, impotencia, gynekomastia, bolesť na hrudi, celková

 

nevoľnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti.

Zriedkavé

Zmätenosť.

Veľmi

Leukopénia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, zvýšený svalový

zriedkavé tonus, periférna neuropatia, infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení), vaskulitída, pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy, hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*, angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov- Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita.

* najčastejšie charakteru cholestázy

Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.

Valsartan

 

 

Neznáme

Pokles hemoglobínu, pokles hematokritu, neutropénia, trombocytopénia, zvýšenie

 

hladiny draslíka v sére, zvýšenie hodnôt funkčných testov pečene vrátane zvýšenia

 

sérového bilirubínu, zlyhanie a poškodenie funkcie obličiek, zvýšenie hladiny

 

kreatinínu v sére, angioedém, myalgia, vaskulitída, precitlivenosť vrátane sérovej

 

choroby.

registrácie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného sy tému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

platnos

ou

 

 

 

S predávkovaním Impridy nie sú skúsenosti. Hlavným príznakomť predávkovania valsartanu je asi

výrazná hypotenzia so závratmi. Predávkovanie amlodipínu môže mať za následok nadmernú periférnu vazodilatáciu a možno reflexnú tachykardiu. Bola hlásená výrazná a potenciálne dlhodobá systémová hypotenzia prechádzajúca až do šoku šok končiaci sa smrťou.

Liečba

enou

 

Ak k požitiu lieku došlo nedávno, možno zvážiť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. Ukázalo

sa, že podanie aktívneho uhlia zdravým d br voľníkom ihneď alebo do dvoch hodín od požitia amlodipínu významne znížilo jeho absorpciu. Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním Impridy vyžaduječaktívnu kardiovaskulárnu podpornú liečbu, vrátane častého monitorovania funkcie srdca a dýchania, vyvýšenie končatín a sledovanie objemu cirkulujúcich tekutín a vylučovania moču. Pri bnovení cievneho tonusu a krvného tlaku môže pomôcť

vazokonstrikčná látka za predpokladu, že jeho podanie nie je kontraindikované. Intravenózne podanie

kalciumglukonátu môže byť prospešné pri zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov.

s

ukon

Nie je pravdepodobné, že sa valsartan alebo amlodipín odstránia hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉLiek

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: látky účinkujúce na systém renín-angiotenzín; antagonisty angiotenzínu II, kombinácie; antagonisty angiotenzínu II a blokátory kalciových kanálov, ATC kód: C09DB01

Imprida kombinuje dve antihypertenzívne zlúčeniny s komplementárnymi mechanizmami znižovania krvného tlaku u pacientov s esenciálnou hypertenziou: amlodipín patrí do liekovej triedy antagonistov kalcia a valsartan do triedy antagonistov angiotenzínu II. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzívny účinok, znižuje krvný tlak vo väčšej miere ako každá zložka samotná.

Amlodipín/Valsartan

Kombinácia amlodipínu a valsartanu vyvoláva aditívne zníženie krvného tlaku súvisiace s dávkou v celom rozmedzí terapeutických dávok. Antihypertenzívny účinok jednorazovej dávky tejto kombinácie pretrvával 24 hodín.

Klinické skúšania kontrolované placebom

Viac ako 1 400 pacientov s hypertenziou dostávalo Impridu raz denne v dvoch klinických skúšaniach kontrolovaných placebom. Boli do nich zaradení dospelí s miernou až stredne ťažkou nekomplikovanou esenciálnou hypertenziou (priemerný diastolický tlak krvi v sede 95 a

<110 mmHg). Pacienti s vysokým kardiovaskulárnym rizikom – zlyhanie srdca, diabetes typu I

a nedostatočne kontrolovaný diabetes typu II a v anamnéze infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda v priebehu jedného roka – boli vylúčení.

Klinické skúšania kontrolované účinným liekom u pacientov, ktorí nereagovali na monoterapiu

V multicentrickom, randomizovanom, dvojito slepom klinickom skúšaní s paralelnými skupinami kontrolovanom účinnou látkou sa preukázala normalizácia krvného tlaku (diastolický krvný tlak v sede na konci obdobia medzi dávkami <90 mmHg na konci klinického skúšania) u pa entov

registrácie V multicentrickom, randomizovanom, dvojito slepom klinick m skúšaní s paralelnými skupinami

s nedostatočným znížením krvného tlaku pri dávke 160 mg valsartanu u 75% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom 10 mg/160 mg a u 62% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom

5 mg/160 mg v porovnaní s 53% pacientov, ktorí ostali na 160 mg valsartanu. Pridanie 10 mg a 5 mg amlodipínu ďalej znížilo systolický/diastolický krvný tlak o 6,0/4,8 mmHg a 3,9/2,9 mmHg v porovnaní s pacientmi, ktorí ostali iba na 160 mg valsartanu.

s nedostatočným znížením krvného tlaku pri dávke 10 mg amlodipínu u 78% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom 10 mg/160 mg v porovna í so 67% pacientov, ktorí ostali na 10 mg amlodipínu. Pridanie 160 mg valsartanu ďalej zníži o systolický/diastolický krvný tlak o

kontrolovanom účinnou látkou sa preukázala normalizácia krvného tlaku (diastolický krvný tlak v

 

ou

ť

sede na konci obdobia medzi dávkami <90 mmHg na konci klinického skúšania) u pacientov

platnos

 

2,9/2,1 mmHg v porovnaní s pacientmi, ktorí osta i iba na 10 mg amlodipínu.

v dávke 5 mg/160 mg titrovanej nač10enoumg/160 mg krvný tlak v sede o 36/29 mmHg v porovnaní s 32/28 mmHg pri liečebnom režime lisinoprilu/hydrochlorotiazidu v dávke 10 mg/12,5 mg titrovanej na 20 mg/12,5 mg.

Imprida sa skúmala aj v klinickom skúšaní k ntrolovanom účinnou látkou so 130 pacientmi s

hypertenziou s priemerným diastolickým krvným tlakom v sede ≥110 mmHg a <120 mmHg. V tomto

klinickom skúšaní (východisková hodnota tlaku krvi 171/113 mmHg) znížil liečebný režim Impridy

Vo dvoch klinickýchskúšaniachukons dlhodobým následným sledovaním pretrvával účinok Impridy počas jedného roka. Náhle vy adenie Impridy sa nespájalo s rýchlym vzostupom krvného tlaku.

Vek, pohlav , rasa alebo index telesnej hmotnosti (≥30 kg/m2, <30 kg/m2) neovplyvnili odpoveď na

Impridu.

Liek

Imprida sa neskúmala v žiadnej inej populácii pacientov okrem pacientov s hypertenziou. Valsartan sa skúmal u pacientov po infarkte myokardu a so zlyhaním srdca. Amlodipín sa skúmal u pacientov s chronickou stabilnou angina pectoris, vazospastickou angínou a angiograficky potvrdenou ischemickou chorobou srdca.

Amlodipín

Zložka amlodipínu v Impride inhibuje transmembránový vstup iónov vápnika do hladkého svalstva srdca a ciev. Mechanizmus antihypertenzívneho pôsobenia amlodipínu je podmienený priamym relaxačným účinkom na hladké svalstvo ciev, čo vyvoláva pokles odporu periférnych ciev a krvného tlaku. Experimentálne údaje naznačujú, že amlodipín sa viaže na dihydropyridínové aj na nedihydropyridínové väzbové miesta. Kontraktilné procesy srdcového svalstva a hladkého svalstva ciev závisia od pohybu extracelulárnych iónov vápnika do týchto buniek cez špecifické iónové kanály.

Po podaní terapeutických dávok pacientom s hypertenziou amlodipín vyvoláva vazodilatáciu, čo vedie k poklesu krvného tlaku u ležiaceho aj stojaceho pacienta. Tento pokles nesprevádza pri chronickom podávaní významná zmena srdcovej frekvencie ani plazmatických hladín katecholamínov.

Plazmatické koncentrácie korelujú s účinkom u mladých aj starších pacientov.

U pacientov s hypertenziou s normálnou funkciou obličiek terapeutické dávky amlodipínu vyvolali zníženie odporu obličkových ciev a zvýšenie rýchlosti glomerulárnej filtrácie a efektívneho prietoku plazmy obličkami, a to bezo zmeny filtrovanej frakcie alebo proteinúrie.

Tak ako pri iných blokátoroch kalciových kanálov, hemodynamické merania srdcovej funkcie v pokoji a pri telesnej námahe (alebo chôdzi) u pacientov s normálnou ventrikulárnou funkciou, ktorí sa liečili amlodipínom, spravidla ukázali malé zvýšenie srdcového indexu bez významného ovplyvnenia dP/dt alebo koncového diastolického tlaku alebo koncového objemu v ľavej komore. V štúdiách

hemodynamiky sa podávanie amlodipínu v rozmedzí terapeutických dávok intaktným zvieratám a registrácie

ľuďom nespájalo s negatívnym inotropným účinkom, a to ani vtedy, keď sa ľuďom súčasne podávali betablokátory.

Amlodipín nemení funkciu sinoatriálneho uzla ani átrioventrikulárne vedenie u in aktných zvierat alebo ľudí. V klinických skúšaniach, v ktorých sa podával amlodipín v komb nácii s betablokátormi pacientom buď s hypertenziou, alebo s angina pectoris, sa nepozorovali nežiaduce účinky na elektrokardiografické parametre.

Použitie u pacientov s hypertenziou

 

ou

 

 

Randomizované, dvojito zaslepené klinické skúšanie morbidity a mortality s názvom Klinické

 

platnos

 

skúšanie prevencie infarktu myokardu liečbou znižujúcou krvnýťtlak a lipidy (Antihypertensive and

Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) sa uskutočnilo na porovnanie novších spôsobov liečby: amlodipín 2,5-10 mg/deň (blokátor kalciových kanálov) alebo lizinopril 10-40 mg/deň (inhibítor ACE) ako liečby prvej ínie oproti liečbe tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5-25 mg/deň pri ľahkej až stredne ťažkej hypertenzii.

enou

Celkovo 33 357 pacientov s hypertenzi

u vo veku 55 rokov alebo starších bolo randomizovaných a

sledovaných v priemere 4,9 roka. Pacie

ti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor pre koronárnu

chorobu srdca vrátane infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody v minulosti (>6 mesiacov

pred zaradením do klinického skúšania) alebo dokumentovaného iného aterosklerotického

 

č

kardiovaskulárneho ochorenia (celkovo 51,5%), diabetu 2. typu (36,1%), HDL cholesterolu <35 mg/dl

alebo <0,906 mmol/l (11,6%), hypertrofie ľavej komory diagnostikovanej pomocou

elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9%), fajčenia cigariet v súčasnosti (21,9%).

 

ukon

Primárny parameter a kladal z fatálnej koronárnej choroby srdca alebo nefatálneho infarktu

s

 

myokardu. Primárny parameter sa významne nelíšil medzi liečbou založenou na amlodipíne a

chlórtalidónLiek: pomer rizika (RR) 0,98, 95% IS (0,90-1,07), p=0,65. Medzi sekundárnymi parametrami bola incidencia srdcového zlyhávania (súčasť zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho parametra) významne vyššia v skupine amlodipínu v porovnaní so skupinou chlórtalidónu (10,2% oproti 7,7%, RR 1,38, 95% IS [1,25-1,52], p<0,001). V úmrtiach z akejkoľvek príčiny však nebol významný rozdiel medzi liečbou založenou na amlodipíne a chlórtalidóne: RR 0,96, 95% IS [0,89-1,02], p=0,20.

Valsartan

Valsartan je perorálne aktívny, účinný a špecifický antagonista receptorov angiotenzínu II. Účinkuje selektívne na receptor podtypu AT1, krorý je zodpovedný za známe účinky angiotenzínu II. Zvýšené plazmatické hladiny angiotenzínu II po blokáde receptora AT1 valsartanom môžu stimulovať neblokovaný receptor podtypu AT2, čo môže vyvážiť účinok stimulácie receptora AT1. Valsartan nevykazuje čiastočnú agonistickú aktivitu na receptore AT1 a má oveľa vyššiu (asi 20 000-násobnú) afinitu k receptoru AT1 než k AT2.

Valsartan neinhibuje ACE, známy tiež ako kinináza II, ktorý premieňa angiotenzín I na angiotenzín II a rozkladá bradykinín. Pretože účinok na ACE a potenciácia bradykinínu alebo substancie P nie sú prítomné, antagonisty angiotenzínu II pravdepodobne nevyvolávajú kašeľ. V klinických skúšaniach, v ktorých sa valsartan porovnával s inhibítorom ACE, bola incidencia suchého kašľa významne nižšia (p<0,05) u pacientov liečených valsartanom než u pacientov liečených inhibítorom ACE (2,6% oproti 7,9%). V klinickom skúšaní s pacientmi, ktorí mali v anamnéze suchý kašeľ počas liečby inhibítorom ACE, malo kašeľ 19,5% osôb užívajúcich valsartan a 19,0% užívajúcich tiazidové diuretikum v porovnaní so 68,5% osôb, ktorým sa podával inhibítor ACE (p<0,05). Valsartan neblokuje ani sa neviaže na receptory iných hormónov alebo iónové kanály, o ktorých je známe, že sú dôležité v kardiovaskulárnej regulácii.

Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou vyvoláva pokles krvného tlaku bez ovplyvnenia tepovej frekvencie.

U väčšiny pacientov po podaní jednorazovej perorálnej dávky nastupuje antihypertenzívny účinok

v priebehu 2 hodín a maximálny pokles krvného tlaku sa dosiahne počas 4-6 hodín. Ant hypertenzívny účinok pretrváva 24 hodín po podaní. Pri opakovanom podávaní maximálne zníženie krvného tlaku pri akejkoľvek dávke sa spravidla dosiahne v priebehu 2-4 týždňov a zachováva sa počas dlhodobej liečby. Náhle vysadenie valsartanu sa nespájalo s náhlym zvýšením krvného tlaku, ani inými nežiaducimi klinickými udalosťami.

Iné: duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET [ONgoing Telmisartan

 

registrácie

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] a VA NEPHRON-D [The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes]) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a ARB.

ou

 

ť

 

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientovplatnoss kardi vaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym

ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

akútneho poškodenia obličiek a/al boenouhypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantnéč aj pre ostatné inhibítory ACE a ARB.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele

a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s mo terapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie,

 

ukon

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

s

 

Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom

ACE alebo ARB u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek,

Inhibítory ACE a ARB sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou (pozri časť 4.4).

kardiovaskulárnymLiek ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí

z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti

(hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

Amlodipín a valsartan majú lineárnu farmakokinetiku.

Amlodipín/Valsartan

Po perorálnom podaní Impridy sa maximálne plazmatické koncentrácie valsartanu dosiahnu za 3 a amlodipínu za 6-8 hodín. Rýchlosť a miera absorpcie Impridy sa rovnajú biologickej dostupnosti valsartanu a amlodipínu, keď sa podávajú ako osobitné tablety.

Amlodipín

Absorpcia: Po perorálnom podaní terapeutických dávok samotného amlodipínu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 6-12 hodín. Absolútna biologická dostupnosť sa vypočítala medzi 64% a 80%. Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená požitím jedla.

Distribúcia: Distribučný objem je približne 21 l/kg. V štúdiách s amlodipínom in vitro sa ukázalo, že približne 97,5% cirkulujúceho liečiva sa viaže na bielkoviny plazmy.

Biotransformácia: Amlodipín sa extenzívne (približne 90%) metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity.

Eliminácia: Eliminácia amlodipínu z plazmy je bifázická s terminálnym polčasom eliminácie približne 30 až 50 hodín. Rovnovážne hladiny v plazme sa dosiahnu po kontinuálnom podávaní za 7-8 dní. Močom sa vylúči 10% pôvodného amlodipínu a 60% jeho metabolitov.

Valsartan

registrácie

 

Absorpcia: Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu za 2-4 hodiny. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je 23%. Jedlo znižuje expozíciu valsartanu (stanovené ako AUC) asi o 40% a maximálnu plazmatickú koncentráciu (Cmax) asi o 50%,

aj keď asi po 8 hodinách od podania sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách, ktoré

ho užili buď s jedlom, alebo nalačno. Tento pokles AUC však nesprevádza klinicky významné

zníženie terapeutického účinku, a preto sa valsartan môže užívať buď s jedlom, alebo bez jedla.

 

ou

Distribúcia: Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17 litrov, čo

platnos

 

naznačuje, že valsartan sa extenzívne nedistribuuje do tkanív.ťValsartan sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny séra (94-97%), prevažne na sérový albumín.

Biotransformácia: Valsartan sa netransformuje vo veľkom rozsahu, pretože iba asi 20% dávky sa

nájde ako metabolity. V plazme bol v nízkych koncentráciách zistený hydroxymetabolit (menej ako 10% AUC valsartanu). Tento metabolit je farmakologicky neaktívny.

nezmenené liečivo. Po intravenóznomčenoupodaní plazmatický klírens valsartanu je asi 2 l/hod a jeho renálny klírens 0,62 l/hod (asi 30% celkového klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.

Eliminácia: Valsartan vykazuje multiexp enciálnu kinetiku rozkladu (t½α<1 hod a t½ß asi 9 hod).

Valsartan sa primárne eliminuje stolicou (asi 83% dávky) a močom (asi 13% dávky), prevažne ako

Osobitné skupiny pacientov

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

 

ukon

Nie sú dostupné farmakokinetické údaje u pediatrickej populácie.

s

 

Starší pacientiLiek(vo veku 65 rokov a viac)

Čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je podobný u mladých a starších pacientov. U starších pacientov klírens amlodipínu má tendenciu klesať, čo spôsobuje zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie polčasu eliminácie. Priemerná systémová AUC valsartanu je o 70% vyššia u starších ako u mladých ľudí, preto je pri zvyšovaní dávkovania potrebná opatrnosť.

Zhoršenie funkcie obličiek

Farmakokinetiku amlodipínu zhoršenie funkcie obličiek významne neovplyvňuje. Podľa očakávania pri zlúčenine, ktorej renálny klírens predstavuje iba 30% celkového plazmatického klírensu, sa nepozorovala žiadna korelácia medzi funkciou obličiek a systémovou expozíciou valsartanu.

Zhoršenie funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú znížený klírens amlodipínu, čo má za následok zväčšenie AUC približne o 40-60%. V priemere je u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým chronickým ochorením pečene expozícia (stanovená hodnotami AUC) valsartanu dvojnásobná

v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (so zodpovedajúcim vekom, pohlavím a telesnou hmotnosťou). U pacientov s ochorením pečene je potrebné postupovať opatrne (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Amlodipín/Valsartan

V štúdiách na zvieratách sa pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie s možným klinickým významom:

Histopatologické príznaky zápalu sliznice žalúdka sa pozorovali u samcov potkanov pri expozícii asi

1,9-krát (valsartan) a 2,6-krát (amlodipín) vyššej, než sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg amlodipínu. Pri vyšších expozíciách dochádzalo k ulcerácii a erózii žalúdočnejregistráciesliznice u samcov aj

samíc. Podobné zmeny sa tiež pozorovali v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia 8,5-11,0-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg valsartanu).

Vyššia incidencia a závažnosť bazofílie/hyalinizácie renálnych tubulov, dilatácie a obličkových

valcov, ako aj intersticiálny lymfocytový zápal a hypertrofia medie arteriol sa zistili pri expozícii

8-13-krát (valsartan) a 7-8-krát (amlodipín) vyššej, ako sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg

amlodipínu. Podobné zmeny sa našli aj v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia

8,5-11,0-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg valsartanu).

ou

 

platnos

 

V štúdii embryo-fetálneho vývoja potkanov sa zaznamenali vyššieť incidencie dilatovaných

močovodov, malformácií sternebrae a neosifikovaných článkov predných končatín pri expozíciách asi 12-krát (valsartan) a 10-krát (amlodipín) vyšších, ako sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg

amlodipínu. Dilatované močovody sa našli aj v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia

12-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg va sartanu). V tejto štúdii boli prítomné iba slabé

príznaky toxicity u gravidných samíc (stredne závažný pokles telesnej hmotnosti). Hladina bez

 

 

 

enou

pozorovaného účinku z hľadiska účink v na vývoj predstavovala 3-násobok (valsartan) a 4-násobok

(amlodipín) klinickej expozícii (na základe AUC).

 

 

č

Pri jednotlivých zložkách sa nenašli dôkazy mutagenity, klastogenity alebo karcinogenity.

Amlodipín

 

ukon

 

 

 

 

Reprodukčná toxikológia

 

s

 

 

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a

znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna

odporúčaná dáv a pre ľudí vyjadrená v mg/kg.

Poškodenie fertility

 

 

 

Nebol zaznamenanýLiek

žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas

64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.

Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej

úrovni.

* Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej a vývinovej toxicity neodhalili

žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).

V predklinických štúdiách bezpečnosti vyvolali vysoké dávky valsartanu (200 až 600 mg/kg telesnej hmotnosti) u potkanov zníženie parametrov krvných buniek (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu) a dokázané zmeny renálnej hemodynamiky (mierne zvýšenie dusíka močov ny v krvi a hyperpláziu

U oboch druhov sa pozorovala aj hypertrofia obličkových juxtaglomerulárnych buniek. Za príčinu

obličkových tubulov a bazofíliu u samcov). Tieto dávky u potkanov (200 až 600 mg/kg/deň) sú

približne 6- až 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty

predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).

 

 

registrácie

Pri porovnateľných dávkach u opíc kozmáčov boli zmeny pod bné, hoci závažnejšie, najmä

 

ou

 

v obličkách, kde sa vyvinuli do nefropatie, vrátane zvýšenéhoťdusíka močoviny a kreatinínu v krvi.

platnos

 

 

všetkých zmien sa považoval farmakologický účinok valsartanu, ktorý zvlášť u kozmáčov vyvoláva

dlhodobú hypotenziu. Vzhľadom na terapeutické dávky valsartanu u ľudí sa nezdá, že by hypertrofia

obličkových juxtaglomerulárnych buniek bola významná.

 

 

 

 

enou

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

 

č

6.1

 

 

ukon

 

Zoznam pomocných látok

 

Jadro tablety:

s

 

 

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón typu A

Koloidný bezvodýLiekoxid kremičitý

Magnéziumst arát

Obal tablety: Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171) Žltý oxid železitý (E172)

Makrogol 4000 Mastenec

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC blistre. Jeden blister obsahuje 7, 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet a spoločné balenia obsahujúce 280 (4x70 alebo 20x14) filmom obalených tabliet.

PVC/PVDC blistre s perforáciou, umožňujúce oddelenie jednotlivej dávky. Jeden blister obsahuje 7, 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekomregistrácieŽiadne zvláštne požiadavky.Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Veľkosti balenia: 56, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet.

 

 

 

 

 

ou

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ť

Novartis Europharm Limited

 

platnos

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

Veľká Británia

 

enou

 

 

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/009

č

 

 

 

EU/1/06/373/010

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/011

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/012

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/013

EU/1/06/373/014

EU/1/06/373/015Liek

EU/1/06/373/016

EU/1/06/373/028

EU/1/06/373/029

EU/1/06/373/030

EU/1/06/373/035

EU/1/06/373/038

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 17. január 2007

Dátum posledného predĺženia: 17. január 2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta
1. NÁZOV LIEKU
Imprida 10 mg/160 mg filmom obalené tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.

Svetložltá oválna filmom obalená tableta s vyrazeným označením „NVR“ na jednej strane a „UIC“ na druhej strane.

registrácie

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba esenciálnej hypertenzie.

 

 

 

ou

 

 

ť

Imprida je indikovaná u dospelých, ktorých krvný tlak

ie je dostatočne znížený monoterapiou

amlodipínom alebo valsartanom.

 

platnos

 

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

 

 

 

 

 

 

Dávkovanie

 

 

 

 

 

 

Odporúčané dávkovanie lieku Imprida je jedna tableta denne.

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Impridu 10 mg/160 mg možno podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený

samotným amlodipínom v dávke 10 mg alebo valsartanom v dávke 160 mg alebo Impridou

5 mg/160 mg.

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impridu možno užívať jedlom alebo bez jedla.

 

 

 

s

 

 

 

 

 

Odporúča saLiekndividuálne titrovať dávku zložkami lieku (t.j. amlodipínom a valsartanom) skôr, ako sa prejde na fixnú kombináciu dávok. Keď je to z klinického hľadiska vhodné, možno uvažovať o priamom prechode z monoterapie na fixnú kombináciu dávok.

Pre pohodlnejšie užívanie pacienti, ktorí dostávajú valsartan a amlodipín v osobitných tabletách/kapsulách, môžu prejsť na Impridu, ktorá obsahuje zložky v rovnakých dávkach.

Zhoršenie funkcie obličiek

Nie sú dostupné klinické údaje u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek. U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. Pri stredne ťažkom zhoršení funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

Zhoršenie funkcie pečene

Imprida je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).

Pri podávaní Impridy pacientom so zhoršením funkcie pečene alebo obštrukciou žlčových ciest je potrebná opatrnosť (pozri časť 4.4). U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene bez cholestázy je maximálna odporúčaná dávka 80 mg valsartanu. Odporúčané dávkovanie amlodipínu nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene. Pri zmene liečby na amlodipín alebo Impridu u vhodných pacientov s hypertenziou (pozri časť 4.1), ktorí majú poruchu funkcie pečene, sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu.

Starší pacienti (vo veku 65 rokov a viac)

U starších pacientov sa vyžaduje opatrnosť pri zvýšení dávkovania. Pri zmene liečby na amlodipín alebo Impridu u vhodných starších pacientov s hypertenziou (pozri časť 4.1) sa má ako monoterapia alebo ako amlodipínová zložka použiť najnižšia dostupná dávka amlodipínu.

Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Impridy u detí vo veku menej ako 18 rokov neboli stanovené. Nie sú

k dispozícii žiadne údaje.

registrácie

 

Spôsob podania

Na perorálne použitie.

Odporúča sa užívať Impridu s trochou vody.

4.3 Kontraindikácie

 

 

ou

Precitlivenosť na liečivá, na deriváty dihydropyridínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok

 

uvedených v časti 6.1.

ť

 

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri častiplatnos4.4 4.6).

 

Ťažké zhoršenie funkcie pečene, biliárna cirhóza alebo cholestáza.

 

Súbežné používanie Impridy s liekmi obsahujúcimi aliskiren u pacientov s diabetes mellitus

 

alebo poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/mi /1,73m2) (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ťažká hypotenzia.

Šok (vrátane kardiogénneho šoku).

Obštrukcia výtoku z ľavej srdcovej k mory (napr. hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia a pokročilý stupeň aortálnej ste ózy).

Hemodynamicky nestabilnéčsrdcové zlyhávanie po akútnom infarkte myokardu.

4.4 Osobitné upozornenia a patrenia pri používaní

 

 

 

ukon

Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenznej kríze neboli stanovené.

Gravidita

Liek

s

 

 

 

 

Liečba antagon stami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Ak sa nepretržitá l ečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach sa pozorovala výrazná hypotenzia u 0,4% pacientov s nekomplikovanou hypertenziou liečených Impridou. U pacientov s aktivovaným systémom renín-angiotenzín (ako sú pacienti s depléciou objemu a/alebo soli liečení vysokými dávkami diuretík), ktorí dostávajú blokátory angiotenzínových receptorov, sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Odporúča sa úprava tohto stavu pred podaním Impridy alebo starostlivý lekársky dohľad na začiatku liečby.

Ak pri užívaní Impridy vznikne hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a v prípade potreby podať intravenóznu infúziu fyziologického roztoku. V liečbe možno pokračovať po stabilizovaní krvného tlaku.

Hyperkaliémia

Pri súčasnom užívaní doplnkov draslíka, diuretík šetriacich kálium, náhrad soli obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka (heparín, atď.), je potrebná opatrnosť a časté monitorovanie hladín draslíka.

Stenóza renálnej artérie

Imprida sa má používať s opatrnosťou na liečbu hypertenzie u pacientov s unilaterálnou alebo bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitérnej obličke, pretože u takýchto pacientov sa môže zvýšiť močovina v krvi a kreatinín v sére.

Transplantácia obličky

Zatiaľ nie sú skúsenosti s bezpečným použitím Impridy u pacientov, ktorí sa nedávno podrobili transplantácii obličky.

Zhoršenie funkcie pečene

registrácie

 

Valsartan sa eliminuje prevažne nezmenený žlčou. Biologický polčas amlodipínu je u pacientov s poruchou funkcie pečene predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; odporúčania na d vkovanie neboli stanovené. Osobitná opatrnosť je potrebná pri podávaní Impridy pacientom s mie nym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene alebo obštrukciou žlčových ciest.

U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcie pečene b z cholestázy je maximálna odporúčaná dávka 80 mg valsartanu.

Zhoršenie funkcie obličiek

je potrebná úprava dávkovania Impridy. Pri stredne ťažk m zhoršení funkcie obličiek sa odporúča monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu.

 

ou

 

 

U pacientov s miernym až stredne ťažkým zhoršením funkcieťobličiek (GFR >30 ml/min/1,73 m ) nie

platnos

 

 

Primárny hyperaldosteronizmus

 

Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení antagonistom angiotenzínu II

 

 

enou

valsartanom, pretože ich systém renín-angi tenzín je ovplyvnený primárnym ochorením.

Angioedém

č

 

U pacientov liečených valsartanom bol hlásený angioedém, vrátane opuchu hrtana a hlasivky, ktorý

 

ukon

 

spôsobil obštrukciu dýchacích ciest a/alebo opuch tváre, pier, hltana a/alebo jazyka. U niektorých

z týchto pacientov sa v minul sti vyskytol angioedém pri užití iných liečiv, vrátane inhibítorov ACE. Imprida sa má okamžite vysadiť a nemá sa znova podať pacientom, u ktorých vznikne angioedém.

Zlyhanie srdca/stavspo infarkte myokardu

U citlivýchLiekosôb možno v dôsledku inhibície systému renín-angiotenzín-aldosterón predpokladať zmeny funkc obličiek. U pacientov s ťažkým zlyhaním srdca, u ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému renín-angiotenzín-aldosterón, sa liečba inhibítormi ACE a antagonistami receptorov angiotenzínu spájala s oligúriou a/alebo progredujúcou azotémiou a (zriedka) s akútnym zlyhaním obličiek a/alebo úmrtím. Podobné následky boli hlásené pri valsartane. Pri hodnotení stavu pacientov so zlyhávaním srdca alebo po infarkte myokardu sa má vždy vyšetriť funkcia obličiek.

V dlhodobom placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (PRAISE-2) amlodipínu u pacientov so zlyhaním srdca triedy III a IV podľa NYHA (New York Heart Association Classification) neischemickej etiológie sa amlodipín spájal so zvýšeným počtom hlásení pľúcneho edému napriek tomu, že v porovnaní s placebom nebol významný rozdiel v incidencii zhoršenia zlyhania srdca.

Blokátory kalciových kanálov, vrátane amlodipínu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, keďže môžu zvyšovať riziko kardiovaskulárnych príhod a mortality v budúcnosti.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne

Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s mitrálnou stenózou alebo významnou aortálnou stenózou, ktorá nie je závažná.

Duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Preukázalo sa, že súbežné použitie inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu zvyšuje riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zníženia funkcie obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek). Duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu sa preto neodporúča (pozri časti 4.5 a 5.1).

Ak sa liečba duálnou inhibíciou považuje za absolútne nevyhnutnú, má sa podať iba pod dohľadom odborníka a u pacienta sa majú často a dôsledne kontrolovať funkcia obličiek, elektrolyty a krvný tlak. Inhibítory ACE a ARB sa nemajú súbežne používať u pacientov s diabetickou nefropatiou.

Imprida sa neskúmala v žiadnej inej populácii pacientov okrem pacientov s hypertenziou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakcie spoločné pre kombináciu

Neuskutočnili sa žiadne liekové interakčné štúdie s Impridou a inými liekmi.

Pri súčasnom užívaní je potrebné vziať do úvahy

registrácie

Iné antihypertenzíva

 

Bežne používané antihypertenzíva (napr. alfablokátory, diuretiká) a iné lieky, ktoré môžu vyvolať

Interakcie s amlodipínom

hypotenzívne nežiaduce účinky (napr. tricyklické antidepresíva, alfablokátory na liečbu benígnej

 

ou

hyperplázie prostaty), môžu zvyšovať antihypertenzívny účinokťkombinácie.

platnos

 

Súčasné užívanie sa neodporúča

Grapefruit alebo grapefruitová šťava

Podanie amlodipínu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou sa neodporúča, pretože u niektorých

 

 

enou

pacientov sa môže zvýšiť biologická d st pnosť, čo zosilní účinky na zníženie krvného tlaku.

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užíva í

Inhibítory CYP3A4

č

 

ukon

 

Súčasné užívanie amlodipínu so sil ými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítormi proteáz, azolovými antimy tikami, makrolidmi, ako sú erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môže zapríčiniť významné zvýšenie expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetikes sa môže viac prejaviť u starších pacientov. Preto sa môže vyžadovať klinické monitorovanie a úprava dávky.

Induktory CYP3A4Liek(antikonvulzíva [napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón], rifampicín, Hypericum perforatum)

K dispozícii nie sú žiadne údaje týkajúce sa účinku induktorov CYP3A4 na amlodipín. Súčasné užívanie s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicínom, Hypericum perforatum) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať s opatrnosťou.

Simvastatín

Súbežné opakované podávanie dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu vyvolalo zvýšenie expozície simvastatínu o 77% v porovnaní s podávaním samotného simvastatínu. U pacientov liečených amlodipínom sa odporúča obmedziť dávku simvastatínu na 20 mg denne.

Dantrolén (infúzia)

U zvierat sa po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozoruje letálna fibrilácia komôr a srdcový kolaps v spojení s hyperkaliémiou. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.

Pri súčasnom užívaní je potrebné vziať do úvahy

Iné

V klinických interakčných štúdiách amlodipín neovplyvňoval farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.

Interakcie s valsartanom

Súčasné užívanie sa neodporúča

Lítium

Počas súčasného podávania lítia s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II vrátane valsartanu sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Preto sa počas súbežného používania odporúča starostlivo monitorovať koncentrácie lítia v sére. Ak sa používa aj diuretikum, Imprida môže pravdepodobne ďalej zvýšiť riziko toxických príznakov lítia.

Diuretiká šetriace kálium, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvyšovať hladiny draslíka

Ak sa má v kombinácii s valsartanom predpísať liek, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, odporúča sa monitorovať plazmatické hladiny draslíka.

Opatrnosť potrebná pri súčasnom užívaní

Nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs), vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, acetylsalicylovej

kyseliny (>3 g/deň) a neselektívnych NSAIDs

ou

registrácie

Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú súčasne s NSAIDs, môže dôjsť k oslabeniu

Inhibítory transportéra vychytávania (rifampicín, cyklosporín) alebo efluxného transportéra (ritonavir)

antihypertenzívneho účinku. Okrem toho súbežné užívanie antagť nistov angiotenzínu II a NSAIDs môže mať za následok väčšie riziko zhoršovaniaplatnosfunkcie obličiek a zvýšenie draslíka v sére. Preto sa odporúča monitorovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj náležitá hydratácia pacienta.

inhibítorov transportéra vychytávania (rifampicínu, cyklosporínu) alebo efluxného transportéra

Výsledky štúdie in vitro s tkanivom ľudskej pečene ukazujú, že valsartan je substrátom pečeňového transportéra vychytávania OATP1B1enoua pečeňového efluxného transportéra MRP2. Súbežné podávanie

(ritonaviru) môže zvýšiť systémovú xpozíciu valsartanu. č Duálna inhibícia RAASukonpôsobe ím ARB, inhibítorov ACE alebo aliskirenu

Údaje z klinických skúšaní u ázali, že duálna inhibícia RAAS kombinovaným použitím inhibítorov ACE, ARB alebo aliskirenu sa spája s vyššou frekvenciou nežiaducich udalostí, ako sú hypotenzia,

hyperkaliémia a zníženás f nkcia obličiek (vrátane akútneho zlyhania obličiek), v porovnaní s použitím látky ovplyvňujúcej RAAS v monoterapii (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.1).

Iné

Pri monoterapii valsartanom sa nezistili žiadne klinicky významné interakcie s nasledujúcimi

liečivami: cimetidín,Liek

warfarín, furosemid, digoxín, atenolol, indometacín, hydrochlorotiazid,

amlodipín, glibenklamid.

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Amlodipín

Bezpečnosť podávania amlodipínu u žien počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3). Použitie počas gravidity sa odporúča iba vtedy, ak niet bezpečnejšej alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje zvýšené riziko pre matku a plod.

Valsartan

Použitie antagonistov receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neboli nezvratné; malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu liekov. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (zhoršenie funkcie obličiek, oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak by došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ult azvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.

Laktácia

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

Nie sú dostupné informácie o použití Impridy v období dojčenia, preto sa Imprida neodporúča

 

 

 

ou

 

 

 

ť

 

a vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä

pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.

 

 

 

Fertilita

 

 

 

 

Nie sú žiadne klinické štúdie o fertilite pri Im ride.

 

 

 

 

platnos

 

 

Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).

Valsartan

Valsartan nemal nežiaduce účinky na reprodukčnú schopnosť samcov a samíc potkana pri perorálnych

 

č

dávkach do 200 mg/kg/deň. Táto dávka je 6-krát vyššia než maximálna odporúčaná dávka u ľudí pri

prepočte na mg/m2 (výpočty vychádzajúenouz perorálnej dávky 320 mg/deň u pacienta s telesnou

hmotnosťou 60 kg).

ukon

 

Amlodipín

U niektorých pacientovsliečených blokátormi kalciových kanálov boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínuLiekna f rtilitu. V jednej štúdii u potkanov boli zaznamenané nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti užívajúci Impridu majú pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.

Amlodipín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacienti užívajúci amlodipín trpia závratmi, bolesťou hlavy, únavou alebo nutkaním na vracanie, ich schopnosť reagovať môže byť narušená.

4.8 Nežiaduce účinky

Zhrnutie profilu bezpečnosti

Bezpečnosť Impridy sa vyhodnotila v piatich kontrolovaných klinických skúšaniach

s 5 175 pacientmi, z ktorých 2 613 dostávalo valsartan v kombinácii s amlodipínom. Zistilo sa, že nasledujúce nežiaduce reakcie sa vyskytujú najčastejšie alebo sú najvýznamnejšie alebo najzávažnejšie: nazofaryngitída, chrípka, precitlivenosť, bolesť hlavy, synkopa, ortostatická hypotenzia, edém, jamkovitý edém, edém tváre, periférny edém, únava, sčervenanie, asténia a nával horúčavy.

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až

<1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánového systému MedDRA

Infekcie a nákazy

Poruchy krvi a lymfatického systému

Poruchy imunitného systému

Poruchy metabolizmu a výživy

Psychické

Liek

 

poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

Nežiaduce reakcie

 

 

 

Frekvencia

 

 

 

 

 

Imprida

 

Amlodipín

Valsartan

 

 

Nazofaryngitída

Časté

 

 

--

--

 

 

Chrípka

 

Časté

 

 

--

--

 

 

Znížený hemoglobín a

--

 

 

 

--

Neznáme

 

hematokrit

 

 

 

ou

 

 

 

 

Leukopénia

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropénia

 

--

 

 

 

--

Neznáme

 

Trombocytopénia, niekedy s

--

 

 

 

Veľmi

Neznáme

 

purpurou

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Precitlivenosť

 

Zriedkavé

 

 

Veľmi

Neznáme

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Anorexia

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Hyperkalciémia

Menej časté

 

--

--

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperglykémia

--

 

 

 

Veľmi

--

 

 

 

enou

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Hyperlipidémia

Menej časté

 

--

--

 

 

Hyperuri émia

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Hypokaliémia

 

Časté

 

 

--

--

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyponatriémiaukon

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Depresia

 

--

 

 

Menej časté

--

 

 

Úzkosť

 

Zriedkavé

 

 

--

--

 

 

Nespavosť/poruchy spánku

--

 

 

Menej časté

--

 

 

Kolísanie nálady

--

 

 

Menej časté

--

 

 

Zmätenosť

 

--

 

 

 

Zriedkavé

--

 

Poruchy

 

Abnormálna koordinácia

 

Menej časté

 

--

--

nervového

 

Závraty

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

systému

 

Posturálne závraty

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Dysgeúzia

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Extrapyramídový syndróm

--

 

Neznáme

--

 

 

Bolesť hlavy

 

 

Časté

 

Časté

--

 

 

Hypertónia

 

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Parestézia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Periférna neuropatia,

 

--

 

Veľmi

--

 

 

neuropatia

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Somnolencia

 

 

Menej časté

 

Časté

--

 

 

Synkopa

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Tremor

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Hypoestézia

 

 

--

Menej časté

--

Poruchy oka

Porucha videnia

 

Zriedkavé

Menej časté

--

 

 

Zhoršenie videnia

 

Menej časté

Menej časté

--

Poruchy ucha a

Tinitus

 

 

 

Zriedkavé

Menej čas é

--

labyrintu

 

Vertigo

 

 

 

Menej časté

 

--

Menej časté

Poruchy srdca a

Palpitácie

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

srdcovej činnosti

Synkopa

 

 

 

Zriedkavé

 

--

--

 

 

Tachykardia

 

 

Menej časté

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

Arytmie (vrátane

 

--

 

Veľmi

--

 

 

bradykardie, komorovej

 

ťou

zriedkavé

 

 

 

tachykardie a fibrilácie

 

 

 

 

 

predsiení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infarkt myokardu

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy ciev

Sčervenanie

 

 

--

 

Časté

--

 

 

Hypotenzia

 

 

 

Zriedkavé

Menej časté

--

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

Ortostatická hypotenzia

 

Menej časté

 

--

--

 

 

Vaskulitída

 

 

 

--

 

Veľmi

Neznáme

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy dýchacej

Kašeľ

 

enou

 

Menej časté

 

Veľmi

Menej časté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sústavy, hrudníka

 

č

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

 

a mediastína

Dyspn e

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Faryngolaryngeálna bolesť

Menej časté

 

--

--

 

 

Rinitída

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

Poruchy

 

sNepríjemné pocity v bruchu,

Menej časté

 

Časté

Menej časté

gastrointestinál-

bolesť v hornej časti brucha

 

 

 

 

neho traktu

Zmena vo vyprázdňovaní

 

--

Menej časté

--

 

Liek

čriev

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápcha

 

 

 

Menej časté

 

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnačka

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Suchosť v ústach

 

Menej časté

Menej časté

--

 

 

Dyspepsia

 

 

 

--

Menej časté

--

 

 

Gastritída

 

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Hyperplázia ďasien

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Nauzea

 

 

 

Menej časté

 

Časté

--

 

 

Pankreatitída

 

 

--

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

 

Vracanie

 

 

 

--

Menej časté

--

Poruchy pečene a

Abnormálne funkčné testy

 

--

 

 

Veľmi

Neznáme

žlčových ciest

pečene vrátane zvýšenia

 

 

 

 

zriedkavé*

 

 

bilirubínu v krvi

 

 

 

 

 

 

 

Hepatitída

 

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Intrahepatálna cholestáza,

 

--

 

 

Veľmi

--

 

ikterus

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy kože a

Alopécia

 

 

 

--

 

 

Menej časté

--

podkožného

Angioedém

 

 

--

 

 

Veľmi

Neznáme

tkaniva

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Bulózna dermatitída

 

--

 

 

--

Neznáme

 

Erytém

 

 

 

Menej časté

--

--

 

Multiformný erytém

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Exantém

 

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

 

Hyperhidróza

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

 

Reakcia z fotosenzitivity

 

--

 

 

Menej časté

--

 

Pruritus

 

 

 

Zriedkavé

 

Menej čas é

Neznáme

 

Purpura

 

 

 

--

 

 

Menej ča é

--

 

Exantém

 

 

 

Menej časté

Menej ča té

Neznáme

 

Zmena farby kože

 

--

 

 

M n j časté

--

 

Urtikária a iné formy

 

--

 

 

V ľmi

--

 

exantému

 

 

 

 

 

 

zriedkavéregistrácie

 

Exfoliatívna dermatitída

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

ouzriedkavé

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Stevensov-Johnsonov

 

--

 

 

Veľmi

--

 

syndróm

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

 

Quinckeho edém

 

--

 

 

Veľmi

--

 

 

 

 

 

 

 

 

zriedkavé

 

Poruchy

Artralgia

 

 

 

Menej časté

Menej časté

--

kostrovej a

 

 

 

 

platnos

 

 

 

Bolesť chrbta

 

 

Menej časté

Menej časté

--

svalovej sústavy

Opuch kĺbov

 

 

Menej časté

--

--

a spojivového

Svalové kŕče

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

tkaniva

Myalgia

 

enou

 

--

 

 

Menej časté

Neznáme

 

 

č

 

--

 

 

Časté

--

 

Opuch čle kov

 

 

 

 

 

Pocit ťaž

by

 

 

Zriedkavé

 

--

--

Poruchy obličiek

Zvýšený

reatinín v krvi

 

--

 

 

--

Neznáme

a močových ciest

Porucha močenia

 

--

 

 

Menej časté

--

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyktúria

 

 

 

--

 

 

Menej časté

--

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

 

Polakizúria

 

 

Zriedkavé

 

Menej časté

--

Polyúria

 

 

 

Zriedkavé

 

--

--

Zlyhanie a poškodenie

 

--

 

 

--

Neznáme

funkcie obličiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy

Impotencia

--

Menej časté

--

reprodukčného

Erektilná dysfunkcia

Zriedkavé

--

--

systému

Gynekomastia

--

Menej časté

--

a prsníkov

 

 

 

 

Celkové poruchy

Asténia

Časté

Menej časté

--

a reakcie v mieste

Nepríjemné pocity, celková

--

Menej časté

--

podania

nevoľnosť

 

 

 

 

Únava

Časté

Časté

Menej časté

 

Edém tváre

Časté

--

--

 

Sčervenenie, nával horúčavy

Časté

--

--

 

Nekardiálna bolesť v

--

Menej časté

--

 

hrudníku

 

 

 

 

Edém

Časté

Časté

--

 

Periférny edém

Časté

--

--

 

Bolesť

--

Menej časté

--

Ďalšie informácie o kombinácii

 

registrácie

 

Jamkovitý edém

Časté

--

--

Laboratórne a

Zvýšený draslík v krvi

--

--

Neznáme

funkčné

Zvýšenie telesnej hmotnosti

--

Menej čas é

--

vyšetrenia

Zníženie telesnej hmotnosti

--

Menej ča é

--

* Najčastejšie charakteru cholestázy

Periférny edém, známy vedľajší účinok amlodipínu, sa spravidla p zoroval s nižšou incidenciou

u pacientov, ktorí dostávali kombináciu amlodipín/valsartan, ako u pacientov, ktorí dostávali samotný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

amlodipín. V dvojito slepých, kontrolovaných klinických

 

ť

 

 

 

 

 

kúšaniach bola nasledujúca incidencia

periférneho edému podľa dávky:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% pacientov, u ktorých sa

 

 

 

 

 

Valsartan (mg)

 

 

 

 

vyskytol periférny edém

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

5,5

 

2,4

 

 

1,6

 

0,9

 

 

 

 

 

2,5

 

 

 

8,0

 

2,3

 

5,4

 

 

2,4

 

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amlodipín

 

 

č

3,1

 

4,8

 

2,3

 

 

2,1

 

2,4

 

 

 

(mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukon

 

10,3

 

 

NA

 

NA

 

 

9,0

 

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná incidencia periférneho edému pri kombinácii amlodipín/valsartan rovnomerne rozložená na

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všetky dávky bola 5,1%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácieLieko jednotlivých zložkách

Nežiaduce reakcie hlásené v minulosti pri jednej zo zložiek (amlodipíne alebo valsartane) môžu predstavovať potenciálne nežiaduce reakcie aj pri Impride, hoci sa v klinických skúšaniach alebo po uvedení na trh nepozorovali.

Amlodipín

 

Časté

Somnolencia, závraty, palpitácie, abdominálna bolesť, nauzea, opuch členkov.

Menej časté

Insomnia, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia, tremor, dysgeúzia, synkopa,

 

hypoestézia, poruchy videnia (vrátane diplopie), tinnitus, hypotenzia, dyspnoe,

 

rinitída, vracanie, dyspepsia, alopécia, purpura, zmeny sfarbenia pokožky,

 

hyperhidróza, pruritus, exantém, myalgia, svalové kŕče, bolesť, ťažkosti pri močení,

 

zvýšená frekvencia močenia, impotencia, gynekomastia, bolesť na hrudi, celková

 

nevoľnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti.

Zriedkavé

Zmätenosť.

Veľmi

Leukopénia, trombocytopénia, alergické reakcie, hyperglykémia, zvýšený svalový

zriedkavé tonus, periférna neuropatia, infarkt myokardu, arytmia (vrátane bradykardie, komorovej tachykardie a fibrilácie predsiení), vaskulitída, pankreatitída, gastritída, hyperplázia gingivy, hepatitída, ikterus, zvýšenie hepatálnych enzýmov*, angioedém, erythema multiforme, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov- Johnsonov syndróm, Quinckeho edém, fotosenzitivita.

* najčastejšie charakteru cholestázy

Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.

Valsartan

 

 

Neznáme

Pokles hemoglobínu, pokles hematokritu, neutropénia, trombocytopénia, zvýšenie

 

hladiny draslíka v sére, zvýšenie hodnôt funkčných testov pečene vrátane zvýšenia

 

sérového bilirubínu, zlyhanie a poškodenie funkcie obličiek, zvýšenie hladiny

 

kreatinínu v sére, angioedém, myalgia, vaskulitída, precitlivenosť vrátane sérovej

 

choroby.

registrácie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

 

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného sy tému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

platnos

ou

 

 

 

S predávkovaním Impridy nie sú skúsenosti. Hlavným príznakomť predávkovania valsartanu je asi

výrazná hypotenzia so závratmi. Predávkovanie amlodipínu môže mať za následok nadmernú periférnu vazodilatáciu a možno reflexnú tachykardiu. Bola hlásená výrazná a potenciálne dlhodobá systémová hypotenzia prechádzajúca až do šoku šok končiaci sa smrťou.

Liečba

enou

 

Ak k požitiu lieku došlo nedávno, možno zvážiť vyvolanie vracania alebo výplach žalúdka. Ukázalo

sa, že podanie aktívneho uhlia zdravým d br voľníkom ihneď alebo do dvoch hodín od požitia amlodipínu významne znížilo jeho absorpciu. Klinicky významná hypotenzia spôsobená predávkovaním Impridy vyžaduječaktívnu kardiovaskulárnu podpornú liečbu, vrátane častého monitorovania funkcie srdca a dýchania, vyvýšenie končatín a sledovanie objemu cirkulujúcich tekutín a vylučovania moču. Pri bnovení cievneho tonusu a krvného tlaku môže pomôcť

vazokonstrikčná látka za predpokladu, že jeho podanie nie je kontraindikované. Intravenózne podanie

kalciumglukonátu môže byť prospešné pri zvrátení účinkov blokády kalciových kanálov.

s

ukon

Nie je pravdepodobné, že sa valsartan alebo amlodipín odstránia hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉLiek

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: látky účinkujúce na systém renín-angiotenzín; antagonisty angiotenzínu II, kombinácie; antagonisty angiotenzínu II a blokátory kalciových kanálov, ATC kód: C09DB01

Imprida kombinuje dve antihypertenzívne zlúčeniny s komplementárnymi mechanizmami znižovania krvného tlaku u pacientov s esenciálnou hypertenziou: amlodipín patrí do liekovej triedy antagonistov kalcia a valsartan do triedy antagonistov angiotenzínu II. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzívny účinok, znižuje krvný tlak vo väčšej miere ako každá zložka samotná.

Amlodipín/Valsartan

Kombinácia amlodipínu a valsartanu vyvoláva aditívne zníženie krvného tlaku súvisiace s dávkou v celom rozmedzí terapeutických dávok. Antihypertenzívny účinok jednorazovej dávky tejto kombinácie pretrvával 24 hodín.

Klinické skúšania kontrolované placebom

Viac ako 1 400 pacientov s hypertenziou dostávalo Impridu raz denne v dvoch klinických skúšaniach kontrolovaných placebom. Boli do nich zaradení dospelí s miernou až stredne ťažkou nekomplikovanou esenciálnou hypertenziou (priemerný diastolický tlak krvi v sede 95 a

<110 mmHg). Pacienti s vysokým kardiovaskulárnym rizikom – zlyhanie srdca, diabetes typu I

a nedostatočne kontrolovaný diabetes typu II a v anamnéze infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda v priebehu jedného roka – boli vylúčení.

Klinické skúšania kontrolované účinným liekom u pacientov, ktorí nereagovali na monoterapiu

V multicentrickom, randomizovanom, dvojito slepom klinickom skúšaní s paralelnými skupinami kontrolovanom účinnou látkou sa preukázala normalizácia krvného tlaku (diastolický krvný tlak v sede na konci obdobia medzi dávkami <90 mmHg na konci klinického skúšania) u pa entov

registrácie V multicentrickom, randomizovanom, dvojito slepom klinick m skúšaní s paralelnými skupinami

s nedostatočným znížením krvného tlaku pri dávke 160 mg valsartanu u 75% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom 10 mg/160 mg a u 62% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom

5 mg/160 mg v porovnaní s 53% pacientov, ktorí ostali na 160 mg valsartanu. Pridanie 10 mg a 5 mg amlodipínu ďalej znížilo systolický/diastolický krvný tlak o 6,0/4,8 mmHg a 3,9/2,9 mmHg v porovnaní s pacientmi, ktorí ostali iba na 160 mg valsartanu.

s nedostatočným znížením krvného tlaku pri dávke 10 mg amlodipínu u 78% pacientov liečených amlodipínom/valsartanom 10 mg/160 mg v porovna í so 67% pacientov, ktorí ostali na 10 mg amlodipínu. Pridanie 160 mg valsartanu ďalej zníži o systolický/diastolický krvný tlak o

kontrolovanom účinnou látkou sa preukázala normalizácia krvného tlaku (diastolický krvný tlak v

 

ou

ť

sede na konci obdobia medzi dávkami <90 mmHg na konci klinického skúšania) u pacientov

platnos

 

2,9/2,1 mmHg v porovnaní s pacientmi, ktorí osta i iba na 10 mg amlodipínu.

v dávke 5 mg/160 mg titrovanej nač10enoumg/160 mg krvný tlak v sede o 36/29 mmHg v porovnaní s 32/28 mmHg pri liečebnom režime lisinoprilu/hydrochlorotiazidu v dávke 10 mg/12,5 mg titrovanej na 20 mg/12,5 mg.

Imprida sa skúmala aj v klinickom skúšaní k ntrolovanom účinnou látkou so 130 pacientmi s

hypertenziou s priemerným diastolickým krvným tlakom v sede ≥110 mmHg a <120 mmHg. V tomto

klinickom skúšaní (východisková hodnota tlaku krvi 171/113 mmHg) znížil liečebný režim Impridy

Vo dvoch klinickýchskúšaniachukons dlhodobým následným sledovaním pretrvával účinok Impridy počas jedného roka. Náhle vy adenie Impridy sa nespájalo s rýchlym vzostupom krvného tlaku.

Vek, pohlav , rasa alebo index telesnej hmotnosti (≥30 kg/m2, <30 kg/m2) neovplyvnili odpoveď na

Impridu.

Liek

Imprida sa neskúmala v žiadnej inej populácii pacientov okrem pacientov s hypertenziou. Valsartan sa skúmal u pacientov po infarkte myokardu a so zlyhaním srdca. Amlodipín sa skúmal u pacientov s chronickou stabilnou angina pectoris, vazospastickou angínou a angiograficky potvrdenou ischemickou chorobou srdca.

Amlodipín

Zložka amlodipínu v Impride inhibuje transmembránový vstup iónov vápnika do hladkého svalstva srdca a ciev. Mechanizmus antihypertenzívneho pôsobenia amlodipínu je podmienený priamym relaxačným účinkom na hladké svalstvo ciev, čo vyvoláva pokles odporu periférnych ciev a krvného tlaku. Experimentálne údaje naznačujú, že amlodipín sa viaže na dihydropyridínové aj na nedihydropyridínové väzbové miesta. Kontraktilné procesy srdcového svalstva a hladkého svalstva ciev závisia od pohybu extracelulárnych iónov vápnika do týchto buniek cez špecifické iónové kanály.

Po podaní terapeutických dávok pacientom s hypertenziou amlodipín vyvoláva vazodilatáciu, čo vedie k poklesu krvného tlaku u ležiaceho aj stojaceho pacienta. Tento pokles nesprevádza pri chronickom podávaní významná zmena srdcovej frekvencie ani plazmatických hladín katecholamínov.

Plazmatické koncentrácie korelujú s účinkom u mladých aj starších pacientov.

U pacientov s hypertenziou s normálnou funkciou obličiek terapeutické dávky amlodipínu vyvolali zníženie odporu obličkových ciev a zvýšenie rýchlosti glomerulárnej filtrácie a efektívneho prietoku plazmy obličkami, a to bezo zmeny filtrovanej frakcie alebo proteinúrie.

Tak ako pri iných blokátoroch kalciových kanálov, hemodynamické merania srdcovej funkcie v pokoji a pri telesnej námahe (alebo chôdzi) u pacientov s normálnou ventrikulárnou funkciou, ktorí sa liečili amlodipínom, spravidla ukázali malé zvýšenie srdcového indexu bez významného ovplyvnenia dP/dt alebo koncového diastolického tlaku alebo koncového objemu v ľavej komore. V štúdiách

hemodynamiky sa podávanie amlodipínu v rozmedzí terapeutických dávok intaktným zvieratám a registrácie

ľuďom nespájalo s negatívnym inotropným účinkom, a to ani vtedy, keď sa ľuďom súčasne podávali betablokátory.

Amlodipín nemení funkciu sinoatriálneho uzla ani átrioventrikulárne vedenie u in aktných zvierat alebo ľudí. V klinických skúšaniach, v ktorých sa podával amlodipín v komb nácii s betablokátormi pacientom buď s hypertenziou, alebo s angina pectoris, sa nepozorovali nežiaduce účinky na elektrokardiografické parametre.

Použitie u pacientov s hypertenziou

 

ou

 

 

Randomizované, dvojito zaslepené klinické skúšanie morbidity a mortality s názvom Klinické

 

platnos

 

skúšanie prevencie infarktu myokardu liečbou znižujúcou krvnýťtlak a lipidy (Antihypertensive and

Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial, ALLHAT) sa uskutočnilo na porovnanie novších spôsobov liečby: amlodipín 2,5-10 mg/deň (blokátor kalciových kanálov) alebo lizinopril 10-40 mg/deň (inhibítor ACE) ako liečby prvej ínie oproti liečbe tiazidovým diuretikom chlórtalidónom 12,5-25 mg/deň pri ľahkej až stredne ťažkej hypertenzii.

enou

Celkovo 33 357 pacientov s hypertenzi

u vo veku 55 rokov alebo starších bolo randomizovaných a

sledovaných v priemere 4,9 roka. Pacie

ti mali aspoň jeden ďalší rizikový faktor pre koronárnu

chorobu srdca vrátane infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody v minulosti (>6 mesiacov

pred zaradením do klinického skúšania) alebo dokumentovaného iného aterosklerotického

 

č

kardiovaskulárneho ochorenia (celkovo 51,5%), diabetu 2. typu (36,1%), HDL cholesterolu <35 mg/dl

alebo <0,906 mmol/l (11,6%), hypertrofie ľavej komory diagnostikovanej pomocou

elektrokardiogramu alebo echokardiograficky (20,9%), fajčenia cigariet v súčasnosti (21,9%).

 

ukon

Primárny parameter a kladal z fatálnej koronárnej choroby srdca alebo nefatálneho infarktu

s

 

myokardu. Primárny parameter sa významne nelíšil medzi liečbou založenou na amlodipíne a

chlórtalidónLiek: pomer rizika (RR) 0,98, 95% IS (0,90-1,07), p=0,65. Medzi sekundárnymi parametrami bola incidencia srdcového zlyhávania (súčasť zloženého kombinovaného kardiovaskulárneho parametra) významne vyššia v skupine amlodipínu v porovnaní so skupinou chlórtalidónu (10,2% oproti 7,7%, RR 1,38, 95% IS [1,25-1,52], p<0,001). V úmrtiach z akejkoľvek príčiny však nebol významný rozdiel medzi liečbou založenou na amlodipíne a chlórtalidóne: RR 0,96, 95% IS [0,89-1,02], p=0,20.

Valsartan

Valsartan je perorálne aktívny, účinný a špecifický antagonista receptorov angiotenzínu II. Účinkuje selektívne na receptor podtypu AT1, krorý je zodpovedný za známe účinky angiotenzínu II. Zvýšené plazmatické hladiny angiotenzínu II po blokáde receptora AT1 valsartanom môžu stimulovať neblokovaný receptor podtypu AT2, čo môže vyvážiť účinok stimulácie receptora AT1. Valsartan nevykazuje čiastočnú agonistickú aktivitu na receptore AT1 a má oveľa vyššiu (asi 20 000-násobnú) afinitu k receptoru AT1 než k AT2.

Valsartan neinhibuje ACE, známy tiež ako kinináza II, ktorý premieňa angiotenzín I na angiotenzín II a rozkladá bradykinín. Pretože účinok na ACE a potenciácia bradykinínu alebo substancie P nie sú prítomné, antagonisty angiotenzínu II pravdepodobne nevyvolávajú kašeľ. V klinických skúšaniach, v ktorých sa valsartan porovnával s inhibítorom ACE, bola incidencia suchého kašľa významne nižšia (p<0,05) u pacientov liečených valsartanom než u pacientov liečených inhibítorom ACE (2,6% oproti 7,9%). V klinickom skúšaní s pacientmi, ktorí mali v anamnéze suchý kašeľ počas liečby inhibítorom ACE, malo kašeľ 19,5% osôb užívajúcich valsartan a 19,0% užívajúcich tiazidové diuretikum v porovnaní so 68,5% osôb, ktorým sa podával inhibítor ACE (p<0,05). Valsartan neblokuje ani sa neviaže na receptory iných hormónov alebo iónové kanály, o ktorých je známe, že sú dôležité v kardiovaskulárnej regulácii.

Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou vyvoláva pokles krvného tlaku bez ovplyvnenia tepovej frekvencie.

U väčšiny pacientov po podaní jednorazovej perorálnej dávky nastupuje antihypertenzívny účinok

v priebehu 2 hodín a maximálny pokles krvného tlaku sa dosiahne počas 4-6 hodín. Ant hypertenzívny účinok pretrváva 24 hodín po podaní. Pri opakovanom podávaní maximálne zníženie krvného tlaku pri akejkoľvek dávke sa spravidla dosiahne v priebehu 2-4 týždňov a zachováva sa počas dlhodobej liečby. Náhle vysadenie valsartanu sa nespájalo s náhlym zvýšením krvného tlaku, ani inými nežiaducimi klinickými udalosťami.

Iné: duálna inhibícia systému renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS)

Dve rozsiahle randomizované, kontrolované klinické skúšania (ONTARGET [ONgoing Telmisartan

 

registrácie

Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] a VA NEPHRON-D [The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes]) skúmali použitie kombinácie inhibítora ACE a ARB.

ou

 

ť

 

Skúšanie ONTARGET sa vykonalo u pacientovplatnoss kardi vaskulárnym alebo cerebrovaskulárnym

ochorením v anamnéze, alebo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu, u ktorých sa preukázalo poškodenie cieľových orgánov. Skúšanie VA NEPHRON-D sa vykonalo u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatiou.

akútneho poškodenia obličiek a/al boenouhypotenzie. Vzhľadom na podobné farmakodynamické vlastnosti sú tieto výsledky relevantnéč aj pre ostatné inhibítory ACE a ARB.

Tieto skúšania neukázali významný priaznivý účinok na renálne a/alebo kardiovaskulárne ukazovatele

a mortalitu, zatiaľ čo v porovnaní s mo terapiou sa pozorovalo zvýšené riziko hyperkaliémie,

 

ukon

Skúšanie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

s

 

Endpoints) bolo navrhnuté na otestovanie prínosu pridania aliskirenu k štandardnej liečbe inhibítorom

ACE alebo ARB u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickým ochorením obličiek,

Inhibítory ACE a ARB sa preto nemajú používať súbežne u pacientov s diabetickou nefropatiou (pozri časť 4.4).

kardiovaskulárnymLiek ochorením, alebo oboma ochoreniami. Skúšanie bolo predčasne ukončené pre zvýšené riziko nežiaducich udalostí. V skupine aliskirenu bolo numericky viac úmrtí

z kardiovaskulárnej príčiny a cievnych mozgových príhod ako v skupine placeba a v skupine aliskirenu boli častejšie hlásené sledované nežiaduce udalosti a závažné nežiaduce udalosti

(hyperkaliémia, hypotenzia a renálna dysfunkcia) ako v skupine placeba.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Linearita

Amlodipín a valsartan majú lineárnu farmakokinetiku.

Amlodipín/Valsartan

Po perorálnom podaní Impridy sa maximálne plazmatické koncentrácie valsartanu dosiahnu za 3 a amlodipínu za 6-8 hodín. Rýchlosť a miera absorpcie Impridy sa rovnajú biologickej dostupnosti valsartanu a amlodipínu, keď sa podávajú ako osobitné tablety.

Amlodipín

Absorpcia: Po perorálnom podaní terapeutických dávok samotného amlodipínu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu v priebehu 6-12 hodín. Absolútna biologická dostupnosť sa vypočítala medzi 64% a 80%. Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená požitím jedla.

Distribúcia: Distribučný objem je približne 21 l/kg. V štúdiách s amlodipínom in vitro sa ukázalo, že približne 97,5% cirkulujúceho liečiva sa viaže na bielkoviny plazmy.

Biotransformácia: Amlodipín sa extenzívne (približne 90%) metabolizuje v pečeni na neaktívne metabolity.

Eliminácia: Eliminácia amlodipínu z plazmy je bifázická s terminálnym polčasom eliminácie približne 30 až 50 hodín. Rovnovážne hladiny v plazme sa dosiahnu po kontinuálnom podávaní za 7-8 dní. Močom sa vylúči 10% pôvodného amlodipínu a 60% jeho metabolitov.

Valsartan

registrácie

 

Absorpcia: Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa jeho maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu za 2-4 hodiny. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je 23%. Jedlo znižuje expozíciu valsartanu (stanovené ako AUC) asi o 40% a maximálnu plazmatickú koncentráciu (Cmax) asi o 50%,

aj keď asi po 8 hodinách od podania sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách, ktoré

ho užili buď s jedlom, alebo nalačno. Tento pokles AUC však nesprevádza klinicky významné

zníženie terapeutického účinku, a preto sa valsartan môže užívať buď s jedlom, alebo bez jedla.

 

ou

Distribúcia: Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17 litrov, čo

platnos

 

naznačuje, že valsartan sa extenzívne nedistribuuje do tkanív.ťValsartan sa vo vysokej miere viaže na bielkoviny séra (94-97%), prevažne na sérový albumín.

Biotransformácia: Valsartan sa netransformuje vo veľkom rozsahu, pretože iba asi 20% dávky sa

nájde ako metabolity. V plazme bol v nízkych koncentráciách zistený hydroxymetabolit (menej ako 10% AUC valsartanu). Tento metabolit je farmakologicky neaktívny.

nezmenené liečivo. Po intravenóznomčenoupodaní plazmatický klírens valsartanu je asi 2 l/hod a jeho renálny klírens 0,62 l/hod (asi 30% celkového klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.

Eliminácia: Valsartan vykazuje multiexp enciálnu kinetiku rozkladu (t½α<1 hod a t½ß asi 9 hod).

Valsartan sa primárne eliminuje stolicou (asi 83% dávky) a močom (asi 13% dávky), prevažne ako

Osobitné skupiny pacientov

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

 

ukon

Nie sú dostupné farmakokinetické údaje u pediatrickej populácie.

s

 

Starší pacientiLiek(vo veku 65 rokov a viac)

Čas do dosiahnutia maximálnych plazmatických koncentrácií amlodipínu je podobný u mladých a starších pacientov. U starších pacientov klírens amlodipínu má tendenciu klesať, čo spôsobuje zväčšenie plochy pod krivkou (AUC) a predĺženie polčasu eliminácie. Priemerná systémová AUC valsartanu je o 70% vyššia u starších ako u mladých ľudí, preto je pri zvyšovaní dávkovania potrebná opatrnosť.

Zhoršenie funkcie obličiek

Farmakokinetiku amlodipínu zhoršenie funkcie obličiek významne neovplyvňuje. Podľa očakávania pri zlúčenine, ktorej renálny klírens predstavuje iba 30% celkového plazmatického klírensu, sa nepozorovala žiadna korelácia medzi funkciou obličiek a systémovou expozíciou valsartanu.

Zhoršenie funkcie pečene

K dispozícii sú veľmi obmedzené údaje týkajúce sa podávania amlodipínu u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pacienti s poruchou funkcie pečene majú znížený klírens amlodipínu, čo má za následok zväčšenie AUC približne o 40-60%. V priemere je u pacientov s ľahkým až stredne ťažkým chronickým ochorením pečene expozícia (stanovená hodnotami AUC) valsartanu dvojnásobná

v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi (so zodpovedajúcim vekom, pohlavím a telesnou hmotnosťou). U pacientov s ochorením pečene je potrebné postupovať opatrne (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Amlodipín/Valsartan

V štúdiách na zvieratách sa pozorovali nasledujúce nežiaduce reakcie s možným klinickým významom:

Histopatologické príznaky zápalu sliznice žalúdka sa pozorovali u samcov potkanov pri expozícii asi

1,9-krát (valsartan) a 2,6-krát (amlodipín) vyššej, než sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg amlodipínu. Pri vyšších expozíciách dochádzalo k ulcerácii a erózii žalúdočnejregistráciesliznice u samcov aj

samíc. Podobné zmeny sa tiež pozorovali v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia 8,5-11,0-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg valsartanu).

Vyššia incidencia a závažnosť bazofílie/hyalinizácie renálnych tubulov, dilatácie a obličkových

valcov, ako aj intersticiálny lymfocytový zápal a hypertrofia medie arteriol sa zistili pri expozícii

8-13-krát (valsartan) a 7-8-krát (amlodipín) vyššej, ako sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg

amlodipínu. Podobné zmeny sa našli aj v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia

8,5-11,0-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg valsartanu).

ou

 

platnos

 

V štúdii embryo-fetálneho vývoja potkanov sa zaznamenali vyššieť incidencie dilatovaných

močovodov, malformácií sternebrae a neosifikovaných článkov predných končatín pri expozíciách asi 12-krát (valsartan) a 10-krát (amlodipín) vyšších, ako sú klinické dávky 160 mg valsartanu a 10 mg

amlodipínu. Dilatované močovody sa našli aj v skupine, v ktorej sa podával len valsartan (expozícia

12-krát vyššia, ako je klinická dávka 160 mg va sartanu). V tejto štúdii boli prítomné iba slabé

príznaky toxicity u gravidných samíc (stredne závažný pokles telesnej hmotnosti). Hladina bez

 

 

 

enou

pozorovaného účinku z hľadiska účink v na vývoj predstavovala 3-násobok (valsartan) a 4-násobok

(amlodipín) klinickej expozícii (na základe AUC).

 

 

č

Pri jednotlivých zložkách sa nenašli dôkazy mutagenity, klastogenity alebo karcinogenity.

Amlodipín

 

ukon

 

 

 

 

Reprodukčná toxikológia

 

s

 

 

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a

znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50-krát vyšších, ako je maximálna

odporúčaná dáv a pre ľudí vyjadrená v mg/kg.

Poškodenie fertility

 

 

 

Nebol zaznamenanýLiek

žiaden účinok na fertilitu potkanov, ktoré boli liečené amlodipínom (samce počas

64 dní a samice 14 dní pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu). V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené 30 dní amlodipíniumbesilátom v dávke porovnateľnej s dávkou u ľudí vyjadrenej v mg/kg, boli v plazme zistené poklesy hormónu stimulujúceho folikuly a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho podporných buniek.

Karcinogenéza, mutagenéza

U potkanov a myší užívajúcich amlodipín v potrave počas dvoch rokov v koncentráciách vypočítaných tak, aby sa zabezpečili denné dávky 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň, sa nepreukázali žiadne dôkazy o jeho karcinogenite. Najvyššia dávka v mg (pre myši približne rovnaká a pre potkany rovnajúca sa dvojnásobnej* maximálnej odporúčanej klinickej dávke 10 mg po prepočítaní na mg/m2 povrchu) sa blížila maximálnej tolerovanej dávke pre myši, ale nie pre potkany.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadne účinky súvisiace s liekom či už na génovej alebo chromozomálnej

úrovni.

* Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg

Valsartan

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej a vývinovej toxicity neodhalili

žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).

V predklinických štúdiách bezpečnosti vyvolali vysoké dávky valsartanu (200 až 600 mg/kg telesnej hmotnosti) u potkanov zníženie parametrov krvných buniek (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu) a dokázané zmeny renálnej hemodynamiky (mierne zvýšenie dusíka močov ny v krvi a hyperpláziu

U oboch druhov sa pozorovala aj hypertrofia obličkových juxtaglomerulárnych buniek. Za príčinu

obličkových tubulov a bazofíliu u samcov). Tieto dávky u potkanov (200 až 600 mg/kg/deň) sú

približne 6- až 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty

predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).

 

 

registrácie

Pri porovnateľných dávkach u opíc kozmáčov boli zmeny pod bné, hoci závažnejšie, najmä

 

ou

 

v obličkách, kde sa vyvinuli do nefropatie, vrátane zvýšenéhoťdusíka močoviny a kreatinínu v krvi.

platnos

 

 

všetkých zmien sa považoval farmakologický účinok valsartanu, ktorý zvlášť u kozmáčov vyvoláva

dlhodobú hypotenziu. Vzhľadom na terapeutické dávky valsartanu u ľudí sa nezdá, že by hypertrofia

obličkových juxtaglomerulárnych buniek bola významná.

 

 

 

 

enou

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

 

č

6.1

 

 

ukon

 

Zoznam pomocných látok

 

Jadro tablety:

s

 

 

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón typu A

Koloidný bezvodýLiekoxid kremičitý

Magnéziumst arát

Obal tablety: Hypromelóza

Oxid titaničitý (E171) Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Makrogol 4000 Mastenec

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC blistre. Jeden blister obsahuje 7, 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia: 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet a spoločné balenia obsahujúce 280 (4x70 alebo 20x14) filmom obalených tabliet.

PVC/PVDC blistre s perforáciou, umožňujúce oddelenie jednotlivej dávky. Jeden blister obsahuje 7,

10 alebo 14 filmom obalených tabliet.

 

 

Veľkosti balenia: 56, 98 alebo 280 filmom obalených tabliet.

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

 

ou

registrácie

Žiadne zvláštne požiadavky.

 

 

 

 

ť

 

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

 

platnos

Frimley Business Park

 

enou

Camberley GU16 7SR

 

 

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

EU/1/06/373/017

s

ukon

 

 

EU/1/06/373/018

 

 

EU/1/06/373/019

 

 

 

 

EU/1/06/373/020Liek

EU/1/06/373/021

EU/1/06/373/022

EU/1/06/373/023

EU/1/06/373/024

EU/1/06/373/031

EU/1/06/373/032

EU/1/06/373/033

EU/1/06/373/036

EU/1/06/373/039

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 17. január 2007

Dátum posledného predĺženia: 17. január 2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis