Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprida (amlodipine (as besylate) / valsartan) – Označenie obalu - C09DB01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuImprida
Kód ATC klasifikácieC09DB01
Látkaamlodipine (as besylate) / valsartan
VýrobcaNovartis Europharm Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA JEDNOTLIVÉHO BALENIA

1.NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/80 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2.LIEČIVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 80 mg valsartanu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

ou

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmom obalených tabliet

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

98x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

280x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

sukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNELiek UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍNa vnútorné použitie.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/001

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/002

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

ou

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/003

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/004

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/005

 

56 filmom obalených tabliet

ť

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/006

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/007

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/008

 

280 filmom obalených t b iet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/025

 

56x1 filmom obalená tab eta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

EU/1/06/373/026

 

98x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/027

 

280x1 filmom balená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ZATRIEDENIEsLIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaj lieku je v azaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Imprida 5 mg/80 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/80 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 80 mg valsartanu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ťou

70 filmom obalených tabliet. Súčasť spoločného balenia, sam

statne nepredajné.

 

14 filmom obalených tabliet. Súčasť spoločného balenia, sam

statne nepredajné.

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu

re používateľov.

Na vnútorné použitie.

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/373/034

280 filmom obalených tabliet (4x70)

 

EU/1/06/373/037

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

ou

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

ť

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSMEplatnos

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

Imprida 5 mg/80 mg

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠIA ŠKATUĽA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/80 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 80 mg valsartanu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

Spoločné balenie: 280 (4 balenia po 70) filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Spoločné balenie: 280 (20 balení po 14) filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu

re používateľov.

 

Na vnútorné použitie.

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/373/034

280 filmom obalených tabliet (4x70)

 

EU/1/06/373/037

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

ou

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

ť

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSMEplatnos

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

Imprida 5 mg/80 mg

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/80 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

ť

 

platnos

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA JEDNOTLIVÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

ou

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmom obalených tabliet

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

98x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

280x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

sukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNELiek UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍNa vnútorné použitie.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/009

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/010

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

ou

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/011

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/012

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/013

 

56 filmom obalených tabliet

ť

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/014

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/015

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/016

 

280 filmom obalených t b iet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/028

 

56x1 filmom obalená tab eta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

EU/1/06/373/029

 

98x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/030

 

280x1 filmom balená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ZATRIEDENIEsLIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaj lieku je v azaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Imprida 5 mg/160 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ťou

70 filmom obalených tabliet. Súčasť spoločného balenia, sam

statne nepredajné.

 

14 filmom obalených tabliet. Súčasť spoločného balenia, sam

statne nepredajné.

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu

re používateľov.

Na vnútorné použitie.

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/373/035

280 filmom obalených tabliet (4x70)

 

EU/1/06/373/038

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

ou

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

ť

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSMEplatnos

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

Imprida 5 mg/160 mg

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

Spoločné balenie: 280 (4 balenia po 70) filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

Spoločné balenie: 280 (20 balení po 14) filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu

re používateľov.

 

Na vnútorné použitie.

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/373/035

280 filmom obalených tabliet (4x70)

 

EU/1/06/373/038

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

ou

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

ť

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSMEplatnos

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

Imprida 5 mg/160 mg

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 5 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

ť

 

platnos

 

 

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA JEDNOTLIVÉHO BALENIA

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 10 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.

 

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 filmom obalených tabliet

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

 

98x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

 

280x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

sukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

6.ŠPECIÁLNELiek UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍNa vnútorné použitie.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frimley Business Park

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

 

Camberley GU16 7SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká Británia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÉ ČÍSLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/017

 

7 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/018

 

14 filmom obalených tabliet

 

 

ou

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/019

 

28 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/020

 

30 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/021

 

56 filmom obalených tabliet

ť

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/022

 

90 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/023

 

98 filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/024

 

280 filmom obalených t b iet

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/031

 

56x1 filmom obalená tab eta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

EU/1/06/373/032

 

98x1 filmom obalená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/373/033

 

280x1 filmom balená tableta (jednotlivá dávka)

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. šarže

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ZATRIEDENIEsLIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaj lieku je v azaný na lekársky predpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Imprida 10 mg/160 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRECHODNÉHO BALENIA V SPOLOČNOM BALENÍ (BEZ BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 10 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ťou

70 filmom obalených tabliet. Súčasť spoločného balenia, sam

statne nepredajné.

 

14 filmom obalených tabliet. Súčasť spoločného balenia, sam

statne nepredajné.

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu

re používateľov.

Na vnútorné použitie.

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/373/036

280 filmom obalených tabliet (4x70)

 

EU/1/06/373/039

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

ou

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

ť

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSMEplatnos

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

Imprida 10 mg/160 mg

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA SPOLOČNÉHO BALENIA (VRÁTANE BLUE BOX)

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 10 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje 10 mg amlodipínu (ako amlodipíniumbesilátu) a 160 mg valsartanu.

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

Spoločné balenie: 280 (4 balenia po 70) filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

Spoločné balenie: 280 (20 balení po 14) filmom obalených tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu

re používateľov.

 

 

 

Na vnútorné použitie.

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

A DOSAHU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/373/036

280 filmom obalených tabliet (4x70)

 

EU/1/06/373/039

280 filmom obalených tabliet (20x14)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

ou

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

ť

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSMEplatnos

 

15.

POKYNY NA POUŽITIE

 

 

Imprida 10 mg/160 mg

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTRE

1. NÁZOV LIEKU

Imprida 10 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis Europharm Limited

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. INÉ

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

ť

 

platnos

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis