Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprida (amlodipine (as besylate) / valsartan) – Písomná informácia pre používateľa - C09DB01

Updated on site: 07-Oct-2017

Názov liekuImprida
Kód ATC klasifikácieC09DB01
Látkaamlodipine (as besylate) / valsartan
VýrobcaNovartis Europharm Ltd

Písomná informácia pre používateľov

Imprida 5 mg/80 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

registrácie

1.

Čo je Imprida a na čo sa používa

2.

Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Impridu

3.

Ako užívať Impridu

4.

Možné vedľajšie účinky

5.

Ako uchovávať Impridu

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

 

ťou

1.Čo je Imprida a na čo sa používa

Tablety Imprida obsahujú dve látky, ktoré sa nazývajú amlodipín a valsartan. Obe tieto látky pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak.

 

Amlodipín patrí do skupiny látok nazývaných „blokátory kalciových kanálov“. Amlodipín bráni

 

prestupu vápnika do steny krvných ciev, platnosčím predchádza zužovaniu krvných ciev.

Valsartan patrí do skupiny látok nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.

 

Angiotenzín II sa tvorí v tele a spôsobuje zužovanie krvných ciev, čím zvyšuje tlak krvi.

 

 

č

 

Valsartan pôsobí tak, že bráni účinku angiotenzínu II.

Znamená to, že obe tieto látky pomáhajúenouzastaviť zužovanie krvných ciev. Dôsledkom je uvoľnenie

 

 

ukon

krvných ciev a zníženie krvného tlaku.

Imprida sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ktorých krvný tlak dostatočne

 

s

 

nezníži buď samotný amlodipín, alebo samotný valsartan.

2.

Čo potr bujete vedieť skôr, ako užijete Impridu

 

Liek

 

Neužívajte Impridu

 

ak ste alergický na amlodipín alebo na akékoľvek iné blokátory kalciových kanálov. Môže sa to prejaviť svrbením, sčervenaním kože alebo ťažkosťami s dýchaním.

ak ste alergický na valsartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6). Ak si myslíte, že môžete byť alergický, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete Impridu.

ak máte ťažké ochorenie pečene alebo žlčníka, napríklad biliárnu cirhózu alebo cholestázu.

ak ste viac ako 3 mesiace tehotná. (Je lepšie vyvarovať sa užívania Impridy aj na začiatku tehotenstva, pozri časť Tehotenstvo.).

ak máte veľmi nízky krvný tlak (hypotenziu).

ak máte zúženú aortálnu chlopňu (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, v ktorom srdce nedokáže zásobiť telo dostatkom krvi).

ak trpíte zlyhávaním srdca po srdcovom infarkte.

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, neužite Impridu a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

 

 

 

 

 

Obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete užívať Impridu.

 

 

ak vám je zle (vraciate alebo máte hnačku).

 

 

 

 

ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

 

 

 

 

ak vám transplantovali obličku alebo ak vám povedali, že máte zúžené obličkové tepny.

 

ak máte ochorenie postihujúce nadobličky, nazývané „primárny hyperaldosteronizmus“.

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo ste mali srdcový infarkt. Dôsledne dodržujte pokyny svojho

 

lekára týkajúce sa začiatočnej dávky. Lekár vám možno tiež vyšetrí funkciu obl č ek.

 

ak vám lekár povedal, že máte zúženie srdcových chlopní (označované ako „aortálna alebo

 

mitrálna stenóza“) alebo že máte abnormálne zhrubnutie srdcového svalu (označované ako

 

„obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia“).

 

 

 

 

ak sa u vás vyskytol opuch, najmä tváre a hrdla, počas užívania iných liekov (vrátane

 

inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Ak u vás vzniknú tieto príznaky, prestaňte

 

užívať Impridu a okamžite sa spojte so svojím lekárom. Impridu už nikdy znovu neužite.

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s

 

 

obličkami súvisiace s cukrovkou.

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aliskiren.

 

 

 

 

 

 

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu ob ičiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov

(napríklad draslík) v krvi.

enou

 

 

 

 

Impridu.

 

 

 

 

 

 

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Impridu“.

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako užijete

Deti a dospievajúci

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie Impridy u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) sa neodporúča.

Iné lieky a Impridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

Ak užívate, al bo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo l kárnikovi. Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno bude potrebné ukončiť užívanie jedného z liekov. Platí to najmä pre nižšie uvedené lieky:

inhibítory ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Impridu“ a „Upozornenia a opatrenia“);

diuretiká (typ liekov na „odvodnenie“, ktoré zvyšujú tvorbu moču);

lítium (liek na liečbu niektorých druhov depresie);

diuretiká šetriace kálium, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka;

niektoré druhy liekov proti bolesti označované ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) alebo selektívne inhibítory cyklooxygenázy 2 (inhibítory COX-2). Lekár vám možno vyšetrí aj funkciu obličiek;

antikonvulzíva (napríklad karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón);

ľubovník bodkovaný;

nitroglycerín a iné nitráty alebo iné liečivá nazývané „vazodilatanciá“;

lieky používané proti HIV/AIDS (napríklad ritonavir, indinavir, nelfinavir);

lieky používané na liečbu hubových infekcií (napríklad ketokonazol, itrakonazol);

lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií (napríklad rifampicín, erytromycín, klaritromycín, talitromycín);

verapamil, diltiazem (lieky proti chorobám srdca);

simvastatín (liek používaný na zníženie vysokých hladín cholesterolu);

dantrolén (infúzia proti závažným odchýlkam telesnej teploty);

lieky používané na zabránenie odvrhnutia transplantovaného orgánu (cyklosporín).

Imprida a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú Impridu, nemajú jesť grapefruity a piť grapefruitovú šťavu. Grapefruit a grapefruitová šťava môžu zvýšiť hladinu liečiva amlodipínu v krvi, čo môže vyvolať nepredvídateľné zosilnenie účinku Impridy na zníženie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie

registrácie

Tehotenstvo

 

Upozornite svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Lekár vás spravidla požiada, aby ste prestali užívať Impridu predtým, ako otehotniete, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná, a odporučí vám, aby ste užívali iný liek namiesto Impridy. Impridu sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva (prvé 3 mesiace) a nesmie sa užívať, keď ste viac ako

3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho di ťaťa, keď sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

 

 

ou

Dojčenie

ť

 

 

platnos

 

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte o tom vojmu lekárovi. Imprida sa neodporúča pre

matky, ktoré dojčia a lekár pre vás možno vyberie iný druh liečby, ak chcete dojčiť, najmä ak sa vaše

dieťa práve narodilo alebo sa narodilo predčasne.

 

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

enou

 

 

 

Tento liek u vás môže vyvolať závraty. Môže to ovplyvniť vašu schopnosť sústrediť sa. Ak si nie ste

istý, aký účinok na vás bude mať tento liek, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje a nevykonávajte iné

činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie.

 

č

3.

Ako užívať Impridu

Vždy užívajte tentosliekukonpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

NajvhodnejšieLiek je užívať liek každý deň v rovnakom čase.

Tablety zapíjajte pohárom vody.

Môžete užívať Impridu s jedlom alebo bez jedla. Neužívajte Impridu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou.u svojho lekára. Pomôže vám to dosiahnuť najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov.

Podľa toho, ako budete reagovať na liečbu, váš lekár môže navrhnúť vyššie alebo nižšie dávkovanie.

Neprekročte predpísanú dávku.

Imprida a starší ľudia (vo veku 65 rokov alebo viac)

Lekár má byť opatrný pri zvyšovaní vašej dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Impridy, ako máte

Ak užijete priveľa tabliet Impridy alebo ak niekto iný užije vaše tablety, ihneď sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Impridu

Ak zabudnete užiť tento liek, užite ho hneď, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, ktorú ste zmeškali. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Impridu

Ukončenie liečby Impridou môže spôsobiť zhoršenie vášho ochorenia. Neprestaňte užívať svoj liek, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

4. Možné vedľajšie účinky

Iné možné vedľajšie účinky Impridy:

registrácie

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejav a u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie:

U niekoľkých pacientov sa vyskytli tieto závažné vedľajšie účinky (môžu pos ihnúť až 1 z 1 000 ľudí).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:

Alergická reakcia s príznakmi ako vyrážky, svrbenie, opuch tváre, pier alebo jazyka, sťažené dýchanie, nízky krvný tlak (pocit slabosti, závraty).

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): chrípka; upchatý nos, bolesť hrdla a nepríjemný pocit pri

 

ou

prehĺtaní; bolesť hlavy; opuch ramien, rúk, nôh, členkov aleboťchodidiel; únava; asténia (slabosť);

sčervenenie a pocit tepla na tvári a/alebo hrdle.

 

platnos

 

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): závra y; utkanie na vracanie a bolesť brucha; suchosť v ústach; ospalosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo chodidlách; zrýchlený tep a

búšenie srdca; závraty pri vstávaní; kašeľ; hnačka; zápcha; kožné vyrážky, sčervenenie kože; opuch kĺbov, bolesť chrbta; bolesť v kĺboch.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000enouľ dí): pocit úzkosti; zvonenie v ušiach (tinitus); mdloby;

vylučovanie väčšieho množstva moču ež zvyčajne alebo častejšie nutkanie na močenie; neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu; pocit ťažoby; nízky krvný tlak s príznakmi ako závraty; nadmerné potenie; kožné vyrážky na celomčtele; svrbenie; svalové kŕče.

Ak vám niektorý z uvedenýchukonúčinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedľajšie účinky hlásené pri užívaní samotného amlodipínu alebo valsartanu, ktoré sa buď nepozorovali pri Imprides , alebo sa pozorovali častejšie ako pri Impride:

-NáhlyLieksipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.

-Opuch očných viečok, tváre alebo pier.

-Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní.

-Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc

(Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie.

-Srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu.

-Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.

Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): závraty, ospalosť; búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca); začervenanie, opuch členkov (edém); bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea).

Valsartan

registrácie

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť, tras,

poruchy chuti, mdloby, strata vnímania bolesti; poruchy videnia, zhoršenie videnia, zvonenie v ušiach;

nízky tlak krvi; kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída); tráviace ťažkosti,

vracanie; vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, zmeny sfarbenia pokožky; ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení; neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov, bolesť, celková nevoľnosť, bolesti svalov, svalové kŕče; nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí): zmätenosť.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí): znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek); zvýšený obsah glukózy v krvi (hyperglykémia); opuch ďasien, nadúvanie brucha (gastritída); poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov; zvýšené napätie vo svaloch; zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou, citlivosť na svetlo; poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pokles počtu červených krviniek, horúčka, bolesť hrdla alebo bolestivé miesta v ústach následkom infekcií; krvácanie alebo vznik podliatin bez zjavnej príčiny; vysoká hladina draslíka v krvi; abnormálne výsledky testov funkcie pečene; zhoršenie funkcie obličiek a závažné zhoršenie funkcie obličiek; opuch, najmä tváre a hrdla; bolesť svalov;

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráť e sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

vyrážky, purpurovočervené škrvrny; horúčka; svrbenie; alergická re akcia, pľuzgiere na koži (prejav

ochorenia nazvaného bulózna dermatitída).

 

 

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedený účinkov, okamžite to p vedzte svojmu lekárovi.

 

 

 

ou

 

 

ť

Hlásenie vedľajších účinkov

platnos

 

 

 

 

 

 

 

používateľov. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj riamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

 

enou

 

 

5.

Ako uchovávať Impridu

č

 

 

ukon

 

Tento liek uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri.

 

s

 

 

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužite balenie lieku, ktoré je poškodené alebo vykazuje známky nedovoleného zaobchádzania.

6.

ObsahLiekbalenia a ďalšie informácie

Čo Imprida obsahuje

Liečivá v Impride sú amlodipín (ako amlodipíniumbesilát) a valsartan. Každá tableta obsahuje 5 mg amlodipínu a 80 mg valsartanu.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza; krospovidón typu A; koloidný bezvodý oxid kremičitý; magnéziumstearát; hypromelóza; makrogol 4000; mastenec, oxid titaničitý (E171); žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Imprida a obsah balenia

Imprida 5 mg/80 mg sú okrúhle tmavožlté tablety s označením „NVR“ na jednej strane a „NV“ na druhej strane.

Imprida je dostupná v baleniach obsahujúcich 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 tabliet a v spoločných baleniach tvorených 4 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 70 tabliet, alebo
20 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 14 tabliet. Všetky balenia sú dostupné so štandardnými blistrami; balenia s 56, 98 a 280 tabletami sú dostupné aj s perforovanými blistrami s jednotlivými dávkami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu vo vašej krajine.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR
Veľká Británia

Výrobca

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberg

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zás upcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma Se vices Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

 

 

registrácie

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

 

ou

 

България

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

N vartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 976 98 28

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

 

 

 

 

Magyarország

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

 

 

 

Malta

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

č

Tel: +356 2122 2872

ukon

 

Deutschland

 

 

Nederland

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

s

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

Norge

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Norge AS

Tel: +372 66Liek30 810

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

 

 

 

 

Österreich

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel: +43 1 86 6570

España

 

 

 

 

Polska

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel.: +48 22 375 4888

France

 

 

 

 

Portugal

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

 

 

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

 

 

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

 

registrácie

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmac uticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

 

 

ou

 

 

ť

 

 

platnos

 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Písomná informácia pre používateľov

Imprida 5 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

registrácie

1.

Čo je Imprida a na čo sa používa

2.

Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Impridu

3.

Ako užívať Impridu

4.

Možné vedľajšie účinky

5.

Ako uchovávať Impridu

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

 

ťou

1. Čo je Imprida a na čo sa používa

Tablety Imprida obsahujú dve látky, ktoré sa nazývajú amlodipín a valsartan. Obe tieto látky pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak.

 

Amlodipín patrí do skupiny látok nazývaných „blokátory kalciových kanálov“. Amlodipín bráni

 

prestupu vápnika do steny krvných ciev, platnosčím predchádza zužovaniu krvných ciev.

Valsartan patrí do skupiny látok nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.

 

Angiotenzín II sa tvorí v tele a spôsobuje zužovanie krvných ciev, čím zvyšuje tlak krvi.

 

 

č

 

Valsartan pôsobí tak, že bráni účinku angiotenzínu II.

Znamená to, že obe tieto látky pomáhajúenouzastaviť zužovanie krvných ciev. Dôsledkom je uvoľnenie

 

 

ukon

krvných ciev a zníženie krvného tlaku.

Imprida sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ktorých krvný tlak dostatočne

 

s

 

nezníži buď samotný amlodipín, alebo samotný valsartan.

2.

Čo potr bujete vedieť skôr, ako užijete Impridu

 

Liek

 

Neužívajte Impridu

 

ak ste alergický na amlodipín alebo na akékoľvek iné blokátory kalciových kanálov. Môže sa to prejaviť svrbením, sčervenaním kože alebo ťažkosťami s dýchaním.

ak ste alergický na valsartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6). Ak si myslíte, že môžete byť alergický, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete Impridu.

ak máte ťažké ochorenie pečene alebo žlčníka, napríklad biliárnu cirhózu alebo cholestázu.

ak ste viac ako 3 mesiace tehotná. (Je lepšie vyvarovať sa užívania Impridy aj na začiatku tehotenstva, pozri časť Tehotenstvo.).

ak máte veľmi nízky krvný tlak (hypotenziu).

ak máte zúženú aortálnu chlopňu (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, v ktorom srdce nedokáže zásobiť telo dostatkom krvi).

ak trpíte zlyhávaním srdca po srdcovom infarkte.

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, neužite Impridu a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

 

 

 

 

 

Obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete užívať Impridu.

 

 

ak vám je zle (vraciate alebo máte hnačku).

 

 

 

 

ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

 

 

 

 

ak vám transplantovali obličku alebo ak vám povedali, že máte zúžené obličkové tepny.

 

ak máte ochorenie postihujúce nadobličky, nazývané „primárny hyperaldosteronizmus“.

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo ste mali srdcový infarkt. Dôsledne dodržujte pokyny svojho

 

lekára týkajúce sa začiatočnej dávky. Lekár vám možno tiež vyšetrí funkciu obl č ek.

 

ak vám lekár povedal, že máte zúženie srdcových chlopní (označované ako „aortálna alebo

 

mitrálna stenóza“) alebo že máte abnormálne zhrubnutie srdcového svalu (označované ako

 

„obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia“).

 

 

 

 

ak sa u vás vyskytol opuch, najmä tváre a hrdla, počas užívania iných liekov (vrátane

 

inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Ak u vás vzniknú tieto príznaky, prestaňte

 

užívať Impridu a okamžite sa spojte so svojím lekárom. Impridu už nikdy znovu neužite.

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s

 

 

obličkami súvisiace s cukrovkou.

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aliskiren.

 

 

 

 

 

 

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu ob ičiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov

(napríklad draslík) v krvi.

enou

 

 

 

 

Impridu.

 

 

 

 

 

 

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Impridu“.

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako užijete

Deti a dospievajúci

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie Impridy u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) sa neodporúča.

Iné lieky a Impridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

Ak užívate, al bo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo l kárnikovi. Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno bude potrebné ukončiť užívanie jedného z liekov. Platí to najmä pre nižšie uvedené lieky:

inhibítory ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Impridu“ a „Upozornenia a opatrenia“);

diuretiká (typ liekov na „odvodnenie“, ktoré zvyšujú tvorbu moču);

lítium (liek na liečbu niektorých druhov depresie);

diuretiká šetriace kálium, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka;

niektoré druhy liekov proti bolesti označované ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) alebo selektívne inhibítory cyklooxygenázy 2 (inhibítory COX-2). Lekár vám možno vyšetrí aj funkciu obličiek;

antikonvulzíva (napríklad karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón);

ľubovník bodkovaný;

nitroglycerín a iné nitráty alebo iné liečivá nazývané „vazodilatanciá“;

lieky používané proti HIV/AIDS (napríklad ritonavir, indinavir, nelfinavir);

lieky používané na liečbu hubových infekcií (napríklad ketokonazol, itrakonazol);

lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií (napríklad rifampicín, erytromycín, klaritromycín, talitromycín);

verapamil, diltiazem (lieky proti chorobám srdca);

simvastatín (liek používaný na zníženie vysokých hladín cholesterolu);

dantrolén (infúzia proti závažným odchýlkam telesnej teploty);

lieky používané na zabránenie odvrhnutia transplantovaného orgánu (cyklosporín).

Imprida a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú Impridu, nemajú jesť grapefruity a piť grapefruitovú šťavu. Grapefruit a grapefruitová šťava môžu zvýšiť hladinu liečiva amlodipínu v krvi, čo môže vyvolať nepredvídateľné zosilnenie účinku Impridy na zníženie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie

registrácie

Tehotenstvo

 

Upozornite svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Lekár vás spravidla požiada, aby ste prestali užívať Impridu predtým, ako otehotniete, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná, a odporučí vám, aby ste užívali iný liek namiesto Impridy. Impridu sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva (prvé 3 mesiace) a nesmie sa užívať, keď ste viac ako

3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho di ťaťa, keď sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

 

 

ou

Dojčenie

ť

 

 

platnos

 

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte o tom vojmu lekárovi. Imprida sa neodporúča pre

matky, ktoré dojčia a lekár pre vás možno vyberie iný druh liečby, ak chcete dojčiť, najmä ak sa vaše

dieťa práve narodilo alebo sa narodilo predčasne.

 

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

enou

 

 

 

Tento liek u vás môže vyvolať závraty. Môže to ovplyvniť vašu schopnosť sústrediť sa. Ak si nie ste

istý, aký účinok na vás bude mať tento liek, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje a nevykonávajte iné

činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie.

 

č

3.

Ako užívať Impridu

Vždy užívajte tentosliekukonpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

NajvhodnejšieLiek je užívať liek každý deň v rovnakom čase.

Tablety zapíjajte pohárom vody.

Môžete užívať Impridu s jedlom alebo bez jedla. Neužívajte Impridu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou.u svojho lekára. Pomôže vám to dosiahnuť najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov.

Podľa toho, ako budete reagovať na liečbu, váš lekár môže navrhnúť vyššie alebo nižšie dávkovanie. Neprekročte predpísanú dávku.

Imprida a starší ľudia (vo veku 65 rokov alebo viac)

Lekár má byť opatrný pri zvyšovaní vašej dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Impridy, ako máte

Ak užijete priveľa tabliet Impridy alebo ak niekto iný užije vaše tablety, ihneď sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Impridu

Ak zabudnete užiť tento liek, užite ho hneď, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, ktorú ste zmeškali. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Impridu

Ukončenie liečby Impridou môže spôsobiť zhoršenie vášho ochorenia. Neprestaňte užívať svoj liek, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

4. Možné vedľajšie účinky

Iné možné vedľajšie účinky Impridy:

registrácie

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejav a u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie:

U niekoľkých pacientov sa vyskytli tieto závažné vedľajšie účinky (môžu pos ihnúť až 1 z 1 000 ľudí).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:

Alergická reakcia s príznakmi ako vyrážky, svrbenie, opuch tváre, pier alebo jazyka, sťažené dýchanie, nízky krvný tlak (pocit slabosti, závraty).

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): chrípka; upchatý nos, b lesť hrdla a nepríjemný pocit pri

 

ou

prehĺtaní; bolesť hlavy; opuch ramien, rúk, nôh, členkov aleboťchodidiel; únava; asténia (slabosť);

sčervenenie a pocit tepla na tvári a/alebo hrdle.

 

platnos

 

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): závra y; utkanie na vracanie a bolesť brucha; suchosť v ústach; ospalosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo chodidlách; zrýchlený tep a

búšenie srdca; závraty pri vstávaní; kašeľ; hnačka; zápcha; kožné vyrážky, sčervenenie kože; opuch kĺbov, bolesť chrbta; bolesť v kĺboch.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000enouľ dí): pocit úzkosti; zvonenie v ušiach (tinitus); mdloby;

vylučovanie väčšieho množstva moču ež zvyčajne alebo častejšie nutkanie na močenie; neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu; pocit ťažoby; nízky krvný tlak s príznakmi ako závraty; nadmerné potenie; kožné vyrážky na celomčtele; svrbenie; svalové kŕče.

Ak vám niektorý z uvedenýchukonúčinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedľajšie účinky hlásené pri užívaní samotného amlodipínu alebo valsartanu, ktoré sa buď nepozorovali pri Imprides , alebo sa pozorovali častejšie ako pri Impride:

-NáhlyLieksipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.

-Opuch očných viečok, tváre alebo pier.

-Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní.

-Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc

(Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie.

-Srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu.

-Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.

Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): závraty, ospalosť; búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca); začervenanie, opuch členkov (edém); bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea).

Valsartan

registrácie

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť, tras,

poruchy chuti, mdloby, strata vnímania bolesti; poruchy videnia, zhoršenie videnia, zvonenie v ušiach;

nízky tlak krvi; kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída); tráviace ťažkosti,

vracanie; vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, zmeny sfarbenia pokožky; ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení; neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov, bolesť, celková nevoľnosť, bolesti svalov, svalové kŕče; nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí): zmätenosť.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí): znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek); zvýšený obsah glukózy v krvi (hyperglykémia); opuch ďasien, nadúvanie brucha (gastritída); poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov; zvýšené napätie vo svaloch; zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou, citlivosť na svetlo; poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pokles počtu červených krviniek, horúčka, bolesť hrdla alebo bolestivé miesta v ústach následkom infekcií; krvácanie alebo vznik podliatin bez zjavnej príčiny; vysoká hladina draslíka v krvi; abnormálne výsledky testov funkcie pečene; zhoršenie funkcie obličiek a závažné zhoršenie funkcie obličiek; opuch, najmä tváre a hrdla; bolesť svalov;

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráť e sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

vyrážky, purpurovočervené škrvrny; horúčka; svrbenie; alergická re akcia, pľuzgiere na koži (prejav

ochorenia nazvaného bulózna dermatitída).

 

 

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedený účinkov, okamžite to p vedzte svojmu lekárovi.

 

 

 

ou

 

 

ť

Hlásenie vedľajších účinkov

platnos

 

 

 

 

 

 

 

používateľov. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj riamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

 

enou

 

 

5.

Ako uchovávať Impridu

č

 

 

ukon

 

Tento liek uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri.

 

s

 

 

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužite balenie lieku, ktoré je poškodené alebo vykazuje známky nedovoleného zaobchádzania.

6.

ObsahLiekbalenia a ďalšie informácie

Čo Imprida obsahuje

Liečivá v Impride sú amlodipín (ako amlodipíniumbesilát) a valsartan. Každá tableta obsahuje

5 mg amlodipínu a 160 mg valsartanu.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza; krospovidón typu A; koloidný bezvodý oxid kremičitý; magnéziumstearát; hypromelóza; makrogol 4000; mastenec, oxid titaničitý (E171); žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Imprida a obsah balenia

Imprida 5 mg/160 mg sú oválne tmavožlté tablety s označením „NVR“ na jednej strane a „ECE“ na druhej strane.

Imprida je dostupná v baleniach obsahujúcich 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 tabliet a v spoločných baleniach tvorených 4 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 70 tabliet, alebo
20 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 14 tabliet. Všetky balenia sú dostupné so štandardnými blistrami; balenia s 56, 98 a 280 tabletami sú dostupné aj s perforovanými blistrami s jednotlivými dávkami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu vo vašej krajine.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR
Veľká Británia

Výrobca

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberg

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zás upcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma Se vices Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

 

 

registrácie

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

 

ou

 

България

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

N vartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 976 98 28

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

 

 

 

 

Magyarország

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

 

 

 

Malta

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

č

Tel: +356 2122 2872

ukon

 

Deutschland

 

 

Nederland

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

s

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

Norge

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Norge AS

Tel: +372 66Liek30 810

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

 

 

 

 

Österreich

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel: +43 1 86 6570

España

 

 

 

 

Polska

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel.: +48 22 375 4888

France

 

 

 

 

Portugal

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

 

 

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

 

 

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

 

registrácie

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmac uticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

 

 

ou

 

 

ť

 

 

platnos

 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Písomná informácia pre používateľov

Imprida 10 mg/160 mg filmom obalené tablety amlodipín/valsartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

registrácie

1.

Čo je Imprida a na čo sa používa

2.

Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Impridu

3.

Ako užívať Impridu

4.

Možné vedľajšie účinky

5.

Ako uchovávať Impridu

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

 

ťou

1. Čo je Imprida a na čo sa používa

Tablety Imprida obsahujú dve látky, ktoré sa nazývajú amlodipín a valsartan. Obe tieto látky pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak.

 

Amlodipín patrí do skupiny látok nazývaných „blokátory kalciových kanálov“. Amlodipín bráni

 

prestupu vápnika do steny krvných ciev, platnosčím predchádza zužovaniu krvných ciev.

Valsartan patrí do skupiny látok nazývaných „antagonisty receptorov angiotenzínu II“.

 

Angiotenzín II sa tvorí v tele a spôsobuje zužovanie krvných ciev, čím zvyšuje tlak krvi.

 

 

č

 

Valsartan pôsobí tak, že bráni účinku angiotenzínu II.

Znamená to, že obe tieto látky pomáhajúenouzastaviť zužovanie krvných ciev. Dôsledkom je uvoľnenie

 

 

ukon

krvných ciev a zníženie krvného tlaku.

Imprida sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ktorých krvný tlak dostatočne

 

s

 

nezníži buď samotný amlodipín, alebo samotný valsartan.

2.

Čo potr bujete vedieť skôr, ako užijete Impridu

 

Liek

 

Neužívajte Impridu

 

ak ste alergický na amlodipín alebo na akékoľvek iné blokátory kalciových kanálov. Môže sa to prejaviť svrbením, sčervenaním kože alebo ťažkosťami s dýchaním.

ak ste alergický na valsartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených

v časti 6). Ak si myslíte, že môžete byť alergický, porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako užijete Impridu.

ak máte ťažké ochorenie pečene alebo žlčníka, napríklad biliárnu cirhózu alebo cholestázu.

ak ste viac ako 3 mesiace tehotná. (Je lepšie vyvarovať sa užívania Impridy aj na začiatku tehotenstva, pozri časť Tehotenstvo.).

ak máte veľmi nízky krvný tlak (hypotenziu).

ak máte zúženú aortálnu chlopňu (aortálnu stenózu) alebo kardiogénny šok (stav, v ktorom srdce nedokáže zásobiť telo dostatkom krvi).

ak trpíte zlyhávaním srdca po srdcovom infarkte.

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskiren.

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, neužite Impridu a porozprávajte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

 

 

 

 

 

Obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete užívať Impridu.

 

 

ak vám je zle (vraciate alebo máte hnačku).

 

 

 

 

ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

 

 

 

 

ak vám transplantovali obličku alebo ak vám povedali, že máte zúžené obličkové tepny.

 

ak máte ochorenie postihujúce nadobličky, nazývané „primárny hyperaldosteronizmus“.

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo ste mali srdcový infarkt. Dôsledne dodržujte pokyny svojho

 

lekára týkajúce sa začiatočnej dávky. Lekár vám možno tiež vyšetrí funkciu obl č ek.

 

ak vám lekár povedal, že máte zúženie srdcových chlopní (označované ako „aortálna alebo

 

mitrálna stenóza“) alebo že máte abnormálne zhrubnutie srdcového svalu (označované ako

 

„obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia“).

 

 

 

 

ak sa u vás vyskytol opuch, najmä tváre a hrdla, počas užívania iných liekov (vrátane

 

inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Ak u vás vzniknú tieto príznaky, prestaňte

 

užívať Impridu a okamžite sa spojte so svojím lekárom. Impridu už nikdy znovu neužite.

 

 

 

 

 

 

 

ou

 

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s

 

 

obličkami súvisiace s cukrovkou.

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aliskiren.

 

 

 

 

 

 

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu ob ičiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov

(napríklad draslík) v krvi.

enou

 

 

 

 

Impridu.

 

 

 

 

 

 

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Impridu“.

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Ak sa vás niektorý z uvedených stavov týka, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako užijete

Deti a dospievajúci

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie Impridy u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) sa neodporúča.

Iné lieky a Impridas

 

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

Ak užívate, al bo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo l kárnikovi. Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia. V niektorých prípadoch možno bude potrebné ukončiť užívanie jedného z liekov. Platí to najmä pre nižšie uvedené lieky:

inhibítory ACE alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Impridu“ a „Upozornenia a opatrenia“);

diuretiká (typ liekov na „odvodnenie“, ktoré zvyšujú tvorbu moču);

lítium (liek na liečbu niektorých druhov depresie);

diuretiká šetriace kálium, doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík a iné látky, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka;

niektoré druhy liekov proti bolesti označované ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) alebo selektívne inhibítory cyklooxygenázy 2 (inhibítory COX-2). Lekár vám možno vyšetrí aj funkciu obličiek;

antikonvulzíva (napríklad karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, fosfenytoín, primidón);

ľubovník bodkovaný;

nitroglycerín a iné nitráty alebo iné liečivá nazývané „vazodilatanciá“;

lieky používané proti HIV/AIDS (napríklad ritonavir, indinavir, nelfinavir);

lieky používané na liečbu hubových infekcií (napríklad ketokonazol, itrakonazol);

lieky používané na liečbu bakteriálnych infekcií (napríklad rifampicín, erytromycín, klaritromycín, talitromycín);

verapamil, diltiazem (lieky proti chorobám srdca);

simvastatín (liek používaný na zníženie vysokých hladín cholesterolu);

dantrolén (infúzia proti závažným odchýlkam telesnej teploty);

lieky používané na zabránenie odvrhnutia transplantovaného orgánu (cyklosporín).

Imprida a jedlo a nápoje

Ľudia, ktorí užívajú Impridu, nemajú jesť grapefruity a piť grapefruitovú šťavu. Grapefruit a grapefruitová šťava môžu zvýšiť hladinu liečiva amlodipínu v krvi, čo môže vyvolať nepredvídateľné zosilnenie účinku Impridy na zníženie krvného tlaku.

Tehotenstvo a dojčenie

registrácie

Tehotenstvo

 

Upozornite svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Lekár vás spravidla požiada, aby ste prestali užívať Impridu predtým, ako otehotniete, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste tehotná, a odporučí vám, aby ste užívali iný liek namiesto Impridy. Impridu sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva (prvé 3 mesiace) a nesmie sa užívať, keď ste viac ako

3 mesiace tehotná, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho di ťaťa, keď sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva.

 

 

ou

Dojčenie

ť

 

 

platnos

 

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte o tom vojmu lekárovi. Imprida sa neodporúča pre

matky, ktoré dojčia a lekár pre vás možno vyberie iný druh liečby, ak chcete dojčiť, najmä ak sa vaše

dieťa práve narodilo alebo sa narodilo predčasne.

 

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

enou

 

 

 

Tento liek u vás môže vyvolať závraty. Môže to ovplyvniť vašu schopnosť sústrediť sa. Ak si nie ste

istý, aký účinok na vás bude mať tento liek, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje a nevykonávajte iné

činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie.

 

č

3.

Ako užívať Impridu

Vždy užívajte tentosliekukonpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to

NajvhodnejšieLiek je užívať liek každý deň v rovnakom čase.

Tablety zapíjajte pohárom vody.

Môžete užívať Impridu s jedlom alebo bez jedla. Neužívajte Impridu s grapefruitom alebo grapefruitovou šťavou.u svojho lekára. Pomôže vám to dosiahnuť najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov.

Podľa toho, ako budete reagovať na liečbu, váš lekár môže navrhnúť vyššie alebo nižšie dávkovanie. Neprekročte predpísanú dávku.

Imprida a starší ľudia (vo veku 65 rokov alebo viac)

Lekár má byť opatrný pri zvyšovaní vašej dávky.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Impridy, ako máte

Ak užijete priveľa tabliet Impridy alebo ak niekto iný užije vaše tablety, ihneď sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Impridu

Ak zabudnete užiť tento liek, užite ho hneď, ako si spomeniete. Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, ktorú ste zmeškali. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Impridu

Ukončenie liečby Impridou môže spôsobiť zhoršenie vášho ochorenia. Neprestaňte užívať svoj liek, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

4. Možné vedľajšie účinky

Iné možné vedľajšie účinky Impridy:

registrácie

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejav a u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú okamžité lekárske ošetrenie:

U niekoľkých pacientov sa vyskytli tieto závažné vedľajšie účinky (môžu pos ihnúť až 1 z 1 000 ľudí).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi:

Alergická reakcia s príznakmi ako vyrážky, svrbenie, opuch tváre, pier alebo jazyka, sťažené dýchanie, nízky krvný tlak (pocit slabosti, závraty).

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): chrípka; upchatý nos, b lesť hrdla a nepríjemný pocit pri

 

ou

prehĺtaní; bolesť hlavy; opuch ramien, rúk, nôh, členkov aleboťchodidiel; únava; asténia (slabosť);

sčervenenie a pocit tepla na tvári a/alebo hrdle.

 

platnos

 

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): závra y; utkanie na vracanie a bolesť brucha; suchosť v ústach; ospalosť, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo chodidlách; zrýchlený tep a

búšenie srdca; závraty pri vstávaní; kašeľ; hnačka; zápcha; kožné vyrážky, sčervenenie kože; opuch kĺbov, bolesť chrbta; bolesť v kĺboch.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000enouľ dí): pocit úzkosti; zvonenie v ušiach (tinitus); mdloby;

vylučovanie väčšieho množstva moču ež zvyčajne alebo častejšie nutkanie na močenie; neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu; pocit ťažoby; nízky krvný tlak s príznakmi ako závraty; nadmerné potenie; kožné vyrážky na celomčtele; svrbenie; svalové kŕče.

Ak vám niektorý z uvedenýchukonúčinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedľajšie účinky hlásené pri užívaní samotného amlodipínu alebo valsartanu, ktoré sa buď nepozorovali pri Imprides , alebo sa pozorovali častejšie ako pri Impride:

-NáhlyLieksipot, bolesť na hrudi, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.

-Opuch očných viečok, tváre alebo pier.

-Opuch jazyka a hrtanu, ktorý spôsobuje veľké problémy pri dýchaní.

-Závažné kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože na celom tele, bolestivé svrbenie, pľuzgiere, odlupovanie kože a opuch kože, zápal slizníc

(Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie.

-Srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu.

-Zápal pankreasu (slinivky brušnej), ktorý môže spôsobiť závažnú bolesť brucha alebo chrbta sprevádzanú pocitom, kedy vám je veľmi zle.

Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy, alebo ak pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte vášho lekára.

Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí): závraty, ospalosť; búšenie srdca (vnímanie tlkotu vášho srdca); začervenanie, opuch členkov (edém); bolesti brucha, nutkanie na vracanie (nauzea).

Valsartan

registrácie

Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí): zmeny nálady, úzkosť, depresia, nespavosť, tras,

poruchy chuti, mdloby, strata vnímania bolesti; poruchy videnia, zhoršenie videnia, zvonenie v ušiach;

nízky tlak krvi; kýchanie/nádcha spôsobené zápalom nosovej sliznice (rinitída); tráviace ťažkosti,

vracanie; vypadávanie vlasov, nadmerné potenie, svrbenie kože, zmeny sfarbenia pokožky; ťažkosti pri močení, zvýšená potreba močiť v noci, zvýšený počet močení; neschopnosť dosiahnuť erekciu, bolesť/citlivosť alebo zväčšenie prsných žliaz u mužov, bolesť, celková nevoľnosť, bolesti svalov, svalové kŕče; nárast alebo pokles telesnej hmotnosti.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí): zmätenosť.

Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí): znížený počet bielych krviniek, pokles počtu krvných doštičiek, ktorý môže viesť k nezvyčajným modrinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek); zvýšený obsah glukózy v krvi (hyperglykémia); opuch ďasien, nadúvanie brucha (gastritída); poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré môže mať vplyv na niektoré výsledky testov; zvýšené napätie vo svaloch; zápal krvných ciev, často s kožnou vyrážkou, citlivosť na svetlo; poruchy kombinujúce stuhnutosť, tras a/alebo poruchy pohyblivosti.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pokles počtu červených krviniek, horúčka, bolesť hrdla alebo bolestivé miesta v ústach následkom infekcií; krvácanie alebo vznik podliatin bez zjavnej príčiny; vysoká hladina draslíka v krvi; abnormálne výsledky testov funkcie pečene; zhoršenie funkcie obličiek a závažné zhoršenie funkcie obličiek; opuch, najmä tváre a hrdla; bolesť svalov;

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráť e sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

vyrážky, purpurovočervené škrvrny; horúčka; svrbenie; alergická re akcia, pľuzgiere na koži (prejav

ochorenia nazvaného bulózna dermatitída).

 

 

Ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedený účinkov, okamžite to p vedzte svojmu lekárovi.

 

 

 

ou

 

 

ť

Hlásenie vedľajších účinkov

platnos

 

 

 

 

 

 

 

používateľov. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj riamo prostredníctvom národného systému hlásenia

uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií

o bezpečnosti tohto lieku.

 

enou

 

 

5.

Ako uchovávať Impridu

č

 

 

ukon

 

Tento liek uchovávajte mimo d hľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri.

 

s

 

 

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužite balenie lieku, ktoré je poškodené alebo vykazuje známky nedovoleného zaobchádzania.

6.

ObsahLiekbalenia a ďalšie informácie

Čo Imprida obsahuje

Liečivá v Impride sú amlodipín (ako amlodipíniumbesilát) a valsartan. Každá tableta obsahuje

10 mg amlodipínu a 160 mg valsartanu.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza; krospovidón typu A; koloidný bezvodý oxid kremičitý; magnéziumstearát; hypromelóza; makrogol 4000; mastenec, oxid titaničitý (E171); žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Imprida a obsah balenia

Imprida 10 mg/160 mg sú oválne svetložlté tablety s označením „NVR“ na jednej strane a „UIC“ na druhej strane.

Imprida je dostupná v baleniach obsahujúcich 7, 14, 28, 30, 56, 90, 98 alebo 280 tabliet a v spoločných baleniach tvorených 4 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 70 tabliet, alebo
20 škatuľkami, z ktorých každá obsahuje 14 tabliet. Všetky balenia sú dostupné so štandardnými blistrami; balenia s 56, 98 a 280 tabletami sú dostupné aj s perforovanými blistrami s jednotlivými dávkami. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu vo vašej krajine.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR
Veľká Británia

Výrobca

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberg

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zás upcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

 

 

Lietuva

 

 

Novartis Pharma N.V.

 

 

 

Novartis Pharma Se vices Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

 

 

 

registrácie

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

 

 

ou

 

България

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

N vartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 976 98 28

 

 

 

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

 

 

 

 

Magyarország

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

 

 

 

Malta

 

 

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 39 16 84 00

 

č

Tel: +356 2122 2872

ukon

 

Deutschland

 

 

Nederland

 

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

s

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti

 

 

 

 

Norge

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Novartis Norge AS

Tel: +372 66Liek30 810

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

 

 

 

 

Österreich

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

 

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

 

 

Tel: +43 1 86 6570

España

 

 

 

 

Polska

 

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

 

Tel.: +48 22 375 4888

France

 

 

 

 

Portugal

 

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

 

Tel: +351 21 000 8600

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

România

 

 

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

 

 

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

 

registrácie

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmac uticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

 

 

ou

 

 

ť

 

 

platnos

 

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

 

 

 

enou

 

 

č

Liek

s

ukon

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis