Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imvanex (modified vaccinia Ankara - Bavarian...) – Označenie obalu - J07BX

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuImvanex
Kód ATC klasifikácieJ07BX
Látkamodified vaccinia Ankara - Bavarian Nordic (MVA-BN) virus
VýrobcaBavarian Nordic A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE BALENIE 20 INJEKČNÝCH LIEKOVIEK

1.NÁZOV LIEKU

IMVANEX injekčná suspenzia

očkovacia látka proti pravým kiahňam (živý modifikovaný vírus vakcínie Ankara)

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

1 dávka (0,5 ml) má titer najmenej 5 x 107 TCID50 (TCID50 = infekčná dávka tkanivovej kultúry)

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

trometamol chlorid sodný voda na injekcie

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

injekčná suspenzia

20 jednodávkových injekčných liekoviek

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Rozmrazte pri izbovej teplote. Opatrne premiešajte krúživým pohybom po dobu najmenej 30 sekúnd. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP (–20 °C +/–5 °C):

EXP (–50 °C +/–10 °C):

EXP (–80 °C +/–10 °C):

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v mrazničke (pri teplote –20 °C +/–5 °C alebo –50 °C +/–10 °C alebo –80 °C +/–10 °C) chránené pred svetlom. Dátum exspirácie závisí od teploty uchovávania.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Zlikvidujte v súlade s národnými požiadavkami.

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bavarian Nordic A/S

Hejreskovvej 10a

3490 Kvistgaard

Dánsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/855/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE<, KÓDY ODBERU A LIEKU>

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE INJEKČNÁ LIEKOVKA

1. NÁZOV LIEKU

IMVANEX® injekčná suspenzia očkovacia látka proti pravým kiahňam

2.SPÔSOB PODÁVANIA

subkutánne použitie

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP (–20 °C +/–5 °C):

EXP (–50 °C +/–10 °C):

EXP (–80 °C +/–10 °C):

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka (0,5 ml)

6.INÉ

Uchovávajte v mrazničke (pri teplote –20 °C +/–5 °C alebo –50 °C +/–10 °C alebo –80 °C +/–10 °C) na ochranu pred svetlom.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis