Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Inductos (dibotermin alfa) – Označenie obalu - M05BC01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuInductos
Kód ATC klasifikácieM05BC01
Látkadibotermin alfa
VýrobcaMedtronic BioPharma B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ KARTÓN PRE 4 MG BALENIE

1.NÁZOV LIEKU

InductOs 1,5 mg/ml prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix

Dibotermín alfa

2.LIEČIVO

Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 mg dibotermínu alfa. Po rekonštitúcii obsahuje InductOs 1,5 mg/ml dibotermínu alfa.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky

Prášok: sacharóza, glycín, kyselina glutámová, chlorid sodný, hydroxid sodný a polysorbát 80

Rozpúšťadlo: voda na injekciu

Matrix: hovädzí kolagén typ I

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix obsahuje:

1 injekčnú liekovku so 4 mg dibotermínu alfa

1 injekčnú liekovku s 10 ml vody na injekciu

2 sterilné matrixy (2,5 cm x 5 cm)

2 striekačky (5 ml)

2 ihly

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Implantácia. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MÁ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK SÚ POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/226/002

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA NA HORNOM VIEČKU PODNOSU PRE 4 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

InductOs 1,5 mg/ml prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix

Dibotermín alfa

2. LIEČIVO

Jedna injekčná liekovka obsahuje 4 mg dibotermínu alfa. Po rekonštitúcii obsahuje 1,5 mg/ml dibotermínu alfa.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky

Prášok: sacharóza, glycín, kyselina glutámová, chlorid sodný, hydroxid sodný a polysorbát 80

Rozpúšťadlo: voda na injekciu

Matrix: hovädzí kolagén typ I

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix obsahuje:

1 injekčnú liekovku so 4 mg dibotermínu alfa

1 injekčnú liekovku s 10 ml vody na injekciu

2 sterilné matrixy (2,5 cm x 5 cm)

2 striekačky (5 ml)

2ihly

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Implantácia. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MÁ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK SÚ POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA PRE LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/226/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA NA SPODNÚ STRANU PODNOSU PRE 4 MG BALENIE

Nanes na matrix a čakaj 15 min

ÚDAJE, KTORÉ MUSIA BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH PRE OKAMŽITÉ

POUŽITIE

ETIKETA NA INJEKČNÚ LIEKOVKU S PROTEÍNOM PRE 4 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Prášok pre InductOs 1,5 mg/ml dibotermín alfa

Implantácia

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku .

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

4 mg dibotermínu alfa

6.INÉ

Medtronic BioPharma B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MUSIA BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH PRE OKAMŽITÉ

POUŽITIE

ETIKETA NA LIEKOVKU S ROZPÚŠŤADLOM PRE 4 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Rozpúšťadlo pre InductOs

Voda na injekciu

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku..

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

10 ml

6. INÉ

Medtronic BioPharma B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH NA OKAMŽITÉ

POUŽITIE

ETIKETA PRE MATRIX PRE 4 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Matrix pre InductOs 1,5 mg/ml

Hovädzí kolagén typ I

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Implantácia. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: pozri zadnú stranu

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže: pozri zadnú stranu

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

2 sterilné matrixy (2,5 cm x 5 cm)

6. INÉ

7.ZADNÁ STRANA

{číslo}

{RRRR MM}

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

VONKAJŠÍ KARTÓN PRE 12 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

InductOs 1,5 mg/ml prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix

Dibotermín alfa

2. LIEČIVO

Jedna injekčná liekovka obsahuje 12 mg dibotermínu alfa. Po rekonštitúcii obsahuje InductOs 1,5 mg/ml dibotermínu alfa.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky

Prášok: sacharóza, glycín, kyselina glutámová, chlorid sodný, hydroxid sodný a polysorbát 80

Rozpúšťadlo: voda na injekciu Matrix: hovädzí kolagén typ I

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix obsahuje: 1 injekčnú liekovku s 12 mg dibotermínu alfa

1 injekčnú liekovku s 10 ml vody na injekciu

1 sterilný matrix (7,5 x 10 cm)

2 striekačky (10 ml)

2ihly

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Implantácia. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MÁ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK SÚ POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/226/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA NA HORNOM VIEČKU PODNOSU PRE 12 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

InductOs 1,5 mg/ml prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix

Dibotermín alfa

2. LIEČIVO

Jedna injekčná liekovka obsahuje 12 mg dibotermínu alfa. Po rekonštitúcii obsahuje 1,5 mg/ml dibotermínu alfa.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky

Prášok: sacharóza, glycín, kyselina glutámová, chlorid sodný, hydroxid sodný a polysorbát 80

Rozpúšťadlo: voda na injekciu Matrix: hovädzí kolagén typ I

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok, rozpúšťadlo a nosič pre implantačný matrix obsahuje: 1 injekčnú liekovku s 12 mg dibotermínu alfa

1 injekčnú liekovku s 10 ml vody na injekciu

1 sterilný matrix (7,5 x 10 cm)

2 striekačky (10 ml)

2ihly

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Implantácia. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MÁ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK SÚ POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C. Nezmrazujte.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA PRE LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medtronic BioPharma B.V.

Earl Bakkenstraat 10

6422 PJ Heerlen

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/226/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA NA SPODNÚ STRANU PODNOSU PRE 12 MG BALENIE

Nanes na matrix a čakaj 15 min

ÚDAJE, KTORÉ MUSIA BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH PRE OKAMŽITÉ

POUŽITIE

ETIKETA NA INJEKČNÚ LIEKOVKU S PROTEÍNOM PRE 12 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Prášok pre InductOs 1,5 mg/ml dibotermín alfa

Implantácia

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku .

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

12 mg dibotermínu alfa

6. INÉ

Medtronic BioPharma B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MUSIA BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH PRE OKAMŽITÉ

POUŽITIE

ETIKETA NA LIEKOVKU S ROZPÚŠŤADLOM PRE 12 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Rozpúšťadlo pre InductOs

Voda na injekciu

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku..

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

10 ml

6. INÉ

Medtronic BioPharma B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALÝCH BALENIACH NA OKAMŽITÉ

POUŽITIE

ETIKETA PRE MATRIX PRE 12 MG BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Matrix pre InductOs 1,5 mg/ml

Hovädzí kolagén typ I

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Implantácia. Pred použitím si prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP: pozri zadnú stranu

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže: pozri zadnú stranu

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 sterilný matrix (7,5 x 10 cm)

6. INÉ

7. ZADNÁ STRANA

{číslo}

{RRRR MM}

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis