Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intrinsa (testosterone) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - G03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIntrinsa
Kód ATC klasifikácieG03BA03
Látkatestosterone
VýrobcaWarner Chilcott UK Ltd.
Transdermálna náplasť.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

1. NÁZOV LIEKU

Intrinsa 300 mikrogramov/24 hodín transdermálna náplasť

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá náplasť s povrchom 28 cm2 obsahuje 8,4 mg testosterónu a uvoľní 300 mikrogramov testosterónu za 24 hodín.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tenká, číra, oválna transdermálna náplasť matricového typu skladajúca sa z troch vrstiev: priesvitnej krycej fólie, lepiacej matricovej vrstvy obsahujúcej liečivo a ochrannej odlepovac j fólie, ktorá sa odstráni pred aplikáciou. Povrch každej náplasti je potlačený nápisom T001.

registrácie

4.KLINICKÉ ÚDAJE

ťou

4.1Terapeutické indikácie

Intrinsa je indikovaná na liečbu zníženého libida (hypoactive sexual desire disorder, HSDD) u žien po bilaterálnej ooforektómii a hysterektómii (chirurgicky vyvolanej menopauze), ktoré súbežne podstupujú estrogénovú terapiu.

platnos

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

enou

 

Odporúčaná denná dávka testosteró u je 300 mikrogramov. Tá sa dosiahne pravidelným aplikovaním náplasti dvakrát týždenne. Náplasť by sa mala vymieňať každé 3 až 4 dni za novú náplasť. Naraz sa smie aplikovať iba jednačnáplasť.

Súbežná liečbaukonestrogé om

Pred začatím terapie náplasťami Intrinsa a počas rutinného opätovného vyhodnotenia liečby sa má zvážiť primerané p užitie estrogénovej terapie a s ňou súvisiace obmedzenia. Pokračovanie v používaní náplastí Intrinsa sa odporúča iba v prípade, ak sa súbežné používanie estrogénov považuje za vhodné (t. j. používanie najnižšej účinnej dávky počas najkratšej možnej doby).

V prípadespacientok liečených konjugovaným konským estrogénom (conjugated equine estrogen, LiekCEE) sa neodporúča používať náplasti Intrinsa, pretože účinnosť nebola v tomto prípade preukázaná

(pozri časti 4.4 a 5.1).

Trvanie liečby

Odozva na liečbu náplasťami Intrinsa sa má vyhodnotiť v priebehu 3 až 6 mesiacov od jej začatia, aby sa určilo, či je v terapii vhodné pokračovať. V prípade pacientok, u ktorých sa nedostaví významný prínos liečby, sa má terapia opätovne vyhodnotiť a má sa zvážiť možnosť jej ukončenia.

Keďže sa účinnosť a bezpečnosť náplastí Intrinsa nevyhodnocovala v štúdiách trvajúcich dlhšie ako 1 rok, odporúča sa každých 6 mesiacov zhodnotiť liečbu.

Osobitné skupiny pacientov

Poškodenie funkcie obličiek

Nevykonali sa žiadne štúdie u pacientok so zlyhaním obličiek.

Poškodenie funkcie pečene

Nevykonali sa žiadne štúdie u pacientok s poškodením funkcie pečene.

Staršie pacientky

Intrinsa sa odporúča používať u žien po chirurgickej menopauze do veku 60 rokov. Z dôvodu prevalencie HSDD existujú o pacientkách vo veku nad 60 rokov iba obmedzené údaje.

Deti a dospievajúci

Použitie náplastí Intrinsa sa netýka detí a dospievajúcich.

Spôsob podania

Lepiaca strana náplasti sa má aplikovať na čistú, suchú oblasť pokožky podbruška. Miesto aplikácie sa

má striedať v intervale aspoň 7 dní medzi jednotlivými aplikáciami. Náplasti by sa n mali aplikovať

na prsia alebo iné časti tela. Odporúča sa miesto na pokožke s minimálnym množstvom

vrások nezakryté tesným odevom. Toto miesto by nemalo byť mastné, poranenéregistráciealebo podráždené.

Aby sa zabránilo narušeniu lepiacich vlastností náplastí Intrinsa, nemali by sa na pokožku v mieste

aplikácie náplasti nanášať žiadne krémy, pleťové mlieka alebo púder.

 

ou

ť

Náplasť sa má aplikovať hneď po otvorení vrecka a odstránení oboch častí ochrannej odlepovacej

platnos

 

fólie. Náplasť sa má približne 10 sekúnd pevne pritlačiť na miest , pričom treba zaistiť dobrý kontakt s pokožkou, najmä okolo okrajov. Ak sa niektorá časť áplasti odlepí, na danom mieste ju treba pritlačiť. Ak sa náplasť odlepí predčasne, môže sa znova prilepiť. Ak sa náplasť nedá znova prilepiť, aplikuje sa nová náplasť na iné miesto. V každom príp de sa má zachovať pôvodný liečebný režim. Náplasť je vyrobená tak, aby sa mohla nosiť aj poč s sprchovania, kúpania, plávania alebo cvičenia.

4.3 Kontraindikácie

 

enou

Precitlivenosť na liečivo alebo na kt

rúk

ľvek z pomocných látok.

Súčasná alebo prekonaná rakovi

a prs ík

v, podozrenie na rakovinu prsníkov, súčasná neoplázia

závislá od estrogénu, podozr ie

a

eopláziu závislú od estrogénu, alebo akýkoľvek iný stav

 

č

 

 

 

predstavujúci kontraindikáciu užívania estrogénov.

4.4

Osobitné upozor e ia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

 

 

 

Androgénne reakcie

 

 

 

s

 

 

 

Lekári by maliukonpočas liečby v pravidelných intervaloch sledovať pacientky ohľadne možných

androgénnych nežiaducich reakcií (napr. akné, zmeny rastu vlasov alebo vypadávanie vlasov).

Liek

 

 

 

 

Pacientky majú byť poučené, aby sami na sebe sledovali výskyt androgénnych nežiaducich účinkov.

Prízna

y virilizácie ako je zhrubnutie hlasu, hirsutizmus alebo hypertrofia klitorisu, môžu byť trvalé

a malo by sa zvážiť ukončenie liečby. V klinických štúdiách boli tieto reakcie u väčšiny pacientok prechodné (pozri časť 4.8).

Precitlivenosť

Môže sa vyskytnúť závažný erytém pokožky, lokálny edém a tvorba pľuzgierov z dôvodu precitlivenosti na náplasť v mieste aplikácie. V takomto prípade sa má ukončiť používanie náplastí.

Dlhodobá bezpečnosť vrátane rakoviny prsníkov

Bezpečnosť náplastí Intrinsa sa nevyhodnocovala v dvojito slepých, placebom kontrolovaných štúdiách trvajúcich dlhšie ako 1 rok. Existuje málo informácií o bezpečnosti pri dlhodobom používaní,

Preventívne opatrenia pri používaní

a to vrátane účinkov na prsné tkanivo, kardiovaskulárny systém a zvýšenie rezistencie na inzulín. Údaje v literatúre týkajúce sa vplyvu testosterónu na riziko vzniku rakoviny prsníkov u žien sú obmedzené, nepreukazné a sporné. Dlhodobý účinok liečby testosterónom na prsné tkanivo je v súčasnosti neznámy, preto by mali byť pacientky ohľadne rakoviny prsníkov starostlivo sledované, v súlade so súčasne schválenými skríningovými postupmi a potrebami jednotlivých pacientok.

Kardiovaskulárne ochorenie

 

U pacientok s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa štúdia nevykonávala. Pacientky

s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, najmä s hypertenziou, a pacientky s kardiovaskulárnym

Edém

registrácie

ochorením sa majú starostlivo sledovať, najmä ohľadne zmien krvného tlaku a telesnej hmotnosti.

Diabetické pacientky

U diabetických pacientok môžu metabolické účinky testosterónu znížiť hladinu glukózy v krvi a s tým potrebné množstvo inzulínu. U pacientok s diabetes mellitus sa štúdia nevykonávala.

Účinky na endometrium

Existuje málo informácií o účinkoch testosterónu na endometrium. Obmedzené údaje o úč nku testosterónu na endometrium neumožňujú vyvodiť záver o jeho vplyve na výskyt rakoviny endometria a ani ho nepotvrdzujú.

 

 

ou

Edém (s kongestívnym zlyhávaním srdca alebo bez neho) môže predstavovať závažnú komplikáciu pri

 

ť

podávaní vysokých dávok testosterónu alebo iných anabolických ster id v v prípade pacientov s už

neodporúča.

platnos

 

existujúcim ochorením srdca, obličiek alebo pečene. Neočakáva a však pri nízkych dávkach testosterónu uvoľňovaného z náplastí Intrinsa.

Intrinsa sa nemá používať u žien po prirodzenej menop uze

Účinnosť a bezpečnosť lieku Intrinsa u žien po prirodzenej menopauze s HSDD, ktoré súbežne užívajú estrogény, s progestogénom alebo bez neho, sa nevyhodnocovala. Intrinsa sa u týchto žien

užívajúcich konjugované konskéenoustrogény (conjugated equine estrogen, CEE) sa nepreukázalo významné zlepšenie sexuálnčj funkcie. Preto by sa Intrinsa nemala používať u žien, ktoré súbežne používajú CEE (pozri časti 4.2 a 5.1).

Intrinsa sa nemá používať u žien súbežne užívajúcich CEE

Aj keď je Intrinsa indikovaná pri súbežnej estrogénovej terapii, v podskupine pacientok perorálne

Hladiny hormónu štítnej žľazy

Androgény môžu znížiť hladinu globulínu viažuceho tyroxín, čo spôsobuje zníženie celkovej hladiny

T4 v sére a zvýšenie absorpcie T3 a T4 v kolóne. Hladiny voľných hormónov štítnej žľazy však

zostávajú nezmenené a neexistujú žiadne klinické známky poruchy činnosti štítnej žľazy.

 

 

ukon

4.5 Liekové a iné interakcie

 

s

 

N us utočnili sa žiadne interakčné štúdie. Ak sa testosterón podáva súbežne s antikoagulanciami,

Liek

 

 

antikoagulačný účinok môže byť zvýšený. Pacientky perorálne užívajúce antikoagulanciá je potrebné starostlivo sledovať, najmä na začiatku a konci testosterónovej terapie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Intrinsa sa nesmie používať u žien, ktoré sú tehotné alebo môžu otehotnieť.

Testosterón môže mať pri podávaní tehotným ženám virilizačné účinky na plod ženského pohlavia. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

V prípade neúmyselného vystavenia sa lieku Intrinsa počas tehotenstva sa musí jeho používanie ukončiť.
Laktácia
Intrinsa sa nesmie používať u dojčiacich žien.
Fertilita
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku lieku Intrinsa na fertilitu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Intrinsa nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacientky však majú byť informované, že počas liečby náplasťami Intrinsa boli hlásené prípady migrény, nespavos i, po uchy pozornosti a diplopie.

4.8 Nežiaduce účinky

nežiaducich reakcií tvoril mierny erytém a svrbenie ktoré nemali za následok registráciekončenie liečby

Súhrn bezpečnostného profilu

 

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami (30,4%) boli reakcie v mieste aplikácie. Väčšinu týchto

pacientky.

 

Veľmi často bol hlásený aj hirsutizmus. Väčšina hlásených prípadovousa týkala brady a hornej pery, ich

 

ť

závažnosť bola mierna (≥ 90%) a menej než 1% zo všetkých pacientov ukončilo účasť v štúdií z

dôvodu hirsutizmu. Hirsutizmus bol u väčšiny pacientov zvratný.

zvratné. Menej než 1% pacientov ukončilo účasť v štúdií z dôvodu niektorých z týchto reakcií. Všetky ostatné bežné nežiaduce reakcie u väčšiny acientov ustúpili.

Medzi ďalšie často hlásené androgénne reakcieplatnospatrili ak é, zhrubnutie hlasu a alopécia. Viac než 90% z týchto hlásených prípadov sa považovalo za mierne závažné. Tieto reakcie boli u väčšiny pacientov

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

 

Počas šesťmesačnej dvojito slepej štúdie sa nasledujúce nežiaduce reakcie vyskytovali častejšie

 

v liečenej skupine (n=549) ako v skupine ktorej bolo podávané placebo (n=545). Tieto nežiaduce

 

reakcie boli vyhodnotené výskum ými pracovníkmi ako prípadne alebo pravdepodobne súvisiace

 

č

 

 

 

 

 

s liečbou náplasťami Intrinsa: Ak sa nežiaduca reakcia vyskytovala s vyššou frekvenciou v

 

integrovaných štúdiách fázy IIIenou(pacienti v skupine s náplasťami Intrinsa n=1 498, pacienti s placebom

 

MedDRA ukon

 

 

 

 

 

n=1 297), táto frekve cia je uvedená v tabuľke. Frekvencie sú definované ako veľmi časté (≥ 1/10),

 

časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000),

 

veľmi zriedkavé (< 1/10 000) alebo neznáme (z dostupných údajov).

 

 

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

 

Časté

Menej časté

 

s

 

 

 

 

Liek

 

 

 

sínusitída

 

Infe cie a nákazy

 

 

 

 

Poruchy krvi a lymfatického

 

 

 

abnormálny koagulačný

 

systému

 

 

 

faktor

 

Poruchy imunitného systému

 

 

 

precitlivenosť

 

Poruchy metabolizmu a výživy

 

 

 

zvýšená chuť do jedla

 

Psychické poruchy

 

 

nespavosť

agitácia, úzkosť

 

Poruchy nervového systému

 

 

migréna

porucha pozornosti,

 

 

 

 

 

dysgeúzia, porucha

 

 

 

 

 

rovnováhy, hyperestézia,

 

 

 

 

 

orálna parestézia, prechodný

 

 

 

 

 

ischemický záchvat

 

Poruchy oka

 

 

 

diplopia, sčervenanie očí

 

 

 

 

 

Trieda orgánových systémov

Veľmi časté

Časté

 

 

Menej časté

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 

 

 

palpitácie

Poruchy dýchacej sústavy,

 

zhrubnutie

 

upchaný nos, zvieranie hrdla

 

hrudníka a mediastína

 

hlasu

 

 

 

 

Poruchy gastrointestinálneho

 

bolesť brucha

hnačka, sucho v ústach,

 

traktu

 

 

 

nevoľnosť

 

Poruchy kože a podkožného

hirsutizmus

akné, alopécia

ekzém, zvýšené potenie,

 

tkaniva

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

ružovka

 

Poruchy kostrovej a svalovej

 

 

 

artritída

 

sústavy a spojivového tkaniva

 

 

 

 

 

 

Poruchy reprodukčného systému

 

bolesť prsníkov

cysta v prsníku, zdurený

 

a prsníkov

 

 

 

klitoris, zväčšený klito is,

 

 

 

 

 

genitálny pruritus, pocit

 

 

 

 

 

pálenia vo vagíne

 

Celkové poruchy a reakcie

reakcia v

 

 

anasarka, astén a, zvieranie

 

v mieste podania

mieste

 

 

v hrudi, pocit nepohodlia

 

 

aplikácie

 

 

v h udi

 

 

(erytém,

 

ou

 

 

 

svrbenie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 

zvýšenie

 

abnormálna hladina

 

 

 

ť

fibrinogénu v krvi,

 

 

 

hmotnosti

 

 

 

platnos

 

zrýchlený tep srdca, zvýšená

 

 

 

hladina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alanínaminotransferázy,

 

 

 

 

 

zvýšená hladina

 

 

 

 

 

aspartátaminotransferázy,

 

 

 

 

 

zvýšená hladina bilirubínu v

 

 

 

 

 

krvi, abnormálne výsledky

 

 

 

 

 

pečeňových testov, zvýšená

 

 

 

 

 

hladina triglyceridov v krvi

 

4.9Predávkovanie

 

 

enou

Spôsob podávania lieku Intrinsa má za následok malú pravdepodobnosť predávkovania. Odstránenie

 

č

náplasti má za následok rapídne zníženie hladiny testosterónu v sére (pozri časť 5.2).

5.

ukon

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farma odynamické vlastnosti

 

s

 

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, androgény, ATC

kód: G03BA03

 

Liek

 

Spôsob účinku

 

T stosterón, hlavný androgén cirkulujúci v krvi žien, je prirodzene sa vyskytujúci steroid vylučovaný vo vaječníkoch a nadobličkách. U žien pred menopauzou dosahuje produkcia testosterónu 100 až

400 mikrogramov/24 hodín, z ktorej polovica pochádza z vaječníkov buď vo forme testosterónu, alebo prekurzora. Hladiny androgénov v sére so zvyšovaním veku žien klesajú. U žien ktoré podstúpili bilaterálnu ooforektómiu, dochádza v priebehu niekoľkých dní po vykonaní chirurgického zákroku

k poklesu hladiny testosterónu v sére o približne 50%.

Intrinsa je transdermálna terapia HSDD ktorá zlepšuje libido pri súčasnom dosiahnutí koncentrácií testosterónu ktoré sú v súlade s hladinami pred menopauzou.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinnosť a bezpečnosť lieku Intrinsa sa vyhodnocovala na základe dvoch šesťmesačných, multicentrických, dvojito slepých, placebom kontrolovaných štúdií u 562 (INTIMATE SM1)

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "G03BA03"

 • Livensa - G03BA03

a 533 (INTIMATE SM2) žien po ooforektómii a hysterektómii (chirurgicky vyvolanej menopauze) vo veku 20 až 70 rokov s HSDD, pri súbežnom používaní estrogénu. Celkový výskyt uspokojivých sexuálnych aktivít (prvotný cieľ liečby), libido a úzkosť súvisiaca s nízkym libidom (druhotné ciele liečby) sa vyhodnocovali pomocou overených metód.

Vo vyhodnotení kombinovanej štúdie bol po 24 týždňoch rozdiel medzi náplasťami Intrinsa a

a potom každý mesiac v daných časových bodoch merania účinnosti.

registrácie

placebom ohľadne celkového priemerného výskytu uspokojivých aktivít 1,07 za každé 4 týždne.

Výrazne vyššie percento žien liečených náplasťami Intrinsa hlásilo prínos v troch cieľoch liečby, ktorý považovali za klinicky významný, v porovnaní so ženami, ktoré dostávali placebo. V kombinovaných údajoch z fázy III, s vylúčením pacientok užívajúcich perorálne CEE, u ktorých sa nedostavilo významné zlepšenie sexuálnej funkcie, sa u 50,7% žien (n=274) liečených náplasťami Intrinsa

a 29,4% žien (n=269) dostávajúcich placebo dostavila pozitívna odozva ohľadne celkového výskytu uspokojivých sexuálnych aktivít (prvotný cieľ liečby), pričom sa za pozitívnu odozvu považovalo zvýšenie frekvencie uspokojivých aktivít o > 1 počas štyroch týždňov.

Účinky náplastí Intrinsa sa pozorovali po 4 týždňoch od začatia terapie (prvý časový bod merania)

 

ou

ť

Účinnosť v porovnaní s placebom bola významná v škále podskupín, kt ré zahŕňali pacientky

rozdelené podľa nasledujúcich základných charakteristík: vek (všetky podskupiny do veku 65 rokov),

platnos

 

telesná hmotnosť (do 80 kg) a ooforektómia (doba po zákroku do 15 rokov).

Analýzy podskupín naznačili, že spôsob podávania a typ súbežne používaného estrogénu (transdermálne použitie estradiolu, perorálne užívanie CEE, perorálne užívanie iného estrogénu ako

CEE) môže ovplyvniť odozvu pacientky na liečbu. An lýza odozvy na liečbu v kľúčových štúdiách fázy II a III ukázala významné zlepšenia vo všetkých troch hlavných klinických cieľoch liečby

v porovnaní s placebom u pacientok, ktoré súbežne transdermálne a perorálne používali iné estrogény ako CEE. Avšak v podskupine pacientok, ktorým sa perorálne podával CEE, sa nepreukázalo významné zlepšenie sexuálnej aktivity v porovnaní s placebom (pozri časti 4.2 a 4.4).

5.2 Farmakokinetické vlast osti

 

Absorpcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testosterón z náplastí Intrinsaenousa absorbuje cez zdravú pokožku procesom pasívnej difúzie, ktorý sa

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

prvotne reguluje permeáciou cez stratum corneum. Náplasti Intrinsa sú vyrobené na systémové

 

dodávanie 300 mikr

gramov/deň. Po aplikácii náplasti na pokožku v oblasti brucha sa dosiahnu

 

maximálne koncentrácie testosterónu v sére do 24 až 36 hodín, so širokou variabilitou medzi

 

jednotlivými pacient

ami. Stále koncentrácie testosterónu v sére sa dosahujú aplikovaním druhej

 

náplasti v režime aplikácie dvakrát za týždeň. Intrinsa neovplyvnila koncentrácie globulínu viažuceho

 

pohlavné hormónyukon(sex hormone binding globulin, SHBG), estrogénov ani hormónov nadobličiek

 

v sére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrácie testosterónu a SHBG v sére u pacientok, ktoré používali náplasť Intrinsa v klinických

 

štúdiách bezpečnosti a účinnosti

 

 

 

 

 

 

 

Hormón

 

Základná hodnota

 

24. týždeň

 

52. týždeň

Liek

 

 

N

Priemer (SEM)

N

Priemer (SEM)

N

 

Priemer

 

 

 

 

 

 

 

 

(SEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľný testosterón

 

0,92 (0,03)

4,36 (0,16)

 

4,44 (0,31)

 

(pg/ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový testosterón

 

17,6 (0,4)

79,7 (2,7)

 

74,8 (3,6)

 

(ng/dl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHT (ng/dl)

 

7,65 (0,34)

20,98 (0,98)

 

21,04 (0,97)

 

SHBG (nmol/l)

 

91,7 (2,5)

93,9 (2,8)

 

90,0 (3,6)

Koncentrácie testosterónu a SHBG v sére u pacientok, ktoré používali náplasť Intrinsa v klinických

štúdiách bezpečnosti a účinnosti

Hormón

Základná hodnota

24. týždeň

52. týždeň

DHT = dihydrotestosterón, SHBG = globulín viažuci pohlavné hormóny

SEM = štandardná odchýlka priemeru (standard error of the mean)

Distribúcia

U žien sa testosterón v sére viaže hlavne na SHBG (65 až 80%) a na albumín (20 až 30%) a iba približne 0,5 až 2% zostáva vo voľnej forme. Afinita väzby na sérový SHBG je relatívne vysoká a frakcia naviazaná na SHBG sa považuje za biologicky inaktívnu. Väzba na albumín má relatívne nízku afinitu a je reverzibilná. Frakcia naviazaná na albumín spolu s voľnou frakciou sú spoločne nazvané „biologicky dostupný“ testosterón. Množstvo SHBG a albumínu v sére a celková koncentrácia testosterónu určujú distribúciu voľného a biologicky dostupného testosterónu. Koncentráciu SHBG v sére ovplyvňuje spôsob podávania súbežnej estrogénovej terapie.

Biologická transformácia

Testosterón sa prvotne metabolizuje v pečeni. Testosterón sa metabolizuje na rôzne 17-ketosteroidy a výsledkom ďalšieho metabolizmu sú inaktívne glukuronidy a iné konjugáty. Aktívnymi metabolitmi

testosterónu sú estradiol a dihydrotestosterón (DHT). DHT má väčšiu afinitu k SHBG ako testosterón.

Koncentrácie DHT sa počas liečby náplasťami Intrinsa zvýšili súčasne s koncent áciami testosterónu.

U pacientok liečených náplasťami Intrinsa po dobu do 52 týždňov sa nevyskytliregistráciežiadne významné

rozdiely v hladinách estradiolu a estrónu v sére v porovnaní s počiat čn hodnotou.

Po odstránení náplasti Intrinsa sa koncentrácie testosterónu v ére vrátia v priebehu 12 hodín na

 

 

ou

 

ť

takmer počiatočné hodnoty z dôvodu jeho krátkeho konečného exponenciálneho polčasu (približne

2 hodiny). Počas 52 týždňov liečby sa nevyskytli žiadne známky akumulácie testosterónu.

Eliminácia

platnos

 

 

 

Testosterón sa vylučuje hlavne v moči vo forme konjugátov testosterónu a jeho metabolitov s

kyselinou glukoronovou a sírovou.

 

 

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické štúdie testosterónu preukázali len účinky, ktoré je možné vysvetliť na základe hormonálneho profilu.

Zistilo sa, že testosterón niečjeenoug notoxický. Predklinické štúdie súvislosti medzi testosterónovou liečbou a rakovinou nazna ujú, že vysoké dávky môžu podporovať rast nádorov pohlavných orgánov, mliečnych žliaz a peče e u laboratórnych zvierat. Význam týchto údajov pre použitie lieku Intrinsa u pacientok nie je známy.

Ak sa testosterón podáva gravidným samiciam potkanov počas organogenézy v subkutánnych dávkach

0,5 alebo 1 mg/deň (vo forme propionát esteru), má na samičie plody maskulizačný účinok.

 

s

ukon

6.

 

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

Liek

 

 

Zadná vrstva

Priesvitná polyetylénová krycia fólia

Tlačové farbivo oranžová žlť (E110) litholová červeň (E180)

modrý pigment ftalocyanín meďnatý.

Samolepiaca matricová vrstva obsahujúca liečivo
Sorbitánoleát
Lepiaca vrstva z akrylového kopolyméru obsahujúca 2-etylhexylakrylát1-vinyl-2-pyrolidon kopolymér.
Ochranná odlepovacia fólia Polyesterový film s vrstvou silikónu

6.2

Inkompatibility

 

 

 

registrácie

Neaplikovateľné.

 

 

 

6.3

Čas použiteľnosti

 

 

 

3 roky

 

 

 

 

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

 

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

 

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

 

6.5 Druh obalu a obsah balenia

 

 

 

 

 

Každá náplasť je zabalená v zatavenom laminovanom vrecku. Materiál vrecka tvorí potravinársky

 

 

 

 

 

ou

 

 

 

 

 

ť

 

papier/LDPE/hliníková fólia/etylénový kopolymér kyseliny metakrylovej (od vonkajšej po vnútornú

vrstvu). Etylénový kopolymér kyseliny metakrylovej (Surlyn) tv rí vrstvu, ktorá umožňuje vytvorenie

vrecka spojením dvoch laminovaných fólií tepelným zatave ím.

 

 

Škatule obsahujúce 2, 8 a 24 náplastí.

 

 

 

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 

 

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

Transdermálna náplasť sa nemá splach vať do záchoda.

 

 

Použitá náplasť sa má preložiť apoly lepiacou stranou dovnútra a bezpečne odhodiť tak, aby bola

mimo dosahu detí (napr. do koša na odpadky).

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými

požiadavkami.

 

 

 

 

7.

DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

 

 

 

 

ukon

 

 

 

 

Warner Chilcott UK Limited

 

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

Old Belfast Road

Millbrook, Larne

County Antrim

BT40 2SH

Veľká Británia

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/06/352/001-003

10

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 28. júl 2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. júl 2011

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

s

ukon

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis