Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Označenie obalu - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuInvega
Kód ATC klasifikácieN05AX13
Látkapaliperidone
VýrobcaJanssen-Cilag International NV

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTER (pre biely a priehľadný blister)

1.NÁZOV LIEKU

INVEGA 1,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2.LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg paliperidónu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 oC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/077 - PRIEHĽADNÝ

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/078 - PRIEHĽADNÝ

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/079 - PRIEHĽADNÝ

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/080 - PRIEHĽADNÝ

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/081 - PRIEHĽADNÝ

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/082 - PRIEHĽADNÝ

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/083 - BIELY

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/084 - BIELY

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/085 - BIELY

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/086 - BIELY

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/087 - BIELY

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/088 - BIELY

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 1,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

PVC-PTFE/ALU BLISTER PRE 7 & 10 TABLIET (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 1,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 1,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/089

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/090

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/091

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/092

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/093

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 1,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER PRE 7 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 1,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 1,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/094

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/095

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 1,5 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 1,5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/094

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/095

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTER (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Monohydrát laktózy.

Pre ďalšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 oC.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/065 - PRIEHĽADNÝ

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/001 - PRIEHĽADNÝ

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/002 - PRIEHĽADNÝ

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/003 - PRIEHĽADNÝ

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/004 - PRIEHĽADNÝ

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/005 - PRIEHĽADNÝ

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/066 - BIELY

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/021 - BIELY

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/022 - BIELY

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/023 - BIELY

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/024 - BIELY

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/025 - BIELY

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 3 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

PVC-PTFE/ALU BLISTER PRE 7 & 10 TABLIET (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Monohydrát laktózy.

Pre ďalšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/067

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/041

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/042

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/043

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/044

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 3 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER PRE 7 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Monohydrát laktózy.

Pre ďalšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/057

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/058

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 3 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 3 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Monohydrát laktózy.

Pre ďalšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/057

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/058

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTER (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 6 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/068 - PRIEHĽADNÝ

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/006 - PRIEHĽADNÝ

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/007 - PRIEHĽADNÝ

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/008 - PRIEHĽADNÝ

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/009 - PRIEHĽADNÝ

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/010 - PRIEHĽADNÝ

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/069 - BIELY

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/026 - BIELY

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/027 - BIELY

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/028 - BIELY

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/029 - BIELY

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/030 - BIELY

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 6 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

PVC-PCTFE/ALU BLISTER PRE 7 & 10 TABLIET (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 6 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/070

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/045

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/046

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/047

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/048

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 6 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER PRE 7 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 6 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/059

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/060

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 6 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 6 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 6 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/059

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/060

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTER (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 9 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/071 - PRIEHĽADNÝ

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/011 - PRIEHĽADNÝ

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/012 - PRIEHĽADNÝ

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/013 - PRIEHĽADNÝ

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/014 - PRIEHĽADNÝ

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/015 - PRIEHĽADNÝ

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/072 - BIELY

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/031 - BIELY

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/032 - BIELY

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/033 - BIELY

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/034 - BIELY

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/035 - BIELY

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 9 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

PVC-PCTFE/ALU BLISTER PRE 7 & 10 TABLIET (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 9 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/073

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/049

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/050

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/051

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/052

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 9 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER PRE 7 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 9 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/061

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/062

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 9 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 9 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 9 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/061

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/062

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA PRE PVC-PCTFE/ALUMINIUM BLISTER (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 12 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 12 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/074 - PRIEHĽADNÝ

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/016 - PRIEHĽADNÝ

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/017 - PRIEHĽADNÝ

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/018 - PRIEHĽADNÝ

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/019 - PRIEHĽADNÝ

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/020 - PRIEHĽADNÝ

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/075 - BIELY

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/036 - BIELY

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/037 - BIELY

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/038 - BIELY

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/039 - BIELY

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/040 - BIELY

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 12 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

PVC-PCTFE/ALU BLISTER PRE 7 & 10 TABLIET (pre biely a priehľadný blister)

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 12 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE OPA-ALUMINIUM-PVC/ALUMINIUM BLISTER

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 12 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 12 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/076

28 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/053

49 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/054

56 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/055

98 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/056

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 12 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER PRE 7 TABLIET

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 12 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP MM/RRRR

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA PRE FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 12 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 12 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/063

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/064

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

invega 12 mg

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU

INVEGA 12 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním paliperidón

2. LIEČIVO

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 12 mg paliperidónu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Vnútorné použitie

Prehltnite celé, nehryzte, nedeľte ani nedrvte.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgicko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/063

350 tabliet s predĺženým uvoľňovaním - EU/1/07/395/064

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis