Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invirase (saquinavir) – Písomná informácia pre používateľa - J05AE01

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuInvirase
Kód ATC klasifikácieJ05AE01
Látkasaquinavir
VýrobcaRoche Registration Limited

Písomná informácia pre používateľa

Invirase 200 mg tvrdé kapsuly sachinavir

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1.Čo je Invirase a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Invirase

3.Ako užívať Invirase

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Invirase

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Invirase a na čo sa používa

Invirase je liek s antivírusovým účinkom ktorý obsahuje liečivo sachinavir. Patrí do triedy liekov nazývaných inhibítory proteáz. Používa sa pri liečbe infekcií vyvolaných vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV).

Invirase sa používa u dospelých HIV-1-infikovaných pacientov. Invirase sa používa v kombinácii s ritonavirom (Norvirom) a inými antiretrovírusovými liekmi.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Invirase

Neužívajte Invirase ak máte:

alergiu na sachinavir, ritonavir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek (pozri “Invirase obsahuje laktózu” nižšie v tejto časti “Čo Invirase obsahuje” v časti 6).

problémy so srdcom, ktoré sú viditeľné na elektrokardiograme (EKG, elektrický záznam srdcovej činnosti), môžete ich mať vrodené

veľmi pomalý pulz (bradykardia)

slabé srdce (srdcové zlyhanie)

už predtým sa vyskytujúci nepravidelný tep srdca (arytmia)

nerovnováhu solí v krvi, hlavne nízku koncentráciu draslíka v krvi (hypokaliémia), ktorá nie je upravovaná liečbou

závažné ochorenia pečene, ako žltačka alebo zlyhanie pečene - ak sa vám hromadí tekutina v bruchu, ste zmätený alebo krvácate zo žíl pažeráka (trubica, ktorá vedie z úst do žalúdka).

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužívajte Invirase. Ak nemáte istotu, pred začiatkom užívania Invirase sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Neužívajte Invirase, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

Lieky, ktoré môžu spôsobiť zmeny srdcového tepu, ako sú:

niektoré lieky na HIV ako sú atazanavir, lopinavir

niektoré lieky na srdce – amiodarón, bepridil, disopyramid, dofetilid, flekainid, hydrochinidín, ibutilid, lidokaín, propafenón, chinidín, sotalol

niektoré lieky na depresiu – amitriptylín, imipramín, trazodón, maprotilín

lieky na iné závažné psychické zdravotné problémy – ako sú klozapín, haloperidol, mezoridazín, fenotiazíny, sertindol, sultoprid, tioridazín, ziprasidón

niektoré lieky na infekciu – ako sú klaritromycín, dapson, erytromycín, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín

niektoré lieky na silnú bolesť (narkotiká) – ako sú alfentanyl, fentanyl, metadón

lieky na erektilnú dysfunkciu – sildenafil, vardenafil, tadalafil

niektoré lieky, ktoré sa môžu používať rôzne: cisaprid, difemanil, mizolastín, chinín, vinkamin

Niektoré lieky, ktoré slúžia na prevenciu odvrhnutia nového orgánu po transplantácii ako napríklad takrolimus

Ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

terfenadín a astemizol – používajú sa na alergické príznaky

pimozid – na závažné psychické zdravotné problémy

ergotamínové alkaloidy – na záchvaty migrény

triazolam a midazolam (užívaný ústne) – pomáhajú zaspávať a/alebo na úzkosť

rifampicín – na prevenciu alebo liečbu tuberkulózy

simvastatín a lovastatín – na zníženie cholesterolu v krvi

kvetiapín – používa sa na liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a veľkej depresívnej poruchy.

Neužívajte Invirase so žiadnymi ďalšími liekmi, kým sa vopred neporadíte s vašim lekárom. Lieky vymenované vyššie môžu spôsobiť závažné vedľajšie účinky, ak ich užijete spolu s liekom Invirase.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka alebo ak nemáte istotu, predtým, ako začnete užívať Invirase, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Mali by ste vedieť, že Invirase/ritonavir nevylieči HIV infekciu a môže dôjsť pri jeho užívaní

k rozvoju infekcií alebo iných ochorení súvisiacich s HIV ochorením. Preto máte počas užívania Invirase/ritonaviru ostať pod dohľadom svojho lekára.

Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie nakazeniu iných ľudí.

V súčasnosti existujú len obmedzené informácie o užívaní Invirase/ritonaviru u detí a u dospelých starších ako 60 rokov.

Nezvyčajný srdcový rytmus (arytmia)

Invirase môže zmeniť tep srdca – môže to byť vážne. Môže sa to stať najmä ženám alebo starším ľuďom.

Ak užívate nejaký liek, ktorý znižuje hladinu draslíka v krvi, informujte o tom vášho lekára skôr než užijete Invirase.

Ak počas liečby budete mať palpitácie (búšenie srdca) alebo nepravidelný srdcový tep, ihneď to oznámte svojmu lekárovi, ktorý vám môže urobiť EKG a skontrolovať vám srdcový tep.

Ďalšie podmienky

Niektoré ochorenia, ktoré ste prekonali alebo nimi trpíte, vyžadujú pred začatím užívania Invirase/ritonaviru alebo počas jeho užívania zvláštnu starostlivosť. Pred začatím užívania tohto lieku

informujte svojho lekára, ak trpíte hnačkami alebo máte alergie (pozri časť 4) alebo ak máte neznášanlivosť na niektoré cukry (pozri časť “ Invirase obsahuje laktózu”).

Ochorenie obličiek: Informujte svojho lekára, ak trpíte ochorením obličiek.

Ochorenie pečene: Informujte svojho lekára, prosím, ak trpíte ochorením pečene. Pacienti

s chronickou hepatitídou B alebo C, ktorí sú liečení antiretrovírusovými liekmi, majú zvýšené riziko závažných a potenciálne smrteľných nežiaducich udalostí na pečeň a môže byť potrebné vykonať u nich krvné testy pre kontrolu funkcie pečene.

Infekcia: U niektorých pacientov s pokročilou HIV infekciou (AIDS) a oportúnnou infekciou v anamnéze sa v krátkom čase po začatí liečby proti HIV môžu vyskytnúť známky alebo príznaky zápalu z predošlých infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú spôsobené zlepšením imunitnej odpovede tela, ktorá mu umožňuje bojovať s infekciami, ktoré môžu byť prítomné bez akýchkoľvek zjavných príznakov. Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie, prosím, informujte o tom okamžite svojho lekára (pozri časť 4).

Potom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, ktorou trpíte, sa môžu okrem oportunistických infekcií objaviť poruchy imunitného systému (ochorenie, ktoré sa objavuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivo). Poruchy imunitného systému sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak zaznamenáte akékoľvek príznaky infekcie alebo nejaké ďalšie príznaky ako je svalová slabosť, slabosť začínajúca v rukách a chodidlách, ktorá sa posúva smerom nahor k trupu, palpitácie, tremor alebo hyperaktivitu, informujte o tom prosím bezodkladne svojho lekára, aby ste dostali potrebnú liečbu.

Problémy s kosťami: U niektorých pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou liečbou, sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumretie kostného tkaniva spôsobené prerušením prísunu krvi do kosti). Niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia môžu byť, okrem iného, dĺžka kombinovanej protivírusovej liečby, používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažné potlačenie imunitných reakcií, vyšší index telesnej hmotnosti. Prejavmi osteonekrózy sú stuhnutosť kĺbov, bolesť kĺbov (hlavne bedra, kolena a ramena) a ťažkosti pri pohybe. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, informujte, prosím, svojho lekára.

Iné lieky a Invirase

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Invirase/ritonavir sa môže užívať s inými liekmi, ktoré sa bežne používajú pri HIV infekcii.

Existuje niekoľko liekov, ktoré sa nesmú užívať s Invirase/ritonavirom (pozri časť „Neužívajte Invirase, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov“ vyššie). Existujú tiež lieky, ktoré vyžadujú zníženie dávky príslušného lieku alebo Invirase alebo ritonaviru (pozri časť „Lieky, ktoré môžu ovplyvniť užívanie sachinaviru a/alebo ritonaviru“, nižšie). Viac informácií o užívaní Invirase/ritonaviru s inými liekmi vám poskytne váš lekár alebo lekárnik.

Lieky, ktoré môžu ovplyvniť užívanie sachinaviru a/alebo ritonaviru, sú:

iné HIV lieky – ako sú nelfinavir, indinavir, nevirapín, delavirdín, efavirenz, maraviroc, kobicistat

niektoré lieky ovplyvňujúce imunitný systém – ako sú cyklosporín, sirolimus (rapamycín), takrolimus

rôzne steroidy – ako sú dexametazón, etinylestradiol, flutikazón

niektoré lieky na srdce – ako sú blokátory kalciových kanálov, chinidín, digoxín

lieky na zníženie cholesterolu v krvi – ako sú statíny

antifungálne lieky – ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol

antikonvulzíva – ako sú fenobarbital, fenytoín, karbamazepín

upokojujúce lieky – ako je midazolam, ktorý sa podáva formou injekcie

niektoré antibiotiká – ako sú chinupristín/dalfopristín, rifabutín, kyselina fusidová

lieky na liečbu depresie – ako sú nefazodón, tricyklické antidepresíva

lieky na krvnú zrážavosť – warfarín

rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný alebo cesnakové kapsuly

niektoré lieky, ktoré sa používajú na liečbu ochorení súvisiacich s kyslým prostredím v žalúdku

ako sú omeprazol alebo iné inhibítory protónovej pumpy

lieky na liečbu príznakov benígnej hypertrofie prostaty (zväčšenie prostaty) ako je alfuzosín

lieky na liečbu astmy alebo iných ochorení hrudníka ako je chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) ako je salmeterol

lieky na liečbu dny ako je kolchicín

lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku v pľúcnych cievach ( ochorenie známe ako pľúcna arteriálna hypertenzia) ako je bosentan.

Preto nemáte užívať Invirase/ritonavir s inými liekmi bez súhlasu vášho lekára.

Ak užívate perorálnu antikoncepciu na zabránenie otehotnenia, máte používať doplnkovú alebo inú antikoncepciu, pretože ritonavir môže znížiť účinnosť perorálnej antikoncepcie.

Invirase a jedlo a nápoje

Invirase sa musí užívať spolu s ritonavirom, a to s jedlom alebo po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Informujte svojho lekára o tom, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť. Tento liek sa má užívať

v tehotenstve len po konzultácii s vaším lekárom.

Ak užívate Invirase/ritonavir, nemáte dojčiť svoje dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neskúmal sa vplyv Invirase na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak počas liečby liekom Invirase boli hlásené závrat, únava a zhoršené videnie. Ak pocítite tieto príznaky, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

Invirase obsahuje laktózu

Každá kapsula obsahuje 63,3 mg laktózy (bezvodej). Ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu na niektoré cukry, skôr ako začnete užívať tento liek, vyhľadajte svojho lekára.

3.Ako užívať Invirase

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Invirase je vo forme 200 mg kapsúl alebo ako 500 mg filmom obalené tablety (pozri písomnú informáciu pre používateľov pre Invirase 500 mg filmom obalené tablety). Váš lekár vám predpíše Invirase v kombinácii s ritonavirom (Norvirom) a inými liekmi na HIV-infekciu.

Ako užívať

Užívajte Invirase v rovnakom čase ako kapsuly ritonaviru (Norviru).

Invirase kapsuly užívajte s jedlom alebo po jedle.

Kapsuly prehltnite celé a zapite vodou.

Koľko kapsúl sa má užívať

Odporúčaná dávka

Užívajte päť 200 mg kapsúl Invirase dvakrát denne.

Užívajte jednu 100 mg kapsulu ritonaviru (Norviru) dvakrát denne.

Ak je toto váš prvý liek na liečbu HIV infekcie, alebo ak užívate ritonavir (Norvir) prvý krát potrebujete nižšiu dávku Invirase počas prvého týždňa liečby.

1 týždeň:

Užívajte jednu 500 mg filmom obalenú tabletu Invirase dvakrát denne (pozri Písomnú informáciu pre používateľov pre Invirase 500 mg filmom obalené tablety).

Užívajte jednu 100 mg kapsulu ritonaviru (Norviru) dvakrát denne. 2 a nasledujúci týždeň:

Pokračujte odporúčanou dávkou.

Ak užijete viac Invirase ako máte

Ak ste užili väčšiu dávku Invirase/ritonaviru ako vám bola predpísaná, vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Invirase

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť jednu dávku, užite ju hneď ako si na to spomeniete spolu s nejakým jedlom. Potom pokračujte v bežnom dávkovaní tak, ako máte predpísané. Nemeňte svojvoľne predpísanú dávku.

Ak prestanete užívať Invirase

Pokračujte v užívaní tohto lieku dovtedy, kým vám lekár neodporučí inú liečbu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Pri liečbe HIV infekcie nie je vždy možné odlíšiť, či sa jedná o vedľajšie účinky spôsobené Invirase alebo inými liekmi, ktoré užívate v rovnakom čase, alebo sa jedná o komplikácie infekcie. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité informovať vášho lekára o každej zmene zdravotného stavu.

Najčastejšie (u viac ako desať zo sto osôb) uvádzané vedľajšie účinky sachinaviru podaného s ritonavirom sa týkajú gastrointestinálneho traktu, a patrí k nim nevoľnosť, hnačka, únava, vracanie, plynatosť a bolesť brucha. Taktiež boli veľmi často hlásené zmeny laboratórnych ukazovateľov (napr. vyšetrenia krvi alebo moču).

Ďalšími vedľajšími účinkami (vyskytujú sa u viac než jednej osoby zo sto, ale menej než u jednej osoby z desiatich) môžu byť: vyrážka, svrbenie, ekzém a suchá koža, vypadávanie vlasov, chorobná suchosť ústnej sliznice, bolesť hlavy, periférna neuropatia (porucha nervov v chodidlách a v rukách, ktorá môže mať formu necitlivosti, pichania akoby špendlíkmi alebo ihlami, vystreľovacej alebo pálivej bolesti), slabosť, závrat, problémy s libidom, zmeny chute, tvorba vredov v ústach, suché pery, abdominálna nevoľnosť, poruchy trávenia, strata hmotnosti, zápcha, zvýšená chuť do jedla, svalové kŕče a dýchavičnosť.

Medzi ďalšie menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac než jednej osoby z tisíc, ale menej než u jednej osoby zo sto) patria: znížená chuť do jedla, porucha zraku, zápal pečene, záchvaty, alergické reakcie, pľuzgiere, ospanlivosť a porucha funkcie obličiek, zápal pankreasu, zožltnutie kože alebo očných bielok, spôsobené problémami s pečeňou, Stevensov-Johnsonov syndróm (závažné ochorenie s tvorbou pľuzgierov na koži, očiach, ústach a genitáliách).

U pacientov s hemofíliou typu A alebo B boli počas liečby týmto liekom alebo inými inhibítormi proteáz pozorované prípady zvýšenej krvácavosti. Ak by u vás k tomu došlo, okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Boli pozorované aj prípady bolestí, citlivosti alebo slabosti svalov, najmä pri kombinovanej antiretrovírusovej liečbe vrátane inhibítorov proteáz a analógov nukleozidov. V zriedkavých prípadoch sú tieto svalové poruchy závažné (rabdomyolýza).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Invirase

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Invirase obsahuje

Liečivo je sachinavir. Jedna kapsula Invirase obsahuje 228,7 mg sachinavirmesilátu, čo zodpovedá 200 mg sachinaviru.

Ďalšie zložky (pomocné látky) sú laktóza (bezvodá) 63,3 mg, mikrokryštalická celulóza, povidón, glykolát sodného škrobu, mastenec a magnéziumstearát. Obal kapsuly obsahuje želatínu, čierny, červený a žltý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171) a tlačiarenská farba obsahuje oxid titaničitý (E 171), šelak, sójový lecitín, polydimetylsiloxán.

Ako vyzerá Invirase a obsah balenia

Invirase 200 mg tvrdé kapsuly sú svetlohnedé a zelené. Každá polovica obalu kapsuly je označená tlačou „ROCHE“ a kódom „0245“. Invirase je dostupná vo fľaši z jantárového skla obsahujúcej 270 kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way,

Shire Park,

Welwyn Garden City, AL7 1TW,

Veľká Británia.

Výrobca

Roche Pharma AG,

Emil-Barell-Strasse 1,

79639 Grenzach-Wyhlen,

Nemecko.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

N.V. Roche S.A.

UAB “Roche Lietuva”

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Tel: +370 5 2546799

България

Luxembourg/Luxemburg

Рош България ЕООД

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Тел: +359 2 818 44 44

 

Česká republika

Magyarország

Roche s. r. o.

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +420 - 2 20382111

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Malta

Roche a/s

(See United Kingdom)

Tlf: +45 - 36 39 99 99

 

Deutschland

Nederland

Roche Pharma AG

Roche Nederland B.V.

Tel: +49 (0) 7624 140

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Norge

Roche Eesti OÜ

Roche Norge AS

Tel: + 372 - 6 177 380

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Österreich

Roche (Hellas) A.E.

Roche Austria GmbH

Τηλ: +30 210 61 66 100

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Polska

Roche Farma S.A.

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Portugal

Roche

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

România

Roche d.o.o

Roche România S.R.L.

Tel: +385 1 4722 333

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Slovenija

Roche Products (Ireland) Ltd.

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Slovenská republika

Roche a/s

Roche Slovensko, s.r.o.

c/o Icepharma hf

Tel: +421 - 2 52638201

Sími: +354 540 8000

 

Italia

Suomi/Finland

Roche S.p.A.

Roche Oy

Tel: +39 - 039 2471

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Sverige

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Roche AB

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

United Kingdom

Roche Latvija SIA

Roche Products Ltd.

Tel: +371 - 6 7 039831

Tel: +44 (0) 1707 366000

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku nájdete na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu

Táto informácia pre používateľov je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky.

Písomná informácia pre používateľa

Invirase 500 mg filmom obalené tablety sachinavir

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Invirase a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Invirase

3.Ako užívať Invirase

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Invirase

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Invirase a na čo sa používa

Invirase je liek s antivírusovým účinkom ktorý obsahuje liečivo sachinavir. Patrí do triedy liekov nazývaných inhibítory proteáz. Používa sa pri liečbe infekcií vyvolaných vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV).

Invirase sa používa u dospelých HIV-1-infikovaných pacientov. Invirase sa používa v kombinácii s ritonavirom (Norvirom) a inými antiretrovírusovými liekmi.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete Invirase

Neužívajte Invirase ak máte:

alergiu na sachinavir, ritonavir alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek (pozri “Invirase obsahuje laktózu” neskôr v tejto časti “Čo Invirase obsahuje” v časti 6).

problémy so srdcom, ktoré sú viditeľné na elektrokardiograme (EKG, elektrický záznam srdcovej činnosti), môžete ich mať vrodené

veľmi pomalý pulz (bradykardia)

slabé srdce (srdcové zlyhanie)

už predtým sa vyskytujúci nepravidelný tep srdca (arytmia)

nerovnováhu solí v krvi, hlavne nízku koncentráciu draslíka v krvi (hypokaliémia), ktorá nie je upravovaná liečbou

závažné ochorenia pečene, ako žltačka alebo zlyhanie pečene – ak sa vám hromadí tekutina v bruchu, ste zmätený alebo krvácate zo žíl pažeráka (trubica, ktorá vedie z úst do žalúdka)

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, neužívajte Invirase. Ak nemáte istotu, pred začiatkom užívania Invirase sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Neužívajte Invirase, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

Lieky, ktoré môžu spôsobiť zmeny srdcového tepu, ako sú:

niektoré lieky na HIV ako sú atazanavir, lopinavir

niektoré lieky na srdce – amiodarón, bepridil, disopyramid, dofetilid, flekainid, hydrochinidín, ibutilid, lidokaín, propafenón, chinidín, sotalol

niektoré lieky nadepresiu – amitriptylín, imipramín, trazodón, maprotilín

lieky na iné závažné psychické zdravotné problémy – ako sú klozapín, haloperidol, mezoridazín, fenotiazíny, sertindol, sultoprid, tioridazín, ziprasidón

niektoré lieky na infekciu – ako sú klaritromycín, dapson, erytromycín, halofantrín, pentamidín, sparfloxacín

niektoré lieky na silnú bolesť (narkotiká) – ako sú alfentanyl, fentanyl, metadón

lieky na erektilnú dysfunkciu – sildenafil, vardenafil, tadalafil

niektoré lieky, ktoré sa môžu používať rôzne: cisaprid, difemanil, mizolastin, chinín, vinkamin

Niektoré lieky, ktoré slúžia na prevenciu odvrhnutia nového orgánu po transplantácii ako napríklad takrolimus

Ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

terfenadín a astemizol – používajú sa na alergické príznaky

pimozid – na závažné psychické zdravotné problémy

ergotamínové alkaloidy – na záchvaty migrény

triazolam a midazolam (užívaný ústne) – pomáhajú zaspávať a/alebo na úzkosť

rifampicín – na prevenciu alebo liečbu tuberkulózy

simvastatín a lovastatín – na zníženie cholesterolu v krvi

kvetiapín – používa sa na liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a veľkej depresívnej poruchy.

Neužívajte Invirase so žiadnymi ďalšími liekmi, kým sa vopred neporadíte s vašim lekárom. Lieky vymenované vyššie môžu spôsobiť závažné vedľajšie účinky, ak ich užijete spolu s liekom Invirase.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka alebo ak nemáte istotu, predtým, ako začnete užívať Invirase, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Mali by ste vedieť, že Invirase/ritonavir nevylieči HIV infekciu a môže dôjsť pri jeho užívaní

k rozvoju infekcií alebo iných ochorení súvisiacich s HIV ochorením. Preto máte počas užívania Invirase/ritonaviru ostať pod dohľadom svojho lekára.

Infekciu HIV môžete preniesť napriek tomu, že užívate tento liek, hoci účinná antiretrovírusová liečba toto riziko znižuje. Porozprávajte sa so svojím lekárom o opatreniach potrebných na zabránenie nakazeniu iných ľudí.

V súčasnosti existujú len obmedzené informácie o užívaní Invirase/ritonaviru u detí a u dospelých starších ako 60 rokov.

Nezvyčajný srdcový rytmus (arytmia):

Invirase môže zmeniť tep srdca – môže to byť vážne. Môže sa to stať najmä ženám alebo starším ľuďom.

Ak užívate nejaký liek, ktorý znižuje hladinu draslíka v krvi, informujte o tom vášho lekára skôr než užijete Invirase.

Ak počas liečby budete mať palpitácie (búšenie srdca) alebo nepravidelný srdcový tep, ihneď to oznámte svojmu lekárovi, ktorý vám môže urobiť EKG a skontrolovať vám srdcový tep.

Ďalšie podmienky

Niektoré ochorenia, ktoré ste prekonali alebo nimi trpíte, vyžadujú pred začatím užívania Invirase/ritonaviru alebo počas jeho užívania zvláštnu starostlivosť. Pred začatím užívania tohto lieku

informujte svojho lekára, ak trpíte hnačkami alebo máte alergie (pozri časť 4) alebo ak máte neznášanlivosť na niektoré cukry (pozri časť “Invirase obsahuje laktózu”).

Ochorenie obličiek: Informujte svojho lekára, ak trpíte ochorením obličiek.

Ochorenie pečene: Informujte svojho lekára, prosím, ak trpíte ochorením pečene. Pacienti

s chronickou hepatitídou B alebo C, ktorí sú liečení antiretrovírusovými liekmi, majú zvýšené riziko závažných a potenciálne smrteľných nežiaducich udalostí na pečeň a môže byť potrebné vykonať u nich krvné testy pre kontrolu funkcie pečene.

Infekcia: U niektorých pacientov s pokročilou HIV infekciou (AIDS) a oportúnnou infekciou v anamnéze sa v krátkom čase po začatí liečby proti HIV môžu vyskytnúť známky alebo príznaky zápalu z predošlých infekcií. Predpokladá sa, že tieto príznaky sú spôsobené zlepšením imunitnej odpovede tela, ktorá mu umožňuje bojovať s infekciami, ktoré môžu byť prítomné bez akýchkoľvek zjavných príznakov. Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie, prosím, informujte o tom okamžite svojho lekára (pozri časť 4).

Potom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, ktorou trpíte, sa môžu okrem oportunistických infekcií objaviť poruchy imunitného systému (ochorenie, ktoré sa objavuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivo). Poruchy imunitného systému sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby. Ak zaznamenáte akékoľvek príznaky infekcie alebo nejaké ďalšie príznaky ako je svalová slabosť, slabosť začínajúca v rukách a chodidlách, ktorá sa posúva smerom nahor k trupu, palpitácie, tremor alebo hyperaktivitu, informujte o tom prosím bezodkladne svojho lekára, aby ste dostali potrebnú liečbu.

Problémy s kosťami: U niektorých pacientov, ktorí sú liečení kombinovanou protivírusovou liečbou, sa môže rozvinúť ochorenie kostí nazývané osteonekróza (odumretie kostného tkaniva spôsobené prerušením prísunu krvi do kosti). Niektoré z mnohých rizikových faktorov pre rozvoj tohto ochorenia môžu byť, okrem iného, dĺžka kombinovanej protivírusovej liečby, používanie kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, závažné potlačenie imunitných reakcií, vyšší index telesnej hmotnosti. Prejavmi osteonekrózy sú stuhnutosť kĺbov, bolesť kĺbov (hlavne bedra, kolena a ramena) a ťažkosti pri pohybe. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, informujte, prosím, svojho lekára.

Iné lieky a Invirase

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Invirase/ritonavir sa môže užívať s inými liekmi, ktoré sa bežne používajú pri HIV infekcii.

Existuje niekoľko liekov, ktoré sa nesmú užívať s Invirase/ritonavirom (pozri časť „Neužívajte Invirase, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov“ vyššie). Existujú tiež lieky, ktoré vyžadujú zníženie dávky príslušného lieku alebo Invirase alebo ritonaviru (pozri časť „Lieky, ktoré môžu ovplyvniť užívanie sachinaviru a/alebo ritonaviru“, nižšie). Viac informácií o užívaní Invirase/ritonaviru s inými liekmi vám poskytne váš lekár alebo lekárnik.

Lieky, ktoré môžu ovplyvniť užívanie sachinaviru a/alebo ritonaviru, sú:

iné HIV lieky – ako sú nelfinavir, indinavir, nevirapín, delavirdín, efavirenz, maraviroc, kobicistat

niektoré lieky ovplyvňujúce imunitný systém – ako sú cyklosporín, sirolimus (rapamycín), takrolimus

rôzne steroidy – ako sú dexametazón, etinylestradiol, flutikazón

niektoré lieky na srdce – ako sú blokátory kalciových kanálov, chinidín, digoxín

lieky na zníženie cholesterolu v krvi – ako sú statíny

antifungálne lieky – ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol

antikonvulzíva – ako sú fenobarbital, fenytoín, karbamazepín

upokojujúce lieky – ako je midazolam, ktorý sa podáva formou injekcie

niektoré antibiotiká – ako sú chinupristín/dalfopristín, rifabutín, kyselina fusidová

lieky na liečbu depresie – ako sú nefazodón, tricyklické antidepresíva

lieky na krvnú zrážavosť – warfarín

rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný alebo cesnakové kapsuly

niektoré lieky, ktoré sa používajú na liečbu ochorení súvisiacich s kyslým prostredím v žalúdku

ako sú omeprazol alebo iné inhibítory protónovej pumpy

lieky na liečbu príznakov benígnej hypertrofie prostaty (zväčšenie prostaty) ako je alfuzosín

lieky na liečbu astmy alebo iných ochorení hrudníka ako je chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) ako je salmeterol

lieky na liečbu dny ako je kolchicín

lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku v pľúcnych cievach (ochorenie známe ako pľúcna arteriálna hypertenzia) ako je bosentan.

Preto nemáte užívať Invirase/ritonavir s inými liekmi bez súhlasu vášho lekára.

Ak užívate perorálnu antikoncepciu na zabránenie otehotnenia, máte používať doplnkovú alebo inú antikoncepciu, pretože ritonavir môže znížiť účinnosť perorálnej antikoncepcie.

Invirase a jedlo a nápoje

Invirase sa musí užívať spolu s ritonavirom, a to s jedlom alebo po jedle.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Informujte svojho lekára o tom, ak ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť. Tento liek sa má užívať

v tehotenstve len po konzultácii s vaším lekárom.

Ak užívate Invirase/ritonavir, nemáte dojčiť svoje dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neskúmal sa vplyv Invirase na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak počas liečby liekom Invirase boli hlásené závrat, únava a zhoršené videnie. Ak pocítite tieto príznaky, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje.

Invirase obsahuje laktózu

Každá filmom obalená tableta obsahuje 38,5 mg laktózy (monohydrát). Ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu na niektoré cukry, skôr ako začnete užívať tento liek, vyhľadajte svojho lekára.

3. Ako užívať Invirase

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Invirase je vo forme 500 mg filmom obalenej tablety alebo ako 200 mg kapsuly (pozri písomnú informáciu pre používateľov pre Invirase 200 mg kapsuly) . Váš lekár vám predpíše Invirase v kombinácii s ritonavirom (Norvirom) a inými liekmi na HIV-infekciu.

Ako užívať

Užívajte Invirase v rovnakom čase ako kapsuly ritonaviru (Norviru).

Invirase filmom obalené tablety užívajte s jedlom alebo po jedle.

Tablety prehltnite celé a zapite vodou.

Koľko tabliet sa má užívať

Odporúčaná dávka

Užívajte dve 500 mg filmom obalené tablety Invirase dvakrát denne.

Užívajte jednu 100 mg kapsulu ritonaviru (Norviru) dvakrát denne.

Ak je toto váš prvý liek na liečbu HIV infekcie, alebo ak užívate ritonavir (Norvir) prvý krátpotrebujete nižšiu dávku Invirase počas prvého týždňa liečby.

1 týždeň:

Užívajte jednu 500 mg filmom obalenú tabletu Invirase dvakrát denne.

Užívajte jednu 100 mg kapsulu ritonaviru (Norviru) dvakrát denne.

2 a nasledujúci týždeň:

Pokračujte odporúčanou dávkou.

Ak užijete viac Invirase ako máte

Ak ste užili väčšiu dávku Invirase/ritonaviru ako vám bola predpísaná, vyhľadajte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Invirase

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť jednu dávku, užite ju hneď ako si na to spomeniete spolu s nejakým jedlom. Potom pokračujte v bežnom dávkovaní tak, ako to máte predpísané. Nemeňte svojvoľne predpísanú dávku.

Ak prestanete užívať Invirase

Pokračujte v užívaní tohto lieku dovtedy, kým vám lekár neodporučí inú liečbu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Pri liečbe HIV infekcie nie je vždy možné odlíšiť, či sa jedná o vedľajšie účinky spôsobené Invirase alebo inými liekmi, ktoré užívate v rovnakom čase, alebo sa jedná o komplikácie infekcie. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité informovať vášho lekára o každej zmene zdravotného stavu.

Najčastejšie (u viac ako desať zo sto osôb) uvádzané vedľajšie účinky sachinaviru podaného s ritonavirom, sa týkajú gastrointestinálneho traktu, a patrí k nim nevoľnosť, hnačka, únava, vracanie, plynatosť a bolesť brucha. Taktiež boli veľmi často hlásené zmeny laboratórnych ukazovateľov (napr. vyšetrenia krvi alebo moču).

Ďalšími vedľajšími účinkami (vyskytujú sa u viac než jednej osoby zo sto, ale menej než u jednej osoby z desiatich) môžu byť: vyrážka, svrbenie, ekzém a suchá koža, vypadávanie vlasov, chorobná suchosť ústnej sliznice, bolesť hlavy, periférna neuropatia (porucha nervov v chodidlách a v rukách, ktorá môže mať formu necitlivosti, pichania akoby špendlíkmi alebo ihlami, vystreľovacej alebo pálivej bolesti), slabosť, závrat, problémy s libidom, zmeny chute, tvorba vredov v ústach, suché pery, abdominálna nevoľnosť, poruchy trávenia, strata hmotnosti, zápcha, zvýšená chuť do jedla, svalové kŕče a dýchavičnosť.

Medzi ďalšie menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u viac než jednej osoby z tisíc, ale menej než u jednej osoby zo sto) patria: znížená chuť do jedla, porucha zraku, zápal pečene, záchvaty, alergické reakcie, pľuzgiere, ospanlivosť a porucha funkcie obličiek, zápal pankreasu, zožltnutie kože alebo očných bielok, spôsobené problémami s pečeňou, Stevensov-Johnsonov syndróm (závažné ochorenie s tvorbou pľuzgierov na koži, očiach, ústach a genitáliách).

U pacientov s hemofíliou typu A alebo B boli počas liečby týmto liekom alebo inými inhibítormi proteáz pozorované prípady zvýšenej krvácavosti. Ak by u vás k tomu došlo, okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Boli pozorované aj prípady bolestí, citlivosti alebo slabosti svalov, najmä pri kombinovanej antiretrovírusovej liečbe vrátane inhibítorov proteáz a analógov nukleozidov. V zriedkavých prípadoch sú tieto svalové poruchy závažné (rabdomyolýza).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Invirase

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Invirase nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Invirase obsahuje

Liečivo je sachinavir. Jedna filmom obalená tableta Invirase obsahuje 500 mg sachinaviru vo forme sachinavirmesilátu.

Ďalšie zložky (pomocné látky) sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, laktóza (monohydrát) 38,5 mg, magnéziumstearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), mastenec, glyceroltriacetát, žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Invirase a obsah balenia

Invirase 500 mg filmom obalené tablety svetlooranžovej až sivastej alebo hnedastej oranžovej farby, oválneho tvaru s označením „SQV 500“ na jednej strane a „ROCHE“ na strane druhej. Jedna plastová (HDPE) fľaša obsahuje 120 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Roche Registration Limited, 6 Falcon Way,

Shire Park,

Welwyn Garden City, AL7 1TW,

Veľká Británia.

Výrobca

Roche Pharma AG,

Emil-Barell-Strasse 1,

79639 Grenzach-Wyhlen,

Nemecko.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

N.V. Roche S.A.

UAB “Roche Lietuva”

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Tel: +370 5 2546799

България

Luxembourg/Luxemburg

Рош България ЕООД

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Тел: +359 2 818 44 44

 

Česká republika

Magyarország

Roche s. r. o.

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +420 - 2 20382111

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Malta

Roche a/s

(See United Kingdom)

Tlf: +45 - 36 39 99 99

 

Deutschland

Nederland

Roche Pharma AG

Roche Nederland B.V.

Tel: +49 (0) 7624 140

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Norge

Roche Eesti OÜ

Roche Norge AS

Tel: + 372 - 6 177 380

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Österreich

Roche (Hellas) A.E.

Roche Austria GmbH

Τηλ: +30 210 61 66 100

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Polska

Roche Farma S.A.

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Portugal

Roche

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

România

Roche d.o.o

Roche România S.R.L.

Tel: +385 1 4722 333

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Slovenija

Roche Products (Ireland) Ltd.

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Slovenská republika

Roche a/s

Roche Slovensko, s.r.o.

c/o Icepharma hf

Tel: +421 - 2 52638201

Sími: +354 540 8000

 

Italia

Suomi/Finland

Roche S.p.A.

Roche Oy

Tel: +39 - 039 2471

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Sverige

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Roche AB

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

United Kingdom

Roche Latvija SIA

Roche Products Ltd.

Tel: +371 - 6 7 039831

Tel: +44 (0) 1707 366000

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku nájdete na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu

Táto informácia pre používateľov je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis