Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIpreziv
Kód ATC klasifikácieC09CA09
Látkaazilsartan medoxomil
VýrobcaTakeda Pharma A/S

akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyh dn til liek a dospel k stanovisku v prospech vydania povolenia na uvedenie lieku na trh, ako aj k odporúčaniam, ako používať liek Ipreziv.

nie je dostatočne kontrolovaný, dávka sa môže zvýšiť na 80 mg alebo sa môže pridať ďalší liek na hypertenziu, napríklad chlórtalidón alebo hydrochlorotiazid.

Akým spôsobom liek Ipreziv účinkuje?

Účinná látka v lieku Ipreziv, azilsartan medoxomil, je tzv. antagonista receptora angiotenzínu II, to znamená, že v tele blokuje účinok hormónu, ktorý sa nazýva angiotenzín II. Angiotenzín II je účinný vazokonstriktor (látka zužujúca krvné cievy). Blokovaním receptorov, na ktoré sa angiotenzín II za

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

normálnych okolností viaže, zastavuje azilsartan medoxomil účinok tohto hormónu, čo umožní rozšírenie krvných ciev. Tým sa krvný tlak znormalizuje a zmiernia riziká spojené s vysokým krvným tlakom, ako je napríklad riziko mŕtvice.

Ako bol liek Ipreziv skúmaný?

Účinok lieku Ipreziv sa najprv skúmal na pokusných modeloch a potom na ľuďoch.

Uskutočnilo sa osem hlavných štúdií skúmajúcich liek Ipreziv, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 6 000

pacientov s esenciálnou hypertenziou.

Štúdie trvali 6 až 56 týždňov a hlavným meradlom účinnosti bola zmena systolickéhoregistráciekrvného tlaku (krvný tlak pri sťahovaní srdca).

Päť štúdií skúmalo účinok lieku Ipreziv užívaného samostatne a porovnávalo ho placebom (zdanl vý liek) alebo s ďalšími antihypertenzívnymi liekmi (ramipril, valsartan a olmesartan medoxomil). Pa ienti v týchto štúdiách mali miernu až stredne závažnú hypertenziu.

Tri štúdie skúmali účinok lieku Ipreziv v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu vysokého laku

(chlórtalidón, amlodipín a hydrochlorotiazid). Pacienti v štúdiách skúmajúcich komb náciu liekov mali stredne závažnú až závažnú hypertenziu.

Aký prínos preukázal liek Ipreziv v týchto štúdiách?ťou

Liek Ipreziv užívaný samostatne bol účinnejší akoplatnosplacebo. V dv ch štúdiách skúmajúcich liek Ipreziv užívaný samostatne mali pacienti v porovnaní s placebom po 6 týždňoch liečby priemerný pokles systolického krvného tlaku približne o 13,5 mmHg pri užívaní lieku Ipreziv v dávke 40 mg a pokles asi

o 14,5 mmHg pri užívaní lieku Ipreziv v dávke 80 mg. Na porovnanie, u pacientov užívajúcich placebo sa pozoroval pokles o 0,3 až 1,4 mmHg.

Štúdie tiež preukázali, že liekčIprenouziv užívaný v kombinácii s inými liekmi môže spôsobiť ďalší pokles krvného tlaku v porovna í s týmito liekmi užívanými bez lieku Ipreziv.

Pri porovnaní lieku Ipreziv užívaného samostatne ďalšími liekmi bola dávka lieku Ipreziv 80 mg pri

znižovaní krvného tlaku účinnejšia ako najvyššia schválená dávka valsartanu (320 mg) a olmesartan medoxomilu (40 mg). Liek Ipreziv v dávke 40 a 80 mg bol tiež účinnejší ako ramipril (10 mg).

Aké riziká sa spájajú s užívaním liek Ipreziv?

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "C09CA09"

 • Edarbi - C09CA09

Liek Ipr ziv nesmú užívať osoby, ktoré sú precitlivené (alergické) na azilsartan medoxomil alebo na iné zložky l eku. Liek nesmú užívať ženy po treťom mesiaci tehotenstva. Používanie lieku počas prvých troch mesiacov gravidity sa tiež neodporúča.

Prečo bol liek Ipreziv povolený?

Výbor CHMP dospel k záveru, že liek Ipreziv patrí do skupiny bežne používaných liekov na liečbu vysokého krvného tlaku a jeho riziká sú podobné ako v prípade ďalších liekov z tejto skupiny. Výbor rozhodol, že prínosy lieku Ipreziv sú väčšie ako jeho riziká v prípade pacientov s esenciálnou hypertenziou a odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku na trh.

Ipreziv

Ďalšie informácie o lieku Ipreziv

Dňa 7 decembra 2011 Európska komisia vydala pre liek Ipreziv povolenie na uvedenie na trh platné v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Ipreziv sa nachádza na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Ipreziv, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika.

Ipreziv

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis