Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – Označenie obalu - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIpreziv
Kód ATC klasifikácieC09CA09
Látkaazilsartan medoxomil
VýrobcaTakeda Pharma A/S

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa

1. NÁZOV LIEKU

Ipreziv 20 mg tablety azilsartan medoxomil

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 20 mg azilsartanu medoxomilu (ako draslík)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

14 tabliet

 

 

platnos

ou

 

 

28 tabliet

 

 

 

 

 

 

30 tabliet

 

 

 

 

 

 

56 tabliet

 

 

 

 

 

 

90 tabliet

 

 

 

 

 

 

98 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

enou

 

 

 

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i formáciu pre používateľa.

 

 

 

Perorálne použitie.

č

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ŠPECIÁLNESA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU AUPOZORNENIE, ŽE LIEK

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

s

Uchovávajte mimoukondosahu a dohľadu detí.

Liek

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko

12. REGISTRAČNÉ

ČÍSLO(-A)

EU/1/11/735/001

14 tabliet

 

EU/1/11/735/002

28 tabliet

 

EU/1/11/735/012 30 tabliet

 

EU/1/11/735/003 56 tabliet

ou

EU/1/11/735/013 90 tabliet

 

EU/1/11/735/004 98 tabliet

ť

 

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

platnos

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

Ipreziv 20 mg

č

 

ukon

 

15.

POKYNY NA POUŽITIEenou

 

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Liek

s

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Ipreziv 20 mg tablety azilsartan medoxomil

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

 

ť

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa

1. NÁZOV LIEKU

Ipreziv 40 mg tablety azilsartan medoxomil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 40 mg azilsartanu medoxomilu (ako draslík)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

14 tabliet

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

platnos

ou

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

28 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i f

rmáciu pre používateľa.

 

 

 

Perorálne použitie.

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)

EU/1/11/735/005 14 tabliet EU/1/11/735/006 28 tabliet EU/1/11/735/014 30 tabliet EU/1/11/735/007 56 tabliet EU/1/11/735/015 90 tabliet

EU/1/11/735/008 98 tablietou ť

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

 

platnos

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

enou

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

15.

 

 

č

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

16.

 

 

ukon

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ipreziv 40 mg

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Ipreziv 40 mg tablety azilsartan medoxomil

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

 

ť

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľa

1. NÁZOV LIEKU

Ipreziv 80 mg tablety azilsartan medoxomil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LIEČIVO

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

Každá tableta obsahuje 80 mg azilsartanu medoxomilu (ako draslík)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

 

 

 

 

 

14 tabliet

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

 

platnos

ou

 

5.

SPÔSOB A CESTA PODANIA

 

 

 

28 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabliet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte písom ú i f

rmáciu pre používateľa.

 

 

 

Perorálne použitie.

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

ukon

 

 

 

 

 

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOSAHU A

 

 

DOHĽADU DETÍ

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

Liek

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "C09CA09"

 • Edarbi - C09CA09

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO(-A)

EU/1/11/735/016 14 tabliet EU/1/11/735/009 28 tabliet EU/1/11/735/017 30 tabliet EU/1/11/735/010 56 tabliet EU/1/11/735/018 90 tabliet

EU/1/11/735/011 98 tablietou ť

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

 

 

 

platnos

 

 

 

 

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

 

 

 

 

enou

 

Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis.

 

15.

 

 

č

 

POKYNY NA POUŽITIE

 

16.

 

 

ukon

 

 

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Ipreziv 80 mg

 

 

 

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

registrácie

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

Blister

1. NÁZOV LIEKU

Ipreziv 80 mg tablety azilsartan medoxomil

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Takeda Logo

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

 

 

 

 

 

ť

4.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

platnos

ou

 

Č. šarže

 

 

 

 

 

5.

INÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

enou

 

 

 

 

 

č

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis