Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ipreziv (azilsartan medoxomil) – Písomná informácia pre používateľa - C09CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIpreziv
Kód ATC klasifikácieC09CA09
Látkaazilsartan medoxomil
VýrobcaTakeda Pharma A/S

Písomná informácia pre používateľa

IPREZIV 20 MG TABLETY IPREZIV 40 MG TABLETY IPREZIV 80 MG TABLETY

azilsartan medoxomil

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 

 

 

-

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu p ečítali.

-

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

 

vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší

 

účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších

 

účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používat ľa. Pozri časť 4

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

ťou

registrácie

 

1.

Čo je Ipreziv a na čo sa používa

 

 

2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ipreziv

 

3.

Ako užívať Ipreziv

platnos

 

4.

Možné vedľajšie účinky

 

5.

Ako uchovávať Ipreziv

 

6.

Obsah balenia a ďalšie informácie

 

1.

Čo je Ipreziv a na čo sa používa

 

ľudskom tele a ktorá spôsobuječenoustiahnutie krvných ciev, čím sa zvyšuje tlak krvi. Ipreziv blokuje tento účinok tak, že rozširuje cievy, ím pomáha znižovať tlak krvi.

Ipreziv obsahuje liečivo nazývané azilsartan medoxomil a patrí do skupiny liekov nazývaných

antagonisty receptora angiot nzí II (AIIRA). Angiotenzín II je látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje v

Tento liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (primárnej hypertenzie) u dospelých

pacientov (starších a 18 rokov).

2.

 

ukon

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ipreziv

 

s

 

N užívajte Ipreziv ak

-

keď ste alergický (precitlivený) na azilsartan medoxomil alebo na ktorúkoľvek z ďalších

 

zložiek Iprezivu (pozri časť 6).

Liek- keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Vhodnejšie je vyhnúť sa tiež užívaniu Iprezivu na

 

začiatku tehotenstva–pozri časť Tehotenstvo).

-

máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku

 

obsahujúci aliskiren.

Upozornenia a opatreniaPred liečbou Iprezivom alebo počas jeho užívania informujte svojho lekára, ak:

-máte problémy s obličkami

-ste na dialýze alebo ste v nedávnej minulosti podstúpili transplantáciu obličky

-

trpíte závažným ochorením pečene

 

 

-

máte problémy so srdcom (vrátane srdcového zlyhania, nedávneho infarktu myokardu)

-

ste prekonali mozgovú príhodu

 

 

-

máte nízky tlak alebo máte pocit závratu alebo slabosti

 

 

-

vraciate, alebo ak ste prednedávnom vracali alebo ak máte hnačku

 

 

-

máte zvýšenú hladinu draslíka v krvi

 

 

-

máte ochorenie nadobličiek s názvom primárny hyperaldosteronizmus

 

-

vám bolo oznámené, že máte zúženie chlopní v srdci (tzv. „stenózu aortálnej alebo mitrálnej

 

chlopne“), alebo že máte abnormálne zväčšenú hrúbku srdcového svalu (tzv. „obštrukčnú

 

hypertrofickú kardiomyopatiu“)

 

 

-

užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

 

o

 

registrácie

 

blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) (tiež známe ako sartany - napríklad valsartan,

 

o

telmisartan, irbesartan), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace

cukrovkou.

 

aliskiren

 

 

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elek

oly ov

(napríklad draslíka) v krvi.

 

 

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Ipreziv.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Ipreziv sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a NESMIE sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako

3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie vášho die aťa, ak sa používa v tomto štádiu

(pozri časť tehotenstvo).

 

 

 

 

ou

 

 

 

ť

 

 

 

 

 

 

Tak ako pri iných liekoch s antagonistami receptora a gi

te zínu II môže byť azilsartan menej účinný

v znižovaní tlaku krvi u pacientov s čiernou farbou ple i.

 

 

Deti a dospievajúci

 

 

 

 

 

Neexistuje žiadna skúsenosť s užívaním Iprezivu u detí

dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Preto

sa Ipreziv nemá podávať deťom ani mladistvým.

 

 

 

 

 

 

enou

platnos

 

Iné lieky a Edarbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

 

 

 

č

 

 

 

viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

 

ukon

 

 

 

 

Ipreziv môže ovplyvniť spôsob pôsobenia niektorých iných liekov a niektoré lieky môžu mať vplyv na

Ipreziv.

 

 

 

 

 

 

Informujte svojho lekára najmä vtedy, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

-

s

 

 

 

 

 

 

Lítium (liek na duševné zdavotné problémy)

 

 

-

Ne teroidné protizápalové lieky (NSAID), napr. ibuprofén, diklofenak alebo celekoxib (lieky na

 

zmiernenie bolesti a zápalu)

 

 

 

-

Aspirín (kyselina acetylsalicylová), ak užívate viac ako 3 g za deň (liek na úľavu od bolesti

 

a zápalu)

 

 

 

 

 

 

-

Lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi, medzi ne patria potravinové doplnky draslíka,

Lieklieky šetriace draslík (niektoré tablety na odvodnenie) alebo náhrady solí obsahujúce draslík

-

Heparín (liek na riedenie krvi)

 

 

 

-Diuretiká (tablety na odvodnenie)

-Aliskiren alebo iné lieky na zníženie tlaku krvi (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, blokátory receptorov angiotenzínu II, ako je enalapril, lisinopril, ramipril alebo valsartan, telmisartan, irbesartan).

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia ak užívate blokátor receptorov angiotenzínu II (ARB) alebo aliskiren (pozri tiež informácie v častiach „Neužívajte Ipreziv“ a „Upozornenia a opatrenia“).

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Iprezivu pred otehotnením alebo čo najskôr ak zistíte, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Iprezivu.

Ipreziv sa neodporúča na začiatku tehotenstva a NESMIE sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako

3 mesiace, pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Povedzte svojmu lekárovi ak dojčíte alebo o tom, že začínate dojčiť. Iprezivregistráciesa neodporúča matkám, ktoré dojčia a váš lekár môže pre vás vybrať inú liečbu, ak chcete dojčiť, najmä ak je vaše dieťa

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že Ipreziv má vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať troje. Avšak, niektorí ľudia môžu mať pri užívaní Iprezivu pocit únavy alebo závratu a ak sa vám to tane, neveďte vozidlo, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.

3.Ako užívať Ipreziv

-

U pacientov, ako sú veľmi starí ľ

ť

dia (75platnosrokov viac), môže lekár odporučiť nižšiu počiatočnú

Vždy užívajte Ipreziv presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak iounie ste niečím istý, overte si to u

svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité užívať Ipreziv každý deň.

Ipreziv je určený na perorálne použitie. Tabletu zapite s veľkým množstvom vody.

Ipreziv sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

-

Zvyčajná počiatočná dávka je 40 mg jedenkrát denne. Váš lekár môže v závislosti od reakcie

 

krvného tlaku zvýšiť túto dávku na maximálnu dávku 80 mg jedenkrát denne.

 

enou

 

dávku 20 mg jedenkrát denne.

 

-

Ak trpíte miernym alebo stred

závažným ochorením pečene, váš lekár vám môže odporučiť

 

nižšiu počiatočnú dávku 20 mg jedenkrát denne.

-

č

 

U pacientov, ktorí nedávno stratili telesné tekutiny, napríklad pri vracaní, hnačke alebo

užívaním tabliet a odvodnenie, môže lekár odporučiť nižšiu počiatočnú dávku 20 mg jedenkrát denne.

-Ak trpíte ďalšími súvisiacimi ochoreniami, ako je závažné ochorenie obličiek alebo srdcové zlyhanie, váš le ár rozhodne o najvhodnejšej počiatočnej dávke.

 

ukon

 

s

Zníženie krvného tlaku sa dostaví v prvých 2 týždňoch po začatí liečby a úplný účinok sa dostaví do

4 týždňov.

Liek

 

Ak už j te viac Iprezivu, ako máte

Ak už jete príliš veľa tabliet, alebo ak niekto iný užije váš liek, ihneď kontaktujte svojho lekára. Ak užijete viac lieku ako ste mali, môžete mať pocit na omdletie alebo závrat.

Ak zabudnete užiť Ipreziv

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Zoberte si len ďalšiu dávku v obvyklom čase.

Ak prestanete užívať liek Ipreziv

Ak prestanete užívať liek Ipreziv, váš tlak krvi sa môže opäť zvýšiť. Preto neprestaňte užívať Ipreziv bez porady s lekárom o alternatívnej možnosti liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Ipreziv môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE užívať Ipreziv a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektoré z týchto alergických reakcií, ktoré sa vyskytujú zriedkavo (menej ako 1 z 1 000 ľudí):

-

Ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním alebo opuchy tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla

 

(angioedém)

 

 

-

Svrbenie kože so zväčšenými vyrážkami.

 

registrácie

Medzi ďalšie možné nežiaduce účinky patria:

 

 

 

Časté vedľajšie účinky postihujúce menej ako 1 z 10 ľudí:

 

 

-

Závrat

 

 

-

Hnačka

 

 

-

Zvýšenie kreatinínfosfokinázy v krvi (ukazovateľ poškodenia svalov).

Menej časté vedľajšie účinky postihujúce menej ako 1 z 100 ľudí:

 

-

Nízky krvný tlak, čo môže vyvolať pocit na omdletie alebo závrat

 

-

Pocit únavy

ou

 

-

Opuchy rúk, členkov alebo nôh (periférny edém)

 

ť

 

-

Výražka a svrbenie

 

 

 

-

Pocit na vracanie

 

 

Zriedkavé vedľajšie účinky postihujúce menejplatnosko 1 z 1 000 ľudí:

 

-

Svalové kŕče

 

 

-

Zvýšená hladina kreatinínu v sére v krvi (ukazovateľ funkcie obličiek)

-

Zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi (ukazova eľ funkcie obličiek).

-Zmeny vo výsledkoch vyšetrenia krvi vrátane zníženej hladiny bielkoviny v červených krvinkách (hemoglobíne).

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "C09CA09"

 • Edarbi - C09CA09

 

 

 

enou

Ak sa Ipreziv užíva s chlórtalidó om (tableta na odvodnenie), často (u menej ako 1

z 10 používateľov) sa pozorovali vyššie hladiny určitých chemických látok v krvi (napr.

 

 

č

kreatinínu), ktoré sú ukazovateľmi funkcie obličiek a tiež je častý výskyt nízkeho krvného tlaku.

 

ukon

 

Pri súčasnom užívaní Iprezivu s amlodipínom (blokátorom kalciového kanála pri liečbe

hypertenzie) bol v p r

vnaní so samotným užívaním Iprezivu častejší (u menej ako 1

z 10 používateľov) výs

yt opuchov rúk, členkov alebo nôh. Častosť výskytu tohto vedľajšieho

účinku je najvyššia pri samotnom užívaní amlodipínu.

s

 

 

 

Hlásenie vedľajších účinkov

 

LiekAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii

pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Ipreziv

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Ipreziv po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Doba exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci

Uchovávajte Ipreziv v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ipreziv obsahuje

-

Liečivo je azilsartan medoxomil (ako draslík) v dávkach po 20 mg, 40 mg alebo 80 mg

-

registrácie

Ďalšie zložky sú manitol, kyselina fumarová, hydroxid sodný, hydroxypropylcelulóza, sodná

soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Ipreziv a obsah balenia

Ipreziv sú biele okrúhle tablety s vyrazeným nápisom „ASL“ na jednej strane a „20“, „40“ alebo „80“ na druhej strane.

Ipreziv je k dispozícii v blistroch, každý blister obsahuje buď 14 tabliet, alebo 15 tabl et, blistre sú v

škatuliach, ktoré obsahujú:

 

 

 

-

14, 28, 30, 56, 90 alebo 98 tabliet pri 20 mg tabletách

 

 

-

14, 28, 30, 56, 90 alebo 98 tabliet pri 40 mg tabletách

 

ou

-

14, 28, 30, 56, 90 alebo 98 tabliet pri 80 mg tabletách

 

ť

 

 

 

 

 

platnos

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

 

 

 

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 T strup, Dánsko

 

Výrobca:

 

 

 

 

enou

 

 

 

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu

t mto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa

rozhodnutia o registrácii:

č

 

België/Belgique/Belgien

Lietuva

 

ukon

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Belgium

 

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

takeda-belgium@ta eda.com

 

s

 

 

Luxembourg/Luxemburg

България

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Belgium

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

 

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

 

Magyarország

LiekTakeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Tél/Tel: +44 (0) 203 116 8000

Danmark

 

 

Malta

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Takeda Italia Farmaceutici SpA

Tlf: +46 (0) 8 5861 3380

 

Tel: +39 06 5026 01

Deutschland

 

 

Nederland

Takeda GmbH

 

 

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

 

Tel: +31 (0) 23 566 8777

Eesti

 

 

 

 

Norge

 

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Tel: +44 0203 116 8000

 

 

Tlf: + 46 (0) 8 5861 3380

Ελλάδα

 

 

 

 

Österreich

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda Pharma Ges m.b.H

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

 

Tel: +43 (1) 524 40 64

España

 

 

 

 

Polska

 

 

 

Takeda Farmacéutica España

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +34 93 184 5730

 

 

 

 

 

registrácie

 

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

France

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

Laboratoires Takeda

 

 

Takeda - Farmacêuticos Portugal

Tél: +33 (0) 1 46 25 16 16

 

 

Tel: +351 21 464 32 22

Hrvatska

 

 

 

 

România

 

 

 

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Global R & D C ntre (Europe)

Tel: +385 1 377 88 96

 

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ireland

 

 

 

 

Slovenija

 

ou

 

Takeda UK Ltd

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Tel: +44 (0) 1628 537 900

 

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Ísland

 

 

 

 

platnos

 

 

 

 

 

 

Slove ská republika

 

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Sími: +46 (0) 8 5052 1105

 

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

Italia

 

 

 

enou

Suomi/Finland

 

Takeda Italia Farmaceutici SpA

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

 

Tel: +39 06 5026 01

 

 

Puh/Tel: +46 (0) 8 5052 1105

Κύπρος

 

 

č

Sverige

 

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europ )

Takeda Pharmaceuticals Nordics AB

Τηλ: +44 (0) 203 116 8000

 

 

Tel: + 46 (0) 8 5861 3380

Latvija

 

ukon

 

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

Takeda Global R & D Centre (Europe)

Takeda UK Ltd

 

Tel: +44 (0) 203 116 8000

 

 

Tel: +44 (0) 1628 537 900

Liek

s

 

 

 

 

 

 

 

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovan v {MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry: http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis