Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop) (irbesartan / hydrochlorothiazide) – Označenie obalu - C09DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIrbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop)
Kód ATC klasifikácieC09DA04
Látkairbesartan / hydrochlorothiazide
Výrobcasanofi-aventis groupe  

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1.NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2.LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje: irbesartan 150 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

98 tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/377/001 - 14 tabliet

EU/1/06/377/002 - 28 tabliet

EU/1/06/377/003 - 56 tabliet

EU/1/06/377/004 - 56 x 1 tabliet

EU/1/06/377/005 - 98 tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

14-28-56-98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

56 x 1 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje: irbesartan 300 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/377/006 - 14 tabliet

EU/1/06/377/007 - 28 tabliet

EU/1/06/377/008 - 56 tabliet

EU/1/06/377/009 - 56 x 1 tabliet

EU/1/06/377/010 - 98 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

14-28-56-98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

56 x 1 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg filmom obalené tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje: irbesartan 150 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/377/011 - 14 tabliet

EU/1/06/377/012 - 28 tabliet

EU/1/06/377/029 - 30 tabliet

EU/1/06/377/013 - 56 tabliet

EU/1/06/377/014 - 56 x 1 tabliet

EU/1/06/377/015 - 84 tabliet

EU/1/06/377/030 - 90 tabliet

EU/1/06/377/016 - 98 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

30 - 56 x 1 - 90 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje: irbesartan 300 mg a hydrochlorotiazid 12,5 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/377/017 - 14 tabliet

EU/1/06/377/018 - 28 tabliet

EU/1/06/377/031 - 30 tabliet

EU/1/06/377/019 - 56 tabliet

EU/1/06/377/020 - 56 x 1 tabliet

EU/1/06/377/021 - 84 tabliet

EU/1/06/377/032 - 90 tabliet

EU/1/06/377/022 - 98 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

30 - 56 x 1 - 90 tabliet:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA PAPIEROVÁ SKLADAČKA

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg filmom obalené tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. LIEČIVÁ

Každá tableta obsahuje: irbesartan 300 mg a hydrochlorotiazid 25 mg

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: tiež obsahuje monohydrát laktózy.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

14 tabliet

28 tabliet

30 tabliet

56 tabliet

56 x 1 tabliet

84 tabliet

90 tabliet

98 tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Na vnútorné použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(A), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris - Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/06/377/023 - 14 tabliet

EU/1/06/377/024 - 28 tabliet

EU/1/06/377/033 - 30 tabliet

EU/1/06/377/025 - 56 tabliet

EU/1/06/377/026 - 56 x 1 tabliet

EU/1/06/377/027 - 84 tabliet

EU/1/06/377/034 - 90 tabliet

EU/1/06/377/028 - 98 tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/25 mg tablety irbesartan/hydrochlorotiazid

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

14 - 28 - 56 - 84 - 98 tabliet: Pon

Ut

Str Št Pia So Ne

30 - 56 x 1 - 90 tabliet:

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis