Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Irbesartan Teva (irbesartan) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIrbesartan Teva
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaTeva B.V.

A.VÝROBCOVIA ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poľsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

HU-4042 Debrecen

Maďarsko

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552

2003 RN Haarlem

Holandsko

TEVA UK Ltd.

Brampton Road

Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Spojené kráľovstvo

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať názov a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

B.PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží periodicky aktualizované správy o bezpečnosti tohto lieku v súlade s požiadavkami stanovenými v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) uvedenom v ods. 7 článku 107c smernice 2001/83/ES a uverejnenom na európskom internetovom portáli pre lieky.

D. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

Plán riadenia rizík (RMP)

Neaplikovateľné.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis