Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Irbesartan Teva (irbesartan) – Označenie obalu - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIrbesartan Teva
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaTeva B.V.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL

1.NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 75 mg filmom obalené tablety irbesartan

2.LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg irbesartanu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

filmom obalené tablety

7 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

80 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

50 x 1 filmom obalených tabliet

56 x 1 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/576/001 7 tabliet

EU/1/09/576/002 14 tabliet

EU/1/09/576/003 28 tabliet

EU/1/09/576/004 30 tabliet

EU/1/09/576/005 56 tabliet

EU/1/09/576/006 60 tabliet

EU/1/09/576/007 80 tabliet

EU/1/09/576/008 84 tabliet

EU/1/09/576/009 90 tabliet

EU/1/09/576/010 98 tabliet

EU/1/09/576/011 100 tabliet

EU/1/09/576/012 50 x 1 tableta (jednotlivá dávka)

EU/1/09/576/013 56 x 1 tableta (jednotlivá dávka)

EU/1/09/576/040 28 tabliet (kalendárne balenie)

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Teva 75 mg filmom obalené tablety

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 75 mg filmom obalené tablety irbesartan

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

KALENDÁRNE BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 75 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 150 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

filmom obalené tablety

7 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

80 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

50 x 1 filmom obalených tabliet

56 x 1 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/576/014 7 tabliet

EU/1/09/576/015 14 tabliet

EU/1/09/576/016 28 tabliet

EU/1/09/576/017 30 tabliet

EU/1/09/576/018 56 tabliet

EU/1/09/576/019 60 tabliet

EU/1/09/576/020 80 tabliet

EU/1/09/576/021 84 tabliet

EU/1/09/576/022 90 tabliet

EU/1/09/576/023 98 tabliet

EU/1/09/576/024 100 tabliet

EU/1/09/576/025 50 x 1 tableta (jednotlivá dávka)

EU/1/09/576/026 56 x 1 tableta (jednotlivá dávka)

EU/1/09/576/041 28 tabliet (kalendárne balenie)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Teva 150 mg filmom obalené tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 150 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

KALENDÁRNE BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 150 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠÍ OBAL

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. LIEČIVO

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

filmom obalené tablety

7 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

56 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet

80 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

98 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

50 x 1 filmom obalených tabliet

56 x 1 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Vnútorné použitie. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/09/576/027 7 tabliet

EU/1/09/576/028 14 tabliet

EU/1/09/576/029 28 tabliet

EU/1/09/576/030 30 tabliet

EU/1/09/576/031 56 tabliet

EU/1/09/576/032 60 tabliet

EU/1/09/576/033 80 tabliet

EU/1/09/576/034 84 tabliet

EU/1/09/576/035 90 tabliet

EU/1/09/576/036 98 tabliet

EU/1/09/576/037 100 tabliet

EU/1/09/576/038 50 x 1 tableta (jednotlivá dávka)

EU/1/09/576/039 56 x 1 tableta (jednotlivá dávka)

EU/1/09/576/042 28 tabliet (kalendárne balenie)

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH

KALENDÁRNE BALENIE

1. NÁZOV LIEKU

Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety irbesartan

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva B.V.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis