Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Irbesartan Teva (irbesartan) – Písomná informácia pre používateľa - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIrbesartan Teva
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaTeva B.V.

Písomná informácia pre používateľa

Irbesartan Teva 75 mg filmom obalené tablety irbesartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Irbesartan Teva a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Teva

3.Ako užívať Irbesartan Teva

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Irbesartan Teva

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Irbesartan Teva a na čo sa používa

Irbesartan Teva patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan Teva zabraňuje naviazaniu angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Irbesartan Teva spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.

Irbesartan Teva sa používa u dospelých pacientov na

liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

na ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Teva

Neužívajte Irbesartan Teva

ak ste alergický na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa užívaniu Irbesartanu Teva na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo).

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Irbesartan Teva, obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka nasledovné:

ak nadmerne zvraciate alebo máte hnačku

ak máte problémy s obličkami

ak máte problémy so srdcom

ak dostávate Irbesartan Teva na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie obličiek

ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou

-ak užívate aliskirén

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Irbesartan Teva”.

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá podávať deťom do 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená. Ak dieťa prehltne nejaké tablety, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Iné lieky a Irbesartan Teva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach “Neužívajte Irbesartan Teva“ a „Upozornenia a opatrenia“).

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

draslíkové výživové doplnky

soli obsahujúce draslík

draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)

lieky obsahujúce lítium

Ak užívate lieky proti bolesti nazývané nesteroidové protizápalové lieky, môže sa účinok irbesartanu znižovať.

Tehotenstvo a dojčenie Tehotenstvo

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár Vám poradí, aby ste prestali užívať Irbesartan Teva pred tým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu Teva. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a váš lekár vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri liečbe Irbesartanom Teva sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov.

3.Ako užívať Irbesartan Teva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spôsob používania

Irbesartan Teva sa užíva perorálne. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár). Irbesartan Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali

v užívaní Irbesartanu Teva, pokiaľ váš lekár nerozhodne inak.

Pacienti s vysokým krvným tlakom

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v závislosti od odozvy vášho krvného tlaku.

Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ochorením obličiek

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavuje dávka 300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby u určitých pacientov, ako u pacientov podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 rokov.

Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby.

Ak užijete viac Irbesartanu Teva, ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Irbesartan Teva

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.

Ako u podobných liekov, vyskytli sa zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku u pacientov užívajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto symptómov alebo máte skrátené dýchanie, prestaňte užívať

Irbesartan Teva a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Prehľad vedľajších účinkov:

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí): ak trpíte vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek, môžu krvné testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka.

Časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ľudí): závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré ovplyvňujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza). U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval aj závrat, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov a svalov a zníženie hladín bielkoviny červených buniek krvi (hemoglobín).

Menej časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí): rýchle búšenie srdca, návaly tepla, kašeľ, hnačka, porucha trávenia/pálenie záhy, sexuálna dysfunkcia (problémy so sexuálnou výkonnosťou), bolesť na hrudníku.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pocit točenia, bolesť hlavy, porucha chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, znížený počet krvných doštičiek, porucha funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v krvi, zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída). Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnutie kože a/alebo očných bielok).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Irbesartan Teva

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo na fólii po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Irbesartan Teva obsahuje

Liečivo je irbesartan.

Každá 75 mg filmom obalená tableta Irbesartanu Teva obsahuje 75 mg irbesartanu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: povidón, predželatínovaný (kukuričný) škrob, poloxamér 188, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný hydratovaný oxid kremičitý a magnéziumstearát.

Filmový obal: polydextróza, oxid titaničitý, hypromelóza a makrogol 4000.

Ako vyzerá Irbesartan Teva a obsah balenia

Irbesartan Teva 75 mg filmom obalené tablety: biela až sivobiela, podlhovastá, filmom obalená tableta. Jedna strana tablety je označená číslom „93“. Druha strana tablety je označená číslom „7464“.

Irbesartan Teva je dostupný v baleniach po 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet v neperforovaných blistroch, v baleniach po 50 x 1 a 56 x 1 filmom obalených

tabliet v blistroch s jednotlivou dávkou a v kalendárnom balení po 28 filmom obalených tabliet v neperforovaných blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii :

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Holandsko

Výrobcovia:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poľsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Spojené kráľovstvo

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +420 251 007 111

Τel: +35351321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 900

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +(48) 22 345 93 00

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel: (351) 214 235 910

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +4021 230 652

Hrvatska

Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Ireland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +(421) 2 5726 7911

Ísland

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Puh/Tel: +358 20180 5900

Italia

Sverige

Teva Italia S.r.l.

Teva Sweden AB

Tel: +(39) 028917981

Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος

United Kingdom

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva UK Limited

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +44 1977628500

Latvija

 

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

Tel: +371 67 323 666

 

Lietuva

 

UAB “Sicor Biotech”

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúrypre lieky : http://www.ema.europa.eu/.

Písomná informácia pre používateľa

Irbesartan Teva 150 mg filmom obalené tablety irbesartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať váš liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Irbesartan Teva a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Teva

3.Ako užívať Irbesartan Teva

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Irbesartan Teva

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Irbesartan Teva a na čo sa používa

Irbesartan Teva patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan Teva zabraňuje naviazaniu angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Irbesartan Teva spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.

Irbesartan Teva sa používa u dospelých pacientov na

liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

na ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Teva

Neužívajte Irbesartan Teva

ak ste alergický na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa užívaniu Irbesartanu Teva na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo).

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén.

Irbesartan Teva sa nemá používať u detí a mladistvých (do 18 rokov).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Irbesartan Teva, obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka nasledovné:

ak nadmerne zvraciate alebo máte hnačku

ak máte problémy s obličkami

ak máte problémy so srdcom

ak dostávate Irbesartan Teva na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade Vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie obličiek.

ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká.

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou

-ak užívate aliskirén

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Irbesartan Teva“.

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá podávať deťom do 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená. Ak dieťa prehltne nejaké tablety, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Iné lieky a Irbesartan Teva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach “Neužívajte Irbesartan Teva“ a „Upozornenia a opatrenia“).

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

draslíkové výživové doplnky

soli obsahujúce draslík

draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)

lieky obsahujúce lítium

Ak užívate lieky proti bolesti nazývané nesteroidové protizápalové lieky, môže sa účinok irbesartanu znižovať.

Tehotenstvo a dojčenie Tehotenstvo

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár vám poradí, aby ste prestali užívať Irbesartan Teva pred tým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu Teva. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a váš lekár vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri liečbe Irbesartanom Teva sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov.

3. Ako užívať Irbesartan Teva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spôsob používania

Irbesartan Teva sa užíva perorálne. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár). Irbesartan Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali

v užívaní Irbesartanu Teva, pokiaľ váš lekár nerozhodne inak.

Pacienti s vysokým krvným tlakom

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v závislosti od odozvy Vášho krvného tlaku.

Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ochorením obličiek

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavuje dávka 300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby u určitých pacientov, ako u pacientov podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 rokov.

Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby.

Ak užijete viac Irbesartanu Teva, ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Irbesartan Teva

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.

Ako u podobných liekov, vyskytli sa zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku u pacientov užívajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto symptómov alebo máte skrátené dýchanie, prestaňte užívať

Irbesartan Teva a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Prehľad vedľajších účinkov:

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí): ak trpíte vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek, môžu krvné testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka.

Časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ľudí): závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré ovplyvňujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza). U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval aj závrat, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov a svalov a zníženie hladín bielkoviny červených buniek krvi (hemoglobín).

Menej časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí): rýchle búšenie srdca, návaly tepla, kašeľ, hnačka, porucha trávenia/pálenie záhy, sexuálna dysfunkcia (problémy so sexuálnou výkonnosťou), bolesť na hrudníku.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pocit točenia, bolesť hlavy, porucha chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, znížený počet krvných doštičiek, porucha funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v krvi, zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída). Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnutie kože a/alebo očných bielok).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Irbesartan Teva

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo na fólii po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Irbesartan Teva obsahuje

Liečivo je irbesartan.

Každá 150 mg filmom obalená tableta Irbesartanu Teva obsahuje 150 mg irbesartanu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: povidón, predželatínovaný (kukuričný) škrob, poloxamér 188, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný hydratovaný oxid kremičitý a magnéziumstearát.

Filmový obal: polydextróza, oxid titaničitý, hypromelóza a makrogol 4000.

Ako vyzerá Irbesartan Teva a obsah balenia

Irbesartan Teva 150 mg filmom obalené tablety: biela až sivobiela, podlhovastá, filmom obalená tableta. Jedna strana tablety je označená číslom „93“. Druha strana tablety je označená číslom „7465“.

Irbesartan Teva je dostupný v baleniach po 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet v neperforovaných blistroch, v baleniach po 50 x 1 a 56 x 1 filmom obalených

tabliet v blistroch s jednotlivou dávkou a v kalendárnom balení po 28 filmom obalených tabliet v neperforovaných blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Holandsko

Výrobcovia:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poľsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Spojené kráľovstvo

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G

Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +420 251 007 111

Τel: +35351321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +(48) 22 345 93 00

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel: (351) 214 235 910

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 212 08 90

France

Slovenija

Teva Santé

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Ireland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +(421) 2 5726 7911

Ísland

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Puh/Tel: +358 20 180 590

Italia

Sverige

Teva Italia S.r.l.

Teva Sweden AB

Tel: +(39) 0289179801

Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος

United Kingdom

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva UK Limited

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +44 1977628500

Latvija

 

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

Tel: +371 67 323 666

 

Lietuva

 

UAB “Sicor Biotech”

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky : http://www.ema.europa.eu/.

Písomná informácia pre používateľa

Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety irbesartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať váš liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je Irbesartan Teva a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Teva

3.Ako užívať Irbesartan Teva

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Irbesartan Teva

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Irbesartan Teva a na čo sa používa

Irbesartan Teva patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan Teva zabraňuje naviazaniu angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Irbesartan Teva spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.

Irbesartan Teva sa používa u dospelých pacientov na

liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

na ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Teva

Neužívajte Irbesartan Teva

ak ste alergický na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa užívaniu Irbesartanu Teva na začiatku tehotenstva - pozri časť tehotenstvo).

ak máte cukrovku alebo poruchu funkcie obličiek a užívate liek na zníženie krvného tlaku obsahujúci aliskirén.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Irbesartan Teva, obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka nasledovné:

ak nadmerne zvraciate alebo máte hnačku

ak máte problémy s obličkami

ak máte problémy so srdcom

ak dostávate Irbesartan Teva na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie obličiek.

ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, ktoré sa používajú na liečbu vysokého tlaku krvi:

-inhibítor ACE (napríklad enalapril, lizinopril, ramipril), najmä ak máte problémy s obličkami súvisiace s cukrovkou

-ak užívate aliskirén

Lekár vám môže pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.

Pozri tiež informácie v časti „Neužívajte Irbesartan Teva“.

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).

Deti a dospievajúci

Tento liek sa nemá podávať deťom do 18 rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená. Ak dieťa prehltne nejaké tablety, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Iné lieky a Irbesartan Teva

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lekár vám možno bude musieť zmeniť dávku a/alebo urobiť iné opatrenia:

Ak užívate inhibítor ACE alebo aliskirén (pozri tiež informácie v častiach “Neužívajte Irbesartan Teva“ a „Upozornenia a opatrenia“).

Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

draslíkové výživové doplnky

soli obsahujúce draslík

draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)

lieky obsahujúce lítium

Ak užívate lieky proti bolesti nazývané nesteroidové protizápalové lieky, môže sa účinok irbesartanu znižovať.

Tehotenstvo a dojčenie Tehotenstvo

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár vám poradí, aby ste prestali užívať Irbesartan Teva pred tým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu Teva. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Povedzte vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Irbesartan Teva sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a váš lekár Vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri liečbe Irbesartanom Teva sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak

sa u vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov.

3. Ako užívať Irbesartan Teva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spôsob používania

Irbesartan Teva sa užíva perorálne. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár). Irbesartan Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali

v užívaní Irbesartanu Teva, pokiaľ Váš lekár nerozhodne inak.

Pacienti s vysokým krvným tlakom

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v závislosti od odozvy Vášho krvného tlaku.

Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ochorením obličiek

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavuje dávka 300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby u určitých pacientov, ako u pacientov podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 rokov.

Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby.

Ak užijete viac Irbesartanu Teva, ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Irbesartan Teva

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.

Ako u podobných liekov, vyskytli sa zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku u pacientov užívajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto symptómov alebo máte skrátené dýchanie, prestaňte užívať

Irbesartan Teva a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Prehľad vedľajších účinkov:

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí): ak trpíte vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek, môžu krvné testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka.

Časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ľudí): závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré ovplyvňujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza). U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s

ochorením obličiek sa pozoroval aj závrat, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov a svalov a zníženie hladín bielkoviny červených buniek krvi (hemoglobín).

Menej časté (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí): rýchle búšenie srdca, návaly tepla, kašeľ, hnačka, porucha trávenia/pálenie záhy, sexuálna dysfunkcia (problémy so sexuálnou výkonnosťou), bolesť na hrudníku.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): pocit točenia, bolesť hlavy, porucha chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, znížený počet krvných doštičiek, porucha funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v krvi, zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída). Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnutie kože a/alebo očných bielok).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Irbesartan Teva

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli alebo na fólii po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Irbesartan Teva obsahuje

Liečivo je irbesartan.

Každá 300 mg filmom obalená tableta Irbesartanu Teva obsahuje 300 mg irbesartanu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: povidón, predželatínovaný (kukuričný) škrob, poloxamér 188, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný hydratovaný oxid kremičitý a magnéziumstearát.

Filmový obal: polydextróza, oxid titaničitý, hypromelóza a makrogol 4000.

Ako vyzerá Irbesartan Teva a obsah balenia

Irbesartan Teva 300 mg filmom obalené tablety: biela až sivobiela, podlhovastá, filmom obalená tableta. Jedna strana tablety je označená číslom „93“. Druha strana tablety je označená číslom „7466“.

Irbesartan Teva je dostupný v baleniach po 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet v neperforovaných blistroch, v baleniach po 50 x 1 a 56 x 1 filmom obalených tabliet v blistroch s jednotlivou dávkou a v kalendárnom balení po 28 filmom obalených tabliet v neperforovaných blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem Holandsko

Výrobcovia:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Poľsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Spojené kráľovstvo

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./A.G.

Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +420 251 007 111

Τel: +35351321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

 

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +(48) 22 345 93 00

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel: (351) 214 235 910

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +4021 230 65 24

Hrvatska

Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Ireland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +(421) 2 5726 7911

Ísland

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Sverige

Italia

Teva Sweden AB

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(46) 42 12 11 00

Tel: +(39) 0289179801

United Kingdom

Κύπρος

Teva UK Limited

Teva Ελλάς Α.Ε.

Tel: +44 1977628500

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

 

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

 

Tel: +371 67 323 666

 

Lietuva

 

UAB “Sicor Biotech”

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky (EMA): http://www.ema.europa.eu/.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis