Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Označenie obalu - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuIscover
Kód ATC klasifikácieB01AC04
Látkaclopidogrel
VýrobcaSanofi-aventis groupe

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA

1.NÁZOV LIEKU

Iscover 75 mg filmom obalené tablety klopidogrel

2.LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 75 mg klopidogrelu (vo forme hydrogénsíranu).

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aj ricínový olej hydrogenovaný a laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

28 filmom obalených tabliet

30 filmom obalených tabliet

50x1 filmom obalených tabliet

84 filmom obalených tabliet

90 filmom obalených tabliet

100 filmom obalených tabliet

14 filmom obalených tabliet

7 filmom obalených tabliet

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. (pre PVC/PVDC/hliníkové blistre)

Alebo Žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie. (pre celohliníkové blistre)

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paríž Francúzsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/98/070/001a 28 tabliet

EU/1/98/070/001b 28 tabliet

EU/1/98/070/002a 50x1 tabliet

EU/1/98/070/002b 50x1 tabliet

EU/1/98/070/003a 84 tabliet

EU/1/98/070/003b 84 tabliet

EU/1/98/070/004a 100 tabliet

EU/1/98/070/004b 100 tabliet

EU/1/98/070/005a 30 tabliet

EU/1/98/070/005b 30 tabliet

EU/1/98/070/006a 90 tabliet

EU/1/98/070/006b 90 tabliet

EU/1/98/070/007a 14 tabliet

EU/1/98/070/007b 14 tabliet

EU/1/98/070/011a 7 tabliet

EU/1/98/070/011b 7 tabliet

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Iscover 75 mg

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

(BLISTER / 7, 14, 28 alebo 84 tabliet)

1. NÁZOV LIEKU

Iscover 75 mg filmom obalené tablety klopidogrel

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5.INÉ

Kalendárne dni Po

Ut

St Št Pi So Ne

1.týždeň

2.týždeň (len pre škatuľky s počtom tabliet 14, 28 a 84)

3.týždeň (len pre škatuľky s počtom tabliet 28; 84)

4.týždeň (len pre škatuľky s počtom tabliet 28; 84)

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER / 30, 50x1, 90 alebo 100 tabliet

1. NÁZOV LIEKU

Iscover 75 mg filmom obalené tablety klopidogrel

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {MM/RRRR}

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA

1. NÁZOV LIEKU

Iscover 300 mg filmom obalené tablety klopidogrel

2. LIEČIVO

Každá tableta obsahuje 300 mg klopidogrelu (vo forme hydrogénsíranu).

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje aj ricínový olej hydrogenovaný a laktózu. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

4x1 filmom obalené tablety

30x1 filmom obalených tabliet

100x1 filmom obalených tabliet

10x1 filmom obalených tabliet

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na vnútorné použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paríž Francúzsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/98/070/008 4x1 filmom obalené tablety

EU/1/98/070/009 30x1 filmom obalených tabliet

EU/1/98/070/010 100x1 filmom obalených tabliet

EU/1/98/070/012 10x1 filmom obalených tabliet

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Iscover 300 mg

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH

ALEBO STRIPOCH

BLISTER / 4x1, 10x1, 30x1 alebo 100x1 tabliet

1. NÁZOV LIEKU

Iscover 300 mg filmom obalené tablety klopidogrel

2. NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis groupe

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis