Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kadcyla (trastuzumab emtansine) – Označenie obalu - L01XC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuKadcyla
Kód ATC klasifikácieL01XC14
Látkatrastuzumab emtansine
VýrobcaRoche Registration Ltd

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1.NÁZOV LIEKU

Kadcyla 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu trastuzumab emtansín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

100 mg jednorazová injekčná liekovka obsahujúca prášok na prípravu infúzneho koncentrátu poskytuje po rozpustení 5 ml roztoku trastuzumab emtansínu s koncentráciou 20 mg/ml.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina sukcínová, hydroxid sodný, sacharóza, polysorbát 20.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na prípravu infúzneho koncentrátu 1 injekčná liekovka so 100 mg

5.SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2ºC – 8ºC)

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/885/001

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č . šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

<Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.>

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ETIKETA NA INJEKČNEJ LIEKOVKE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Kadcyla 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu trastuzumab emtansín

Intravenózne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

100 mg

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽKA

1. NÁZOV LIEKU

Kadcyla 160 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu trastuzumab emtansín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

160 mg jednorazová injekčná liekovka obsahujúca prášok na prípravu infúzneho koncentrátu poskytuje po rozpustení 8 ml roztoku trastuzumab emtansínu s koncentráciou 20 mg/ml.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Kyselina sukcínová, hydroxid sodný, sacharóza, polysorbát 20.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášok na prípravu infúzneho koncentrátu 1 injekčná liekovka so 160 mg

5. SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE(UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke (2ºC – 8ºC)

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/885/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č . šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

<Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.>

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ETIKETA NA INJEKČNEJ LIEKOVKE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODANIA

Kadcyla 160 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu trastuzumab emtansín

Intravenózne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Na intravenózne použitie po rekonštitúcii a zriedení

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

160 mg

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis