Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Karvea (irbesartan) - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuKarvea
Kód ATC klasifikácieC09CA04
Látkairbesartan
VýrobcaSanofi-aventis groupe

Karvea

irbesartan

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Karvea. Vysvetľuje, akým spôsobom Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) vyhodnotil liek a dospel k stanovisku v prospech vydania povolenia na uvedenie na trh, ako aj k odporúčaniam, ako používať liek Karvea.

Čo je liek Karvea?

Karvea je liek, ktorý obsahuje účinnú látku irbesartan. Je dostupný vo forme tabliet (75, 150 a 300 mg).

Na čo sa liek Karvea používa?

Liek Karvea sa používa u dospelých s esenciálnou hypertenziou (vysokým krvným tlakom). Esenciálny znamená, že hypertenzia nemá žiadnu zjavnú príčinu. Liek Karvea sa tiež používa na liečbu obličkových ochorení u pacientov s hypertenziou a cukrovkou 2. typu (cukrovka bez závislosti na inzulíne).

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Ako sa liek Karvea užíva?

Bežná odporúčaná dávka lieku Karvea je 150 mg jedenkrát denne. Ak krvný tlak nie je dostatočne regulovaný, dávku možno zvýšiť na 300 mg denne alebo sa môžu pridať iné lieky na hypertenziu, napríklad hydrochlorotiazid. Pacientom, ktorí sú na hemodialýze (technika čistenia krvi), alebo pacientom starším ako 75 rokov, možno podať úvodnú dávku 75 mg.

U pacientov s hypertenziou a cukrovkou 2. typu sa liek Karvea pridáva k niektorým iným liekom na hypertenziu. Liečba sa začína dávkou 150 mg užívanou jedenkrát denne a zvyčajne sa zvyšuje

na dávku 300 mg užívanú jedenkrát denne.

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Akým spôsobom liek Karvea účinkuje?

Účinná látka lieku Karvea, irbesartan, je antagonista receptorov angiotenzínu II, čo znamená, že bráni pôsobeniu hormónu nazývaného angiotenzín II v tele. Angiotenzín II je účinný vazokonstriktor (látka, ktorá zužuje krvné cievy). Irbesartan bráni účinkom hormónu blokovaním receptorov, na ktoré sa angiotenzín II bežne viaže, čím umožňuje rozšírenie krvných ciev. Týmto krvný tlak klesne, čím sa znižujú riziká ochorení súvisiacich s vysokým krvným tlakom, ako je napríklad mozgová porážka.

Ako bol liek Karvea skúmaný?

Liek Karvea bol pôvodne skúmaný v 11 štúdiách z hľadiska svojho účinku na krvný tlak. Liek Karvea sa porovnával s placebom (zdanlivým liekom) u 712 pacientov a s inými liekmi na hypertenziu (atenololom, enalaprilom alebo amlodipínom) u 823 pacientov. Taktiež sa skúmalo jeho použitie

v kombinácii s hydrochlorotiazidom u 1 736 pacientov. Hlavným meradlom účinnosti bolo zníženie diastolického krvného tlaku (krvného tlaku meraného medzi dvoma údermi srdca).

V prípade liečby ochorenia obličiek sa liek Karvea ďalej skúmal v dvoch veľkých štúdiách, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 2 326 pacientov s cukrovkou 2. typu. Liek Karvea sa užíval dva alebo viac rokov.

V jednej štúdii sa sledovali ukazovatele poškodenia obličiek prostredníctvom merania vylučovania proteínu albumínu z obličiek v moči. V druhej štúdii sa sledovalo, či liek Karvea predĺži čas, za ktorý u pacientov dôjde k zdvojnásobeniu hladiny kreatinínu v krvi (ukazovateľ ochorenia obličiek), resp. za ktorý potrebujú transplantáciu obličky alebo hemodialýzu alebo za ktorý nastane smrť. V rámci tejto štúdie sa liek Karvea porovnával s placebom a amlodipínom.

Aký prínos preukázal liek Karvea v týchto štúdiách?

V štúdiách hodnotiacich krvný tlak bol liek Karvea účinnejší ako placebo pri znižovaní diastolického krvného tlaku a mal podobné účinky ako ostatné lieky na hypertenziu. Ak sa používal spolu

s hydrochlorotiazidom výsledný účinok zodpovedal súčtu účinkov obidvoch liekov.

V prvej štúdii sledujúcej ochorenie obličiek bol liek Karvea účinnejší ako placebo pri znižovaní rizika rozvoja poškodenia obličiek meraného vylučovaním bielkovín. V druhej štúdii sledujúcej ochorenie obličiek liek Karvea znížil relatívne riziko zdvojnásobenia hladiny kreatinínu v krvi, transplantácie obličky alebo potreby hemodialýzy, resp. riziko smrti počas štúdie o 20 % v porovnaní s placebom. V porovnaní s amlodipínom došlo k zníženiu relatívneho rizika o 23 %. Hlavným prínosom bol účinok na hladiny kreatinínu v krvi.

Aké riziká sa spájajú s užívaním lieku Karvea?

Najčastejší vedľajší účinok lieku Karvea (pozorovaný u viac než 1 pacienta z 10) je hyperkaliémia (vysoká hladina draslíka v krvi). Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Karvea sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov.

Liek Karvea nesmú užívať osoby, ktoré sú precitlivené (alergické) na irbesartan alebo na akékoľvek iné zložky lieku. Liek nesmú užívať ženy po treťom mesiaci tehotenstva. Neodporúča sa jeho používanie ani počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Liek Karvea v kombinácii s liekmi obsahujúcimi aliskirén

(používanými na liečbu esenciálnej hypertenzie) nesmú užívať pacienti s cukrovkou ani pacienti so stredne závažným alebo závažným poškodením obličiek.

Prečo bol liek Karvea povolený?

Výbor CHMP rozhodol, že prínosy lieku Karvea sú väčšie než riziká spojené s jeho užívaním a odporučil udeliť povolenie na uvedenie na trh.

Ďalšie informácie o lieku Karvea

Dňa 27. augusta 1997 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Karvea na trh platné v celej Európskej únii.

Úplné znenie správy EPAR o lieku Karvea sa nachádza na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Ak potrebujete

ďalšie informácie o liečbe liekom Karvea, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 07-2013

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis