Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ketoconazole HRA (ketoconazole) – Písomná informácia pre používateľa - J02AB02

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuKetoconazole HRA
Kód ATC klasifikácieJ02AB02
Látkaketoconazole
VýrobcaLaboratoire HRA Pharma

Písomná informácia pre používateľa: Informácie pre pacienta

Ketoconazole HRA 200 mg tablety ketokonazol

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1.Čo je Ketoconazole HRA a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ketoconazole HRA

3.Ako užívať Ketoconazole HRA

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Ketoconazole HRA

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Ketoconazole HRA a na čo sa používa

Ketoconazole HRA je liek obsahujúci liečivo ketokonazol. Slúži na liečbu endogénneho Cushingovho syndrómu (ochorenie, pri ktorom telo vytvára nadbytok kortizolu) u dospelých a dospievajúcich starších než 12 rokov.

Cushingov syndróm je spôsobovaný nadmernou tvorbou hormónu nazývaného kortizol, ktorý produkujú nadobličky. Ketoconazole HRA slúži na potláčanie činnosti enzýmov zodpovedných za syntézu kortizolu. Následne tak môže znižovať nadmernú tvorbu kortizolu vo vašom tele a tlmiť príznaky Cushingovho syndrómu.

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ketoconazole HRA

Neužívajte Ketoconazole HRA

-ak ste alergický na ketokonazol a/alebo akékoľvek imidazolové antimykotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek (uvedených v časti 6)

-ak máte pečeňové problémy

-ak ste tehotná

-ak dojčíte

-ak ste niekedy mal/a nepravidelný srdcový tep

-ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

-určité lieky na zníženie hladiny cholesterolu v krvi: simvastatín, atorvastatín, lovastatín

-určité lieky na srdce: epleronon, dronedaron, disopyramid, felodipín, nisoldipín, ranolazín

-určité lieky používané na liečbu malárie: chinidín, halofantrín

-určité lieky používané na liečbu závažných psychických chorôb a závažnej depresie: pimozid, sertindol, lurasidon, kvetiapín

-určité lieky na alergie: mizolastín

-dabigatran – liek brániaci vzniku krvných zrazenín

-určité lieky pomáhajúce so spánkom a na úzkosť: triazolam, alprazolam, midazolam (užívané

ústami)

-určité lieky na migrenózne ataky: dihydroergotamín, ergometrín (ergonovín), ergotamín a metylergometrín (metylergonovín)

-určité lieky používané na rakoviny: irinotekan, everolimus

-sirolimus: bráni vášmu telu v odmietnutí transplantovanej obličky

-tolvaptan používaný na špecifické ochorenie nazývané „syndróm nevhodnej sekrécie antidiuretického hormónu“

-vardenafil u mužov starších než 75 rokov – prípravok používaný na liečbu poruchy erekcie u dospelých mužov

-určité lieky na HIV: sachinavir/ritonavir, sachinavir

-určité liečivá na liečbu dlhodobej (chronickej) hepatitídy typu C (infekčné ochorenie, ktoré postihuje pečeň, vyvolané vírusom hepatitídy typu C): paritaprevir/ombitasvir (ritonavir)

-metadón: liek slúžiaci na liečbu závislosti na liekoch

-U pacientov s chorobami obličiek:

kolchicín: liek na dnu

fesoterodín a solifenacín: lieky na príznaky hyperaktívneho močového mechúra

telitromycín a klaritromycín: lieky používané na infekcie

Nepoužívajte Ketoconazole HRA, ak sa vás týkajú vyššie uvedené. Ak si nie ste istý/á, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, než začnete užívať Ketoconazole HRA.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ketoconazole HRA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ochorenie pečene

Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak ste niekedy mali nejakú chorobu pečene. Vaše pečeňové enzýmy budú pravidelne sledované pred začatím liečby, jedenkrát týždenne v priebehu prvého mesiaca po začatí liečby prípravkom Ketoconazole HRA a potom mesačne po dobu 6 mesiacov. Prípravok môže totiž mať toxické účinky na pečeň. Funkcie pečene vám lekár skontroluje aj neskôr v prípade zvýšenia dennej dávky ketokonazolu. Liečbu ihneď zastavte a obráťte sa na svojho lekára, ak sa nebudete cítiť dobre alebo sa objavia príznaky ako strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, únava, žltačka, bolesti brucha alebo tmavý moč.

Špecifický režim dávkovania

Ak užívate s prípravkom Ketoconazole HRA aj náhradné glukokortikoidy, váš lekár by vám mal vysvetliť, ako upravovať dávku náhradnej glukokortikoidovej liečby, ak ste v strese alebo podstupujete chirurgický výkon alebo máte infekciu. Okrem toho by ste mali dostať núdzovú kartičku a núdzovú glukokortikoidovú súpravu.

Funkcia nadobličiek

Váš lekár bude pravidelne sledovať funkciu nadobličiek. Tento postup je štandardnou súčasťou liečby Cushingovho syndrómu, keďže sa nedostatočná funkcia nadobličiek môže rozvinúť v priebehu liečby. Ak sa u vás objavia príznaky ako slabosť, únava, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie alebo nízky krvný tlak, ihneď sa obráťte na svojho lekára.

Ochorenie srdca

Ketoconazole HRA môže meniť spôsob, akým bije vaše srdce. Táto zmena môže byť závažná. Ak sa u vás v priebehu liečby objaví búšenie srdca alebo nepravidelný tep, ihneď sa obráťte na svojho lekára.

Kyslosť žalúdka

Minimálne 2 hodiny po užití prípravku Ketoconazole HRA neužívajte antacidá (napr. hydroxid hlinitý) ani iné lieky proti kyslosti žalúdka.

Použitie s pasireotidom

Ak užívate pasireotid (okrem iných liekov používaných na liečbu podskupiny Cushingovho syndrómu), informujte svojho lekára. U pacientov s chorobami srdca môže spôsobovať závažné nežiaduce účinky.

Pridružené zápalové/autoimunitné ochorenia

Ak trpíte na autoimunitné ochorenie, oznámte to svojmu lekárovi. Bude vás starostlivo sledovať.

Ketoconazole HRA a alkohol

V priebehu liečby prípravkom Ketoconazole HRA nekonzumujte alkohol. Môže spôsobiť reakciu podobnú disulfiramovej (veľmi nepríjemná reakcia charakteristická hlavne závažným sčervenaním).

Deti a dospievajúci

Tento liek sa neodporúča u detí mladších než 12 rokov, keďže nie sú k týmto pacientom k dispozícii dostatočné údaje.

Iné liečivé prípravky a prípravok Ketoconazole HRA

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Niektoré lieky sa nesmú užívať v kombinácii s prípravkom Ketoconazole HRA (pozri časť 2). Ak užívate Ketoconazole HRA spolu s inými liekmi, požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o ďalšie informácie.

Lieky, ktoré môžu s prípravkom Ketoconazole HRA interagovať, zahŕňajú:

-perorálne lieky proti zrážaniu krvi (užívané ústami): rivaroxaban, apixaban, cilostazol, warfarín a iné kumarínové prípravky

-lieky na HIV ako maraviroc, indinavir, nevirapín, ritonavir

-určité lieky na rakovinu ako vinka-alkaloidy, busulfan, docetaxel, erlotinib, imatinib, dasatinib, sunitinib, lapatinib, nilotinib, bortezomib, paklitaxel, vinkritín, vinblastín, cabozantinib, dabrafenib, kabazitaxel, crizotinib, ibrutinib

-lieky používané na liečbu infekcií: rifabutín, telitromycín, rifampicín, isoniazid, klaritromycín

-určité lieky proti diabetu: repaglinid, saxagliptin, tolbutamid

-určité lieky na mentálne poruchy: buspiron, aripiprazol, haloperidol, reboxetín, risperidon

-určité lieky na srdce – verapamil, digoxín, nadolol, aliskirén

-určité lieky proti kŕčom: karbamazepín, fenytoín

-určité glukokortikoidy – ako napr. budezonid, flutikazón, dexametazón, metylprednisolón, ciklezonid

-určité silné lieky proti bolesti (narkotiká) – ako napr. alfentanyl, fentanyl, buprenorfín (injekčný alebo užívaný pod jazykom), oxykodón

-určité lieky na nevoľnosť a vracanie: domperidon, aprepitant

-naloxegol (liek na liečbu zápchy špecificky spôsobenej silnými liekmi proti bolesti)

-iné: sildenafil, solifenacín, tolterodin, mitotan, praziquantel, eletriptan, fesoterodin, salmeterol, bosentan, midazolam (injekčne), tadalafil, vardenafil, temsirolimus, cinakalcet, takrolimus, ebastab, cyklosporín, kolchicín

Minimálne 2 hodiny po užití prípravku Ketoconazole HRA neužívajte antacidá (napr. hydroxid hlinitý) ani iné lieky proti kyslosti žalúdka (pozri časť Upozornenia a opatrenia).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tento liečivý prípravok neužívajte v priebehu tehotenstva. Ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom.

V priebehu liečby prípravkom Ketoconazole HRA nesmiete dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V priebehu liečby prípravkom Ketoconazole HRA boli uvádzané závraty alebo spavosť. Ak sa u vás tieto príznaky objavia, neriaďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Ketoconazole HRA obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že máte intoleranciu na niektoré cukry, porozprávajte sa s ním, než začnete tento prípravok užívať.

3.Ako užívať Ketoconazole HRA

Začatie a následné sledovanie liečby musí viesť endokrinológ.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Váš lekár vám spraví pred začatím liečby krvné testy, ktoré bude v jej priebehu pravidelne opakovať, aby mohol zistiť možné abnormality a zmerať hladiny kortizolu. Dávku vám upraví podľa vášho stavu, aby ste dosiahli normálne hladiny kortizolu.

Odporúčaná úvodná dávka je obvykle 600 mg na deň, užíva sa ústami (3 tablety za deň v 3 rôzne doby). Na obnovenie normálnych hladín kortizolu môže byť potrebná denná dávka od 400 mg denne (2 tablety) po 1

200 mg denne (6 tabliet) užívaných ústami v 2 až 3 dávkach.

Ak užijete viac prípravku Ketoconazole HRA, ako máte

Ak ste užili vyššiu než predpísanú dávku prípravku Ketoconazole HRA, obráťte sa ihneď na svojho lekára.

Ak zabudnete užiť Ketoconazole HRA

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť jednu dávku, užite ju, hneď ako si spomeniete. Potom pokračujte v pravidelnom dávkovaní podľa predpisu. Nemeňte si sami predpísanú dávku.

Ak prestanete užívať Ketoconazole HRA

Ak prerušíte svoju liečbu prípravkom Ketocnazole HRA, vaše hladiny kortizolu môžu opäť stúpnuť a príznaky sa môžu vrátiť. Z toho dôvodu neprestávajte prípravok Ketoconazole HRA užívať, ak vám lekár nepovie ináč.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Zriedkavo sa môžu objaviť problémy s pečeňou (môžu sa objaviť u maximálne 1 osoby z 1000).

Ak sa u vás objavia ktorékoľvek z nasledujúcich účinkov, prestaňte užívať prípravok Ketoconazole HRA a ihneď informujte svojho lekára:

-dlhodobé závažné bolesti hlavy alebo zahmlené videnie

-ťažké nechutenstvo (anorexia)

-strata hmotnosti

-nevoľnosť alebo vracanie

-neobvyklá únava alebo horúčka

-bolesti brucha

-svalová slabosť

-zožltnutie kože alebo beľma očí

-neobvykle tmavý moč alebo bledá stolica

Môže sa objaviť nedostatočnosť nadobličiek a dokonca mať charakter závažného vedľajšieho účinku. Ketoconazole HRA môže dočasne znížiť množstvo hormónov vytváraných vašimi nadobličkami (kortizolu) na hladiny ležiace pod normálnym rozmedzím. Váš lekár to však napraví pomocou vhodných hormonálnych

liekov alebo úpravou dávky prípravku Ketoconazole HRA. Ak sa u vás objavia príznaky ako slabosť, únava, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie alebo nízky krvný tlak, ihneď sa obráťte na svojho lekára.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u viac než 1 osoby z 10):

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi

Časté vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u maximálne 1 osoby z 10):

Adrenálna insuficiencia (zníženie

Vracanie

 

množstva hormónov (kortizolu))

Hnačka

Nevoľnosť

• Kožné reakcie (svrbenie, vyrážka)

Bolesti brucha

Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u maximálne 1 osoby zo 100):

Alergické reakcie, ktoré môžu byť zriedkavo závažné

Zmena laboratórnych markerov

Zníženie počtu trombocytov

Bolesti hlavy

Závraty

Ospalosť

Kožné reakcie (žihľavka)

Vypadávanie vlasov

Únava

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u maximálne 1 osoby z 1000):

Závažné problémy s pečeňou

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u maximálne 1 osoby z 10 000):

Pyrexia (horúčka)

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

Nespavosť

Nervozita

Intolerancia k alkoholu

Strata alebo zvýšenie chuti do jedla

Zvýšenie intrakraniálneho tlaku

Mravenčenie alebo jemné bodavé pocity

Neznášanlivosť svetla

Krvácanie z nosa

Dyspepsia (narušené trávenie)

Plynatosť

Zmena farby jazyka

Sucho v ústach

Narušenie vnímania chuti

Sčervenanie kože

Myalgia (bolesť svalov)

Artralgia (bolesť kĺbov)

Poruchy menštruácie

Azoospermia (nulový počet spermií)

Erektílna dysfunkcia

Gynekomastia (zväčšenie prsného tkaniva u mužov)

Periférny edém (opuch končatín)

Pocit nepokoja

Návaly tepla

Prechodné zníženie testosterónu, mužského hormónu (androgénu) vytváraného v tele, hlavne v semenníkoch

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Ketoconazole HRA

-Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

-Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli (škatuľke) a na blistri po označení EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

-Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

-Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje prípravok Ketoconazole HRA 200 mg tablety

-Liečivo je ketokonazol.

-Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, stearát horečnatý.

Ako vyzerá prípravok Ketoconazole HRA 200 mg tablety a obsah balenia

Ketoconazole HRA je k dispozícii v balení obsahujúcom 60 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Laboratoire HRA Pharma 15 rue béranger

75003 Paríž

Francúzsko

Výrobca

Centre Spécialités Pharmaceutiques 76-78 avenue du Midi

63800 Courron d‘Auvergne Francúzsko

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno

Poľsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Belgicko

Litva

HRA Pharma Benelux

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Bulharsko

Luxembursko

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Česká republika

Maďarsko

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Dánsko

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

 

Nemecko

Holandsko

HRA Pharma Deutschland GmbH

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Estónsko

Nórsko

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Grécko

Rakúsko

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Španielsko

Poľsko

HRA Pharma Iberia S.L.

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 34 902 107 428

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Francúzsko

Portugalsko

HRA Pharma France

HRA Pharma Iberia S.L. Sucursal em Portugal

Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

Tel: +351 707 501 996

Chorvátsko

Rumunsko

Arenda d.o.o

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 385-(0)1 644 4480

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Írsko

Slovinsko

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Laboratoire HRA Pharma

Tel: 1800 812 984

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ísland

Slovenská republika

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Taliansko

Fínsko

HRA Pharma Italia Srl Società Unipersonale

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 39 06 59 60 09 87

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Cyprus

Švédsko

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Lotyšsko

Veľká Británia

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: 0800 917 9548

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v MM/RRRR.

Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: http://www.ema.europa.eu. Nájdete tam aj odkazy na ďalšie webové stránky o zriedkavých ochoreniach a ich liečbe.

Príloha IV

Vedecké závery a dôvody zmeny podmienok rozhodnutia (rozhodnutí) o registrácii

Vedecké závery

Vzhľadom na hodnotiacu správu Výboru pre posúdenie rizík liekov (PRAC) o periodicky aktualizovanej správe (správach) o bezpečnosti lieku (PSUR) pre ketokonazol (len centrálne povolený liek) dospel Výbor pre humánne lieky (CHMP) k týmto vedeckým záverom:

Ketokonazol je účinný inhibítor enzymatického systému CYP3A4. Farmakokinetika liekov, ktoré sú substrátmi CYP3A4, môže byť pri súbežnom podávaní s ketokonazolom ovplyvnená, čo môže potenciálne viesť ku klinicky významným závažným nežiaducim účinkom liekov a/alebo potrebe úpravy dávky týchto liekov. Vzhľadom na dostupné údaje výbor PRAC zvažuje, že by interakcia ketokonazolu s naloxegolom mala byť pridaná do informácií o lieku. Informácie o lieku by mali tiež obsahovať aktualizované informácie o inhibícii proteínu rezistencie proti rakovine prsníka ketokonazolom a nové informácie týkajúce sa možnej inhibície niekoľkých transportérov ketokonazolom.

Vzhľadom na údaje uvedené v revidovanej správe (správach) o bezpečnosti lieku (PSUR) preto výbor PRAC zvážil uznanie zmien v informáciách o lieku pre lieky obsahujúce ketokonazol.

Výbor pre humánne lieky (CHMP) súhlasí s vedeckými závermi PRAC.

Dôvody zmeny podmienok rozhodnutia (rozhodnutí) o registrácii

Na základe vedeckých záverov pre ketokonazol (len centrálne povolený liek) je CHMP toho názoru, že pomer prínosu a rizika lieku (liekov) obsahujúceho (obsahujúcich) liečivo ketokonazol je priaznivý

za predpokladu, že budú prijaté navrhované zmeny v informáciách o lieku.

CHMP odporúča zmenu podmienok rozhodnutia o registrácii (rozhodnutí o registrácii).

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis