Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – Písomná informácia pre používateľa - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLamivudine Teva
Kód ATC klasifikácieJ05AF05
Látkalamivudine
VýrobcaTeva B.V.

Písomná informácia pre používateľa

Lamivudin Teva 100 mg filmom obalené tablety lamivudín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.Čo je Lamivudin Teva a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamivudin Teva

3.Ako užívať Lamivudin Teva

4.Možné vedľajšie účinky

5.Ako uchovávať Lamivudin Teva

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je Lamivudin Teva a na čo sa používa

Liečivo v Lamivudine Teva je lamivudín.

Lamivudin Teva sa používa na liečbu dlhodobo trvajúcej (chronickej) infekcie vyvolanej vírusom hepatitídy B u dospelých.

Lamivudin Teva je protivírusový liek, ktorý potláča aktivitu vírusu hepatitídy B a patrí do skupiny liekov nazývaných nukleozidové analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI).

Hepatitída B je vírus, ktorý infikuje pečeň, spôsobuje dlhodobo trvajúcu (chronickú) infekciu a môže viesť k poškodeniu pečene. Lamivudin Teva sa môže používať u ľudí, ktorých pečeň je poškodená, ale stále normálne funguje (kompenzované ochorenie pečene).

Liečba Lamivudinom Teva môže znížiť množstvo vírusu hepatitídy B v organizme. Liečba by mala viesť k zníženiu poškodenia pečene a k zlepšeniu jej funkčnosti. Na liečbu Lamivudinom Teva nereaguje každá osoba rovnako. Váš lekár bude kontrolovať účinnosť vašej liečby pomocou pravidelných krvných vyšetrení.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Lamivudin Teva

Neužívajte Lamivudin Teva

-ak ste alergický na lamivudín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak si myslíte, že sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Niektorí ľudia, ktorí užívajú Lamivudin Teva alebo iné podobné lieky, sú vystavení vyššiemu riziku vzniku závažných vedľajších účinkov. Musíte si byť vedomý dodatočných rizík:

ak ste v minulosti prekonali iné typy ochorenia pečene, napríklad hepatitídu C

ak trpíte závažnou nadváhou (najmä ak ste žena).

Ak sa vás ktorékoľvek z tohto týka, porozprávajte sa so svojím lekárom. Počas užívania vášho lieku môžete potrebovať dodatočné vyšetrenia, vrátane krvných vyšetrení. Pre ďalšie informácie o rizikách, pozri časť 4.

Neprestávajte užívať Lamivudin Teva bez odporúčania vášho lekára, pretože existuje riziko zhoršenia stavu vašej hepatitídy. Keď prestanete Lamivudin Teva užívať, lekár bude sledovať váš zdravotný stav najmenej počas štyroch mesiacov, aby zistil prípadné problémy. Odoberie vám vzorky krvi, aby zistil akékoľvek zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, ktoré svedčia o poškodení pečene. Viac informácií o tom, ako užívať Lamivudin Teva, pozri časť 3.

Dávajte si pozor na významné príznaky

U niektorých ľudí, ktorí užívajú lieky proti infekcii vyvolanej vírusom hepatitídy B, môžu vzniknúť ďalšie ochorenia, ktoré môžu byť závažné. Potrebujete poznať významné prejavy a príznaky, aby ste si na ne mohli dávať pozor počas užívania Lamivudinu Teva.

Prečítajte si informáciu „Ďalšie možné vedľajšie účinky liečby hepatitídy B“ v časti 4 tejto písomnej informácie pre používateľa.

Chráňte iných ľudí

Infekcia vyvolaná vírusom hepatitídy B sa prenáša pohlavným stykom s osobou nakazenou touto infekciou alebo sa prenáša nakazenou krvou (napríklad pri použití rovnakých ihiel). Lamivudin Teva nezabráni tomu, aby ste infekciu vyvolanú vírusom hepatitídy B preniesli na iných ľudí. Aby ste chránili iných ľudí pred nakazením sa hepatitídou B:

Používajte prezervatív pri orálnom alebo klasickom pohlavnom styku.

Neriskujte prenos infekcie krvou - napríklad nepoužívajte rovnaké ihly.

Iné lieky a Lamivudin Teva

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov rastlinného pôvodu alebo iných liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Ak počas užívania Lamivudinu Teva začnete užívať nový liek, nezabudnite to povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Spolu s Lamivudinom Teva sa nemajú užívať tieto lieky:

iné lieky obsahujúce lamivudín, ktoré sa používajú sa na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV (niekedy označovanej ako vírus spôsobujúci AIDS)

emtricitabín, ktorý sa používa sa na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV alebo infekcie vyvolanej vírusom hepatitídy B.

kladribín, ktorý sa používa na liečbu vlasatobunkovej leukémie.

Ak sa liečite ktorýmkoľvek z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi.

Tehotenstvo

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť:

Porozprávajte sa so svojím lekárom o rizikách a prínosoch užívania Lamivudinu Teva počas vášho tehotenstva.

Liečbu Lamivudinom Teva neukončujte bez odporúčania vášho lekára.

Dojčenie

Lamivudin Teva môže prechádzať do materského mlieka. Ak dojčíte, alebo ak uvažujete o dojčení:

Porozprávajte so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Lamivudin Teva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Lamivudin Teva u vás môže vyvolať únavu, ktorá môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že na vás takto nepôsobí.

3.Ako užívať Lamivudin Teva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zostaňte v pravidelnom kontakte so svojím lekárom

Lamivudin Teva pomáha udržiavať vašu infekciu vyvolanú vírusom hepatitídy B pod kontrolou. Je potrebné, aby ste ho užívali každý deň, aby bola vaša infekcia pod kontrolou a aby ste zabránili zhoršeniu vášho ochorenia.

Buďte v kontakte so svojím lekárom a neprestávajte užívať Lamivudin Teva bez odporúčania vášho lekára.

Aké množstvo užívať

Zvyčajná dávka Lamivudinu Teva je jedna tableta (100 mg lamivudínu) jedenkrát denne.

Ak máte problémy s obličkami, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku. Pre ľudí, ktorí potrebujú nižšiu ako zvyčajnú dávku, alebo ktorí nemôžu užívať tablety, je k dispozícii perorálny (ústami užívaný) roztok Lamivudinu Teva.

Ak sa vás to týka, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Ak už užívate iný liek, ktorý obsahuje lamivudín na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV, váš lekár bude pokračovať vo vašej liečbe vyššou dávkou (zvyčajne 150 mg dvakrát denne), pretože dávka lamivudínu obsiahnutá vLamivudine Teva (100 mg) nie je dostatočná na liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV. Ak plánujete zmeniť vašu liečbu infekcie vyvolanej vírusom HIV, najprv sa o tejto zmene porozprávajte so svojím lekárom.

Tabletu prehltnite vcelku a zapite malým množstvom vody.Lamivudin Teva sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Ak užijete príliš veľké množstvo Lamivudinu Teva

Nie je pravdepodobné, že by náhodné užitie Lamivudinu Teva spôsobilo nejaké vážné problémy. Ak náhodne užijete príliš veľké množstvo, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika, alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť, ktorá vám poskytne ďalšiu pomoc.

Ak zabudnete užiť Lamivudin Teva

Ak zabudnete užiť dávku, užite ho hneď, ako si na to spomeniete, Potom pokračujte vo vašej liečbe tak, ako predtým.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Neprestávajte užívať Lamivudin Teva

Nesmiete prestať užívať Lamivudin Teva bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Existuje riziko zhoršenia stavu vašej hepatitídy (pozri časť 2). Keď prestanete Lamivudin Teva užívať, lekár bude sledovať váš zdravotný stav najmenej počas štyroch mesiacov, aby zistil prípadné

problémy. Odoberie vám vzorky krvi, aby zistil akékoľvek zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, ktoré môžu svedčiť o poškodení pečene.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okrem nižšie uvedených vedľajších účinkov súvisiacich s užívaním Lamivudinu Teva sa počas liečby hepatitídy B môžu objaviť ďalšie ochorenia.

Je dôležité, aby ste si prečítali informáciu pod názvom „Ďalšie možné vedľajšie účinky liečby hepatitídy B“.

Vedľajšie účinky , ktoré boli často hlásené v klinických štúdiách so Lamivudinom boli únava, infekcie dýchacích ciest, nepríjemný pocit v hrdle, bolesť hlavy, žalúdočná nepohoda a bolesť žalúdka, napínanie na vracanie, vracanie a hnačka, zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a enzýmov tvorených vo svaloch (pozri ďalej).

Alergická reakcia

Alergické reakcie sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb). Medzi ich prejavy patria:

*opuch viečok, tváre alebo pier.

*ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním

Ak sa u vás objavia tieto príznaky, bezodkladne vyhľadajte lekára. Lamivudin Teva prestaňte užívať.

Vedľajšie účinky, ktoré pravdepodobne spôsobil Lamivudin Teva:

Veľmi častý vedľajší účinok (môže postihovať viac ako 1 z 10 osôb), ktorý sa môže zistiť pri krvných vyšetreniach, je:

• zvýšenie hladiny niektorých pečeňových enzýmov (aminotransferáz), ktoré môže byť prejavom zápalu alebo poškodenia pečene.

Častý vedľajší účinok (môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb) je:

kŕče a bolesti svalov

kožné vyrážky alebo žihľavka kdekoľvek na tele

Častý vedľajší účinok, ktorý sa môže zistiť pri krvných vyšetreniach, je:

• zvýšenie hladiny enzýmu tvoreného vo svaloch (kreatínkinázy), ktoré môže byť prejavom poškodenia telesných tkanív.

Ďalšie vedľajšie účinky

Ďalšie vedľajšie účinky sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presný výskyt nie je známy

rozpad svalového tkaniva

zhoršenie ochorenia pečene po skončení užívania Lamivudin Teva alebo počas liečby, ak sa vírus hepatitídy B stane odolným (rezistentným) voči Lamivudinu Teva. Toto môže byť u niektorých osôb smrteľné.

laktátová acidóza (pozri nasledujúci odsek „Ďalšie možné vedľajšie účinky liečby hepatitídy B“)

Vedľajší účinok, ktorý sa môže zistiť pri krvných vyšetreniach, je:

• pokles počtu krvných buniek zodpovedných za zrážanie krvi (trombocytopénia).

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Ďalšie možné vedľajšie účinky liečby hepatitídy B

Lamivudin Teva a podobné lieky (NRTI) môže spôsobiť, že počas liečby hepatitídy B vzniknú ďalšie ochorenia.

Laktátová acidóza je zriedkavý, ale závažný vedľajší účinok

U niektorých ľudí, ktorí užívajú Lamivudin Teva alebo jemu podobné lieky (NRTI), môže vzniknúť ochorenie nazývané laktátová acidóza spolu so zväčšením pečene.

Laktátová acidóza je spôsobená nahromadením kyseliny mliečnej v tele. Je zriedkavá; ak k nej dôjde, zvyčajne vznikne po niekoľkých mesiacoch liečby. Môže ohrozovať život a spôsobiť zlyhanie vnútorných orgánov.

Vznik laktátovej acidózy je pravdepodobnejší u osôb, ktoré majú ochorenie pečene, alebo u osôb trpiacich obezitou (veľkou nadváhou), najmä u žien.

Medzi prejavy laktátovej acidózy patria:

hlboké, rýchle, sťažené dýchanie

ospalosť

necitlivosť alebo slabosť v končatinách

napínanie na vracanie (nauzea), vracanie

bolesť žalúdka.

Počas liečby vás bude váš lekár kontrolovať kvôli prejavom laktátovej acidózy. Ak máte ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, alebo akékoľvek iné príznaky, ktoré vám robia starosti:

Čo najskôr navštívte svojho lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika . To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať Lamivudin Teva

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a pretlačovacom balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Lamivudin Teva, ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tablety.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Lamivudin Teva obsahuje

-Liečivo je lamivudín. Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg lamivudínu.

-Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát. Filmový obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol, polysorbát 80, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Lamivudin Teva a obsah balenia

Oranžová, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta - s označením „L 100“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.

Lamivudin Teva sa dodáva v hliníkových pretlačovacích baleniach obsahujúcich 28, 30, 84 alebo 100 tabliet alebo v obaloch z HDPE obsahujúcich 60 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holandsko

Výrobcovia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Spojené kráľovstvo

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandsko

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków Poľsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +(34) 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v {MM/RRRR}.

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis