Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Označenie obalu - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLantus
Kód ATC klasifikácieA10AE04
Látkainsulin glargine
Výrobcasanofi-aventis Deutschland GmbH

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA (5 ml injekčná liekovka)

1.NÁZOV LIEKU

Lantus 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke inzulín glargín

2.LIEČIVO

1 ml obsahuje 100 jednotiek (3,64 mg) inzulínu glargín

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekciu.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka obsahujúca 5 ml.

2 injekčné liekovky obsahujúce 5 ml.

5 injekčných liekoviek obsahujúcich 5 ml.

10 injekčných liekoviek obsahujúcich 5 ml.

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len číre a bezfarebné roztoky.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neotvorené injekčné liekovky:

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke ani nedávajte blízko mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky.

Po prvom otvorení sa injekčné liekovky môžu uchovávať najviac 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Nemecko.

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/134/001 1 injekčná liekovka obsahujúca 5 ml.

EU/1/00/134/002 2 injekčné liekovky obsahujúce 5 ml.

EU/1/00/134/003 5 injekčných liekoviek obsahujúcich 5 ml.

EU/1/00/134/004 10 injekčných liekoviek obsahujúcich 5 ml.

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Lantus

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK (5 ml injekčná liekovka)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Lantus 100 jednotiek/ml injekčný roztok inzulín glargín

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Subkutánne použitie

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Dátum prvého použitia:................

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

5 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA (10 ml injekčná liekovka)

1. NÁZOV LIEKU

Lantus 100 jednotiek/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke inzulín glargín

2. LIEČIVO

1 ml obsahuje 100 jednotiek (3,64 mg) inzulínu glargín

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), polysorbát 20, voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 injekčná liekovka obsahujúca 10 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len číre a bezfarebné roztoky.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neotvorené injekčné liekovky:

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke ani nedávajte blízko mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky.

Po prvom otvorení sa injekčné liekovky môžu uchovávať najviac 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Nemecko.

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/134/012

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Lantus

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK (10 ml injekčná liekovka)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Lantus 100 jednotiek/ml injekčný roztok inzulín glargín

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Subkutánne použitie

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Dátum prvého použitia:................

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

10 ml

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA (náplň)

1. NÁZOV LIEKU

Lantus 100 jednotiek/ml injekčný roztok v náplni inzulín glargín

2. LIEČIVO

1 ml obsahuje 100 jednotiek (3,64 mg) inzulínu glargín.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekciu.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 náplň obsahujúca 3 ml.

3 náplne obsahujúce 3 ml.

4 náplne obsahujúce 3 ml.

5 náplní obsahujúcich 3 ml.

6 náplní obsahujúcich 3 ml.

8 náplní obsahujúcich 3 ml.

9 náplní obsahujúcich 3 ml.

10 náplní obsahujúcich 3 ml.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Náplne Lantus sa majú používať len v perách OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Na trh v Slovenskej republike nemusia byť uvedené všetky perá, ktoré sú tu vymenované.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len číre a bezfarebné roztoky.

Ak je inzulínové pero poškodené alebo dobre nefunguje (pre mechanické závady), musí sa zlikvidovať a použiť nové inzulínové pero.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Neotvorené náplne:

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke ani nedávajte blízko mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky. Uchovávajte náplň vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po prvom otvorení sa náplň môže uchovávať najviac 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 30 C. Používané pero obsahujúce náplň sa nesmie uchovávať v chladničke.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Nemecko.

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/134/013

 

 

 

 

 

1 náplň obsahujúca 3 ml.

EU/1/00/134/014

3 náplne obsahujúce 3 ml.

 

 

 

EU/1/00/134/005

4 náplne obsahujúce 3 ml.

 

 

 

EU/1/00/134/006

5 náplní obsahujúcich 3 ml.

 

 

EU/1/00/134/015

6 náplní obsahujúcich 3 ml.

 

 

EU/1/00/134/016

8 náplní obsahujúcich 3 ml.

 

 

EU/1/00/134/017

9 náplní obsahujúcich 3 ml.

 

 

EU/1/00/134/007

10 náplní obsahujúcich 3 ml.

 

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Lantus

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK (náplň)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Lantus 100 jednotiek/ml injekčný roztok inzulín glargín

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Subkutánne použitie

Používajte špeciálne perá: pozri písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH A STRIPOCH

TEXT NACHÁDZAJÚCI SA NA ALUMÍNIOVEJ FÓLII POUŽITEJ NA UZATVORENIE TRANSPARENTNEJ PLASTOVEJ PRIEHRADKY, DO KTOREJ JE VLOŽENÁ NÁPLŇ

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

2.NÁZOV DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

5.INÉ

Po vložení novej náplne:

Pred podaním prvej dávky skontrolujte, či vaše inzulínové pero správne funguje. Podrobnejšie informácie si preštudujte v návode na použitie priloženom k inzulínovému peru.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽA ( naplnené pero SoloStar)

1. NÁZOV LIEKU

Lantus SoloStar 100 jednotiek/ml injekčný roztok v naplnenom pere inzulín glargín

2. LIEČIVO

1 ml obsahuje 100 jednotiek (3,64 mg) inzulínu glargín.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH) a voda na injekciu

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok

1 pero obsahujúce 3 ml

3 perá obsahujúce 3 ml

4 perá obsahujúce 3 ml

5 pier obsahujúcich 3 ml

6 pier obsahujúcich 3 ml

8 pier obsahujúcich 3 ml

9 pier obsahujúcich 3 ml

10 pier obsahujúcich 3 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie

Tu otvoriť

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA, AK JE TO POTREBNÉ

Používajte len číre a bezfarebné roztoky.

Používajte len ihly kompatibilné so SoloStarom.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Nepoužívané perá:

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke ani nedávajte blízko mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky. Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Používané perá:

Po prvom použití sa pero môže uchovávať najviac 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 30 C. Neuchovávajte v chladničke. Používané pero chráňte pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main, Nemecko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/00/134/030

 

 

 

1 pero obsahujúce 3 ml

EU/1/00/134/031

3 perá obsahujúce 3 ml

 

EU/1/00/134/032 4 perá obsahujúce 3 ml

ml

EU/1/00/134/033

5 pier obsahujúcich 3

EU/1/00/134/034

6 pier obsahujúcich 3 ml

EU/1/00/134/035 8 pier obsahujúcich 3 ml

EU/1/00/134/036 9 pier obsahujúcich 3 ml

EU/1/00/134/037 10 pier obsahujúcich 3 ml

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Lantus SoloStar

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ŠTÍTOK NA PERE (naplnené pero SoloStar)

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Lantus SoloStar 100 jednotiek/ml injekčný roztok inzulín glargín

Subkutánne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis