Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leganto (rotigotine) – Označenie obalu - N04BC09

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLeganto
Kód ATC klasifikácieN04BC09
Látkarotigotine
VýrobcaUCB Manufacturing Ireland Ltd  

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 7 [28] [30] NÁPLASTÍ

1.NÁZOV LIEKU

Leganto 1 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2.LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 1 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 5 cm2 obsahuje 2,25 mg rotigotínu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

28 transdermálnych náplastí

30 transdermálnych náplastí

5.SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/001 [7 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/003 [28 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/004 [30 transdermálnych náplastí]

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 1 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK (S “BLUE BOXOM”)

ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 84 NÁPLASTÍ BALENÝCH V 2 ŠKATUĽKÁCH PO 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 1 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 1 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 5 cm2 obsahuje 2,25 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 84 (2 balenia po 42) transdermálnych náplastí

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/007[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 1 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE LEN MULTIBALENIA

VNÚTORNÁ ŠKATUĽKA (BEZ “BLUE BOXU”) ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 1 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 1 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 5 cm2 obsahuje 2,25 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 transdermálnych náplastí. Súčasť multibalenia, nemôže sa predávať samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/007 [84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 1 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE NA VRECKU

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 1 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 7 [28] [30] NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 2 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 2 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 10 cm2 obsahuje 4,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

28 transdermálnych náplastí

30 transdermálnych náplastí

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/010 [7 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/012 [28 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/013 [30 transdermálnych náplastí]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 2 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK (S “BLUE BOXOM”)

ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 84 NÁPLASTÍ BALENÝCH V 2 ŠKATUĽKÁCH PO 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 2 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 2 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 10 cm2 obsahuje 4,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 84 (2 balenia po 42) transdermálnych náplastí

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/016[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 2 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VNÚTORNÁ ŠKATUĽKA (BEZ “BLUE BOXU”) ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 2 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 2 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 10 cm2 obsahuje 4,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 transdermálnych náplastí. Súčasť multibalenia, nemôže sa predávať samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/016[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 2 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 2 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 7 [28] [30] NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 3 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 3 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 15 cm2 obsahuje 6,75 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

28 transdermálnych náplastí

30 transdermálnych náplastí

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/019 [7 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/021 [28 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/022 [30 transdermálnych náplastí]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 3 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK (S “BLUE BOXOM”)

ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 84 NÁPLASTÍ BALENÝCH V 2 ŠKATUĽKÁCH PO 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 3 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 3 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 15 cm2 obsahuje 6,75 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 84 (2 balenia po 42) transdermálnych náplastí.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/025[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 3 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VNÚTORNÁ ŠKATUĽKA (BEZ “BLUE BOXU”) ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 3 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 3 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 15 cm2 obsahuje 6,75 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 transdermálnych náplastí. Súčasť multibalenia, nemôže sa predávať samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/025[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 3 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 3 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 7[28] [30]NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 4 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 4 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 20 cm2 obsahuje 9,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

28 transdermálnych náplastí

30 transdermálnych náplastí

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/028 [7 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/030 [28 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/031 [30 transdermálnych náplastí]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 4 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK (S “BLUE BOXOM”)

ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 84 NÁPLASTÍ BALENÝCH V 2 ŠKATUĽKÁCH PO 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 4 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 4 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 20 cm2 obsahuje 9,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 84 (2 balenia po 42) transdermálnych náplastí.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/034[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 4 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VNÚTORNÁ ŠKATUĽKA (BEZ “BLUE BOXU”) ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 4 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 4 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 20 cm2 obsahuje 9,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 transdermálnych náplastí. Súčasť multibalenia, nemôže sa predávať samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/034[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 4 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 4 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 7 [28] [30] ] NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 6 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 6 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 30 cm2 obsahuje 13,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

28 transdermálnych náplastí

30 transdermálnych náplastí

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/037 [7 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/039 [28 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/040 [30 transdermálnych náplastí]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 6 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK (S “BLUE BOXOM”)

ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 84 NÁPLASTÍ BALENÝCH V 2 ŠKATUĽKÁCH PO 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 6 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 6 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 30 cm2 obsahuje 13,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 84 (2 balenia po 42) transdermálnych náplastí.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/043[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 6 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VNÚTORNÁ ŠKATUĽKA (BEZ “BLUE BOXU”) ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 6 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 6 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 30 cm2 obsahuje 13,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 transdermálnych náplastí. Súčasť multibalenia, nemôže sa predávať samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/043[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 6 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 6 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 7 [28] [30]NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 8 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 8 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 40 cm2 obsahuje 18,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

28 transdermálnych náplastí

30 transdermálnych náplastí

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/046 [7 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/048 [28 transdermálnych náplastí]

EU/1/11/695/049 [30 transdermálnych náplastí]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 8 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VONKAJŠÍ ŠTÍTOK (S “BLUE BOXOM”)

  Zoznam liekov na lekársky predpis. Kód ATC klasifikácie: "N04BC09"

 • Neupro - N04BC09

ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 84 NÁPLASTÍ BALENÝCH V 2 ŠKATUĽKÁCH PO 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 8 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 8 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 40 cm2 obsahuje 18,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Multibalenie: 84 (2 balenia po 42) transdermálnych náplastí.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/052[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 8 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE IBA MULTIBALENIA

VNÚTORNÁ ŠKATUĽKA (BEZ “BLUE BOXU”) ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 42 NÁPLASTÍ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 8 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 8 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 40 cm2 obsahuje 18,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

42 transdermálnych náplastí. Súčasť multibalenia, nemôže sa predávať samostatne.

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/052[84 transdermálnych náplastí (2 balenia po 42)]

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 8 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 8 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

ŠKATUĽA S 28 NÁPLASŤAMI – SÚPRAVA NA ZAHÁJENIE LIEČBY– 4-TÝŽDŇOVÝ LIEČEBNÝ ROZVRH

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 2 mg/24 h 4 mg/24 h 6 mg/24 h 8 mg/24 h

Transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Leganto 2 mg/24 h

Každá náplasť uvoľní 2 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 10 cm2 obsahuje 4,5 mg rotigotínu.

Leganto 4 mg/24 h

Každá náplasť uvoľní 4 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 20 cm2 obsahuje 9,0 mg rotigotínu.

Leganto 6 mg/24 h

Každá náplasť uvoľní 6 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 30 cm2 obsahuje 13,5 mg rotigotínu.

Leganto 8 mg/24 h

Každá náplasť uvoľní 8 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 40 cm2 obsahuje 18,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Súprava na zahájenie liečby

Každé balenie s 28 transdermálnymi náplasťami na 4-týždňový liečebný rozvrh obsahuje: 7 transdermálnych náplastí Leganto 2 mg/24 h

7 transdermálnych náplastí Leganto 4 mg/24 h

7 transdermálnych náplastí Leganto 6 mg/24 h

7 transdermálnych náplastí Leganto 8 mg/24 h

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/055

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 2 mg/24 h, 4 mg/24 h, 6 mg/24 h, 8 mg/24 h

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA SO 7 NÁPLASŤAMI - 1. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 2 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 2 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 10 cm2 obsahuje 4,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

1. týždeň

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/055

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 2 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA - 1. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 2 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

1.týždeň

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA SO 7 NÁPLASŤAMI - 2. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 4 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 4 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 20 cm2 obsahuje 9,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

2. týždeň

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/055

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 4 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA - 2. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 4 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

2. týždeň

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA SO 7 NÁPLASŤAMI - 3. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 6 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 6 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 30 cm2 obsahuje 13,5 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

3. týždeň

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/055

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 6 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA - 3. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 6 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

3. týždeň

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ŠKATUĽA SO 7 NÁPLASŤAMI - 4. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU

Leganto 8 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

2. LIEČIVÁ

Každá náplasť uvoľní 8 mg rotigotínu za 24 hodín.

Každá náplasť s povrchom 40 cm2 obsahuje 18,0 mg rotigotínu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Ďalšie zložky: Poly(dimetylsiloxán, trimetylsilylsilikát)-kopolymerizát, povidón K90, E171, E223, E304, E307, fluóropolymér, polyester, silikón, hliník, pigmenty (žltý95, červený166, červený144, čierny7).

Obsahuje E223. Ďalšie informácie pozri v písomnej informácii pre používateľa.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

7 transdermálnych náplastí

4.týždeň

5. SPÔSOB A CESTA PODANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Transdermálne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Manufacturing Ireland Ltd.

Shannon, Industrial Estate,

Co. Clare, Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/11/695/055

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

leganto 8 mg/24 h

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE OZNAČENIE VRECKA - 4. TÝŽDEŇ

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODANIA

Leganto 8 mg/24 h transdermálna náplasť rotigotín

Transdermálne použitie

4. týždeň

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 transdermálna náplasť

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoc
 • Get it on Google Play
 • O nás
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  zoznam liekov na lekársky predpis