Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lojuxta (lomitapide) – Označenie obalu - C10AX12

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLojuxta
Kód ATC klasifikácieC10AX12
Látkalomitapide
VýrobcaAegerion Pharmaceuticals

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE A VNÚTORNOM OBALE

ŠKATUĽA A FĽAŠA (5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg a 60 mg)

1.NÁZOV LIEKU

Lojuxta 5 mg tvrdé kapsuly Lojuxta 10 mg tvrdé kapsuly Lojuxta 20 mg tvrdé kapsuly Lojuxta 30 mg tvrdé kapsuly Lojuxta 40 mg tvrdé kapsuly Lojuxta 60 mg tvrdé kapsuly lomitapid

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapid mezylát zodpovedajúci 5 mg lomitapidu. Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapid mezylát zodpovedajúci 10 mg lomitapidu. Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapid mezylát zodpovedajúci 20 mg lomitapidu. Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapid mezylát zodpovedajúci 30 mg lomitapidu. Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapid mezylát zodpovedajúci 40 mg lomitapidu. Každá tvrdá kapsula obsahuje lomitapid mezylát zodpovedajúci 60 mg lomitapidu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Obsahuje laktózu.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v písomnej informácii pre používateľa.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

28 tvrdých kapsúl

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Perorálne použitie

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Aegerion Pharmaceuticals Ltd

Lakeside House

1 Furzeground Way

Stockley Park East

Uxbridge UB11 1BD

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/13/851/001

EU/1/13/851/002

EU/1/13/851/003

EU/1/13/851/004

EU/1/13/851/005

EU/1/13/851/006

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

lojuxta 5 mg lojuxta 10 mg lojuxta 20 mg lojuxta 30 mg lojuxta 40 mg lojuxta 60 mg

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis