Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Súhrn charakteristických vlastností lieku - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLumigan
Kód ATC klasifikácieS01EE03
Látkabimatoprost
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals Ireland

1.NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,1 mg/ml očná roztoková instilácia

2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml roztoku obsahuje bimatoprost 0,1 mg.

Pomocná látka so známym účinkom:

1 ml roztoku obsahuje 0,2 mg benzalkóniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia.

Bezfarebný roztok.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri chronickom glaukóme s otvoreným uhlom a vnútroočnej hypertenzii u dospelých pacientov (ako monoterapia alebo ako doplnková terapia k betablokátorom).

4.2Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporučená dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne večer. Dávkovanie jedenkrát denne sa nemá prekročiť, pretože častejšie podávanie môže viesť k zoslabeniu účinku na znižovanie vnútroočného tlaku.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť LUMIGANU u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.

Pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek

LUMIGAN sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo stredným až ťažkým poškodením funkcie obličiek, preto sa má u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou. U pacientov, ktorí v minulosti prekonali ľahké ochorenie funkcie pečene, alebo mali abnormálnu hladinu alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a/alebo základnú hodnotu

bilirubínu, nemal bimatoprost 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, žiadne škodlivé účinky na funkciu pečene vyše 24 mesiacov.

Spôsob podávania

Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, potom sa má zachovať medzi nimi časový odstup najmenej 5 minút.

4.3Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

LUMIGAN 0,1 mg/ml sa nesmie používať u pacientov, ktorí majú v anamnéze závažnú precitlivenosť na benzalkóniumchlorid, čo viedlo k prerušeniu liečby.

4.4Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Očné

Skôr, ako sa začne s liečbou, musí byť pacient informovaný o možnom raste rias, stmavnutí kože na viečkach a zvýšení pigmentácie dúhovky. Tieto javy boli pozorované v priebehu liečby LUMIGANOM. Niektoré z týchto zmien môžu byť trvalé a môžu viesť k rozdielnemu vzhľadu očí, pokiaľ bolo liečené iba jedno z nich. Zvýšené sfarbenie dúhovky môže byť trvalé. Zmenu sfarbenia spôsobuje zvýšený obsah melanínu v melanocytoch a nie zvýšenie počtu melanocytov. Dlhodobé účinky zvýšeného sfarbenia rohovky nie sú známe. Zmeny sfarbenia dúhovky nastávajú pomaly

a nemusia byť pozorovateľné mesiace až roky. V typickom prípade sa hnedá pigmentácia okolo zrenice koncentricky rozprestiera smerom k obvodu postihnutých očí, celá dúhovka alebo jej časti však môžu viac zhnednúť. Zdá sa, že táto liečba neovplyvňuje výskyt név ani pieh. Po 12 mesiacoch bol výskyt hyperpigmentácie dúhovky pri používaní bimatoprostu 0,1 mg/ml očnej roztokovej instilácie 0,5 %. Po 12 mesiacoch bol výskyt pri používaní bimatoprostu 0,3 mg/ml očnej roztokovej instilácie 1,5 % (pozri tabuľku 2 v časti 4.8) a nasledujúce 3 roky sa nezvýšila (pozri časť 4.8).

U niektorých pacientov boli zaznamenané spätné zmeny pigmentácie periorbitálneho tkaniva.

Cystoidný makulárny edém bol menej často hlásený (≥ 1/1 000 až < 1/100) v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie. Preto sa má LUMIGAN používať s opatrnosťou u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém (napr. afakickí pacienti, pseudofakickí pacienti s trhlinou zadného puzdra šošovky).

Reaktivácia predchádzajúceho prenikania do rohovky alebo vzniku očných infekcií bola zriedkavo hlásená pri liečbe bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie. LUMIGAN sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov s predchádzajúcou anamnézou signifikantných vírusových infekcií oka (napr. jednoduchého oparu) alebo uveitídy/iritídy.

LUMIGAN sa neskúšal u pacientov s očnými zápalovými stavmi, neovaskularizáciou, zápalmi, glaukómom so zavretým uhlom, kongenitálnym glaukómom a glaukómom s úzkym uhlom.

Kožné

Existuje možnosť, že sa objaví rast vlasov na miestach, kde sa roztok LUMIGAN dostáva opakovane do styku s povrchom pokožky. Preto je dôležité aplikovať LUMIGAN podľa pokynov a zabrániť jeho stekaniu na líca alebo iné časti pokožky.

Dýchacie

LUMIGAN sa neskúmal u pacientov s poškodenými respiračnými funkciami. Napriek obmedzeným informáciám o pacientoch s anamnézou astmy alebo CHOCHP sa v skúsenostiach po uvedení lieku na trh uvádza exacerbácia astmy, dyspnoe a CHOCHP a je hlásená aj astma. Frekvencia týchto symptómov nie je známa. Liečba pacientov s CHOCHP, astmou alebo poruchou respiračnej funkcie

z dôvodu iných stavov si vyžaduje opatrnosť.

Kardiovaskulárne

LUMIGAN sa neskúmal u pacientov so srdcovou blokádou viac než prvého stupňa alebo nekontrolovaným kongestívnym zlyhaním srdca. Bradykardia alebo hypotenzia boli hlásené v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, v obmedzenom počte.

LUMIGAN sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov so známou predispozíciou nízkej srdcovej frekvencie alebo nízkeho krvného tlaku.

Ďalšie informácie

Štúdie bimatoprostu 0,3 mg/ml u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou preukázali, že vystavovanie jedného oka viac ako jednej dávke bimatoprostu môže oslabiť účinok na znižovanie vnútroočného tlaku (pozri časť 4.5). U pacientov, ktorí používajú LUMIGAN s ďalšími analógmi prostaglandínu, sa majú sledovať zmeny vnútroočného tlaku.

LUMIGAN 0,1 mg/ml obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid (200 ppm) , ktorú môže mäkká kontaktná šošovka absorbovať. Prítomnosť benzalkóniumchloridu môže spôsobiť podráždenie oka alebo zmenu farby mäkkej kontaktnej šošovky. Pred podaním očnej roztokovej instilácie si kontaktné šošovky vyberte a nasaďte si ich 15 minút po instilácii.

Uvádza sa, že benzalkóniumchlorid, ktorý sa bežne používa ako konzervačná látka v oftalmologických liekoch, spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu. Keďže

LUMIGAN 0,1 mg/ml obsahuje 200 ppm benzalkóniumchloridu (4 x vyššiu koncentráciu ako je

u bimatoprostu 0,3 mg/ml očnej instilácie), má sa používať s opatrnosťou u pacientov so syndrómom suchého oka alebo s možným poškodením rohovky a u pacientov, ktorí používajú viaceré očné instilácie s obsahom benzalkóniumchloridu. Vyžaduje sa aj sledovanie pri dlhodobej liečbe u takýchto pacientov.

Existujú správy o výskyte bakteriálnej keratitídy súvisiacej s používaním viacdávkových nádob topických oftalmologických liekov. Tieto nádoby boli omylom nakazené pacientmi, ktorí vo väčšine prípadov súbežne trpeli očným ochorením. Pacienti s narušeným epiteliálnym povrchom oka predstavujú najväčšie riziko vzniku bakteriálnej keratitídy.

Pacientov treba poučiť, aby nepripustili kontakt hrotu dávkovacej nádoby s okom alebo susednými

štruktúrami, aby nedošlo k poraneniu oka a kontaminácii roztoku.

4.5Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

Neočakávajú sa žiadne interakcie u ľudí, pretože systémová koncentrácia bimatoprostu po očnom podaní bimatoprostu 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, je extrémne nízka (menej ako 0,2 ng/ml). Bimatoprost sa biotransformuje početnými enzýmami a cestami. V preklinických štúdiách sa nepozoroval žiadny účinok na pečeňové enzýmy, ktoré metabolizujú lieky.

V klinických štúdiách sa bimatoprost 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, používal bez známok interakcií súčasne s množstvom rôznych druhov očných betablokátorov.

Súčasné použitie LUMIGANU s inými antiglaukomatikami ako topickými betablokátormi sa v priebehu doplnkovej liečby glaukómu nehodnotilo.

Existuje možnosť oslabenia účinku analógov prostaglandínu (napr. LUMIGAN) na znižovanie vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou pri použití ďalších analógov prostaglandínu (pozri časť 4.4).

4.6Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití bimatoprostu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých maternotoxických dávkach (pozri časť 5.3).

Lumigan sa nesmie používať v priebehu gravidity, pokiaľ to nie je bezpodmienečne potrebné.

Dojčenie

Nie je známe, či sa bimatoprost vylučuje do materského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie bimatoprostu do materského mlieka. Treba sa rozhodnúť, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo nepokračovať v liečbe LUMIGANOM po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby LUMIGANOM pre matku.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch bimatoprostu na plodnosť u ľudí.

4.7Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

LUMIGAN má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak, rovnako ako po inej očnej liečbe, vznikne po podaní prechodné rozmazané videnie, pacient má pred vedením motorového vozidla alebo obsluhou strojov počkať, pokým sa zrak nevyjasní.

4.8Nežiaduce účinky

V priebehu 12-mesačnej klinickej štúdie z III. fázy približne 38 % pacientov liečených LUMIGANOM 0,1 mg/ml očnou roztokovou instiláciou, hlásilo nežiaduce účinky. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky boli hyperémia spojoviek (väčšinou v náznakoch alebo mierna a jej charakter sa považuje za nezápalový) u 29 % pacientov. Približne 4 % pacientov prerušili liečbu v dôsledku nežiaducich účinkov počas 12-mesačnej štúdie.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané v priebehu klinických štúdií s LUMIGANOM 0,1 mg/ml, očnou roztokovou instiláciou, alebo v období po uvedení na trh. Väčšina z nich boli očné, mierne a žiadny z nich nebol závažný:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé < 1/10 000), neznáme (nebolo možné určiť z dostupných údajov) nežiaduce účinky sú podľa triedy orgánových systémov uvedené v tabuľke 1. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy nervového systému

menej časté

bolesť hlavy

Poruchy oka

 

veľmi časté

hyperémia spojoviek

 

 

 

časté

bodkovitá keratitída,

 

 

 

 

podráždenie oka, svrbenie oka,

 

 

 

 

rast rias, bolesť oka, erytém

 

 

 

 

viečok, svrbenie viečka

 

 

 

 

 

 

 

 

menej časté

astenopia, rozmazané videnie,

 

 

 

 

porušená funkcia spojovky,

 

 

 

 

spojovkový edém, zvýšená

 

 

 

 

pigmentácia dúhovky,

 

 

 

 

madaróza, edém viečok

 

 

 

neznáme

pigmentácia okraja očného

 

 

 

 

viečka, makulárny edém,

 

 

 

 

periorbitálne zmeny a zmeny

 

 

 

 

očných viečok vrátane

 

 

 

 

prehĺbenia ryhy očnéhoých

 

 

 

 

viečka, suché oko, výtok z oka,

 

 

 

 

očný edém, pocit cudzieho

 

 

 

 

telesa v oku, zvýšené slzenie

Poruchy

dýchacej

sústavy,

neznáme

astma, exacerbácia astmy,

hrudníka a mediastína

 

 

exacerbácia CHOCHP a

 

 

 

 

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho

menej časté

nevoľnosť

traktu

 

 

 

 

Poruchy kože a podkožného

časté

hyperpigmentácia kože,

tkaniva

 

 

 

hypertrichóza

 

 

 

menej časté

suchá pokožka, schrastavenie

 

 

 

 

okrajov očných viečok,

 

 

 

 

svrbenie

Celkové poruchy a reakcie

časté

podráždenie v mieste aplikácie

v mieste podania

 

lieku

Poruchy imunitného systému

neznáme

hypersenzitívna reakcia vrátane

 

 

prejavov a príznakov očnej

 

 

alergie a alergickej dermatitídy

V klinických štúdiách sa LUMIGANOM 0,3 mg/ml liečilo viac ako 1 800 pacientov. Kombinácie najčastejšie hlásených nežiaducich účinkov z III. fázy monoterapie a doplnkového použitia

LUMIGANU 0,3 mg/ml boli:

rast rias u viac ako 45 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 7 % a za 3 roky na 2 %,

hyperémia spojoviek (väčšinou v náznakoch alebo mierna a jej charakter sa považuje za nezápalový) u viac ako 44 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 13 % a za 3 roky na 12 %,

svrbenie očí u viac ako 14 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 3 % a za 3 roky na 0 %. Menej ako 9 % pacientov prerušilo liečbu kvôli akémukoľvek nežiaducemu účinku v prvom roku s incidenciou ďalších prerušení

3 % za 2 aj za 3 roky.

Ďalšie nežiaduce účinky hlásené s LUMIGANOM 0,3 mg/ml sú uvedené v tabuľke 2. Tabuľka tiež obsahuje tie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli u oboch liekov , ale s rôznou častosťou výskytu. Väčšina z nich boli očné, mierne až stredne závažné, žiadny z nich nebol závažný. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 2

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy nervového systému

časté

bolesť hlavy

 

menej časté

závraty

Poruchy oka

veľmi časté

svrbenie oka, rast rias

 

časté

erózia rohovky, pálenie oka,

 

 

alergická konjunktivitída,

 

 

blefaritída, zhoršenie zrakovej

 

 

ostrosti, astenopia, spojovkový

 

 

edém, pocit cudzieho telesa,

 

 

suchosť oka, bolesť oka,

 

 

fotofóbia, slzenie, výtok z oka,

 

 

zrakové poruchy/rozmazané

 

 

videnie, zvýšená

 

 

pigmentácia dúhovky,

 

 

stmavnutie rias

 

menej časté

retinálna hemorágia, uveitída,

 

 

cystoidný makulárny edém,

 

 

iritída, blefarospazmus,

 

 

retrakcia viečok, periorbitálny

 

 

erytém

 

 

 

Poruchy ciev

časté

hypertenzia

Poruchy kože a podkožného

menej časté

hirzutizmus

tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie

menej časté

asténia

v mieste podania

 

 

Laboratórne a funkčné

časté

abnormálny test funkcií pečene

vyšetrenia

 

 

Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát:

U niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie rohovky v súvislosti s použitím očných kvapiek obsahujúcich fosfát.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania a nie je pravdepodobné, že by po podaní do oka nastali.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, liečba má byť symptomatická a podporná. Ak sa LUMIGAN náhodne požije, môžu byť užitočné nasledujúce informácie: behom dvojtýždňových štúdií u potkanov a myší dávky až do 100 mg/kg/deň nespôsobili žiadnu toxicitu. Táto dávka vyjadrená v mg/m² je najmenej 210-krát vyššia ako množstvo lieku v jednej fľaši LUMIGANU 0,1 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, pre 10 kg dieťa.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká, prostaglandínové analógy, ATC kód : S01EE03

Mechanizmus účinku

Mechanizmom účinku, ktorým bimatoprost redukuje vnútroočný tlak u ľudí, je zvýšený odtok vnútroočnej tekutiny trabekulárnou trámčinou a zvýšený odtok uveosklerálnou cestou. Znižovanie vnútroočného tlaku začína približne 4 hodiny po prvom podaní a maximálny účinok sa dosahuje približne v rámci 8 – 12 hodín. Zníženie vnútroočného tlaku pretrváva najmenej 24 hodín.

Bimatoprost je silné očné hypotenzívum. Je to syntetický prostamid, štrukturálne blízky prostaglandinu F(PGF), ktorý neúčinkuje cestou žiadnych známych prostaglandínových receptorov. Bimatoprost selektívne napodobuje účinok novoobjavených biosyntetizovaných substancií nazývaných prostamidy. Avšak prostamidové receptory neboli ešte doteraz štrukturálne identifikované.

V priebehu 12-mesačnej pivotnej štúdie s LUMIGANOM 0,1 mg/ml očnou roztokovou instiláciou

u dospelých pacientov, priemerné denné hodnoty vnútroočného tlaku, merané pri každej návšteve po celú dobu 12-mesačnej štúdie, sa nelíšili o viac ako 1,1 mmHg v priebehu dňa a nikdy neboli vyššie ako 17,7 mmHg.

LUMIGAN 0,1 mg/ml očná roztoková instilácia obsahuje 200 ppm benzalkóniumchloridu

U pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom, s pseudoexfoliatívnym a pigmentovým glaukómom a u pacientov s glaukómom s chronicky uzavretým uhlom s uskutočnenou iridotómiou sú obmedzené skúsenosti s používaním LUMIGANU.

V priebehu klinických štúdií sa nepozoroval žiadny klinicky relevantný účinok na srdcovú frekvenciu a krvný tlak.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť LUMIGANU u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bimatoprost in vitro veľmi dobre penetruje cez ľudskú rohovku a skléru. Po očnom podaní u ľudí je systémová expozícia bimatoprostu veľmi nízka bez akumulácie v priebehu podávania. Pri podávaní jedenkrát denne po jednej kvapke 0,3 mg/ml bimaprostu do oboch očí počas dvoch týždňov sa dosahuje vrcholová koncentrácia v krvi v priebehu 10 minút po podaní a následné zníženie na najnižšiu detekovateľnú hodnotu (0,025 ng/ml) v priebehu 1,5 hodiny po aplikácii. Priemerné Cmax a AUC 0-24hod. hodnoty boli 7. a 14. deň podobné, približne 0,08 ng/ml (7. deň) a 0,09 ng•hod/ml (14.deň), čo ukazuje, že rovnovážny stav koncentrácie bimatoprostu sa dosiahol v priebehu prvého týždňa očného podávania.

Distribúcia

Bimatoprost je mierne distribuovaný do telesných tkanív a systémový distribučný objem bol

v rovnovážnom stave 0,67 l/kg. V ľudskej krvi zostáva bimatoprost predovšetkým v plazme. Väzba bimatoprostu na plazmatické bielkoviny je približne 88 %.

Biotransformácia

Akonáhle sa po očnom podaní dosiahne systémová cirkulácia, je bimatoprost hlavnou cirkulujúcou časťou v krvi. Bimatoprost podlieha oxidácii, N-deetylácii a glukoronidácii a vytvára rôzne druhy metabolitov.

Eliminácia

Bimatoprost je primárne eliminovaný obličkami, viac ako 67 % z intravenóznej dávky podanej zdravým dobrovoľníkom sa vylúčilo močom, 25 % sa vylúčilo stolicou. Polčas eliminácie určený po intravenóznom podaní bol približne 45 minút. Celkový klírens v krvi bol 1,5 l/hod/kg.

Charakteristiky u starších pacientov

U starších pacientov (65 rokov alebo starší) pri dávkovaní bimatoprostu 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, dvakrát denne bola priemerná hodnota AUC 0-24hod 0,0634 ng•hod/ml bimatoprostu, čo je signifikantne viac ako 0,0218 ng•hod/ml u mladých zdravých dospelých osôb. Avšak toto zistenie nie je klinicky relevantné, pretože systémová expozícia starších i mladších osôb je pri očnom podávaní veľmi nízka. Kumulácia bimatoprostu v krvi v priebehu doby používania nie je známa a bezpečnostný profil pre starších i mladých pacientov je podobný.

5.3Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, ako je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.

Očné podávanie bimatoprostu opiciam v koncentrácii ≥ 0,3 mg/ml denne počas jedného roka spôsobilo zvýšenie pigmentácie dúhovky a reverzibilný, od dávky závislý periokulárny efekt charakterizovaný prominujúcou hornou a/alebo dolnou ryhou a rozšírením palpebrálnej štrbiny. Zdá sa, že zvýšenie pigmentácie dúhovky je spôsobené zvýšenou stimuláciou produkcie melanínu

v melanocytoch, a nie zvýšením počtu melanocytov. Žiadne funkčné ani mikroskopické zmeny vo vzťahu k periokulárnemu efektu neboli pozorované, mechanizmus účinku vzniku periokulárnych zmien nie je známy.

Bimatoprost nebol v sérii in vitro a in vivo štúdií mutagénny ani karcinogénny.

Bimatoprost nepoškodzoval u potkanov až do dávky 0,6 mg/kg/deň (najmenej 103 násobok predpokladanej humánnej expozície) fertilitu. V embryo/fetálnej vývojovej štúdii abortov nebol ale pozorovaný účinok na vývin myší ani potkanov pri dávkach, ktoré boli najmenej 860-krát1700-krát vyššie ako humánne. Tieto dávky boli výsledne pri systémovej expozícii dávkami najmenej 33 alebo 97-krát vyššími ako dávky určené pre človeka. V peri/postnatálnych štúdiách u potkanov spôsobila materská toxicita redukciu gestačného času, fetálnu smrť a zníženie telesnej hmotnosti mláďat o

0,3 mg/kg/deň (najmenej 41-krát vyššia ako predpokladaná humánna expozícia). Neurobehaviorálne funkcie potomkov neboli postihnuté.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1Zoznam pomocných látok

Benzalkóniumchlorid Chlorid sodný

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Monohydrát kyseliny citrónovej

Kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda

6.2Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3Čas použiteľnosti

2 roky.

4 týždne po prvom otvorení.

6.4Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5Druh obalu a obsah balenia

Biela, nepriehľadná fľaša z polyetylénu nízkej hustoty s polystyrénovým uzáverom so závitom. Každá fľaša je naplnená 3 ml.

Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia: papierové skladačky obsahujúce 1 alebo 3 fľaše po 3 ml roztoku.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

7.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

8.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/003-004

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 7. január 2010

10.DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml roztoku obsahuje bimatoprost 0,3 mg.

Pomocná látka so známym účinkom:

1 ml roztoku obsahuje 0,05 mg benzalkóniumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia.

Bezfarebný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri chronickom glaukóme s otvoreným uhlom a vnútroočnej hypertenzii u dospelých pacientov (ako monoterapia alebo ako doplnková terapia k betablokátorom).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporučená dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne večer. Dávkovanie jedenkrát denne sa nemá prekročiť, pretože častejšie podávanie môže viesť k zoslabeniu účinku na znižovanie vnútroočného tlaku.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku LUMIGAN u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.

Pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek

LUMIGAN sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo stredným až ťažkým poškodením funkcie obličiek, preto sa má u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou. U pacientov, ktorí v minulosti prekonali ľahké ochorenie funkcie pečene, alebo mali abnormálnu hladinu alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a/alebo základnú hodnotu

bilirubínu, nemal bimatoprost 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, žiadne škodlivé účinky na funkciu pečene vyše 24 mesiacov.

Spôsob podávania

Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, potom sa má zachovať medzi nimi časový odstup najmenej 5 minút.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

LUMIGAN 0,3 mg/ml je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých je podozrenie na predchádzajúcu nežiaducu reakciu na benzalkóniumchlorid, ktorá viedla k prerušeniu užívania.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Očné

Skôr, ako sa začne s liečbou, musí byť pacient informovaný o možnom raste rias, stmavnutí kože na viečkach a zvýšení pigmentácie dúhovky. Tieto javy boli pozorované v priebehu liečby LUMIGANOM. Niektoré z týchto zmien môžu byť trvalé a môžu viesť k rozdielnemu vzhľadu očí, pokiaľ bolo liečené iba jedno z nich. Zvýšené sfarbenie dúhovky môže byť trvalé. Zmenu sfarbenia spôsobuje zvýšený obsah melanínu v melanocytoch a nie zvýšenie počtu melanocytov. Dlhodobé účinky zvýšeného sfarbenia rohovky nie sú známe. Zmeny sfarbenia dúhovky nastávajú pomaly

a nemusia byť pozorovateľné mesiace až roky. V typickom prípade sa hnedá pigmentácia okolo zrenice koncentricky rozprestiera smerom k obvodu postihnutých očí, celá dúhovka alebo jej časti však môžu viac zhnednúť. Zdá sa, že táto liečba neovplyvňuje výskyt név ani pieh na dúhovke. Po 12 mesiacoch bol výskyt sfarbenia dúhovky pri používaní bimatoprostu 0,3 mg/ml 1,5 % (pozri časť 4.8) a nasledujúce 3 roky sa nezvýšila. U niektorých pacientov boli zaznamenané spätné zmeny pigmentácie periorbitálneho tkaniva.

Cystoidný makulárny edém bol menej často hlásený (≥ 1/1 000 až < 1/100) v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej instilácie. Preto sa má LUMIGAN používať s opatrnosťou u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém (napr. afakickí pacienti, pseudofakickí pacienti s trhlinou zadného puzdra šošovky).

Reaktivácia predchádzajúceho prenikania do rohovky alebo vzniku očných infekcií bola zriedkavo hlásená pri liečbe bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie. LUMIGAN sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov s predchádzajúcou anamnézou signifikantných vírusových infekcií oka (napr. jednoduchého oparu) alebo uveitídy/iritídy.

LUMIGAN sa neskúšal u pacientov s očnými zápalovými stavmi, neovaskularizáciou, zápalmi, glaukómom so zavretým uhlom, kongenitálnym glaukómom a glaukómom s úzkym uhlom.

Kožné

Existuje možnosť, že sa objaví rast vlasov na miestach, kde sa roztok LUMIGAN dostáva opakovane do styku s povrchom pokožky. Preto je dôležité aplikovať LUMIGAN podľa pokynov a zabrániť jeho stekaniu na líca alebo iné časti pokožky.

Dýchacie

LUMIGAN sa neskúmal u pacientov s poškodenými respiračnými funkciami. Napriek obmedzeným informáciám o pacientoch s anamnézou astmy alebo CHOCHP sa v skúsenostiach po uvedení lieku na trh uvádza exacerbácia astmy, dyspnoe a CHOCHP a je hlásená aj astma. Frekvencia týchto symptómov nie je známa. Liečba pacientov s CHOCHP, astmou alebo poruchou respiračnej funkcie

z dôvodu iných stavov si vyžaduje opatrnosť.

Kardiovaskulárne

LUMIGAN sa neskúmal u pacientov so srdcovou blokádou viac než prvého stupňa alebo nekontrolovaným kongestívnym zlyhaním srdca. Bradykardia alebo hypotenzia boli hlásené v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, v obmedzenom počte.

LUMIGAN sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov so známou predispozíciou nízkej srdcovej frekvencie alebo nízkeho krvného tlaku.

Ďalšie informácie

Štúdie bimatoprostu 0,3 mg/ml u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou preukázali, že vystavovanie jedného oka viac ako jednej dávke bimatoprostu môže oslabiť účinok na znižovanie vnútroočného tlaku (pozri časť 4.5). U pacientov, ktorí používajú LUMIGAN s ďalšími analógmi prostaglandínu, by mali byť sledované zmeny vnútroočného tlaku.

Bimatoprost 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorú môže mäkká kontaktná šošovka absorbovať. Prítomnosť benzalkóniumchloridu môže spôsobiť

podráždenie oka alebo zmenu farby mäkkej kontaktnej šošovky. Pred podaním očnej roztokovej instilácie si kontaktné šošovky vyberte a nasaďte si ich 15 minút po instilácii.

Uvádza sa, že benzalkóniumchlorid, ktorý sa bežne používa ako konzervačná látka v oftalmologických liekoch, spôsobuje bodkovitú keratopatiu a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu. Keďže

LUMIGAN obsahuje benzalkóniumchlorid, vyžaduje sa sledovanie v priebehu častého používania alebo pri dlhodobej liečbe u pacientov so syndrómom suchého oka alebo s poškodenou rohovkou.

Existujú správy o výskyte bakteriálnej keratitídy súvisiacej s používaním viacdávkových nádob topických oftalmologických produktov. Tieto nádoby boli omylom nakazené pacientmi, ktorí vo väčšine prípadov súbežne trpeli očným ochorením. Pacienti s narušeným epiteliálnym povrchom oka predstavujú najväčšie riziko vzniku bakteriálnej keratitídy.

Pacientov treba poučiť, aby nepripustili kontakt hrotu dávkovacej nádoby s okom alebo susednými

štruktúrami, aby nedošlo k poraneniu oka a kontaminácii roztoku.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

Neočakávajú sa žiadne interakcie u ľudí, pretože systémová koncentrácia bimatoprostu po očnom podaní bimatoprostu 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, je extrémne nízka (menej ako 0,2 ng/ml). Bimatoprost sa biotransformuje početnými enzýmami a cestami. V predklinických štúdiách sa nepozoroval žiadny účinok na pečeňové enzýmy, ktoré metabolizujú lieky.

V klinických štúdiách sa LUMIGAN používal bez známok interakcií súčasne s množstvom rôznych druhov očných betablokátorov.

Súčasné použitie LUMIGANU s inými antiglaukomatikami ako topickými betablokátormi sa v priebehu doplnkovej liečby glaukómu nehodnotilo.

Existuje možnosť oslabenia účinku analógov prostaglandínu (napr. LUMIGAN) na znižovanie vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou pri použití ďalších analógov prostaglandínu (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití bimatoprostu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých maternotoxických dávkach (pozri časť 5.3).

LUMIGAN sa nesmie používať v priebehu gravidity, pokiaľ to nie je bezpodmienečne potrebné.

Dojčenie

Nie je známe, či sa bimatoprost vylučuje do materského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie bimatoprostu do materského mlieka. Preto riziko u dojčeného dieťaťa nemožno vylúčiť. Treba sa rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo upustiť od liečby LUMIGANOM po zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby LUMIGANOM pre matku.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch bimatoprostu na plodnosť u ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

LUMIGAN má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak, rovnako ako po inej očnej liečbe, vznikne po podaní prechodné rozmazané videnie, pacient má pred vedením motorového vozidla alebo obsluhou strojov počkať, pokým sa zrak nevyjasní.

4.8 Nežiaduce účinky

V klinických štúdiách sa LUMIGANOM 0,3 mg/ml, očnou roztokovou instiláciou, liečilo viac ako 1 800 pacientov. Kombinácie najčastejšie hlásených nežiaducich účinkov spojených s liečbou z III. fázy monoterapie a doplnkového použitia LUMIGANU 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, boli:

rast rias u viac ako 45 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na

7 % a za 3 roky na 2 %, hyperémia spojoviek (väčšinou v náznakoch alebo mierna a jej charakter sa považuje za nezápalový) u viac ako 44 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 13 % a za 3 roky na 12 % a svrbenie očí u viac ako 14 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení sa znížilo za 2 roky na 3 % a za 3 roky na 0 %. Menej ako 9 % pacientov prerušilo liečbu kvôli akémukoľvek nežiaducemu účinku v prvom roku s incidenciou ďalších prerušení 3 % za 2 aj za 3 roky.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané v priebehu klinických štúdií s LUMIGANOM 0,3 mg/ml, očnou roztokovou instiláciou, alebo v období po uvedení na trh. Väčšina z nich boli očné, mierne až stredne závažné, žiadny z nich nebol závažný:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé < 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť) nežiaduce účinky sú podľa systémovej klasifikácie orgánov uvedené v tabuľke 1. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy nervového systému

časté

bolesť hlavy

 

menej časté

závraty

Poruchy oka

veľmi časté

hyperémia spojoviek, rast rias,

 

 

svrbenie oka

 

časté

superficiálna bodkovitá

 

 

keratitída, erózia rohovky,

 

 

pálenie oka, podráždenie oka,

 

 

alergická konjunktivitída,

 

 

blefaritída, zhoršenie zrakovej

 

 

ostrosti, astenopia, spojovkový

 

 

edém, pocit cudzieho telesa,

 

 

suchosť oka, bolesť oka,

 

 

fotofóbia, slzenie, výtok z oka,

 

 

zrakové poruchy/rozmazané

 

 

videnie, zvýšená pigmentácia

 

 

dúhovky, stmavnutie rias,

 

 

erytém viečok, svrbenie viečok

 

menej časté

retinálna hemorágia, uveitída,

 

 

cystoidný makulárny edém,

 

 

iritída, blefarospazmus,

 

 

retrakcia viečok, periorbitálny

 

 

erytém, edém viečok

 

neznáme

periorbitálne zmeny a zmeny

 

 

očných viečok vrátane

 

 

prehĺbenia ryhy očnéhoh

 

 

viečka

Poruchy ciev

časté

hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy,

neznáme

astma, exacerbácia astmy,

hrudníka a mediastína

 

exacerbácia CHOCHP a

 

 

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho

menej časté

nevoľnosť

traktu

 

 

Poruchy kože a podkožného

časté

pigmentácia kože v okolí oka

 

 

tkaniva

 

 

 

menej časté

hirzutizmus

Celkové poruchy a reakcie

menej časté

asténia

v mieste podania

 

 

Laboratórne a funkčné

časté

abnormálny test funkcií pečene

vyšetrenia

 

 

Poruchy imunitného systému

neznáme

hypersenzitívna reakcia vrátane

 

 

prejavov a príznakov očnej

 

 

alergie a alergickej dermatitídy

Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát:

U niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie rohovky v súvislosti s použitím očných kvapiek obsahujúcich fosfát.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania a nie je pravdepodobné, že by po podaní do oka nastali.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, liečba má byť symptomatická a podporná. Ak sa LUMIGAN náhodne požije, môžu byť užitočné nasledujúce informácie: behom dvojtýždňových štúdií u potkanov a myší dávky až do 100 mg/kg/deň nespôsobili žiadnu toxicitu. Táto dávka vyjadrená v mg/m² je najmenej 70-krát vyššia ako množstvo lieku v jednej fľaši LUMIGANU 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie, pre 10 kg dieťa.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká, prostaglandínové analógy, ATC kód : S01EE03

Mechanizmus účinku

Mechanizmom účinku, ktorým bimatoprost redukuje vnútroočný tlak u ľudí, je zvýšený odtok vnútroočnej tekutiny trabekulárnou trámčinou a zvýšený odtok uveosklerálnou cestou. Znižovanie vnútroočného tlaku začína približne 4 hodiny po prvom podaní a maximálny účinok sa dosahuje približne v rámci 8 – 12 hodín. Zníženie vnútroočného tlaku pretrváva najmenej 24 hodín.

Bimatoprost je silné očné hypotenzívum. Je to syntetický prostamid, štrukturálne blízky prostaglandinu F(PGF), ktorý neúčinkuje cestou žiadnych známych prostaglandínových receptorov. Bimatoprost selektívne napodobuje účinok novoobjavených biosyntetizovaných substancií nazývaných prostamidy. Avšak prostamidové receptory neboli ešte doteraz štrukturálne identifikované.

V priebehu 12-mesačnej monoterapie s LUMIGANOM 0,3 mg/ml u dospelých pacientov je

v porovnaní s timololom podstatná zmena v rannej základnej hodnote (08:00) vnútroočného tlaku

v rozmedzí od –7,9 do –8,8 mmHg. Priemerné denné hodnoty vnútroočného tlaku, merané pri každej návšteve po celú dobu 12 mesačnej štúdie, sa nelíšili o viac ako 1,3 mmHg v priebehu dňa a nikdy neboli vyššie ako 18,0 mmHg.

V 6-mesačnej klinickej štúdii s LUMIGANOM 0,3 mg/ml oproti latanoprostu, štatisticky lepšia redukcia v rannej priemernej hodnote vnútroočného tlaku (IOP)

(v rozmedzí od –7,6–8,2 mmHg pre bimatoprost oproti –6,0–7,2 mmHg pre latanoprost) bola zistená pri všetkých návštevách počas štúdie. Hyperémia spojiviek, rast očných rias a očný pruritus boli štatisticky podstatne vyššie s bimatoprostom ako s latanoprostom, akokoľvek, miery prerušenia kvôli nepriaznivým účinkom boli nízke, so žiadnou štatisticky významnou odlišnosťou.

V porovnaní s liečbou samotnými betablokátormi znížila doplnková terapia betablokátor plus LUMIGAN 0,3 mg/ml ranný (08:00) priemerný vnútroočný tlak o –6,5–8,1 mmHg.

U pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom, s pseudoexfoliatívnym a pigmentovým glaukómom a u pacientov s glaukómom s chronicky uzavretým uhlom s uskutočnenou iridotómiou sú obmedzené skúsenosti.

V priebehu klinických štúdií sa nepozoroval žiadny klinicky relevantný účinok na srdcovú frekvenciu a krvný tlak.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku LUMIGAN u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bimatoprost in vitro veľmi dobre penetruje cez ľudskú rohovku a skléru. Po očnom podaní u ľudí je systémová expozícia bimatoprostu veľmi nízka bez akumulácie v priebehu podávania. Pri podávaní jedenkrát denne po jednej kvapke LUMIGANU 0,3 mg/ml do oboch očí počas dvoch týždňov sa dosahuje vrcholová koncentrácia v krvi v priebehu 10 minút po podaní a následné zníženie na najnižšiu detekovateľnú hodnotu (0,025 ng/ml) v priebehu 1,5 hodiny po aplikácii. Priemerné Cmax a AUC 0-24hod. hodnoty boli 7. a 14. deň podobné, približne 0,08 ng/ml (7. deň) a 0,09 ng•hod/ml (14. deň), čo ukazuje, že rovnovážny stav koncentrácie bimatoprostu sa dosiahol v priebehu prvého týždňa očného podávania.

Distribúcia

Bimatoprost je mierne distribuovaný do telesných tkanív a systémový distribučný objem bol

v rovnovážnom stave 0,67 l/kg. V ľudskej krvi zostáva bimatoprost predovšetkým v plazme. Väzba bimatoprostu na plazmatické bielkoviny je približne 88 %.

Biotransformácia

Akonáhle sa po očnom podaní dosiahne systémová cirkulácia, je bimatoprost hlavnou cirkulujúcou časťou v krvi. Bimatoprost podlieha oxidácii, N-deetylácii a glukoronidácii a vytvára rôzne druhy metabolitov.

Bimatoprost je primárne eliminovaný obličkami, viac ako 67 % z intravenóznej dávky podanej zdravým dospelým dobrovoľníkom sa vylúčilo močom, 25 % sa vylúčilo stolicou. Polčas eliminácie určený po intravenóznom podaní bol približne 45 minút. Celkový klírens v krvi bol 1,5 l/hod/kg.

Charakteristiky u starších pacientov

U starších pacientov (65 rokov alebo starší) pri dávkovaní LUMIGANU 0,3 mg/ml dvakrát denne bola priemerná hodnota AUC 0-24hod 0,0634 ng•hod/ml bimatoprostu, čo je signifikantne viac ako

0,0218 ng•hod/ml u mladých zdravých dospelých osôb. Avšak toto zistenie nie je klinicky relevantné, pretože systémová expozícia starších i mladších osôb je pri očnom podávaní veľmi nízka. Kumulácia bimatoprostu v krvi v priebehu doby používania nie je známa a bezpečnostný profil pre starších i mladých pacientov je podobný.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, ako je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.

Očné podávanie bimatoprostu opiciam v koncentrácii ≥ 0,3 mg/ml denne počas jedného roka spôsobilo zvýšenie pigmentácie dúhovky a reverzibilný, od dávky závislý periokulárny efekt charakterizovaný prominujúcou hornou a/alebo dolnou ryhou a rozšírením palpebrálnej štrbiny. Zdá sa, že zvýšenie pigmentácie dúhovky je spôsobené zvýšenou stimuláciou produkcie melanínu

v melanocytoch, a nie zvýšením počtu melanocytov. Žiadne funkčné ani mikroskopické zmeny vo vzťahu k periokulárnemu efektu neboli pozorované, mechanizmus účinku vzniku periokulárnych zmien nie je známy.

Bimatoprost nebol v sérii in vitro a in vivo štúdií mutagénny ani karcinogénny.

Bimatoprost nepoškodzoval u potkanov až do dávky 0,6 mg/kg/deň (najmenej 103 násobok predpokladanej humánnej expozície) fertilitu. V embryo/fetálnej vývojovej štúdii abortov nebol ale pozorovaný účinok na vývin myší ani potkanov pri dávkach, ktoré boli najmenej 860-krát1700-krát vyššie ako humánne. Tieto dávky boli výsledne pri systémovej expozícii dávkami najmenej 33 alebo 97-krát vyššími ako dávky určené pre človeka. V peri/postnatálnych štúdiách u potkanov spôsobila materská toxicita redukciu gestačného času, fetálnu smrť a zníženie telesnej hmotnosti mláďat o

0,3 mg/kg/deň (najmenej 41-krát vyššia ako predpokladaná humánna expozícia). Neurobehaviorálne funkcie potomkov neboli postihnuté.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Benzalkóniumchlorid Chlorid sodný

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Monohydrát kyseliny citrónovej

Kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

4 týždne po prvom otvorení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Biela, nepriehľadná fľaša z polyetylénu nízkej hustoty s polystyrénovým uzáverom so závitom. Každá fľaša je naplnená 3 ml.

Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia: papierové skladačky obsahujúce 1 alebo 3 fľaše po 3 ml roztoku. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/001-002

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8. marec 2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. február 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale.

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml roztoku obsahuje bimatoprost 0,3 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale.

Bezfarebný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku pri chronickom glaukóme s otvoreným uhlom a vnútroočnej hypertenzii u dospelých pacientov (ako monoterapia alebo ako doplnková terapia k betablokátorom).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporučená dávka je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne večer. Dávkovanie jedenkrát denne sa nemá prekročiť, pretože častejšie podávanie môže viesť k zoslabeniu účinku na znižovanie vnútroočného tlaku.

Len na jednorazové použitie, jeden obal postačuje na ošetrenie oboch očí. Nespotrebovaná instilácia sa musí okamžite po použití zlikvidovať.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku LUMIGAN u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.

Pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek:

LUMIGAN sa neskúšal u pacientov s poškodením funkcie pečene alebo stredným až ťažkým poškodením funkcie obličiek, preto sa má u týchto pacientov používať so zvýšenou opatrnosťou. U pacientov, ktorí v minulosti prekonali ľahké ochorenie funkcie pečene, alebo mali abnormálnu hladinu alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a/alebo základnú hodnotu bilirubínu, nemal bimatoprost 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia (viacdávkové zloženie), žiadne škodlivé účinky na funkciu pečene vyše 24 mesiacov.

Spôsob podávania

Ak sa používa viac ako jeden lokálny očný liek, potom sa má zachovať medzi nimi časový odstup najmenej 5 minút.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Očné

Skôr, ako sa začne s liečbou, musí byť pacient informovaný o možnom raste rias, stmavnutí kože na viečkach a zvýšení pigmentácie dúhovky. Tieto javy boli pozorované v priebehu liečby

LUMIGANOM. Niektoré z týchto zmien môžu byť trvalé a môžu viesť k rozdielnemu vzhľadu očí, pokiaľ bolo liečené iba jedno z nich. Zvýšené sfarbenie dúhovky môže byť trvalé. Zmenu sfarbenia spôsobuje zvýšený obsah melanínu v melanocytoch a nie zvýšenie počtu melanocytov. Dlhodobé účinky zvýšeného sfarbenia rohovky nie sú známe. Zmeny sfarbenia dúhovky nastávajú pomaly

a nemusia byť pozorovateľné mesiace až roky. V typickom prípade sa hnedá pigmentácia okolo zrenice koncentricky rozprestiera smerom k obvodu postihnutých očí, celá dúhovka alebo jej časti však môžu viac zhnednúť. Zdá sa, že táto liečba neovplyvňuje výskyt név ani pieh na dúhovke. Po 3 mesiacoch bol výskyt sfarbenia dúhovky pri používaní bimatoprostu 0,3 mg/ml jednodávkového 0,3 %. Po 12 mesiacoch bol výskyt sfarbenia dúhovky pri používaní bimatoprostu 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie) 1,5 % (pozri časť 4.8) a nasledujúce 3 roky sa nezvýšil. U niektorých pacientov boli zaznamenané spätné zmeny pigmentácie periorbitálneho tkaniva.

Cystoidný makulárny edém bol menej často hlásený (≥ 1/1 000 až < 1/100) v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej instilácie (viacdávkové zloženie). Preto sa má LUMIGAN používať s opatrnosťou u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém (napr. afakickí pacienti, pseudofakickí pacienti s trhlinou zadného puzdra šošovky).

Reaktivácia predchádzajúceho prenikania do rohovky alebo vzniku očných infekcií bola zriedkavo hlásená pri liečbe bimatoprostom 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie (viacdávkové zloženie). LUMIGAN sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov s predchádzajúcou anamnézou signifikantných vírusových infekcií oka (napr. jednoduchého oparu) alebo uveitídy/iritídy.

LUMIGAN sa neskúšal u pacientov s očnými zápalovými stavmi, neovaskularizáciou, zápalmi, glaukómom so zavretým uhlom, kongenitálnym glaukómom a glaukómom s úzkym uhlom.

Kožné

Existuje možnosť, že sa objaví rast vlasov na miestach, kde sa roztok LUMIGAN dostáva opakovane do styku s povrchom pokožky. Preto je dôležité aplikovať LUMIGAN podľa pokynov a zabrániť jeho stekaniu na líca alebo iné časti pokožky.

Dýchacie

LUMIGAN sa neskúmal u pacientov s poškodenými respiračnými funkciami. Napriek obmedzeným informáciám o pacientoch s anamnézou astmy alebo CHOCHP sa v skúsenostiach po uvedení lieku na trh uvádza exacerbácia astmy, dyspnoe a CHOCHP a je hlásená aj astma. Frekvencia týchto symptómov nie je známa. Liečba pacientov s CHOCHP, astmou alebo poruchou respiračnej funkcie

z dôvodu iných stavov si vyžaduje opatrnosť.

Kardiovaskulárne

LUMIGAN sa neskúmal u pacientov so srdcovou blokádou viac než prvého stupňa alebo nekontrolovaným kongestívnym zlyhaním srdca. Bradykardia alebo hypotenzia boli hlásené

v priebehu liečby bimatoprostom 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, (viacdávkové zloženie), v obmedzenom počte. LUMIGAN sa preto má používať s opatrnosťou u pacientov so známou predispozíciou nízkej srdcovej frekvencie alebo nízkeho krvného tlaku.

Ďalšie informácie

Štúdie bimatoprostu 0,3 mg/ml u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou preukázali, že vystavovanie jedného oka viac ako jednej dávke bimatoprostu môže oslabiť účinok na znižovanie vnútroočného tlaku. U pacientov, ktorí používajú LUMIGAN s ďalšími analógmi prostaglandínu, majú byť sledované zmeny vnútroočného tlaku.

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový sa neskúmal u pacientov, ktorí nosia kontaktné šošovky.

Pred podaním očnej roztokovej instilácie si kontaktné šošovky vyberte a nasaďte si ich 15 minút po instilácii.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.

Neočakávajú sa žiadne interakcie u ľudí, pretože systémová koncentrácia bimatoprostu po očnom podaní bimatoprostu 0,3 mg/ml, očnej roztokovej instilácie (viacdávkové zloženie), je extrémne nízka (menej ako 0,2 ng/ml). Bimatoprost sa biotransformuje početnými enzýmami a cestami.

V predklinických štúdiách sa nepozoroval žiadny účinok na pečeňové enzýmy, ktoré metabolizujú lieky.

V klinických štúdiách sa LUMIGAN 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie), používal bez známok interakcií súčasne s množstvom rôznych druhov očných betablokátorov.

Súčasné použitie LUMIGANU s inými antiglaukomatikami ako topickými betablokátormi sa v priebehu doplnkovej liečby glaukómu nehodnotilo.

Existuje možnosť oslabenia účinku analógov prostaglandínu (napr. LUMIGAN) na znižovanie vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom alebo vnútroočnou hypertenziou pri použití ďalších analógov prostaglandínu (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití bimatoprostu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pri vysokých maternotoxických dávkach (pozri časť 5.3).

LUMIGAN sa nemá používať počas gravidity, iba ak je to nevyhnutné.

Dojčenie

Nie je známe, či sa bimatoprost vylučuje do ľudského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie bimatoprostu do mlieka. Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť liečbu LUMIGANOM sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinkoch bimatoprostu na plodnosť ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

LUMIGAN má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak, rovnako ako po inej očnej liečbe, vznikne po podaní prechodné rozmazané videnie, pacient má pred vedením motorového vozidla alebo obsluhou strojov počkať, pokým sa zrak nevyjasní.

4.8 Nežiaduce účinky

V 3-mesačnej klinickej štúdii sa nežiaduce účinky prejavili u približne 29 % pacientov liečených LUMIGANOM 0,3 mg/ml jednodávkovým. Najčastejšie nežiaduce účinky boli hyperémia spojoviek (väčšinou v náznakoch alebo mierna a nezápalového charakteru), ktorá sa vyskytla u 24 % pacientov, a svrbenie očí prejavujúce sa u 4 % pacientov. Približne 0,7 % pacientov v skupine užívajúcej LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový liečbu prerušilo z dôvodu nejakého nežiaduceho účinku v priebehu 3-mesačnej štúdie.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané v priebehu klinických štúdií s LUMIGANOM 0,3 mg/ml jednodávkovým alebo v období po uvedení lieku na trh. Väčšina z nich boli očné, mierne a žiadny z nich nebol závažný:

Veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé < 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť) nežiaduce účinky sú podľa systémovej klasifikácie orgánov uvedené v tabuľke 1. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy nervového systému

menej časté

bolesť hlavy

 

 

 

Poruchy oka

veľmi časté

hyperémia spojoviek

 

časté

superficiálna bodkovitá

 

 

keratitída, podráždenie oka,

 

 

pocit cudzieho telesa, suchosť

 

 

oka, bolesť oka, svrbenie oka,

 

 

rast rias, erytém viečok

 

menej časté

astenopia, spojovkový edém,

 

 

fotofóbia, zvýšené slzenie,

 

 

hyperpigmentácia dúhovky,

 

 

rozmazané videnie, svrbenie

 

 

viečok, edém viečok

Poruchy dýchacej sústavy,

neznáme

astma, exacerbácia astmy,

hrudníka a mediastína

 

exacerbácia CHOCHP a

 

 

dyspnoe

Poruchy kože a podkožného

časté

pigmentácia kože (v okolí oka)

tkaniva

menej časté

abnormálny rast ochlpenia

 

 

 

Poruchy imunitného systému

neznáme

hypersenzitívna reakcia vrátane

 

 

prejavov a príznakov očnej

 

 

alergie a alergickej dermatitídy

V klinických štúdiách sa LUMIGANOM 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie) liečilo viac ako 1 800 pacientov. Kombinácie najčastejšie hlásených nežiaducich účinkov z III. fázy monoterapie a doplnkového použitia LUMIGANU 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie), boli:

rast rias u viac ako 45 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení, sa znížil za 2 roky na 7 % a za 3 roky na 2 %,

hyperémia spojoviek (väčšinou v náznakoch alebo mierna a nezápalového charakteru) u viac ako 44 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení, sa znížila za 2 roky na 13 % a za 3 roky na 12 %,

svrbenie očí u viac ako 14 % pacientov v prvom roku s incidenciou nových hlásení, sa znížilo za 2 roky na 3 % a za 3 roky na 0 %.

Menej ako 9 % pacientov prerušilo liečbu kvôli akémukoľvek nežiaducemu účinku v prvom roku s incidenciou ďalších prerušení 3 % za 2 aj za 3 roky.

V tabuľke č. 2 sa uvádzajú nežiaduce účinky pozorované v 12-mesačnej klinickej štúdii

s LUMIGANOM 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie), ale frekvencia ich hlásení bola vyššia než pri LUMIGANE 0,3 mg/ml (jednodávkovom). Väčšina z nich boli očné, mierne až stredné a žiadny z nich nebol závažný.

Tabuľka 2

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy nervového systému

časté

bolesť hlavy

 

 

 

Poruchy oka

veľmi časté

svrbenie oka, rast rias

 

časté

astenopia, spojovkový edém,

 

 

fotofóbia, slzenie, zvýšená

 

 

pigmentácia dúhovky;

 

 

rozmazané videnie

Poruchy kože a podkožného

časté

svrbenie viečok

tkaniva

 

 

 

 

 

Okrem nežiaducich účinkov pozorovaných pri LUMIGANE 0,3 mg/ml jednodávkovom sa v tabuľke 3 uvádzajú ďalšie nežiaduce účinky pozorované pri LUMIGANE 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie). Väčšina z nich boli očné, mierne až stredné a žiadny z nich nebol závažný.

Tabuľka 3

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy nervového systému

menej časté

závraty

Poruchy oka

časté

erózia rohovky, pálenie oka,

 

 

alergická konjunktivitída,

 

 

blefaritída, zhoršenie zrakovej

 

 

ostrosti, výtok z oka, zrakové

 

 

poruchy, stmavnutie rias

 

menej časté

retinálna hemorágia, uveitída,

 

 

cystoidný makulárny edém,

 

 

iritída, blefarospazmus,

 

 

retrakcia viečok

 

neznáme

periorbitálne zmeny a zmeny

 

 

očných viečok vrátane

 

 

prehĺbenia

 

 

ryhy očného viečka

Poruchy ciev

časté

hypertenzia

Poruchy gastrointestinálneho

menej časté

nevoľnosť

traktu

 

 

 

 

 

Poruchy kože a podkožného

neznáme

erytém v okolí oka

tkaniva

 

 

Celkové poruchy a reakcie

menej časté

asténia

v mieste podania

 

 

 

 

 

Laboratórne a funkčné

časté

abnormálny test funkcií pečene

vyšetrenia

 

 

Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát:

U niektorých pacientov s výrazne poškodenou rohovkou boli hlásené veľmi zriedkavé prípady kalcifikácie rohovky v súvislosti s použitím očných kvapiek obsahujúcich fosfát.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

K dispozícii nie sú žiadne informácie o predávkovaní u ľudí; predávkovanie po podaní do oka nie je pravdepodobné.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, liečba má byť symptomatická a podporná. Ak sa LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový, náhodne požije, môžu byť užitočné nasledujúce informácie: V štúdiách krátkodobého perorálneho užívania (ústami) u potkanov a myší dávky až do 100 mg/kg/deň bimatoprostu nespôsobili žiadnu toxicitu. Táto dávka je najmenej 22-krát vyššia ako náhodne podaná dávka celého obsahu balenia LUMIGANU 0,3 mg/ml jednodávkového (jednodávkové obaly 30 x 0,4 ml, 12 ml) dieťaťu s hmotnosťou 10 kg.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká, prostaglandínové analógy, ATC kód : S01EE03

Mechanizmus účinku

Mechanizmom účinku, ktorým bimatoprost redukuje vnútroočný tlak u ľudí, je zvýšený odtok vnútroočnej tekutiny trabekulárnou trámčinou a zvýšený odtok uveosklerálnou cestou. Znižovanie vnútroočného tlaku začína približne 4 hodiny po prvom podaní a maximálny účinok sa dosahuje približne v rámci 8 – 12 hodín. Zníženie vnútroočného tlaku pretrváva najmenej 24 hodín.

Bimatoprost je silné očné hypotenzívum. Je to syntetický prostamid, štrukturálne blízky prostaglandínu F(PGF), ktorý neúčinkuje cestou žiadnych známych prostaglandínových receptorov. Bimatoprost selektívne napodobuje účinok novoobjavených biosyntetizovaných substancií nazývaných prostamidy. Avšak prostamidové receptory neboli ešte doteraz štrukturálne identifikované.

Klinická účinnosť

V 12-týždňovej (dvojito maskovanej, randomizovanej, s paralelnou skupinou) klinickej štúdii sa porovnávala účinnosť a bezpečnosť LUMIGANU 0,3 mg/ml jednodávkového s LUMIGANOM 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie). LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový nedosiahol horšiu účinnosť pri znižovaní vnútroočného tlaku v porovnaní s LUMIGANOM 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie) z hľadiska zmeny vnútroočného tlaku horšieho oka z východiskovej hodnoty u pacientov s glaukómom alebo očnou hypertenziou. LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový zároveň dosiahol ekvivalentnú účinnosť pri znižovaní ako LUMIGAN 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie) z hľadiska priemerného vnútroočného tlaku na každej kontrolnej návšteve v 2., 6. a 12. týždni.

V priebehu 12-mesačnej monoterapie s LUMIGANOM 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie) u dospelých pacientov je v porovnaní s timololom podstatná zmena v rannej základnej hodnote (08:00) vnútroočného tlaku v rozmedzí od –7,9 do –8,8 mmHg. Priemerné denné hodnoty vnútroočného tlaku, merané pri každej návšteve po celú dobu 12 mesačnej štúdie, sa nelíšili o viac ako 1,3 mmHg

v priebehu dňa a nikdy neboli vyššie ako 18,0 mmHg.

V 6-mesačnej klinickej štúdii s LUMIGANOM 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie) oproti latanoprostu, štatisticky lepšia redukcia v rannej priemernej hodnote vnútroočného tlaku (IOP)

(v rozmedzí od –7,6–8,2 mmHg pre bimatoprost oproti –6,0–7,2 mmHg pre latanoprost) bola zistená pri všetkých návštevách počas štúdie. Hyperémia spojiviek, rast očných rias a očný pruritus boli štatisticky podstatne vyššie s bimatoprostom ako s latanoprostom, akokoľvek, miery prerušenia kvôli nepriaznivým účinkom boli nízke, so žiadnou štatisticky významnou odlišnosťou.

V porovnaní s liečbou samotnými betablokátormi znížila doplnková terapia betablokátor plus LUMIGAN 0,3 mg/ml (viacdávkové zloženie) ranný (08:00) priemerný vnútroočný tlak o –6,5 až –

8,1 mmHg.

U pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom, s pseudoexfoliatívnym a pigmentovým glaukómom a u pacientov s glaukómom s chronicky uzavretým uhlom s uskutočnenou iridotómiou sú obmedzené skúsenosti.

V priebehu klinických štúdií sa nepozoroval žiadny klinicky relevantný účinok na srdcovú frekvenciu a krvný tlak.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku LUMIGAN u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Bimatoprost in vitro veľmi dobre penetruje cez ľudskú rohovku a skléru. Po očnom podaní u ľudí je systémová expozícia bimatoprostu veľmi nízka bez akumulácie v priebehu podávania. Pri podávaní jedenkrát denne po jednej kvapke LUMIGANU 0,3 mg/ml do oboch očí počas dvoch týždňov sa dosahuje vrcholová koncentrácia v krvi v priebehu 10 minút po podaní a následné zníženie na najnižšiu detekovateľnú hodnotu (0,025 ng/ml) v priebehu 1,5 hodiny po aplikácii. Priemerné Cmax a AUC 0-24hod. hodnoty boli 7. a 14. deň podobné, približne 0,08 ng/ml (7. deň) a 0,09 ng•hod/ml (14. deň), čo ukazuje, že rovnovážny stav koncentrácie bimatoprostu sa dosiahol v priebehu prvého týždňa očného podávania.

Distribúcia

Bimatoprost je mierne distribuovaný do telesných tkanív a systémový distribučný objem bol

v rovnovážnom stave 0,67 l/kg. V ľudskej krvi zostáva bimatoprost predovšetkým v plazme. Väzba bimatoprostu na plazmatické bielkoviny je približne 88 %.

Biotransformácia

Akonáhle sa po očnom podaní dosiahne systémová cirkulácia, je bimatoprost hlavnou cirkulujúcou časťou v krvi. Bimatoprost podlieha oxidácii, N-deetylácii a glukoronidácii a vytvára rôzne druhy metabolitov.

Eliminácia

Bimatoprost je primárne eliminovaný obličkami, viac ako 67 % z intravenóznej dávky podanej zdravým dospelým dobrovoľníkom sa vylúčilo močom, 25 % sa vylúčilo stolicou. Polčas eliminácie určený po intravenóznom podaní bol približne 45 minút. Celkový klírens v krvi bol 1,5 l/hod/kg.

Charakteristiky u starších pacientov

U starších pacientov (65 rokov alebo starší) pri dávkovaní LUMIGANU 0,3 mg/ml dvakrát denne bola priemerná hodnota AUC 0-24hod 0,0634 ng•hod/ml bimatoprostu, čo je signifikantne viac ako

0,0218 ng•hod/ml u mladých zdravých dospelých osôb. Avšak toto zistenie nie je klinicky relevantné, pretože systémová expozícia starších i mladších osôb je pri očnom podávaní veľmi nízka. Kumulácia bimatoprostu v krvi v priebehu doby používania nie je známa a bezpečnostný profil pre starších i mladých pacientov je podobný.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, ako je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.

Očné podávanie bimatoprostu opiciam v koncentrácii ≥ 0,3 mg/ml denne počas jedného roka spôsobilo zvýšenie pigmentácie dúhovky a reverzibilný, od dávky závislý periokulárny efekt charakterizovaný prominujúcou hornou a/alebo dolnou ryhou a rozšírením palpebrálnej štrbiny. Zdá sa, že zvýšenie pigmentácie dúhovky je spôsobené zvýšenou stimuláciou produkcie melanínu

v melanocytoch, a nie zvýšením počtu melanocytov. Žiadne funkčné ani mikroskopické zmeny vo

vzťahu k periokulárnemu efektu neboli pozorované, mechanizmus účinku vzniku periokulárnych zmien nie je známy.

Bimatoprost nebol v sérii in vitro a in vivo štúdií mutagénny ani karcinogénny.

Bimatoprost nepoškodzoval u potkanov až do dávky 0,6 mg/kg/deň (najmenej 103 násobok predpokladanej humánnej expozície) fertilitu. V embryo/fetálnej vývojovej štúdii abortov nebol ale pozorovaný účinok na vývin myší ani potkanov pri dávkach, ktoré boli najmenej 860-krát1700-krát vyššie ako humánne. Tieto dávky boli výsledne pri systémovej expozícii dávkami najmenej 33 alebo 97-krát vyššími ako dávky určené pre človeka. V peri/postnatálnych štúdiách u potkanov spôsobila materská toxicita redukciu gestačného času, fetálnu smrť a zníženie telesnej hmotnosti mláďat o

0,3 mg/kg/deň (najmenej 41-krát vyššia ako predpokladaná humánna expozícia). Neurobehaviorálne funkcie potomkov neboli postihnuté.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Monohydrát kyseliny citrónovej

Kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH)

Čistená voda

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Balenie s 5 jednodávkovými obalmi – 12 mesiacov

Balenie s 30 jednodávkovými obalmi – 18 mesiacov

Balenie s 90 jednodávkovými obalmi – 18 mesiacov

Po otvorení plátu sa jednodávkové obaly majú spotrebovať do 30 dní.

Otvorený jednodávkový obal okamžite po použití zlikvidujte.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Balenie s 5 jednodávkovými obalmi – Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C

Balenie s 30 jednodávkovými obalmi – Žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie Balenie s 90 jednodávkovými obalmi – Žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Priesvitné jednodávkové obaly z polyetylénu nízkej hustoty (LDPE) s odkrútiteľným výstupkom.

Každý jednodávkový obal obsahuje 0,4 ml instilácie.

Dostupné sú nasledujúce veľkosti balenia:

papierová škatuľka obsahujúca 5 jednodávkových obalov, papierová škatuľka obsahujúca 30 jednodávkových obalov v pláte,

papierová škatuľka obsahujúca 90 jednodávkových obalov v 3 plátoch.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/005-007

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8. marec 2002

Dátum posledného predĺženia registrácie: 20. február 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis