Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Označenie obalu - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLumigan
Kód ATC klasifikácieS01EE03
Látkabimatoprost
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals Ireland

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA PRE JEDNU FĽAŠU

1.NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,1 mg/ml očná roztoková instilácia

Bimatoprost

2.LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,1 mg bimatoprostu.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Benzalkóniumchlorid, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

1 x 3 ml

5.SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na použitie do oka.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Pred použitím vyberte kontaktné šošovky.

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Vyhoďte štyri týždne po prvom otvorení.

Otvorené:

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10.ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/003

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA PRE TRI FĽAŠE

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,1 mg/ml očná roztoková instilácia

Bimatoprost

2. LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,1 mg bimatoprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Benzalkóniumchlorid, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

3 x 3 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na použitie do oka.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Pred použitím vyberte kontaktné šošovky.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Vyhoďte štyri týždne po prvom otvorení.

Otvorené (1):

Otvorené (2):

Otvorené (3):

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/004

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUMIGAN 0,1 mg/ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

LUMIGAN 0,1 mg/ml očná roztoková instilácia

Bimatoprost

Na použitie do oka

2.SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

Exp:

Vyhoďte 4 týždne po prvom otvorení.

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6.INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA PRE JEDNU FĽAŠU

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia

Bimatoprost

2. LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Benzalkóniumchlorid, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

1 x 3 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na použitie do oka.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Pred použitím vyberte kontaktné šošovky.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Vyhoďte štyri týždne po prvom otvorení.

Otvorené:

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/001

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUMIGAN 0,3 mg/m

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA PRE TRI FĽAŠE

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia

Bimatoprost

2. LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Benzalkóniumchlorid, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

3 x 3 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Na použitie do oka.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

Pred použitím vyberte kontaktné šošovky.

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Vyhoďte štyri týždne po prvom otvorení.

Otvorené (1):

Otvorené (2):

Otvorené (3):

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/002

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUMIGAN 0,3 mg/ml

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

FĽAŠA

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia

Bimatoprost

Na použitie do oka

2. SPÔSOB PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

Vyhoďte 4 týždne po prvom otvorení.

Exp:

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6. INÉ

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 5 JEDNODÁVKOVÝCH OBALOV

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale bimatoprost

2. LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

5 x 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Otvorený jednodávkový obal ihneď po použití zlikvidujte.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/005

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 30 JEDNODÁVKOVÝCH OBALOV

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale bimatoprost

2. LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

30 x 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po otvorení plátu spotrebujte jednodávkové obaly do 30 dní.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Otvorený jednodávkový obal okamžite po použití zlikvidujte.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/006

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽKA OBSAHUJÚCA 90 JEDNODÁVKOVÝCH OBALOV

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale

Bimatoprost

2. LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

90 × 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Jednodávkové obaly spotrebujte do 30 dní od otvorenia plátu.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Otvorený jednodávkový obal ihneď po použití zlikvidujte.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/02/205/007

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE BALENIA S 30 A 90

JEDNODÁVKOVÝMI OBALMI

VEKO PLÁTU OBSAHUJÚCE 30 JEDNODÁVKOVÝCH OBALOV

1. NÁZOV LIEKU

LUMIGAN 0,3 mg/ml očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale

Bimatoprost

2. LIEČIVO

Jeden ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková alebo hydroxid sodný (na úpravu pH) a čistená voda.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Očná roztoková instilácia

30 × 0,4 ml

5. SPÔSOB A CESTA PODÁVANIA

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Na použitie do oka.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Jednodávkové obaly spotrebujte do 30 dní od otvorenia plátu.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

Otvorený jednodávkový obal ihneď po použití zlikvidujte.

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15. POKYNY NA POUŽITIE

Len na jednorazové použitie

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje.

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

JEDNODÁVKOVÝ OBAL

1. NÁZOV LIEKU A CESTA PODÁVANIA

LUMIGAN 0,3 mg/ml

Bimatoprost

2. SPÔSOB PODÁVANIA

3. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

5. OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

6. INÉ

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis