Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lumigan (bimatoprost) – Písomná informácia pre používateľa - S01EE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLumigan
Kód ATC klasifikácieS01EE03
Látkabimatoprost
VýrobcaAllergan Pharmaceuticals Ireland

Písomná informácia pre používateľa

LUMIGAN 0,1 mg/ml, očná roztoková instilácia

Bimatoprost

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je LUMIGAN 0,1 mg/ml a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LUMIGAN 0,1 mg/ml

3.Ako používať LUMIGAN 0,1 mg/ml

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať LUMIGAN 0,1 mg/ml

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je LUMIGAN 0,1 mg/ml a na čo sa používa

LUMIGAN je liek na liečbu glaukómu. Patrí do skupiny liekov nazývanej prostamidy.

Očné kvapky LUMIGAN sa používajú na zníženie zvýšeného tlaku v oku. Liek sa môže používať samostatne alebo s inými očnými liekmi nazývanými betablokátory, ktoré taktiež znižujú tlak.

Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka. Tento liek zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka. Ak tento vysoký tlak nie je znižovaný, mohlo by to časom viesť k ochoreniu, ktoré sa nazýva glaukóm a nakoniec poškodiť váš zrak.

2.Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete LUMIGAN 0,1 mg/ml

Nepoužívajte LUMIGAN 0,1 mg/ml:

-ak ste alergický na bimatoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-ak ste v minulosti museli prerušiť používanie očných kvapiek kvôli vedľajším účinkom konzervačnej látky benzalkóniumchlorid.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať LUMIGAN 0,1 mg/ml, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Povedzte vášmu lekárovi, ak:

-máte problémy s dýchaním,

-máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

-ste v minulosti podstúpili operáciu katarakty (sivý zákal),

-máte syndróm suchého oka,

-máte alebo ste mali problémy s rohovkou (priehľadná predná časť oka),

-používate kontaktné šošovky (pozri časť „Dôležité informácie o niektorých zložkách LUMIGANU 0,1 mg/ml“),

-máte alebo ste mali nízky krvný tlak alebo nízku srdcovú frekvenciu,

-prekonali ste vírusovú infekciu alebo zápal oka.

LUMIGAN môže spôsobiť stmavnutie rias, ich rast, a tiež stmavnutie kože v oblasti viečok. Vaša dúhovka môže tiež časom stmavnúť. Tieto zmeny môžu byť trvalé. Zmena môže byť výraznejšia, pokiaľ je liečené iba jedno oko.

Deti a dospievajúci

LUMIGAN nebol skúšaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov, preto osoby mladšie ako 18 rokov nesmú LUMIGAN používať.

Iné lieky a LUMIGAN

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

LUMIGAN môže prechádzať do materského mlieka. Ak používate LUMIGAN, nemáte dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Chvíľku po použití LUMIGANU môže byť váš zrak rozmazaný. Neveďte vozidlá neobsluhujte stroje, kým sa váš zrak nevyjasní.

LUMIGAN 0,1 mg/ml obsahuje benzalkóniumchlorid

Nepoužívajte očné kvapky, pokiaľ máte nasadené kontaktné šošovky. Po použití očných kvapiek počkajte 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky. LUMIGAN obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorá môže spôsobiť podráždenie oka alebo zmenu farby mäkkej kontaktnej šošovky.

3.Ako používať LUMIGAN 0,1 mg/ml

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

LUMIGAN sa má používať iba na aplikáciu do očí. Odporúčaný postup je kvapnutie jednej kvapky LUMIGANU každý deň večer do oka, ktoré je potrebné liečiť.

Ak používate LUMIGAN s inými očnými kvapkami, medzi kvapnutím LUMIGANU a ďalšieho lieku dodržte odstup najmenej piatich minút.

Neužívajte liek viac ako raz denne. Môže to viesť k zníženiu účinnosti liečby.

Návod na použitie:

Nesmiete použiť fľašu, ak ochranné tesnenie na uzávere hrdla fľaše je poškodené predtým, ako ho prvýkrát použijete.

54

1.Umyte si ruky. Zakloňte hlavu a pozerajte sa na strop.

2.Jemne stiahnite spodné viečko a vytvorte tak malú kapsičku.

3.Otočte fľašu dnom hore a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého liečeného oka.

4.Uvoľnite spodné viečko a zavrite na 30 sekúnd oči.

Utrite si akékoľvek nadbytočné množstvo, ktoré vám steká po líci.

Ak kvapka vaše oko minula, opakujte postup znovu.

Aby ste zabránili infekcii a poraneniu oka, hrot fľaše sa pri kvapkaní nemá dotknúť oka alebo niečoho iného. Ihneď po použití uzavrite fľašu uzáverom so závitom.

Ak použijete viac LUMIGANU 0,1 mg/ml, ako máte

Ak ste použili viac LUMIGANU ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť LUMIGAN 0,1 mg/ml

Ak ste si zabudli podať LUMIGAN, kvapnite si jednu kvapku hneď, keď si spomeniete, a potom sa vráťte ku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať LUMIGAN 0,1 mg/ml

Pre správnu funkciu sa musí LUMIGAN užívať denne. Ak prestanete užívať LUMIGAN, môže dôjsť k zvýšeniu vnútroočného tlaku. Preto sa pred ukončením liečby poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4.Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu alebo viac osôb z 10 Účinky na oko

ľahké sčervenanie (až 29 % ľudí)

Časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu až 9 osôb zo 100 Účinky na oko

malé trhlinky na povrchu oka so zápalom alebo bez neho

podráždenie

svrbenie oka

dlhšie riasy

podráždenie po podaní lieku do oka

bolesť oka

Účinky na pokožku

červené a svrbiace viečka

tmavšia farba pokožky v okolí oka

rast ochlpenia okolo oka.

Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu až 9 osôb z 1 000

Postihnutie oka

tmavšia farba dúhovky

unavené oči

opuch povrchu oka

rozmazané videnie

strata rias.

Postihnutie pokožky

suchá pokožka

schrastavenie na okrajoch očných viečok

opuch očných viečok

svrbenie.

Postihnutie organizmu

bolesti hlavy

pocit nevoľnosti.

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

Postihnutie oka

makulárny edém (opuch sietnice v zadnej časti oka, ktorý môže viesť k zhoršeniu zraku)

stmavnutie očných viečok

oči, ktoré sa zdajú byť zapadnuté

suchosť

zalepené oči

pocit cudzieho telesa v oku

opuch oka

zvýšené slzenie

Postihnutie organizmu

astma

zhoršenie astmy

zhoršenie pľúcneho ochorenia označovaného ako chronická obštrukčná choroba pľúc

(CHOCHP)

dýchavičnosť

príznaky alergickej reakcie (opuch, začervenanie oka a vyrážka na koži)

Okrem vedľajších účinkov LUMIGANU 0,1 mg/ml, boli spozorované nasledovné vedľajšie účinky u iného lieku s vyšším obsahom bimatoprostu (0,3 mg/ml):

závrat

pálenie očí

alergická reakcia na oku

zapálené očné viečka

problémy vidieť ostro

zhoršenie videnia

opuch priehľadnej vrstvy kryjúcej povrch oka

citlivosť na svetlo

slzenie

tmavšie riasy

sietnicové krvácanie

zápal oka

cystoidný makulárny edém (opuch sietnice oka vedúci ku zhoršenému videniu)

šklbanie očného viečka

skrátenie očného viečka, ktoré sa odsúva z povrchu oka

sčervenanie kože okolo oka

zvýšený krvný tlak

slabosť

zhoršenie výsledkov krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň.

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať LUMIGAN 0,1 mg/ml

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení fľaše a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Najneskôr po štyroch týždňoch od prvého otvorenia musíte fľašu vyhodiť, i napriek tomu, že v nej ešte nejaký roztok zostal. Tým zabránite infekcii. Pre lepšie zapamätanie si zapíšte dátum otvorenia na voľnú plochu na papierovej škatuľke.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo LUMIGAN 0,1 mg/ml obsahuje

-Liečivo je bimatoprost. 1 ml roztoku obsahuje 0,1 mg bimatoprostu.

-Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid (konzervačná látka), chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a čistená voda. Pre udržanie kyslosti (hladiny pH) sa môže pridať malé množstvo kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného.

Ako vyzerá LUMIGAN 0,1 mg/ml a obsah balenia

LUMIGAN sú bezfarebné číre očné kvapky balené v 1 alebo 3 plastových fľašiach s uzáverom so závitom. Každá fľaša je naplnená približne do polovice a obsahuje tri mililitre roztoku. To je

postačujúce množstvo na používanie po dobu 4 týždňov. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Písomná informácia pre používateľa

LUMIGAN 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia

Bimatoprost

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je LUMIGAN 0,3 mg/ml a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LUMIGAN 0,3 mg/ml

3.Ako používať LUMIGAN 0,3 mg/ml

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať LUMIGAN 0,3 mg/ml

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je LUMIGAN 0,3 mg/ml a na čo sa používa

LUMIGAN je liek na liečbu glaukómu. Patrí do skupiny liekov nazývanej prostamidy.

Očné kvapky LUMIGAN sa používajú na zníženie zvýšeného tlaku v oku. Liek sa môže používať samostatne alebo s inými očnými liekmi nazývanými betablokátory, ktoré taktiež znižujú tlak.

Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka. Tento liek zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka. Ak tento vysoký tlak nie je znižovaný, mohlo by to časom viesť k ochoreniu, ktoré sa nazýva glaukóm a nakoniec poškodiť váš zrak.

2.Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete LUMIGAN 0,3 mg/ml

Nepoužívajte LUMIGAN 0,3 mg/ml:

-ak ste alergický na bimatoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-ak ste v minulosti museli prestať užívať očné kvapky pre vedľajší účinok konzervačnej látky benzalkóniumchlorid.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať LUMIGAN 0,3 mg/ml, obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

-Povedzte vášmu lekárovi, ak:

-máte problémy s dýchaním,

-máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

-ste v minulosti podstúpili operáciu katarakty (sivý zákal),

-máte syndróm suchého oka,

-máte alebo ste mali problémy s rohovkou (priehľadná predná časť oka), používate kontaktné šošovky (pozri časť „Dôležité informácie o niektorých zložkách LUMIGANU 0,3 mg/ml“),

-máte alebo ste mali nízky krvný tlak alebo nízku srdcovú frekvenciu,

-prekonali ste vírusovú infekciu alebo zápal oka.

LUMIGAN môže spôsobiť stmavnutie rias, ich rast, a tiež stmavnutie kože v oblasti viečok. Vaša dúhovka môže tiež časom stmavnúť. Tieto zmeny môžu byť trvalé. Zmena môže byť výraznejšia, pokiaľ je liečené iba jedno oko.

Deti a dospievajúci

LUMIGAN nebol skúšaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov, preto by osoby mladšie ako 18 rokov nemali používať LUMIGAN.

Iné lieky a LUMIGAN

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

LUMIGAN môže prechádzať do materského mlieka. Ak používate LUMIGAN, nemáte dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Chvíľku po použití LUMIGANU môže byť váš zrak rozmazaný. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým sa váš zrak nevyjasní.

LUMIGAN 0,3 mg/ml obsahuje benzalkóniumchlorid

Nepoužívajte očné kvapky, pokiaľ máte nasadené kontaktné šošovky. Po použití očných kvapiek počkajte 15 minút a až potom si nasaďte kontaktné šošovky. LUMIGAN obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorá môže spôsobiť podráždenie oka alebo zmenu farby mäkkej kontaktnej šošovky.

3.Ako používať LUMIGAN 0,3 mg/ml

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

LUMIGAN sa má používať iba na aplikáciu do očí. Odporúčaný postup je kvapnutie jednej kvapky LUMIGANU každý deň večer do oka, ktoré je potrebné liečiť.

Ak používate LUMIGAN s inými očnými kvapkami, medzi kvapnutím LUMIGANU a ďalšieho lieku dodržte odstup najmenej piatich minút.

Neužívajte liek viac ako raz denne. Môže to viesť k zníženiu účinnosti liečby.

Návod na použitie:

Nesmiete použiť fľašu, ak ochranné tesnenie na uzávere hrdla fľaše je poškodené predtým, ako ho prvýkrát použijete.

1.Umyte si ruky. Zakloňte hlavu a pozerajte sa na strop.

2.Jemne stiahnite spodné viečko a vytvorte tak malú kapsičku.

3.Otočte fľašu dnom hore a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého liečeného oka.

4.Uvoľnite spodné viečko a zavrite na 30 sekúnd oči.

Utrite si akékoľvek nadbytočné množstvo, ktoré vám steká po líci.

Ak kvapka vaše oko minula, opakujte postup znovu.

Aby ste zabránili infekcii a poraneniu oka, hrot fľaše by sa pri kvapkaní nemal dotknúť oka alebo niečoho iného. Ihneď po použití uzavrite fľašu uzáverom so závitom/viečkom.

Ak použijete viac LUMIGANU 0,3 mg/ml, ako máte

Ak ste použili viac LUMIGANU ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť LUMIGAN 0,3 mg/ml

Ak ste si zabudli podať LUMIGAN, kvapnite si jednu kvapku hneď, keď si spomeniete, a potom sa vráťte ku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať LUMIGAN 0,3 mg/ml

Pre správnu funkciu sa musí LUMIGAN užívať denne. Ak prestanete užívať LUMIGAN, môže dôjsť k zvýšeniu vnútroočného tlaku. Preto sa pred ukončením liečby poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu alebo viac osôb z 10 Účinky na oko

predĺženie rias (až 45 % ľudí)

ľahké sčervenanie (až 44 % ľudí)

svrbenie (až 14 % ľudí)

Časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu až 9 osôb zo 100 Účinky na oko

alergická reakcia na oku

unavené oči

citlivosť na svetlo

tmavšie zafarbenie kože v okolí oka

tmavšie riasy

bolesť

pocit cudzieho telesa v oku

zalepené oči

tmavšia farba dúhovky

problémy vidieť ostro

podráždenie

pálenie

zapálené, červené a svrbiace viečka

slzenie

pocit sucha

zhoršenie videnia

rozmazané videnie

opuch priehľadnej vrstvy kryjúcej povrch oka

malé trhlinky na povrchu oka so zápalom alebo bez neho

Postihnutie organizmu

bolesti hlavy

zhoršenie výsledkov krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje vaša pečeň

zvýšenie krvného tlaku

Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu až 9 osôb z 1 000

Postihnutie oka

cystoidný makulárny edém (opuch sietnice oka vedúci ku zhoršenému videniu)

zápal oka

sietnicové krvácanie

opuchnuté očné viečka

šklbanie očného viečka

skrátenie očného viečka, ktoré sa odsúva z povrchu oka

sčervenanie kože okolo oka

Postihnutie organizmu

nevoľnosť

závrat

slabosť

rast ochlpenia okolo oka

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

Postihnutie oka

oči, ktoré sa zdajú byť zapadnuté

Postihnutie organizmu

astma

zhoršenie astmy

zhoršenie pľúcneho ochorenia označovaného ako chronická obštrukčná choroba pľúc

(CHOCHP)

dýchavičnosť

príznaky alergickej reakcie (opuch, začervenanie oka a vyrážka na koži)

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfáty.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.Ako uchovávať LUMIGAN 0,3 mg/ml

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení fľaše a na škatuľke po

EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Najneskôr po štyroch týždňoch od prvého otvorenia musíte fľašu vyhodiť, i napriek tomu, že v nej ešte nejaký roztok zostal. Tým zabránite infekcii. Pre lepšie zapamätanie si zapíšte dátum otvorenia na voľnú plochu na papierovej škatuľke.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo LUMIGAN 0,3 mg/ml obsahuje

-Liečivo je bimatoprost. 1 ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

-Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid (konzervačná látka), chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a čistená voda. Pre udržanie kyslosti (hladiny pH) sa môže pridať malé množstvo kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného.

Ako vyzerá LUMIGAN 0,3 mg/ml a obsah balenia

LUMIGAN sú bezfarebné číre očné kvapky balené v 1 alebo 3 plastových fľašiach s uzáverom so závitom. Každá fľaša je naplnená približne do polovice a obsahuje tri mililitre roztoku. To je postačujúce množstvo na používanie po dobu 4 týždňov. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

Písomná informácia pre používateľa

LUMIGAN 0,3 mg/ml, očná roztoková instilácia, v jednodávkovom obale bimatoprost

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1.Čo je LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový a na čo sa používa

2.Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

3.Ako používať LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

4.Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

6.Obsah balenia a ďalšie informácie

1.Čo je LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový a na čo sa používa

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový je liek na liečbu glaukómu. Patrí do skupiny liekov nazývanej prostamidy.

Očné kvapky LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový sa používajú na zníženie zvýšeného tlaku v oku. Liek sa môže používať samostatne alebo s inými očnými liekmi nazývanými betablokátory, ktoré taktiež znižujú tlak.

Vaše oko obsahuje priezračnú vodnatú tekutinu, ktorá vyživuje vnútro oka. Táto tekutina je stále odvádzaná z oka a je nahradzovaná novou. Ak tekutina nemôže dostatočne rýchlo odtekať, zvyšuje sa tlak vo vnútri oka. Tento liek zvyšuje množstvo odvádzanej tekutiny. Týmto spôsobom sa znižuje tlak vo vnútri oka. Ak tento vysoký tlak nie je znižovaný, mohlo by to časom viesť k ochoreniu, ktoré sa nazýva glaukóm a nakoniec poškodiť váš zrak.

Tento liek neobsahuje konzervačnú látku.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete LUMIGAN 0,3 mg/ml

Nepoužívajte LUMIGAN 0,3 mg/ml:

-ak ste alergický na bimatoprost alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový, obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak:

-máte problémy s dýchaním,

-máte problémy s pečeňou alebo obličkami,

-ste v minulosti podstúpili operáciu katarakty (sivý zákal),

-máte alebo ste mali nízky krvný tlak alebo nízku srdcovú frekvenciu,

-prekonali ste vírusovú infekciu alebo zápal oka.

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový môže spôsobiť stmavnutie rias, ich rast, a tiež stmavnutie kože v oblasti viečok. Vaša dúhovka môže tiež časom stmavnúť. Tieto zmeny môžu byť trvalé. Zmena môže byť výraznejšia, pokiaľ je liečené iba jedno oko.

Deti a dospievajúci

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový nebol skúšaný u detí a dospievajúcich do 18 rokov, preto by ho osoby mladšie ako 18 rokov nemali používať.

Iné lieky a LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový môže prechádzať do materského mlieka. Ak používate tento liek, nemáte dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Chvíľku po použití LUMIGANU 0,3 mg/ml jednodávkového môže byť váš zrak rozmazaný. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým sa váš zrak nevyjasní.

3. Ako používať LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaný postup je kvapnutie jednej kvapky LUMIGANU 0,3 mg/ml jednodávkového každý deň večer do oka, ktoré je potrebné liečiť. LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový sa má používať iba na aplikáciu do oka.

Ak používate LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový s inými očnými kvapkami, medzi kvapnutím LUMIGANU 0,3 mg/ml jednodávkového a ďalšieho lieku dodržte odstup najmenej 5 minút.

Neužívajte liek viac ako raz denne. Môže to viesť k zníženiu účinnosti liečby.

V balení sa nachádza kalendárik s číslami 1 – 31 pre každý deň v mesiaci. Kalendárik vložte do hornej časti plastovej vaničky a zatlačením zacvaknite na miesto. 30 liekoviek v balení treba od seba oddeliť a umiestniť na očíslované miesta, začínajúc miestom, ktoré je očíslované dnešným dátumom. Ak nejaké liekovky zvýšia, začnite odznova miestom s číslom 1, čiže v ďalšom mesiaci. Každý deň si vezmite liekovku z očíslovaného miesta, ktoré zodpovedá kalendárnemu dňu, čím sa zabezpečí, že nevynecháte dennú dávku.

Pred použitím si umyte ruky. Pred použitím skontrolujte, či je jednodávkový obal neporušený. Roztok sa musí použiť okamžite po otvorení. Otvorený koniec jednodávkového obalu sa nesmie dotknúť vášho oka ani ničoho iného, aby nedošlo ku kontaminácii.

1.Z očíslovaného miesta, ktoré zodpovedá danému kalendárnemu dňu, si vezmite jeden jednodávkový obal, držte ho zvislo (aby viečko smerovalo nahor) a odkrúťte viečko.

2.Jemne stiahnite spodné viečko a vytvorte tak malú kapsičku. Jednodávkový obal otočte zdola nahor a stlačením uvoľnite 1 kvapku do postihnutého oka (očí).

3.Po použití jednodávkový obal vyhoďte, aj keby v ňom ostalo trochu roztoku.

Utrite si akékoľvek nadbytočné množstvo, ktoré vám steká po líci.

Ak nosíte kontaktné šošovky, pred použitím tohto lieku si ich vyberte. Po použití kvapiek počkajte 15 minút, až potom si znova nasaďte šošovky.

Ak použijete viac LUMIGANU 0,3 mg/ml jednodávkového, ako máte

Ak ste použili viac tohto lieku ako ste mali, je nepravdepodobné, že si vážnejšie ublížite. Ďalšiu dávku si kvapnite v obvyklom čase. Ak sa obávate, povedzte o tom svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

Ak ste si zabudli podať tento liek, kvapnite si jednu kvapku hneď, keď si spomeniete a potom sa vráťte ku svojmu pravidelnému dávkovaniu. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

Pre správnu funkciu sa musí LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový užívať denne. Ak prestanete užívať

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový, môže dôjsť k zvýšeniu vnútroočného tlaku. Preto sa pred ukončením liečby poraďte so svojím lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu alebo viac osôb z 10 Účinky na oko

ľahké sčervenanie (až 24 % ľudí)

Časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu až 9 osôb zo 100 Účinky na oko

malé trhlinky na povrchu oka, so zápalom alebo bez zápalu

podráždenie

svrbivé oči

bolesť

suchosť

pocit cudzieho telesa v oku

dlhšie riasy

tmavšia farba kože v okolí očí

červené viečka

Menej časté vedľajšie účinky

Môžu postihnúť jednu až 9 osôb z 1 000 Účinky na oko

unavené oči

citlivosť na svetlo

tmavšia farba dúhovky

svrbiace a opuchnuté viečka

slzenie

opuch priehľadnej vrstvy kryjúcej povrch oka

rozmazané videnie

Účinky na organizmus

bolesti hlavy

rast ochlpenia okolo oka

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou

Postihnutie organizmu

astma

zhoršenie astmy

zhoršenie pľúcneho ochorenia označovaného ako chronická obštrukčná choroba pľúc

(CHOCHP)

dýchavičnosť

príznaky alergickej reakcie (opuch, začervenanie oka a vyrážka na koži)

Okrem vedľajších účinkov LUMIGANU 0,3 mg/ml jednodávkového boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky s liekom LUMIGAN 0,3 mg/ml vo viacdávkovom zložení s konzervačnou látkou, ktoré sa môžu prejaviť aj u pacientov užívajúcich LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový:

závraty

pocit pálenia v oku

alergická reakcia v oku

zápal viečok

ťažkosti s jasným videním

zalepené oči

zhoršenie videnia

tmavšie riasy

sietnicové krvácanie

zápal v oku

cystoidný makulárny edém (opuch sietnice v oku vedúci k zhoršeniu videnia)

zápal dúhovky

šklbanie očného viečka

skrátenie očného viečka, ktoré sa odsúva z povrchu oka

oko sa javí vpadnuté

zvýšený krvný tlak

nevoľnosť

začervenanie kože okolo oka

slabosť

zvýšenie výsledkov krvných testov ukazujúcich funkciu pečene

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené pri užívaní očných kvapiek obsahujúcich fosfát

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek je len na jednorazové použitie a neobsahuje konzervačné látky. Nespotrebovaný roztok neuschovávajte.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na jednodávkovom obale a na pláte po dátume exspirácie (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne osobitné podmienky na uchovávanie. Po otvorení však balenie spotrebujte do 30 dní.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový obsahuje

-Liečivo je bimatoprost. 1 ml roztoku obsahuje 0,3 mg bimatoprostu.

-Ďalšie zložky sú chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a čistená voda. Pre udržanie kyslosti (hladiny pH) sa môže pridať malé množstvo kyseliny chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného.

Ako vyzerá LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový a obsah balenia

LUMIGAN 0,3 mg/ml jednodávkový je číry, bezfarebný roztok, ktorý sa dodáva v plastových jednodávkových obaloch, pričom každý obsahuje 0,4 ml roztoku.

Každé balenie obsahuje 5, 30 alebo 90 jednodávkových obalov. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

België/Belgique/Belgien

Ísland

Luxembourg/Luxemburg/Nederland

Actavis ehf.

Allergan n.v.

Sími: +354 550 3300

Tél/Tel: +32 (0)2 351 24 24

 

България

Italia

Алерган България ЕООД

Allergan S.p.A

Тел.: +359 (0) 800 20 280

Tel: +39 06 509 561

Česká republika

Latvija

Allergan CZ s.r.o.

Allergan Baltics UAB

Tel: +420 800 188 818

Tel: +371 27331152

Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Lietuva

Allergan Norden AB

Allergan Baltics UAB

Tlf/Puh/Tel: +46 (0)8 594 100 00

Tel: +370 62660247

Deutschland

Magyarország

Pharm-Allergan GmbH

Allergan Hungary Kft.

Tel: +49 69 92038 10

Tel: +36 80 100 101

Eesti

Österreich

Allergan Baltics UAB

Pharm-Allergan GmbH

Tel: + 372 56955144

Tel: +43 1 99460 6355

Ελλάδα/Κύπρος

Polska

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Allergan Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Tel: +48 22 256 37 00

España

Portugal

Allergan S.A.

Profarin Lda.

Tel: +34 91 807 6130

Tel: +351 21 425 3242

France

România

Allergan France SAS

Allergan S.R.L.

Tel: +33 (0)1 49 07 83 00

Tel.: +40 21 301 53 02

Hrvatska

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 1 6646 563

Tel: +386 (0) 590 848 40

Ireland/Malta/United Kingdom

Slovenská republika

Allergan Ltd

Allergan SK s.r.o.

Tel: +44 (0)1628 494026

Tel: +421 800 221 223

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Táto písomná informácia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke Európskej agentúry pre lieky.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis