Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lusduna (insulin glargine) – Označenie obalu - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Názov liekuLusduna
Kód ATC klasifikácieA10AE04
Látkainsulin glargine
VýrobcaMerck Sharp

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA – balenia po 1 a 5

1.NÁZOV LIEKU

LUSDUNA 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere inzulín glargín

2.LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml obsahuje 100 jednotiek (3,64 mg) inzulínu glargín.

3.ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekcie.

4.LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok. Nexvue.

1 naplnené pero obsahujúce 3 ml

5 naplnených pier obsahujúcich 3 ml

5.SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím Nexvue si pozorne prečítajte návod na používanie, ktorý je súčasťou balenia. Prepojenie QR kódu s návodom na používanie. Návod na používanie online na www.lusdunanexvue.com

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po uplynutí 28 dní od vybratia z chladničky pero zlikvidujte.

9.ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke alebo v blízkosti mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky. Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po prvom použití

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Po použití na pero opäť nasaďte uzáver na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/16/1162/001 1 naplnené pero obsahujúce 3 ml

EU/1/16/1162/002 5 naplnených pier obsahujúcich 3 ml

13.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14.ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15.POKYNY NA POUŽITIE

16.INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUSDUNA

17.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18.ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VNÚTORNÁ ŠKATUĽA (bez blue boxu) súčasť multibalenia – 5 pier

1. NÁZOV LIEKU

LUSDUNA 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere inzulín glargín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml obsahuje 100 jednotiek (3,64 mg) inzulínu glargín.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok.Nexvue.

5 naplnených pier obsahujúcich 3 ml. Súčasť multibalenia, nemá sa predávať osobitne.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím Nexvue si pozorne prečítajte návod na používanie, ktorý je súčasťou balenia. Prepojenie QR kódu s návodom na používanie. Návod na používanie online na www.lusdunanexvue.com

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po uplynutí 28 dní od vybratia z chladničky pero zlikvidujte.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke alebo v blízkosti mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky. Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po prvom použití

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Po použití na pero opäť nasaďte uzáver na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1162/003 5 naplnených pier obsahujúcich 3 ml

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUSDUNA

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Neaplikovateľné.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

Neaplikovateľné.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE VONKAJŠIA ŠKATUĽA (s blue boxom) multibalenie – 10 (2 x 5)

1. NÁZOV LIEKU

LUSDUNA 100 jednotiek/ml injekčný roztok naplnený v injekčnom pere inzulín glargín

2. LIEČIVO (LIEČIVÁ)

Každý ml obsahuje 100 jednotiek (3,64 mg) inzulínu glargín.

3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: chlorid zinočnatý, metakrezol, glycerol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekcie.

4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok.Nexvue.

Multibalenie: 10 (2 balenia po 5) naplnených pier obsahujúcich 3 ml.

5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Pred použitím Nexvue si pozorne prečítajte návod na používanie, ktorý je súčasťou balenia. Prepojenie QR kódu s návodom na používanie. Návod na používanie online na www.lusdunanexvue.com

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Subkutánne použitie.

6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8. DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

Po uplynutí 28 dní od vybratia z chladničky pero zlikvidujte.

9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Pred použitím Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke alebo v blízkosti mraziaceho boxu alebo mraziacej vložky. Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Po prvom použití

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 C.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke.

Po použití na pero opäť nasaďte uzáver na ochranu pred svetlom.

10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Veľká Británia

12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/1/16/1162/003 10 (2 balenia po 5) naplnených pier obsahujúcich 3 ml

13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

15. POKYNY NA POUŽITIE

16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

LUSDUNA

17. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ ČIAROVÝ KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód so špecifickým identifikátorom.

18. ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE ČITATEĽNÉ ĽUDSKÝM OKOM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE ŠTÍTOK NA PERE - NEXVUE

1. NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

LUSDUNA 100 jednotiek/ml injekcia Nexvue

inzulín glargín subkutánne použitie

2.SPÔSOB PODÁVANIA

3.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP

4.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot

5.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

3 ml

6.INÉ

Dátum vybratia z chladničky: Miesto pre zapísanie dátumu kedy bolo pero vybraté z chladničky.

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis